Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

магниевый скраб beletage

Передмова     3

Розділ 1. Предмет і метод статистики        5

1.1.      Статистика як наука 5

1.2.      Предмет статистики 7

1.3.      Основні поняття в статистиці        9

1.4.      Метод статистики    12

1.5.      Значення і основні завдання статистики   14

1.6.      Сучасна організація статистики в Україні 16 Контрольні запитання    19

Розділ 2. Статистичне спостереження      21

2.1.      Поняття про статистичне спостереження 21

2.2.      Програмно-методологічні питання статистичного спостереження 22

2.3.      Важливі організаційні питання статистичного спостереження 28

2.4.      Основні організаційні форми, види і способи статистичного спостереження 29

2.5.      Помилки статистичного спостереження і способи контролю зібраних даних 35

Контрольні запитання         38

Розділ 3. Зведення і групування статистичних матеріалів          40

3.1.      Зміст і завдання статистичного зведення  40

3.2.      Завдання і значення статистичних групувань      41

3.3.      Основні правила утворення груп   43

3.4.      Типологічні групування       48

3.5.      Структурні групування        51

3.6.      Аналітичні групування        54

3.7.      Вторинні групування           55

3.8.      Складні групування  60

3.9.      Необхідність створення системи групувань та основні вимоги до них 63 Контрольні запитання    64

Розділ 4. Статистичні таблиці         65

4.1.      Завдання та значення табличного методу викладу статистичних даних          65

4.2.      Види статистичних таблиць           67

4.3.      Розробка присудка в таблиці          74

4.4.      Оформлення статистичних таблиць          76

4.5.      Аналіз статистичних таблиць         78

Контрольні запитання         79

Розділ 5. Статистичні графіки         81

5.1.      Поняття про статистичні графіки і правила їх побудови 81

5.2.      Графіки порівняння статистичних величин         84

5.3.      Наочне зображення структури і структурних зрушень     88

5.4.      Графічне зображення динаміки статистичних показників          93

5.5.      Контрольно-планові графіки          99

5.6.     

5.6. Графіки просторового розміщення і просторового розповсюдження 103

Контрольні запитання         112

Розділ 6. Абсолютні і відносні величини   113

6.1.      Узагальнюючі статистичні показники       113

6.2.      Абсолютні статистичні величини  115

6.3.      Відносні величини   120

6.4.      Комплексне використання абсолютних і відносних статистичних величин 128 Контрольні запитання            130

Розділ 7. Середні величини 131

7.1.      Суть і значення середніх величин  131

7.2.      Середня арифметична і ії властивості        132

7.3.      Середня гармонічна 138

7.4.      Інші види середніх    142

7.5.      Структурні середні    147

7.6.      Основні правила застосування середніх в статистиці     153 Контрольні запитання  155

Розділ 8. Показники варіації            156

8.1.      Поняття про показники варіації і способи їх обчислення            156

8.2.      Спрощені способи розрахунку дисперсії   162

8.3.      Дисперсія альтернативної ознаки  165

8.4.      Види дисперсій і правило їх додавання     166 Контрольні запитання  170

Розділ 9. Ряди розподілу      171

9.1.      Поняття про ряди розподілу. їх види         171

9.2.      Форми рядів розподілу, та їх характеристика        173

9.3.      Криві розподілу та способи перевірки гіпотез      181

9.4.      Графічне зображення рядів розподілу        187 Контрольні запитання  194

Розділ 10. Статистичні методи вивчення взаемозв’язків            196

10.1.    Зв’язки суспільних явищ і завдання їх статистичного вивчення            196

10.2.    Загальні методи вивчення зв ’язків            197

10.3.    Кореляційний і регресійний методи аналізу зв’язку        211

10.4.    Нелінійні залежності 220

10.5.    Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз          230

10.6.    Непараметричні показники тісноти зв’язку          236 Контрольні запитання  241

Розділ 11. Ряди динаміки     242

11.1.    Поняття про ряди динаміки, їх види та правила побудови        242

11.2.    Основні характеристики рядів динаміки   246

11.3.    Середні показники динаміки          250

11.4.    Виявлення тенденцій розвитку явищ        259

11.5.    Вимірювання сезонних коливань   278

11.6.    Особливості вимірювання взаємозв’язків в рядах динаміки      292 Контрольні запитання  300

11.7.   

Розділ 12. Індекси     302

12.1.    Поняття про індекси, їх види          302

12.2.    Агрегатні індекси як вихідна форма індексів         306

12.3.    Середньозважені індекси     309

12.4.    Базисні і ланцюгові індекси з постійними і змінними вагами    312

12.5.    Індекси змінного, постійного сюіаду і структурних зрушень      315

12.6.    Територіальні індекси          318

12.7.    Використання системи взаємозв’язаних індексів в аналізі факторів динаміки 322

12.8.    Розюіад абсолютного приросту за факторами      325

Контрольні запитання         332

Розділ 13. Вибіркове спостереження         334

13.1.    Поняття про вибіркове спостереження та його основні завдання 334

13.2.    Основні умови наукової організації вибіркового спостереження           335

13.3.    Методи і способи відбору одиниць у вибіркову сукупність        337

13.4.    Знаходження середньої і граничної помилок та необхідної чисельності для різних видів вибірок    344

13.5.    Способи поширення даних вибіркового спостереження на генеральну сукупність    363

Контрольні запитання         365

Розділ 14. Перевірка статистичних гіпотез            366

14.1.    Загальні поняття про статистичні гіпотези           366

14.2.    Помилки при перевірці статистичних гіпотез.

Статистичні критерії і критична область   367

14.3.    Загальна схема перевірки статистичних гіпотез   370

14.4.    Перевірка статистичних гіпотез відносно середніх величин      371 14.5 Перевірка статистичних гіпотез відносно законів розподілу  382

14.6.    Перевірка статистичних гіпотез про істотність розбіжностей

між дисперсіями       389

14.7 Перевірка гіпотези про належність спостережень, що виділяються,

до досліджуваної генеральної сукупності  393

Контрольні запитання         398

Додатки         400

Список рекомендованої літератури           437

Зміст   440

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Євген Іванович ТКАЧ Володимир Петрович СТОРОЖУК

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ

3-тє видання ПІДРУЧНИК

Керівник видавничих проектів – Б. А. Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 19.01.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 24,8.

Наклад 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006