Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

Загрузка...

1.         Адамов В.Е. Факторньш индексньш анализ. - М.: Статистика, 1987. - 199 с.

2.         Аллен Р. Зкономические индексьі. - М.: Статистика, 1980. - 256 с.

3.         Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навчальний посібник. -Київ:ЦІЛ, 2003. - 288 с.

4.         Вайну Я.Я. - Ф. Корреляция рядов динамики. - М.: Статистика, 1977.-119 с.

5.         Головач А.В., Черноскулова З.А. Зкономико-статистический анализ потребления и спроса. - К.: «Техника», 1978. - 184 с.

6.         Герчук Я.П. Графические методьі в статистике. - М.: Статистика, 1972. - 78 с.

7.         Єрина A.M., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. - К.: Товариство «Знання», КОО, 1997. - 432 с: іл.

8.         Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. - М.: ИНФРА. - М. 1998. - 416 с.

9.         Збірник задач з теорії статистики: Навчальний посібник / Є.І.Ткач, І.М.Шост, З.О.Насінник та ін. / За ред. Є.І.Ткача. -Тернопіль: Друк "Лідер”, 2003. - 72 с.

10.       Кендзл М. Временньіе рядьі. - М: Финансьі и статистика, 1981. -199 с.

11.       Кендзл М. Ранговьіе корреляции. - М: Статистика, 1975. - 241 с.

12.       Кильдишев Г.С., Аболонцев Ю.И. Многомерньіе группировки. -М.: Статистика, 1978. - 160 с.

13.       Кильдишев Г.С., Френкель А.А. Анализ временньіх рядов и прогнозирование. -М.: Статистика, 1973. - 103 с.

14.       Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1996. - 144 с: іл.

15.       Копрен Г. Методьі вьіборочного исследования. - М.: Статистика, 1976. - 440 с.

16.       Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник. 2-е доп. и дооп. видання. - К. - д.: Державне Центрально-Українське видавництво, 1996. - 228 с.

17.       Липкин М.И. Кривьіе распределения в зкономических исследованиях. - М.: Статистика, 1972. - 114 с.

18.       Лугінін О.Є., Білоусова С.В. Статистика: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 580 с.

19.       Лугінін О.Є., Фомішин С.В. Статистика навчальної економіки та світового господарства: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 502 с.

20.      

20.       Мармоза А.Т. Теорія статистики: Навчальний посібник. - К: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 392 с.

21.       Михель В.М. Динамические рядьі: Учеб. пособие. - М.: МИНХ, 1969. - 95 с.

22.       Михок Г., Урсяну В. Вьіборочньш метод и статистическое оценивание. - М.: Статистика, 1982. - 245 с.

23.       Монстеллер Ф., Тьюки Д.К. Анализ данньіх и регрессия. - М.: Финансьі и статистика, 1982. - 239 с.

24.       Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении комплексной деятельности: Учебник / А.И.Харламов, О.З.Башина, В.Т.Бабурин и др.: под ред. А.А.Спирина, О.З.Башиной. - М.: Финансьі и статистика, 1996. - 296 с: ил.

25.       Общая теория статистики: Учебник / Г.С.Кильдишев, В.Е.Овсиенко, П.М.Рабинович, Т.В.Рябушкин. -М.: Статистика,

1У О\J. — T"^J С.

26.       Опря А.Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань). Математична статистика. Теорія статистики. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с.

27.       Пасхавер И.С. Средние величиньі в статистике. - М.: Статистика, 1979. - 279 с.

28.       Ряузов Н.Н. Общая теория статистики: Учебник. - М.: Финансн и статистика, 1984. - 343 с.

29.       Сборник задач по общей теории статистики: Учеб. пособие / В.Е.Голованова, Ю.Г.Королев и др. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Финансьі и статистика, 1986. - 191 с.

30.       Сигел, Ендрю. Практическая бизнес-статистика: Пер. с англ. -М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. - 1056 с: ил. - Парал. Тит. англ.

31.       Статистика підприємництва: Підручник / П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач: за ред. П.Г.Вашкова, В.П.Сторожука. - К.: "Слобожанщина", 1999. - 600 с.

32.       Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.М.Єріна, Р.М.Моторин, А.В.Головач та ін.: За заг. ред. А.М.Єріної, Р.М.Моторина. - К: КНЕІ, 2001. - 448 с.

33.       Статистика: Підручник / А.В.Головач, А.М.Єріна, О.В.Козирев та ін. / Заред. А.В.Головача. - К.: Вища школа, 1993. - 623 с.

34.       Статистика: Підручник / С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна та ін. / За наук. ред. д-ра екон. наук С.С.Герасименка. -2-е вид., перероб. и доп. - К.: КНЕОІ, 2000. - 467 с.

35.      

35.       Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник. / Р.В.Фещур, А.Ф.Барвінський, В.П.Кічор та ін.; За наук. ред. Р.В.Фещура. - 2-е вид. оновлене і доповнене. - Львів: «Інтелект-Захід», 2003. - 576 с.

36.       Теорія статистики: Навчальний посібник / Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. - К.: Либідь, 2001. - 320 с.

37.       Ткач Є.І. Загальна теорія статистики: Підручник. - Тернопіль: Лідер, 2004. - 388 с.

38.       Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 239 с.

39.       Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посіб. - К.: Вікар, 2003. - 623 с.

40.       Урланис Б.Ц. Общая теория статистики: Учебник. - М.: Статистика, 1973. - 439 с.

41.       Четьіркин Е.М. Статистические методьі прогнозирования. - М.: Статистика, 1977. - 200 с.

42.       Штангрет A.M., Копилюк О.І. Статистика: Навчальний посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2005. - 232 с.

43.       Юл. Дж., Кендзл М. Дж. Теория статистики. - М.: Госполитиздат, 1960. - 779 с.

44.