Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2. Програмно-методологічні питання статистичного спостереження : Загальна теорія статистики : Бібліотека для студентів

2.2. Програмно-методологічні питання статистичного спостереження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 

Загрузка...

Статистичне спостереження проводять за строго визначеним планом, який включає програмно-методологічні і організаційні питання.

До програмно-методологічних відносять питання, зв'язані з розробкою програми спостереження, визначенням мети, об’єкта і одиниці спостереження, проектуванням формулярів і текстів інструкцій, встановленням джерел і способів збирання інформації.

До організаційних відносять питання про органи спостереження, терміни і місце проведення спостереження, складання попередніх списків одиниць досліджуваної сукупності, розставлення і підготовка кадрів та деякі інші.

Програма статистичного спостереження визначається правильно встановленими і конкретно сформульованими завданнями дослідження. Тому, перш за все, потрібно чітко сформулювати мету всієї роботи, а потім вирішувати всі інші питання програми спостереження.

Мета спостереження являє собою основний результат статистичного дослідження. Чітке і конкретне формулювання мети спостереження потрібне для того, щоб не збирати зайвих, непотрібних і неповних даних.

Завдання статистичного дослідження необхідно відобразити в статистичних показниках, для чого розробляють і складають макети кінцевих статистичних таблиць, в які заносять результати всієї роботи.

При організації статистичного спостереження важливо точно визначити об'єкт спостереження.

 

Об’єктом статистичного спостереження називається сукупність одиниць досліджуваного явища, про які повинні бути зібрані потрібні статистичні дані. Об'єктом статистичного спостереження можуть бути, наприклад, чисельність населення України, кількість промислових підприємств, сукупність вищих навчальних закладів та ін.

Визначивши об'єкт статистичного спостереження потрібно вказати на його важливі ознаки і основні розпізнавальні риси, тобто встановити межі досліджуваної сукупності. Так, під час перепису населення недостатньо сказати, що об’єктом спостереження є "населення", потрібно обов'язково вказати, яке саме населення: міське чи сільське, постійне чи наявне. При обстеженні промислового обладнання об'єктом спостереження виступає сукупність верстатів, машин, механізмів, двигунів і інше обладнання. Тут потрібно строго визначити межі між виробничим і енергетичним обладнанням, якщо підлягає перепису тільки виробниче обладнання, то яке саме: наявне, встановлене чи діюче і т.д.

При періодичному обстеженні потрібно слідкувати, щоб досліджувана сукупність була більш менш однорідною. Для цього статистика використовує ценз - обмежувальну ознаку, яку повинні задовольняти всі одиниці досліджуваної сукупності.

Поряд з визначенням об'єкта статистичного спостереження визначають також одиницю сукупності і одиницю спостереження.

Одиницею спостереження називають той первинний складовий елемент об'єкта статистичного спостереження, який є носієм ознак, що підлягають реєстрації.

Одиницею сукупності називається та первинна ланка, від якої отримують необхідні статистичні відомості.

Одиницю спостереження слід відрізняти від одиниці сукупності. Наприклад, при проведенні перепису промислового обладнання одиницею спостереження буде промислове підприємство, а одиницею сукупності - окремий верстат. Отже, одиниця сукупності - це те, що підлягає обстеженню, а одиниця спостереження - це джерело звідки отримують дані. Визначення одиниці сукупності важливе при розробці програми спостереження, а визначення одиниці спостереження - при вирішенні питань організації збору інформації.

Після того як визначені об'єкт, одиниця спостереження і одиниця сукупності, потрібно розробити зміст програми спостереження, що є основним питанням статистичного спостереження.

Програмою статистичного спостереження називається перелік чітко сформульованих питань, на які намічають отримати відповіді в

 

процесі обстеження. Наприклад, в бланку перепису населення передбачені ознаки, які характеризують окрему людину і реєструються при проведенні перепису: стать, вік, освіта, професія, національність, сімейне положення і ін.

Розробка програми являється однією з важливих теоретичних і практичних проблем статистичного спостереження. Від якості її розробки залежать якість і цінність зібраного статистичного матеріалу.

Розробка програми спостереження справа досить складна і відповідальна, тому до їх розробки повинні залучатися практичні і наукові працівники з великим досвідом роботи, які безпосередньо заінтересовані в результатах даного статистичного спостереження.

Зміст програми статистичного спостереження визначається суттю і властивостями об'єкта спостереження, тому для успішної її розробки потрібно мати достатньо повну уяву про досліджуваний об'єкт і його складові елементи. Зміст програми залежить також від мети спостереження, потребою у відповідних статистичних даних для державного управління, господарського керівництва і наукових досліджень.

Обсяг програми спостереження залежить від засобів, якими розпоряджаються статистичні органи для проведення спостереження, від термінів збору інформації і інших чинників.

До програми спостереження і розробки її змісту ставиться ряд вимог, яким вона повинна відповідати при будь-якому статистичному дослідженні. Вона повинна містити тільки істотні ознаки, які безпосередньо характеризують досліджуване явище, його тип, основні риси і властивості.

В програму не потрібно включати другорядні питання, які перешкоджатимуть збору інформації, а в подальшому - її обробку і аналіз.

Розробляючи програму слід прагнути до повноти збору необхідної і доброякісної інформації за широкою програмою.

В програму спостереження повинні включатися тільки такі питання, на які дійсно можна буде отримати об'єктивні і достовірні відповіді.

Якщо при можливості і доцільності треба отримати інформацію за час, який передував назначеному обстеженню, то в програмі спостереження потрібно передбачити збір таких даних.

В програму спостереження включають також питання контрольного характеру з метою перевірки і уточнення матеріалів, які збираються.

 

Одночасно з програмою спостереження складають програму розроблення матеріалів спостереження, яка конкретизує завдання статистичного дослідження, тобто допомагає уточнити програму спостереження.

На розробку програми спостереження впливає вдосконалення автоматизації статистичних робіт, утворення автоматизованої системи державної статистики (АСДС), де зберігається банк даних.

Статистичним формуляром називається документ особливої форми куди збирають і записують відповіді на питання програми спостереження. Обов'язковим елементом статистичного формуляра є титульна і адресна частини, які необхідні для перевірки зібраних даних і їх наступного розроблення.

В титульній частині, як правило, проставляють назву статистичного спостереження, назву органу, який проводить спостереження, ким і коли затверджений формуляр, присвоєний йому номер.

В адресній частині записують точний адрес одиниці або сукупності одиниць спостереження і деякі інші відомості (кому підпорядковане підприємство відомості про яке записуються у формуляр спостереження, коли і куди треба висилати звітність, підписи відповідальних осіб, які стверджують правильність даних обстеження).

В практиці застосовують два види або дві системи статистичних формулярів: індивідуальну (карткову) і спискову.

Індивідуальним називається такий статистичний формуляр, в який заносять відомості про одну одиницю спостереження (листок обліку кадрів, одне підприємство, один робітник І Т.Д.).

Списковим називається такий статистичний формуляр, в якому реєструються відомості по декількох одиницях спостереження (відомість на заробітну плату, екзаменаційна відомість і ін.).

Обидві системи статистичних формулярів мають свої переваги і недоліки.

Індивідуальний формуляр, як правило, містить більше питань, так як в ньому характеризується тільки одна одиниця спостереження. При використанні ручного способу зведення і групування матеріалів картки легко групуються за потрібною нам ознакою. Недоліком цієї форми є те, що в ній кожний раз потрібно писати адресну частину, яка може бути загальною для кількох одиниць спостереження, наприклад, для членів однієї сім'ї і т.д. Карткова система більш трудомістка і вимагає зайвих матеріальних витрат (бланків, паперу і ін.).

 

Спискова система статистичних формулярів економніша, більш зручна для перевірки матеріалу і його машинної обробки. Однак, списковий формуляр може стати незручним або мало придатним, тому що із збільшенням числа питань він розростається до великих розмірів, що, в свою чергу, затушовує загальну тенденцію досліджуваного явища. Для його заповнення потрібно готувати спеціальних реєстраторів.

Застосування обчислювальних машин при обробці статистичного матеріалу висуває свої специфічні вимоги до формулярів спостереження. Відповіді у формулярах повинні бути розташовані таким чином, щоб він був одночасно і технічним носієм інформації, який безпосередньо сприймався б машиною.

Якими б розумними не здавались питання формуляра статистичного спостереження, до нього обов'язково складається інструкція, яка сприяє ефективному виконанню розробленої програми дослідження.

Інструкцією називається сукупність пояснень і вказівок, які стосуються головним чином програми статистичного спостереження. Інструкція може бути подана у вигляді окремого документа, або викладена на формулярі спостереження. В ній даються вказівки, як потрібно розуміти те чи інше питання опитувального листа, як потрібно записати відповіді на нього.

Часто в інструкції даються вказівки щодо змісту оргплану спостереження, зокрема про об'єкт і одиницю спостереження, про його завдання, про те, хто проводить спостереження, про час, терміни і критичний момент проведення спостереження і ін.

Інколи в інструкції наводяться різні приклади випадків, які можуть зустрітись в процесі проведення спостереження та приклади заповнення формулярів спостереження.

Інструкція повинна бути написана коротко, лаконічно і просто, вказівки мають бути ясними, конкретними і чіткими.

Якщо у формулярі зразу після питання даються деякі роз'яснення або перераховуються можливі відповіді на нього, то це називається статистичною підказкою. Вона може бути повною, коли наводиться вичерпний перелік можливих відповідей на питання, або ж неповною - якщо вказуються тільки деякі із можливих відповідей.

Об'єкт статистичного спостереження ПОСТІЙНО ЗМІНЮЄТЬСЯ 3 плином часу. В залежності від характеру досліджуваного об'єкта і показників, які визначаються, відомості можуть збиратись або за певний період часу (місяць, квартал, рік),або на певний момент часу (на початок і кінець року, на перше число кожного місяця і т.д.). Тобто,

 

в залежності від часу спостереження всі показники діляться на інтервальні і моментні.

Інтервальними називаються показники, які характеризують виробництво продукції, затрати робочого часу на виконання якихось робіт, число народжених або померлих за певний період часу і т.п.

Моментними називаються показники, які характеризують чисельність одиниць досліджуваної сукупності і окремих її частин на якийсь момент часу. Наприклад, чисельність населення України на 1.01. кожного року, в тому числі чоловіків і жінок; чисельність працівників підприємства на початок і кінець кожного місяця; чисельність багаторічних насаджень, худоби, машин і обладнання на певну дату і т.д.

Від вдалого вибору часу спостереження залежить успіх всього дослідження в цілому. Це повинен бути, як правило, час, коли об’єкт спостереження знаходиться в найбільш характерному для нього стані. При цьому враховують наявність і стан комунікацій, які використовують для зв'язків з одиницями спостереження, а також між працівниками і органами, які проводять спостереження.

При спостереженні масових і рухомих об’єктів (перепис населення) вибирають час, коли об'єкт знаходиться в найменш рухомому стані (як правило, середину січня), що в значній мірі полегшує проведення спостереження і сприяє отриманню більш точних даних.

Періодом спостереження називається час, на протязі якого здійснюється реєстрація одиниць спостереження за встановленою програмою.

Період спостереження, як правило, невеликий проміжок часу, який залежить від багатьох факторів, таких як специфічні особливості об'єкта спостереження, його розміри, його стан в той чи інший час, наявність кадрів, їх кількість і якість, які можуть бути залучені до спостереження та ряд інших.

Термін проведення спостереження повинен бути максимально наближеним до критичного моменту.

Критичним моментом статистичного спостереження називається момент часу (день, година) до якого приурочується збір і реєстрація даних.

Термін спостереження обмежується датами, та часом і годинами початку і закінчення спостереження. Інколи вказується число днів, на протязі яких повинно бути проведене спостереження.

 

Для багатьох статистичних спостережень встановлюється строк (день тижня, число місяця чи кварталу), до якого інформація повинна бути зібрана і передана за призначенням.