Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Гарантійні терміни : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

2.2. Гарантійні терміни


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

3 розглядом питання про якість тісно пов'язане питання про поняття і порядок вирахування гарантійного терміну, що відіграє важливу роль у визначенні меж відповідальності виробника, ви-конавця і продавця.

Поняття «гарантійний термін» давно відомо вітчизняному законодавству. Однак його офіційне визначення з'явилося порів-няно недавно в Законі України «Про захист прав споживачів». Первісна редакція закону не містила визначення поняття «гаран-тійний термін», хоча він і згадувався як термін, наданий для ви-явлення споживачем недоліків, одночасно розглянутий і як пері-од часу, протягом якого споживач має право заявити свої претен-зії до якості придбаного ним товару.

У новій редакції закону під гарантійним терміном розумі-ється термін, встановлений виробником товару, протягом якого виробник (продавець), виконавець або будь-яка третя особа бере на себе зобов'язання про здійснення безкоштовного ремонту або заміну відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг. При цьому, встановлення гарантійного терміну віднесено до права, a не обов'язку виробника (продавця, виконавця).

Трохи інше розуміння «гарантійного терміну» дає Цивільний кодекс України: це термін протягом якого продавець гарантує якість товару (ст. 657 ЦК). Господарський кодекс України розуміє гарантійний термін як термін для встановлення покупцем у нале-жному порядку недоліків у товарі (ст. 269 ГК). Незважаючи на різницю у формулюванні у першому і в другому випадку в поняття «гарантійний термін» вкладено практично однаковий зміст - це період часу протягом якого товар (робота), послуга повинні відпо-відати вимогам якості, тобто це той термін, протягом якого поку-пець або замовник може виявити недоліки в придбаному ним то-варі або роботі.

Цивільний кодекс, окрім поняття «гарантійний термін», наво-дить ще поняття «термін придатності» - період часу з закінченням якого товар вважається непридатним для використання за призна-ченням. Крім того, визначає «термін придатності» як період часу, що обчислюється з дати виготовлення і протягом якого товар є при-датним для використання, або визначений термін (дата), з настанням якої товар стає непридатним для використання (ст. 677 ЦК).

Особливість терміну придатності полягає в тому, що, по-перше, він встановлюється тільки на відповідні групи товарів. Закон України «Про захист прав споживачів» у ст. 7 чітко вказує, що тер-мін придатності встановлюється на товари, споживчі властивості яких можуть погіршуватися і становити небезпеку для життя. Тер-мін придатності встановлюється на товари, призначені для нетрива-лого, іноді разового використання, після чого втрачають свої пози-тивні властивості в силу розвитку відповідних фізико-хімічних про-цесів і навіть можуть стати небезпечними для споживача. Тобто на даному прикладі яскраво видно, що мова йде не тільки про якість товару, але і про його безпеку. I особливо яскраво це виявляється у відношенні терміну придатності, однак і гарантійний термін варто розглядати як період часу протягом якого продавець (виробник, ви-конавець) зобов'язані забезпечити безпеку товару (роботи, послуги), однак, і після закінчення гарантійного терміну гарантія безпеки за-лишається. Саме з цього погляду особливої актуальності набуває поняття «термін служби».

Тлумачення поняття «термін служб» дає Закон України «Про захист прав споживачів», відповідно до якого, це календар-ний термін використання продукції за призначенням, починаючи з моменту введення в обіг або після ремонту, протягом якого ви-робник (виконавець) гарантує її безпеку і несе відповідальність за істотні недоліки, ЯКІ ВИНИКЛИ 3 його вини.

Отже, викладене дозволяє виділити спільне між терміном придатності, терміном служби і гарантійним терміном, а також їхні відмінності. Насамперед, слід зазначити, що термін служби і

термін придатності, з огляду на їхнє призначення, можна інакше іменувати термінами безпеки. Крім того, загальним є виникнення в результаті їхнього установлення визначеного зобов'язання у ви-конавця перед споживачем, в силу якого останній несе відповіда-льність за невідповідність товару або роботи вимогам якості і безпеки, гарантуючи можливість використання товару або ре-зультату роботи за призначенням протягом відповідного періоду.

Однак, є ряд відмінностей, що відображають специфічну сут-ність кожного з розглянутих термінів, які дозволяють виділити їх як окремі категорії.

Терміни придатності і терміни служби варто розрізняти не тільки за об'єктом встановлення, але і за способом вирахування, a також за наслідками їхнього закінчення.

Термін придатності може обчислюватися не тільки одини-цями часу, але й одиницями виміру (кілометрами, метрами й ін-шими одиницями), у той час як термін придатності визначається або періодом часу, обчислювальним з дня передачі товару або ре-зультату роботи протягом якого він придатний до використання, або датою, до настання якої цей товар або результат роботи при-датний до використання.

Закінчення терміну служби і терміну придатності варто ро-зглядати як досягнення результатом роботи визначеного гранич-ного стану, при якому він втрачає цілком або значною мірою свої основні споживчі властивості, не може бути використаний за призначенням і може бути небезпечний для життя, здоров'я, майна споживачів або навколишнього природного середовища. Що стосується терміну придатності, слід зазначити, що після йо-го закінчення товар або результат роботи автоматично розгляда-ється як непридатний для використання (у тому числі в силу по-яви небезпечних властивостей і якостей).

У той же час, гарантійному терміну надається зовсім інше значення - після його закінчення продавець або виконавець не гарантує відповідності товару або результату роботи усім вимо-гам якості, за винятком його безпеки для життя, здоров'я, майна споживача, а також навколишнього природного середовища.

Термін придатності і гарантійний термін істотно відрізня-ються від терміну служби, протягом якого (за рамками гарантій-ного терміну) споживач може заявити виробнику (виконавцеві) тільки вимогу про відшкодування заподіяного незабезпеченням

вимог безпеки результату роботи шкоди, а також висунути ви-моги, пов'язані з виявленням істотних недоліків, ЩО ВИНИКЛИ 3 вини виконавця.

Виходячи з викладеного, гарантійний термін, можна визна-чити як термін, встановлений законодавством або договором, протягом якого виробник (продавець) зобов'язаний забезпечити споживачеві можливість використання товару за призначенням, a у випадку виявлення протягом цього періоду недоліків - задово-льнити вимоги споживача, передбачені законом.

Згідно з п. 5 ст. 7 Закону України «Про захист прав спожи-вачів», покупець має право пред'явити продавцю відповідні ви-моги відносно необговорених продавцем недоліків проданої ре-чі, на які не встановлений гарантійний термін, якщо недоліки були виявлені протягом 2 років, а стосовно об'єкта будівництва -не пізніше 10 років із дня передачі їх покупцеві, а якщо день передачі встановити неможливо або якщо майно знаходилося у покупця до укладання договору купівлі-продажу - із дня укла-дання договору.

Гарантійний термін відзначається в паспорті на товар або на його етикетці, або в будь-якому іншому документі, що дода-ється до товару. Гарантійні терміни обчислюються з дня розд-рібного продажу. Однак, на сезонні товари (одяг, хутряні виро-би, взуття) гарантійний термін обчислюється з початку відпові-дного сезону, що встановлено Постановою KM України від 19 березня 1994 р. [63]. Цією ж Постановою затверджено перелік сезонних товарів, гарантійні терміни по яких обчислюються з початку відповідного сезону: на одяг, хутряні вироби весняно-літнього асортименту - з 1 квітня, осінньо-зимового асортимен-ту - з 1 жовтня; на взуття зимового асортименту - з 15 листопа-да по 15 березня; весняно-осіннього асортименту - з 15 березня по 15 травня; літнього асортименту - з 15 травня по 15 вересня.

У випадку гарантійного ремонту, гарантійний термін збіль-шується на час перебування продукції в ремонті. При обміні то-вару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

Питання для самоперевірки

1.         Якими нормативно-правовими актами встановлені гарантійні терміни?

2.         Що таке гарантійний термін?

3.         Що таке термін природності?

4.         Що таке термін служби?

5.         Які є відмінності між зазначеними гарантійними термінами?