Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. ОСНОВНІ ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ 2.1. Право споживача на належну якість : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

2. ОСНОВНІ ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ 2.1. Право споживача на належну якість


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

магниевый скраб beletage

Право споживача на належну якість товарів, робіт, послуг передбачено ст. 6 Закону України «Про захист прав споживачів». Відповідно до цієї статті споживач має право жадати від продавця (виробника, виконавця), щоб якість придбаного ним товару, робо-ти, послуги відповідала вимогам нормативних документів, умовам договору, інформації про товар (послугу).

До споживчих властивостей товарів і послуг, що характери-зують якість у техніко-економічному змісті, відносяться, зокрема, надійність, довговічність і ефективність. Ці властивості товарів виявляються в процесі їхнього використання (експлуатації) і по-лягають у тому, що товари повинні мати властивості, визначені договором або звичайно пропонованим вимогам, не тільки при передачі товару (результату роботи) споживачеві, але і зберігати їх після передачі [94]. Тому Закон України «Про захист прав споживачів» покладає на виробника (виконавця) визначені обов'язки. Так, згідно з п. 5 ст. 6 Закону, виробник (виконавець) зобов'язаний забезпечити можливість використання товару за призначенням протягом терміну його служби, визначеного нор-мативними документами, або за домовленістю із споживачем, a якщо термін служби не встановлений, - протягом 10 років.

Виробник (виконавець) зобов'язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт продукції, а також її ви-пуск і поставку для підприємств, що здійснюють технічне обслу-говування та ремонт, у необхідному обсязі та асортименті запас-них частин протягом усього строку її виробництва, а після зняття з виробництва - протягом строку служби, в разі відсутності тако-го строку - протягом десяти років.

Забезпечення можливості використання товарів протягом терміну служби, а якщо він не встановлений, - протягом 10 років здійснюється різними засобами. По-перше, на виробника покла-дається обов'язок протягом гарантійного терміну на вимогу спо-живача безоплатно усунути недоліки в товарі або замінити товар з недоліками на товар, придатний до використання (п. 1 ст. 8 За-кону України «Про захист прав споживачів»). По-друге, виробник зобов'язаний забезпечити технічне обслуговування і гаран-тійний ремонт товару, а також випуск і постачання для підпри-ємств, що здійснюють технічне обслуговування і ремонт, у необ-хідних обсягах і асортименті запасних частин протягом усього терміну його виробництва, а після зняття з виробництва - протя-гом терміну служби, у випадку відсутності такого - протягом 10 років.

Ще один обов'язок виробника, а відповідно і гарантія якості товару (продукції), був встановлений Постановою KM України від 25.10.91 р. «Про порядок зняття з виробництва й експлуатації, вилучення з реалізації, відкликання, повернення від споживачів неприпустимо небезпечної продукції» [48]. Порядок зобов'язав виробника негайно призупинити виробництво (реалізацію) про-дукції, якщо встановлено, що використання або збереження такої продукції заподіює або може заподіяти шкоду здоров'ю, життю або майну споживача, до усунення причин, які викликають таку шкоду. Якщо причини усунути не можна - виробник зобов'яза-ний зняти таку продукцію з виробництва.

У випадку реалізації неякісної, неприпустимо небезпечної продукції виробник зобов'язаний відкликати продукцію від спо-живача, а продавець - вилучити з обороту. Крім того, виробник (продавець) зобов'язаний відшкодувати в повному обсязі заподія-ні споживачам збитки, пов'язані з відкликанням продукції, а та-кож сплатити штраф у розмірі вартості реалізованої неприпусти-мо небезпечної продукції.

Як бачимо, вимоги Закону України «Про захист прав спо-живачів» і ряду інших підзаконних актів спрямовані не тільки на забезпечення прав споживачів, але і на розвиток сумлінної кон-куренції на ринку товарів і послуг. Hi в кого не викликає сумніву, що більш конкурентоспроможним буде той товар, який має більш високу якість, для якого організовані ремонт і сервісне обслуго-вування, запасні частини до якого можна придбати в торговель-ній мережі. Вибір того або іншого варіанта забезпечення спожи-вачеві можливості використовувати товар протягом терміну слу-жби в умовах ринкової економіки повинний належати виробнику (виконавцю).

Питання для самоперевірки

1.         Який нормативно-правовий акт регламентує право спожи-вача на належну якість?

2.         Який зміст права на належну якість за законодавством України?

3.         Які обов’язки закон покладає на виробника задля забезпе-чення права споживача на належну якість?

4.         Які обов’язки закон покладає на продавця задля забезпе-чення права споживача на належну якість?

5.         Протягом якого терміну товар повинен використовува-тись, якщо спеціальний термін не встановлено виробником?