Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Загальна характеристика законодавства про захист прав споживачів в Україні : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

1.2. Загальна характеристика законодавства про захист прав споживачів в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

магниевый скраб beletage

Україна була однією з перших країн СНД, яка стала опікува-тися захистом прав споживачів. Уже в 1989 році в Україні з’являються громадські організації із захисту прав споживачів. За їх сприянням у 1991 році був прийнятий Закон України «Про за-хист прав споживачів» [41], у 1992 році був створений Державний комітет України із захисту прав споживачів.

За спільною ініціативою Державного комітету та громадсь-ких організацій споживачів 15 грудня 1993 року Закон України «Про захист прав споживачів» було викладено у новій редакції. На даний час Закон діє у редакції від 1 грудня 2005 року [40].

Ст. 4 Закону «Про захист прав споживачів» перераховує всі права споживачів:

1)         захист своїх прав державою;

2)         право на належну якість продукції та обслуговування;

3)         право на безпеку продукції;

4)         право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а та-кож про її виробника (виконавця, продавця);

5)         право на відшкодування шкоди (збитків), завданих дефек-тною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподі-яної небезпечною для життя і здоров’я людей продукцією у випад-ках, передбачених законодавством;

6)         право на звернення до суду та інших уповноважених ор-ганів державної влади за захистом порушених прав;

7)         право на об'єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).

Закон складається з п’яти розділів та тридцяти двох статей.

У першому розділі «Загальні положення» визначені терміни, що застосовуються законодавством про захист прав споживачів та подана характеристика законодавства про захист прав споживачів та міжнародних договорів.

У другому розділі «Права споживачів та їх захист» викла-дені права та обов’язки споживачів; основні положення про за-хист прав споживачів; п’аво споживача на належну якість про-дукції; гарантійні зобовязання; права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості; права споживача при придбан-ні товару належної якості; права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг); права споживача в разі придбання ним продукції в кредит; права споживача в разі ук-ладання договору поза торговельним або офісним приміщенням; право споживача у разі укладання договору на відстані; право спо-живача на безпеку продукції (товарів, наслідки робіт); право спожи-вача на інформацію про продукцію; засади майнової відповідально-сті за шкоду, завдану дефектною продукцією або продукцією нена-лежної якості; права споживача у сфері торговельного та інших ви-дів обслуговування; підстави визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживачів; заборона нечесної підприємниць-кої практики; вказує можливі порушення прав споживачів, регламе-нтує судовий захист прав споживачів та встановлює відповідаль-ність за порушення законодавства про захист прав споживачів.

У третьому розділі «Громадські організації споживачів (об’єднання споживачів)» встановлюється правове положення громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів) та їх права.

У четвертому розділі «Діяльність органів влади у сфері захис-ту прав споживачів» встановлюються повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері за-хисту прав та інтересів споживачів і його територіальних органів; повноваження інших органів виконавчої влади щодо захисту прав споживачів; повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів; обов’язки і відповідальність службових осіб органів виконавчої влади, які здійснюють захист прав спожи-вачів; регламентується розгляд скарг на рішення органів виконав-чої влади, що здійснюють захист прав споживачів, їх службових осіб, а також на дії таких осіб; відносини органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів, з правоохоронними орга-нами, а також встановлюється правовий захист службових осіб спеціально уповноваженого центрального органу у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів.

П’ятий розділ «Прикінцеві положення» регламентує поря-док набрання чинності Законом.

Окрім Закону України «Про захист прав споживачів», зако-нодавство про захист прав споживачів складається з Цивільного кодексу України [4], Господарського кодексу України [93] та інших нормативно-правових актів, що містять положення про за-хист прав споживачів.

Питання для самоперевірки

1.         Коли в Україні було прийнято Закон «Про захист прав спо-живачів»?

2.         Які права споживача передбачає Закон України «Про за-хист прав споживачів»?

3.         Дайте загальну характеристику Закону України «Про за-хист прав споживачів».

4.         Які права споживачів регламентуються у другому розділі Закону України «Про захист прав споживачів»?

5.         Які положення Закону України «Про захист прав спожи-вачів» надають споживачам право об'єднуватися в громадські ор-ганізації?