Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4. Цивільно-правова відповідальність і оперативно-господарські санкції за порушення прав споживачів : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

7.4. Цивільно-правова відповідальність і оперативно-господарські санкції за порушення прав споживачів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Основний принцип майнової відповідальності за порушен-ня законодавства про захист прав споживачів міститься в ст. 16 Закону України «Про захист прав споживачів». Згідно з поло-женнями цієї статті шкода, заподіяна життю, здоров'ю чи майну

споживачів підлягає відшкодуванню в повному обсязі, якщо за-конодавством не передбачена підвищена міра відповідальності; право вимагати відшкодування збитку має будь-який споживач незалежно від того чи був він із продавцем у договірних відно-синах; виготовлювач несе відповідальність за збиток, заподіяний життю, здоров'ю або майну споживача незалежно від рівня його наукових або технічних знань.

При цьому Закон покладає на споживача обов’язок довести:

1)наявність шкоди;

2)наявність дефекту в продукції;

3)наявність причинно-наслідкового зв’язку між шкодою та дефектом.

Як і адміністративна, майнова відповідальність передбача-ється не тільки Законом «Про захист прав споживачів», а також іншими нормативними актами. Зокрема відповідні санкції перед-бачені в Цивільному кодексі України; Законі України «Про рек-ламу» від 03.07.96 року; Законі України «Про інформацію» від 02.10.92 року; а також Законі України «Про забезпечення саніта-рного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.12.94 року.

На практиці нерідко виникають ситуації, коли товар (робота або послуга) заподіюють шкоду особам, ніяк не зв'язаним з виро-бником цього товару. Наприклад, при загорянні телевізора найча-стіше збиток заподіюється не тільки майну власника телевізора, але і майну інших осіб. Така ситуація передбачена Законом, у си-лу якого вимагати відшкодування шкоди може будь-який потер-пілий, незалежно від того, чи був він у договірних відносинах із особою, що завдала шкоду.

Відповідно до вимог Закону шкода, заподіяна життю, здоро-в'ю або майну споживачів, відшкодовується в повному обсязі. Правила відшкодування шкоди життю і здоров'ю громадянина встановлені діючим цивільним законодавством.

При заподіянні шкоди здоров'ю споживача відшкодуванню підлягає втрачений заробіток або його частина, розмір якого роз-раховується за правилами, встановленими ЦК України; витрати на лікування, додаткове харчування, санаторно-курортне ліку-вання, протезування, а також інші витрати, викликані ушкоджен-ням здоров'я.

Якщо ушкоджено або знищено майно споживача, то йому повинна бути надана річ того ж роду і якості або відновлене ушкоджене майно. У випадку, коли цього зробити не можна, споживачеві повинні бути відшкодовані збитки. Під збитками ро-зуміється вартість утраченого майна, витрати, що зробив або по-винний буде зробити споживач у зв'язку з утратою майна (реаль-ний збиток), а також неодержані доходи, що одержав би постра-ждалий споживач, якби його право на безпеку товару не було по-рушено (упущена вигода).

Виділяється ще один підвид відповідальності суб'єктів торгової діяльності за порушення прав споживачів - оперативно-господарські санкції. Якщо інші заходи впливу не дали або не да-дуть належних результатів, діяльність господарюючих суб'єктів тимчасово припиняється відповідно до Положення про порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, які систематично реалізують не-доброякісні товари, порушують правила торгівлі і надання послуг, умови збереження і транспортування товарів, затвердженого Поста-новою Верховної Ради України № 26/95 ВР від 25.01.95 р. [67].

Дана постанова містить 3 Положення, у яких визначені санкції до суб'єктів господарювання за порушення правил торгівлі, реаліза-цію недоброякісних товарів і їхнє вилучення з обороту. Крім того, постанова визначила порядок припинення (заборони) державними органами в справах захисту прав споживачів відвантаження, реалі-зації (продажу) і виробництва товарів, які не відповідають вимогам нормативних документів щодо якості. Зазначене рішення прийма-ється з метою попередження порушень прав споживачів на безпеку і якість товарів (послуг) і на необхідну, доступну і достовірну інфор-мацію про товари, а також заподіяння шкоди цими товарами життю, здоров'ю, майну споживачів або навколишньому природному сере-довищу (стаття 2).

Згідно з положеннями, посадові особи Держпотребстандар-ту за результатами перевірки можуть забороняти суб'єктам гос-подарювання реалізацію споживачам продукції:

-          на яку відсутні документи, що засвідчують її відповідність вимогам нормативних документів;

-          на яку в нормативно-правових актах і нормативних доку-ментах встановлені обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпе-ки життя, здоров'я, майна споживачів і охорони навколишнього

природного середовища, якщо продукція була внесена в перелік продукції, належній обов'язковій сертифікації, але яка не має сер-тифікату відповідності (свідоцтва про визнання відповідності);

-          ввезеної на територію України без документів, підтвер-джуючих її належну якість;

-          на яку термін придатності не був вказаний або вказаний з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, те-рмін придатності яких закінчився;

-          яка є фальсифікованою.

Положення також надає право ухвалювати рішення про:

а)         припинення суб'єктами господарювання сфери торгівлі і

послуг, у тому числі ресторанного господарства, реалізації і ви-

робництва продукції, яка не відповідає вимогам нормативно-

правових актів і нормативних документів, - до усунення виявле-

них недоліків;

б)         тимчасове припинення діяльності суб'єктів господарю-

вання сфери торгівлі (секцій, відділів), послуг, у тому числі рес-

торанного господарства, складів підприємств оптової і роздрібної

торгівлі і організацій незалежно від форми власності, які систе-

матично реалізують товари неналежної якості, порушують пра-

вила торгівлі і надання послуг, умови зберігання і транспорту-

вання товарів, - до усунення виявлених недоліків;

в)         опломбовування в порядку, передбаченому законодавст-

вом, виробничих, складських, торгових й інших приміщень, су-

б'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі рес-

торанного господарства, а також несправні, з неправильними сві-

дченнями, з пошкодженим перевірочним тавром або без нього,

або з таким, термін дії якого закінчився, засобів вимірювальної

техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування спожи-

вачів.

Така санкція можлива, зокрема, у випадку: а) повторного виявлення протягом 90 календарних днів того ж порушення, а саме:

-          реалізації товарів, що не відповідають вимогам норматив-них документів або не мають документів, які підтверджують їхню належну якість;

-          обману споживачів (обваження, обмірювання, обрахуван-ня, використання засобів виміру, що не відповідають вимогам нормативних документів, завищення цін і т.п.);

-          продажу товару без видачі документа, що засвідчує факт їхньої покупки;

-          недотримання вимоги нормативних документів відносно обміну товарів або регламентуючих порядок виробництва, збере-ження, транспортування, реалізації товарів, що може заподіяти шкоду життю, здоров'ю або майну споживачів;

б)         виявлення недоліків, причини яких не можуть бути усу-

нуті негайно, а подальша діяльність господарюючого суб'єкта

може нанести шкоду життю, здоров'ю чи майну споживачів;

в)         невиконання суб'єктами господарювання приписів держа-

вних органів у справах захисту прав споживачів про припинення

порушень прав споживачів.

Згідно з п. 4 Положення рішення про тимчасове припинення діяльності суб'єкта господарювання приймається на основі акту перевірки й оформляється розпорядженням державного органу у справах захисту прав споживачів. У випадку повторного, протя-гом 365 календарних днів, тимчасового припинення діяльності суб'єкта господарювання, державний орган у справах захисту прав споживачів зобов'язаний, залежно від форми власності су-б'єкта господарювання й інших конкретних обставин, поставити перед його власником або уповноваженим ним органом, що здій-снює управління майном суб'єкта господарювання, питання про відсторонення керівника суб'єкта господарювання від посади, що він займає, або перед відповідним органом - про скасування де-ржреєстрації або спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення відповідного виду підприємницької діяльності. У той же час не допускається тимчасове припинення діяльності суб'єкта господа-рювання, який здійснює роздрібний продаж продовольчих това-рів першої необхідності і є єдиним у населеному пункті.

Питання для самоперевірки

1.         Якими нормативно-правовими актами передбачена циві-льно-правова відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав споживачів?

2.         Що повинен довести споживач з метою покладання циві-льно-правової відповідальності на продавця (виробника)?

3.         Яка шкода підлягає відшкодуванню за порушення у сфері захисту прав споживачів?

4.         Що таке оперативно-господарські санкції і якими норма-тивно-правовими актами вони передбачені?

5.         За які правопорушення можливе тимчасове припинення діяльності суб’єкта господарювання у сфері захисту прав спожи-вачів?