Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3. Адміністративно-правова відповідальність за порушення прав споживачів : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

7.3. Адміністративно-правова відповідальність за порушення прав споживачів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

магниевый скраб beletage

Згідно з Законом України «Про захист прав споживачів», у разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкти господарювання сфери торговельного та інших видів обслуговування, у тому числі ресторанного господарства, несуть відповідальність за:

-          відмову споживачу в реалізації його прав, встановлених частиною першою статті 8 і частиною третьою статті 10 Закону, -у десятикратному розмірі вартості продукції виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не менше двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

-          виготовлення або реалізацію продукції, що не відповідає вимогам нормативних документів, - у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, a у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

-          реалізацію продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, але у документах, згідно з якими її передано на реалізацію, відсутні реєстраційні номери сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на конкретний вид продукції, - у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

a y разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

-          виготовлення або реалізацію продукції, що не відповідає вимогам нормативних документів, нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, - у розмірі трьохсот відсотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги;

-          реалізацію продукції, забороненої до випуску і реалізації відповідним державним органом, - у розмірі п'ятисот відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги;

-          реалізацію небезпечного товару (отрути, пестицидів, вибу-хо- і вогненебезпечної речовини і т.п.) без належного попереджу-вального маркування, а також без інформації про правила й умови безпечного його використання, - у розмірі ста відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару;

-          відсутність необхідної доступної і достовірної та своєчас-ної інформації про продукцію - у розмірі тридцяти відсотків вар-тості одержаної для реалізації партії товару;

-          створення перешкод посадовій особі державного органу у справах захисту прав споживачів, органу місцевого самовряду-вання у проведенні перевірки якості товарів, а також правил тор-гового обслуговування, - у розмірі від одного до десяти відсотків вартості реалізованих товарів за попередній місяць;

-          невиконання або несвоєчасне виконання припису посадо-вих осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів - у розмірі двадцяти неоподатко-вуваних мінімумів доходів громадян;

-          реалізацію товару строк придатності якого минув, - у ро-змірі двохсот відсотків вартості залишку отриманої для реалізації партії товару;

-          порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги - у розмірі ста відсотків вартості виконаної роботи (наданої послуги).

Крім відповідальності, передбаченої Законом «Про захист прав споживачів», існує цілий ряд нормативних актів, що перед-бачають даний вид відповідальності. Так, згідно зі ст.46 Закону

України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.94 року [85], відповідальність настає за:

-          реалізацію забороненої продукції - у розмірі 100 відсотків вартості забороненої продукції;

-          реалізацію продукції, що внаслідок порушення вимог ста-ндартів і санітарних норм є небезпечною для життя і здоров'я - у розмірі 100 відсотків вартості реалізованої продукції;

-          реалізацію імпортної продукції, яка не відповідає вимогам стандартів з безпеки життя і здоров'я людей - 100 відсотків вар-тості реалізованої продукції;

-          ухилення від надання посадовим особам державної сані-тарно-епідеміологічної служби необхідної інформації про проду-кцію, що випускається - 25 відсотків вартості продукції, випу-щеної з моменту ухилення.

Однак найбільший перелік порушень, що тягнуть за собою адміністративну відповідальність містить Кодекс України «Про ад-міністративні правопорушення» [19]. У ньому міститься 28 статей, що передбачають відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів і з них 17 статей визначають відповідаль-ність суб'єктів торгової діяльності за порушення прав споживачів. Законодавець вважав за необхідне главу 12 кодексу присвятити ад-міністративним правопорушенням у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг, фінансової та підприємницької діяльності.

Наприклад, ст. ч. 1 ст. 155 передбачає відповідальність за порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгі-влі, громадського харчування та сфери послуг та громадянами, що займаються підприємницькою діяльністю. Вказані дії тягнуть накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних по-датком мінімумів доходів громадян. При повторному скоєнні тих самих дій штраф збільшується від п'яти до двадцяти семи неопо-датковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Ст. 156 передбачає відповідальність за порушення правил торгівлі спиртними напоями. Порушенням вважається роздрібна або оптова, у тому числі імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним, плодовим, або роздрібна торгівля алкого-льними напоями або тютюновими виробами без ліцензії або без марок акцизного збору, тягне накладення штрафу в розмірі від двадцяти до ста неоподатковуваних податком мінімумів доходів

громадян з конфіскацією предметів торгівлі і виручки, отриманої від продажу предметів торгівлі.

Ст. 156 присвячена порушенням законодавства про захист прав споживачів. Згідно з цією статтею, відмова робітників торгі-влі, громадського харчування, сфери послуг та громадян, які за-ймаються підприємницькою діяльністю у зазначених областях, в наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної і достові-рної інформації про товари (роботи, послуги), в навчанні безпеч-ного і правильного їх використання, а також обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги і ціни придбаних товарів - тягне накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. У разі, якщо вказані дії спричинили придбання товару неналеж-ної якості - тягне накладення штрафу від одного до вісімнадцяти неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Питання для самоперевірки

1.         Якими нормативно-правовими актами регламентується адміністративно-правова відповідальність у сфері захисту прав споживачів?

2.         Яка відповідальність передбачена за реалізацію недоброя-кісної продукції?

3.         Яка відповідальність передбачена за реалізацію небезпеч-ної продукції?

4.         За які правопорушення у сфері захисту прав споживачів передбачена відповідальність Законом України «Про забезпечен-ня санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»?

5.         За які правопорушення у сфері захисту прав споживачів передбачена відповідальність Кодексом України «Про адмініст-ративні правопорушення»?