Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. Особливості захисту прав споживачів при придбанні лікарських засобів : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

6.4. Особливості захисту прав споживачів при придбанні лікарських засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Нормативно-правовим актом, що регулює дані правовідносини є Правила торгівлі лікарськими засобами в аптечних установах від 17.11.2004 р. [79], які визначають загальні умови і порядок здійс-нення торгівлі лікарськими засобами в аптечних установах і розпо-всюджуються на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють під-приємницьку діяльність з оптової і роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Правила вводять наступні визначення.

Аптека - це установа охорони здоров'я, основною метою якої є забезпечення населення, установ охорони здоров'я, підпри-ємств, установ і організацій лікарськими засобами шляхом здійс-нення роздрібної торгівлі.

Аптечний пункт - це структурний підрозділ аптеки, який створюється в лікувально-профілактичних установах для торгівлі готовими лікарськими засобами.

Аптечний кіоск - це структурний підрозділ аптеки, який створюється на підприємствах, установах і організаціях для розд-рібної торгівлі готовими лікарськими засобами, які відпускають-ся без рецептів лікаря.

Роздрібна торгівля лікарськими засобами - діяльність з при-дбання, зберігання і продажу готових лікарських засобів через аптеку і її структурні підрозділи (у тому числі ліків, виготовле-них в умовах аптеки) безпосередньо громадянам для їх особисто-го споживання, установам охорони (окрім аптечних установ) здо-ров'я, а також підприємствам, установам і організаціям без права їх подальшого перепродажу.

Роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється ли-ше на підставі ліцензій, отриманих суб'єктами господарювання відповідно до законодавства. Роздрібна торгівля лікарськими за-собами без наявності ліцензії забороняється.

Торгівля може здійснюватися лише зареєстрованими в Україні в установленому порядку лікарськими засобами за наяв-ності сертифікату якості виробника, окрім випадків, передбачених законодавством України. Продаж незареєстрованих лікарсь-ких засобів, лікарських засобів, термін придатності яких закінчи-вся, а також без копії сертифікату якості виробника є підставою для анулювання ліцензії. Торгівля наркотичними (психотропни-ми) лікарськими засобами здійснюється відповідно до законодав-ства з питань обороту наркотичних засобів, психотропних речо-вин, їх аналогів та прикурсорів. При цьому забороняється торгів-ля неякісними і фальсифікованими лікарськими засобами.

Аптечні установи і їх структурні підрозділи мають право придбавати і продавати вироби медичного призначення, дезинфі-куючі засоби, предмети особистої гігієни, оптику, природні і штучні мінеральні води, лікувальне, дитяче і дієтичне харчування лікувальні косметичні засоби й інші супутні товари. Аптеки здій-снюють торгівлю готовими лікарськими засобами відповідно до правил відпустку, які визначаються МОЗ, а також відпуск ліків, виготовлених аптекою за рецептом лікаря або на замовлення лі-кувально-профілактичного закладу. Вимоги до оформлення реце-птів і замовлень лікувально-профілактичних закладів, терміни їх дії і зберігання встановлюються МОЗ.

Виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки здійснюється за рецептом лікаря і на замовлення лікува-льно-профілактичних установ за наявності ліцензії на виробницт-во (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки. Вимоги до виробництва (виготовленню) лікарських засобів в умовах аптеки визначає МОЗ.

Усі поставки лікарських засобів обов'язково супроводжуються документами, за якими можливо встановити дату їх продажу і прид-бання, назву і лікарську форму, серію і кількість лікарських засобів, найменування і адресу виробника, покупця і продавця лікарських засобів з вказівкою реквізитів ліцензій. У процесі транспортування лікарських засобів повинні дотримуватися вимоги щодо збереження їх якості, забезпечуватися можливість їх ідентифікації, вживання за-ходів для запобігання пошкодженню і забрудненню.

3 метою забезпечення прав споживачів, на фасаді будівлі, де розміщується аптечна установа і її структурний підрозділ, повин-на бути вивіска з вказівкою відповідної назви установи («Апте-ка», «Аптечний пункт», «Аптечний кіоск»). Біля входу до аптеч-ної установи на видному місці розміщується інформація про су-б'єкта господарювання і власника або уповноваженого їм органу,

режим роботи аптечної установи з вказівкою адреси чергової (ці-лодобової) і найближчої аптеки. Аптечна установа і її структур-ний підрозділ повинна мати зовнішній сигнальний покажчик, опис якого затверджується МОЗ.

У сільській місцевості у разі відсутності аптеки роздрібна торгівля може здійснюватися лікарськими засобами за переліка-ми, які встановлюються МОЗ, фельдшерами, фельдшерсько-акушерськими пунктами, сільськими лікарськими амбулаторіями на підставі договорів, укладених з аптекою за письмовою згодою органів місцевого самоврядування.

Для забезпечення діяльності з роздрібної торгівлі аптека по-винна:

-розміщуватися в окремому будинку або у вбудованому приміщенні. В житловому будинку аптека розміщується на пер-шому поверсі, окремі приміщення аптеки, окрім торгового залу, можуть розміщуватися в цокольних і підвальних приміщеннях;

-мати необхідне приміщення або окремі площі (зони) для прийняття і зберігання різних груп лікарських засобів;

-мати службово-побутові приміщення, кількість і склад яких визначається суб'єктом господарювання.

Приміщення повинні відповідати вимогам будівельних, про-типожежних, санітарно-протиепідемічних норм.

Загальна площа аптеки повинна складати:

-для аптек, які займаються торгівлею лікарськими засобами, - не менше ніж 50 кв. метрів (площа торгового залу - не менше ніж 18 кв. метрів);

-для сільських аптек - не менше ніж 40 кв. метрів.

Виробничі приміщення аптеки повинні бути обладнані для належного зберігання лікарських засобів (шафи, стелажі, холоди-льники, сейфи і т.п.) і здійснення контролю за температурою і во-логістю повітря. У виробничих приміщеннях аптек повинна за-безпечуватися можливість щоденного вологого прибирання з ви-користанням дезинфікуючих засобів.

Аптечні пункти розміщуються в окремому ізольованому приміщенні лікувально-профілактичної установи без або з торго-вим залом. Приміщення аптечного пункту обов'язково обладну-ється стелажами, шафами, холодильником, сейфом або метале-вою шафою для зберігання отруйних лікарських засобів, з виділенням місця для санітарної обробки рук. Площа аптечного пунк-ту не може бути менше 18 кв. метрів.

Аптечні кіоски розміщуються в окремих ізольованих примі-щеннях підприємств, установ, організацій без або з торговим залом. Приміщення аптечного кіоску обладнується стелажами, шафами, холодильником з виділенням місця для санітарної обробки рук пер-соналу. Площа аптечного кіоску не може бути менше 8 кв. метрів. В аптечних пунктах і аптечних кіосках повинні дотримуватися ви-моги санітарно-протиепідемічного режиму аптеки.

Режим роботи аптеки і її структурних підрозділів встанов-люється суб'єктом господарювання за узгодженням з відповідним місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого само-врядуванням. У разі закриття торгового приміщення аптеки або її структурного підрозділу для проведення ремонту, технічного пе-реобладнання або інших робіт суб'єкт господарювання повинен повідомити про це заздалегідь, але не пізніше, ніж за 5 днів, роз-містивши поруч інформацію про режим роботи, оголошення про дату і період закриття.

Суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність з роздрі-бної торгівлі лікарськими засобами, повинен:

-забезпечити наявність усіх необхідних приміщень, устат-кування для належного зберігання і реалізації лікарських засобів;

-          мати необхідну кількість персоналу, який відповідає ква-ліфікаційним вимогам, встановленим МОЗ;

-          дотримуватися загальних і специфічних умов зберігання лікарських засобів (отруйних, наркотичних, сильнодіючих, вогне-небезпечних та інших, лікарської рослинної сировини) відповідно до їх складу, фізико-хімічних властивостей, впливу навколишньо-го середовища і інших чинників;

-          забезпечувати обов'язковий мінімальний асортимент лі-карських засобів, визначуваних МОЗ;

-          мати план термінових дій для припинення торгівлі неякіс-ними і фальсифікованими лікарськими засобами, вилучення у разі потреби лікарських засобів з продажу і вживання відповідних за-ходів з повернення вказаних лікарських засобів постачальнику (виробнику) або їх знищення (утилізації);

-          забезпечити належне збереження лікарських засобів;

зберігати протягом не менше трьох років документи, які засвідчують факт покупки з вказівкою назви, дати, кількості і серії вилучених лікарських коштів, інформації про постачальника і реквізитів його ліцензії;

-          визначити уповноважену особу;

-          забезпечувати справність усіх засобів вимірювань шляхом проведення їх калібрування і регулярної метрологічної перевірки;

-          мати паспорт аптеки (структурного підрозділу);

-          мати Державну Фармакопею України (для аптек, які виго-товляють лікарські засоби).

Персонал аптеки і її структурного підрозділу під час прийн-яття на роботу обов'язково проходить медичне обстеження, а на-далі - періодичний медичний огляд згідно з законодавством. Пе-релік посад, які можуть обійматися фахівцями з фармацевтичною освітою, встановлюється МОЗ.

Суб'єкт господарювання несе відповідальність за рівень кваліфікації фахівців, їх професійну підготовку і перепідготовку. Підвищення кваліфікації фармацевтичних працівників повинне проводитися не рідше одного разу за п'ять років у навчальних за-кладах, зазначених МОЗ.

Відповідальність за функціонування системи забезпечення якості лікарських засобів в сільській аптеці може покладатися на особи з середньою фармацевтичною освітою.

Питання для самоперевірки

1.         Якими нормативно-правовими актами регламентуються права споживачів при придбанні лікарських засобів?

2.         Які вимоги до суб'єкта підприємницької діяльності перед-бачені законодавством з метою захисту прав споживачів при придбанні лікарських засобів?

3.         Які вимоги до приміщень передбачені законодавством з метою захисту прав споживачів при придбанні лікарських засо-бів?

4.         Що таке аптека?

5.         Що таке аптечний пункт?