Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.3. Особливості захисту прав споживачів при придбанні непродовольчих товарів : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

6.3. Особливості захисту прав споживачів при придбанні непродовольчих товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Правовідносини у даній сфері регламентують Правила розд-рібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції Укра-їни від 11 березня 2004 р. № 98 [78]. Ці Правила регламентують порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу та про-даж непродовольчих товарів через роздрібну торговельну мере-жу, а також визначають вимоги щодо дотримання прав спожива-чів стосовно належної якості та безпеки товарів і рівня торгове-льного обслуговування.

Правила поширюються на всіх суб'єктів господарської дія-льності на території України незалежно від форм власності, які пройшли реєстрацію в установленому порядку та здійснюють продаж непродовольчих товарів.

Роздрібний продаж непродовольчих товарів здійснюється че-рез спеціалізовані підприємства, у тому числі фірмові, підприємс-тва з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, спеці-алізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортимен-том продовольчих товарів, підприємства роздрібної торгівлі спо-живчої кооперації, дрібнороздрібну торговельну мережу. Роздріб-на торгівля виробами лікувально-гігієнічного та медичного приз-начення може здійснюватися через аптеки або їх структурні під-розділи.

Суб'єкт господарської діяльності повинен оснащувати складські, торговельні приміщення відповідним торговельно-технологічним обладнанням та інвентарем для належного вико-нання вимог із зберігання, підготовки до продажу, демонстрації

та продажу непродовольчих товарів, а також вимог санітарно-гігієнічних, технологічних та пожежних норм і правил. Засоби вимірювальної техніки, які використовуються при продажу не-продовольчих товарів, мають бути в справному стані, мати пові-рочне тавро територіального органу Державного комітету Украї-ни з питань технічного регулювання та споживчої політики та проходити періодичну повірку в установленому порядку.

Згідно з Правилами, суб'єкт господарської діяльності зобов'я-заний забезпечити приймання, зберігання і продаж у роздрібній мережі непродовольчих товарів відповідно до вимог законодавчих актів, ГОСТів, ДСТУ, ТУ, зразків (еталонів). Непродовольчі това-ри у суб'єкта господарської діяльності повинні бути з відповідни-ми документами, наявність яких передбачена законодавством. Су-б'єкт господарської діяльності повинен реалізовувати непродово-льчі товари, які підлягають обов'язковій сертифікації, за умови на-явності в документах, згідно з якими надійшли товари, реєстра-ційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про ви-знання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповіднос-ті на відповідний товар.

Працівники суб'єкта господарської діяльності, які здійсню-ють обслуговування покупців, повинні мати спеціальну професій-ну підготовку: знати асортимент і якісні характеристики товарів певної групи, ознаки дефектів виробничого характеру; правила пі-дготовки товарів до продажу; принципи розміщення, викладки то-варів і оформлення вітрин; способи показу і пакування товарів; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; порядок тавру-вання засобів міри та ваги; правила роботи реєстраторів розрахун-кових операцій і порядок розрахунку з покупцями; види торгове-льного обладнання, інвентарю, інструментів і правила користу-вання ними; правила поводження з тарою; правила санітарії і гігі-єни, а також техніки безпеки та пожежної безпеки тощо. Праців-ники суб'єкта господарської діяльності повинні мати формений або інший одяг, що відповідає естетичним вимогам.

До подавання товарів у торговельний (демонстраційний) зал працівники суб'єкта господарської діяльності проводять підгото-вку товарів до продажу (розпакування, перевірка цілісності інди-відуальної упаковки, пломб підприємства-виробника, наявності маркувальних даних і якості, чищення, прасування, перевірка наявності інструкцій з експлуатації, технічних паспорт