6.3. Особливості захисту прав споживачів при придбанні непродовольчих товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Правовідносини у даній сфері регламентують Правила розд-рібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції Укра-їни від 11 березня 2004 р. № 98 [78]. Ці Правила регламентують порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу та про-даж непродовольчих товарів через роздрібну торговельну мере-жу, а також визначають вимоги щодо дотримання прав спожива-чів стосовно належної якості та безпеки товарів і рівня торгове-льного обслуговування.

Правила поширюються на всіх суб'єктів господарської дія-льності на території України незалежно від форм власності, які пройшли реєстрацію в установленому порядку та здійснюють продаж непродовольчих товарів.

Роздрібний продаж непродовольчих товарів здійснюється че-рез спеціалізовані підприємства, у тому числі фірмові, підприємс-тва з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, спеці-алізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортимен-том продовольчих товарів, підприємства роздрібної торгівлі спо-живчої кооперації, дрібнороздрібну торговельну мережу. Роздріб-на торгівля виробами лікувально-гігієнічного та медичного приз-начення може здійснюватися через аптеки або їх структурні під-розділи.

Суб'єкт господарської діяльності повинен оснащувати складські, торговельні приміщення відповідним торговельно-технологічним обладнанням та інвентарем для належного вико-нання вимог із зберігання, підготовки до продажу, демонстрації

та продажу непродовольчих товарів, а також вимог санітарно-гігієнічних, технологічних та пожежних норм і правил. Засоби вимірювальної техніки, які використовуються при продажу не-продовольчих товарів, мають бути в справному стані, мати пові-рочне тавро територіального органу Державного комітету Украї-ни з питань технічного регулювання та споживчої політики та проходити періодичну повірку в установленому порядку.

Згідно з Правилами, суб'єкт господарської діяльності зобов'я-заний забезпечити приймання, зберігання і продаж у роздрібній мережі непродовольчих товарів відповідно до вимог законодавчих актів, ГОСТів, ДСТУ, ТУ, зразків (еталонів). Непродовольчі това-ри у суб'єкта господарської діяльності повинні бути з відповідни-ми документами, наявність яких передбачена законодавством. Су-б'єкт господарської діяльності повинен реалізовувати непродово-льчі товари, які підлягають обов'язковій сертифікації, за умови на-явності в документах, згідно з якими надійшли товари, реєстра-ційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про ви-знання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповіднос-ті на відповідний товар.

Працівники суб'єкта господарської діяльності, які здійсню-ють обслуговування покупців, повинні мати спеціальну професій-ну підготовку: знати асортимент і якісні характеристики товарів певної групи, ознаки дефектів виробничого характеру; правила пі-дготовки товарів до продажу; принципи розміщення, викладки то-варів і оформлення вітрин; способи показу і пакування товарів; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; порядок тавру-вання засобів міри та ваги; правила роботи реєстраторів розрахун-кових операцій і порядок розрахунку з покупцями; види торгове-льного обладнання, інвентарю, інструментів і правила користу-вання ними; правила поводження з тарою; правила санітарії і гігі-єни, а також техніки безпеки та пожежної безпеки тощо. Праців-ники суб'єкта господарської діяльності повинні мати формений або інший одяг, що відповідає естетичним вимогам.

До подавання товарів у торговельний (демонстраційний) зал працівники суб'єкта господарської діяльності проводять підгото-вку товарів до продажу (розпакування, перевірка цілісності інди-відуальної упаковки, пломб підприємства-виробника, наявності маркувальних даних і якості, чищення, прасування, перевірка наявності інструкцій з експлуатації, технічних паспортів, гарантій-них талонів, комплектність виробів, перевірка роботи в дії тощо).

Продаж непродовольчих товарів здійснюється методом само-обслуговування, за зразками, каталогами, з індивідуальним обслу-говуванням покупців, у тому числі з відкритою викладкою. При цьому, суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний усіляко спри-яти покупцю у вільному виборі товарів і додаткових послуг та у ра-зі перевірки покупцем якості, безпеки, комплектності, міри та ціни товарів, що підлягають придбанню, надавати на його вимогу конт-рольно-вимірювальні прилади, документи про якість, безпеку, ціну товарів. Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити де-монстрацію користування товаром, якщо це не виключено характе-ром товару.

Здійснюючи продаж непродовольчих товарів вітчизняного та іноземного виробництва, працівники суб'єкта господарської діяль-ності зобов'язані надати покупцям у доступній наочній формі (у супровідній документації, на етикетці, а також маркуванням чи іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів) необхід-ну, достовірну та своєчасну інформацію про товари відповідно до законодавства про мови, яка має містити: назву товарів; назву но-рмативних документів, вимогам яких повинні відповідати товари; дані про основні властивості товарів; відомості про вміст шкідли-вих для здоров'я речовин (у разі їх наявності) порівняно з вимога-ми нормативно-правових актів і нормативних документів, а також протипоказання щодо застосування; ціну, умови та правила прид-бання товарів; дату виготовлення; умови зберігання; гарантійні зобов'язання виробника; правила та умови ефективного і безпеч-ного використання товарів; термін служби (придатності) товарів, відомості про необхідні дії покупця після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; найменування та адресу виробника або підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від покупця, а також проводить ремонт і технічне обслуговування; інформацію про сертифікацію товарів (якщо вони підлягають обов'язковій сертифікації). Крім того, про-давець зобов'язаний довести до відома покупця інформацію стосо-вно товарів, які за певних умов можуть бути небезпечними для життя, здоров'я покупця та його майна.

Товари, що надійшли у продаж від фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, повинні мати ярлик із зазначенням

прізвища вказаної особи, імені та по батькові, номера свідоцтва про її державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльно-сті та назви органу, що здійснив цю реєстрацію (у разі потреби -відомості про сертифікацію цих товарів), а також гарантійного терміну або терміну придатності.

Забороняється приймати до продажу та реалізовувати това-ри, на які нормативними документами встановлено гарантійні те-рміни, без технічного паспорта або іншого документа, що його замінює, та гарантійних талонів установленого зразка.

Під час продажу товару, який підлягає гарантійному ремон-ту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, суб'єкт господарсь-кої діяльності або його працівники зобов'язані:

-          у присутності споживача здійснити перевірку споживчих властивостей товару, наявності експлуатаційних документів, у тому числі гарантійного талона та відривних талонів на гарантій-не обслуговування, комплектності товару, зазначеної в експлуа-таційних документах;

-          поінформувати споживача про правила користування то-варом;

-          заповнити відповідні розділи гарантійного і відривного талонів на гарантійне обслуговування;

-          надати інформацію про підприємства (майстерні), що здійснюють гарантійний ремонт.

Товари упаковують у папір, коробки, поліетиленові кульки, інший пакувальний матеріал. Після продажу технічно складних і великогабаритних товарів суб'єкт господарської діяльності зобо-в'язаний забезпечити належне їх пакування для повного збережен-ня якості виробів при транспортуванні.

Правила встановлюють, що вибрані покупцем непродоволь-чі товари можуть зберігатися в торговельному підприємстві про-тягом двох годин з відміткою часу наступної оплати на виписа-ному продавцем товарному чеку. Оплачені великогабаритні това-ри, крім оформлених для перевезення додому, можуть зберігати-ся на підприємстві протягом доби. За погодженням з адміністра-цією підприємства термін зберігання може бути продовжено шляхом укладання договору схову. У цьому разі до товару дода-ються копія розрахункового документа, в якому зазначається те-рмін зберігання товару, і табличка з написом «Продано». У такому випадку суб'єкт господарської діяльності несе відповідаль-ність за зберігання і якість товару.

Суб'єкт господарської діяльності надає додаткові послуги, пе-релік і вартість яких визначаються відповідно до вимог нормативних актів або на підставі калькуляції. Після оплати вартості товарів по-купцю видаються товарний чек і документи про надання послуг, на яких ставиться штамп «Оплачено».

Згідно з Правилами, суб'єкт господарської діяльності достав-ляє технічно складні та великогабаритні товари покупцю додому за окрему плату, якщо вартість доставки не входить у ціну товарів. Доставлені покупцю додому товари приймаються ним згідно з да-ними, зазначеними в товарному чеку.

Доставка товарів додому покупцю оформляється замовлен-ням-квитанцією або іншим документом із зазначенням наймену-вання суб'єкта господарської діяльності, прізвища покупця, його адреси, дати оформлення замовлення, назви товару, артикула, кі-лькості предметів, видів і вартості послуг, часу їх виконання тощо. Доставка товарів здійснюється у термін згідно з домовленістю сторін, але не пізніше 5 днів з моменту оформлення покупки. За порушення умов договору та терміну доставки товару суб'єкт гос-подарської діяльності несе перед покупцем відповідальність згідно з чинним законодавством. При цьому, датою продажу вважається день доставки товарів покупцю за наявності його підпису в супро-відній документації. Одночасно покупцю надаються документи із зазначенням гарантійного терміну (технічний паспорт, гарантійні талони, інструкція з експлуатації тощо). Суб'єкт господарської ді-яльності несе відповідальність перед покупцем за якість і компле-ктність доставлених йому додому товарів.

Правила покладають на суб'єкта господарської діяльності обов'язок забезпечити безкоштовну установку, включення і пуск технічно складних товарів, якщо нормативною документацією та правилами користування ними не допускаються включення і пуск їх безпосередньо споживачем, а також складання меблів на дому у покупця в обумовлений з ним термін, але не пізніше п'ятиден-ного терміну з дня продажу.

При виявленні невідповідності товарів умовам продажу (да-ним, зазначеним у товарному чеку), некомплектних або товарів не-належної якості покупець має право відмовитися від цих товарів. У цьому разі оформляється акт, в якому зазначаються причини відмови. Ha підставі акту суб'єкт господарської діяльності повинен доста-вити покупцю товари без недоліків або повернути вартість товарів та послуг. Витрати, пов'язані із заміною товарів, здійснюються за рахунок суб'єкта господарської діяльності. У разі неякісного скла-дання та установки товарів покупець має право вимагати безкошто-вного усунення недоліків. Однак, за механічні пошкодження техніч-но складних та великогабаритних товарів, що виникли внаслідок транспортування або складання їх силами покупця, суб'єкт госпо-дарської діяльності відповідальності не несе.

Покупець має право обміняти непродовольчий товар належ-ної якості у продавця, у якого він був придбаний, на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, комплектації то-що. Покупець має право на обмін товару належної якості протя-гом 14 днів, якщо більш тривалий термін не оголошено продав-цем, не враховуючи дня купівлі. Обмін проводиться у разі, якщо товар не використовувався і якщо збережено його товарний ви-гляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунко-вий документ, виданий покупцю разом з проданим товаром.

У разі коли на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, покупець має право придбати будь-які інші товари з на-явного асортименту з відповідним перерахунком вартості або одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару чи здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надхо-дженні відповідного товару в продаж. Для цього суб'єкт госпо-дарської діяльності зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це покупця, який вимагає обміну товару.

Згідно з Правилами, нормальна робота (застосування, вико-ристання) товару, у тому числі комплектувальних виробів, має забезпечуватися протягом гарант-договором. Суб'єкт господар-ської діяльності зобов'язаний прийняти товар неналежної якості у покупця, видати йому документ (накладну), що підтверджує оде-ржання товару, і задовольнити його вимогу на підставі письмової заяви, яка надається у двох примірниках. Один примірник вида-ється покупцю з відміткою суб'єкта господарської діяльності дати прийняття заяви, прізвища, ініціалів та посади працівника, який прийняв заяву, другий - залишається у суб'єкта господарської ді-яльності.

У разі коли товар має недоліки (при фальсифікації товару), покупець протягом гарантійного терміну може за своїм вибором вимагати від суб'єкта господарської діяльності:

-          безоплатного усунення недоліків товару або відшкодуван-ня витрат на їх виправлення покупцем чи третьою особою;

-          заміни на аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різ-ниці в ціні;

-          відповідного зменшення їх купівельної ціни;

-          розірвання договору та повернення сплаченої за товар гро-шової суми.

У разі коли під час гарантійного терміну необхідно визначити причини втрати якості товару, суб'єкт господарської діяльності зо-бов'язаний у триденний термін з дня одержання письмової заяви від покупця направити цей товар на експертизу. Експертиза проводить-ся за рахунок суб'єкта господарської діяльності. За наявності анало-гічного товару чи іншої моделі вимога покупця про його заміну під-лягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості - протягом 14 днів або за згодою сторін. У разі відсутності таких то-варів вимога споживача про заміну підлягає задоволенню у двоміся-чний термін з часу подання відповідної заяви. Коли задовольнити вимогу покупця про заміну товару неможливо, покупець має право за своїм вибором пред'явити суб'єкту господарської діяльності (ви-робнику або підприємству, що виконує його функції) інші вимоги, передбачені цими Правилами.

У разі пред'явлення покупцем вимоги про безоплатне усунен-ня недоліків товару вони мають бути усунуті протягом 14 днів або за згодою сторін в інший термін. На письмову вимогу покупця на час ремонту йому надається (з доставкою) аналогічний товар неза-лежно від моделі. Для цього виробник і суб'єкт господарської дія-льності зобов'язані на договірній основі передбачити обмінний фонд товарів. Обмінний фонд утворюється на договірній основі між суб'єктом господарської діяльності і підприємством-виробником. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Мініс-трів України.

Під час заміни товару з недоліками на аналогічний товар нале-жної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не прово-диться. Під час заміни товару з недоліками на такий самий товар іншої моделі перерахунок вартості проводиться виходячи з цін, що

діяли на час обміну. У разі відповідного зменшення ціни товару для розрахунку береться ціна товару на момент пред'явлення вимоги про зменшення ціни. При розірванні договору розрахунки з покупцями у разі підвищення ціни на товар проводяться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а у разі зниження ціни - ви-ходячи з вартості товару на час купівлі.

За кожний день затримки виконання вимоги про надання аналогічного товару та за кожний день затримки усунення недо-ліків понад установлений термін (14 днів) покупцю виплачується неустойка в розмірі, установленому чинним законодавством України.

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектувального виробу або складової частини товару, на які встановлено гаран-тійні терміни, гарантійний термін на новий комплектувальний виріб або складову частину товару обчислюється від дня видачі покупцю товару після ремонту.

Слід зауважити, що вимоги покупця розглядаються після пред'явлення покупцем розрахункового документа, а щодо това-рів, на які встановлені гарантійні терміни, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, гарантійних талонів з по-значкою про дату продажу.

Повернення товару неналежної якості суб'єкту господарсь-кої діяльності та доставка покупцю товару належної якості здійс-нюються силами і засобами суб'єкта господарської діяльності, a у разі невиконання ним зазначених умов повернення товару може бути здійснене покупцем за рахунок суб'єкта господарської дія-льності.

3 метою забезпечення прав споживачів, суб'єкт господарської діяльності повинен обладнати на видному та доступному для поку-пців місці куточок покупця, де розміщуються книга відгуків та про-позицій; відомості про особливості продажу окремих груп непродо-вольчих товарів; перелік сезонних товарів, гарантійні терміни за якими обчислюються з початку відповідного сезону; перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню); перелік то-варів, з яких утворюється обмінний фонд; витяг із статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів» тощо.

Суб'єкт господарської діяльності та його працівники, які до-пустили порушення вимог нормативно-правових актів, несуть ві-дповідальність згідно із законодавством.

Окрім загальних вимог щодо продажу непродовольчих то-варів, Правила регламентують також особливості продажу окре-мих груп товарів.

Швейні, трикотажні, хутряні, овчинно-шубні (кожухові) товари та головніубори

Маркування швейних, трикотажних, хутряних, овчинно-шубних (кожухових) товарів і головних уборів передбачає наяв-ність інформації про найменування підприємства-виробника, йо-го адресу, товарний (фірмовий) знак, назву виробу, артикул, склад матеріалу, номер моделі, розмір, ґатунок, позначення стан-дарту або технічних умов (далі - нормативного документа), дати випуску.

Швейні, трикотажні, хутряні, овчинно-шубні (кожухові) то-вари і головні убори зберігають у сухих, чистих, добре вентильо-ваних приміщеннях: швейні вироби і головні убори - при темпе-ратурі від +10° до +18°С і відносній вологості повітря 60-70 %; трикотажні товари - при температурі від +3° до +20°С і відносній вологості повітря 60-65 %; хутряні та овчинно-шубні (кожухові) товари - при температурі від +5° до +25°С і відносній вологості повітря 60-65 %.

У торговельному (демонстраційному) залі швейні, трикота-жні, хутряні, овчинно-шубні (кожухові) товари і головні убори розміщують за такими ознаками, як розмір, зріст, повнота, вид, a також за статево-віковими ознаками і ознаками сезонності.

Згідно з Правилами, суб'єкт господарської діяльності зобо-в'язаний створити покупцю зручні умови для ознайомлення, ви-бору та примірки швейних, хутряних, овчинно-шубних (кожухо-вих) товарів і головних уборів. Працівники суб'єкта господарсь-кої діяльності повинні знати властивості та якість матеріалів, з яких товари виготовлені, шкали розмірів, зросту, а також шкалу повноти, сучасний напрям моди, особливості попиту покупців, засоби і правила зберігання та догляду за виробами.

Здійснюючи продаж швейних, трикотажних товарів, голов-них уборів і, насамперед, хутряних та овчинно-шубних (кожухо-вих) товарів, продавець повинен допомагати покупцю в їх виборі, ознайомити його з асортиментом виробів, що є в продажу, із спо-собами нагляду за виробами, особливо виготовленими із застосу-ванням хімічних волокон або клейових матеріалів.

При відпуску товару покупцю перевіряються якість і ком-плектність виробів. У разі виявлення дефектів і відсутності окре-мих деталей у комплектах товар з продажу вилучається. Суб'єкт господарської діяльності може надавати покупцю додаткові платні послуги: дрібна переробка одягу, який був придбаний у даному торговельному підприємстві (укорочення, здовження, перестанов-ка ґудзиків, розтягання головних уборів тощо), розкрій тканин. У такому випадку на видному місці в торговельному (демонстрацій-ному) залі вивішується перелік додаткових платних послуг. Крім того, у торговельному (демонстраційному) залі мають бути виві-шені таблиці із зазначенням розмірів одягу та головних уборів, що застосовуються в різних країнах, а також міжнародних символів догляду за одягом та білизною.

Текстшьні товари

Маркування текстильних товарів передбачає наявність ін-формації про найменування підприємства-виробника, його адре-су, товарний (фірмовий) знак, назву товару, артикул, назву воло-кон та їх відсотковий вміст, ширину тканини або розмір штучно-го текстильного товару, сорт, позначення нормативного докумен-та, дату випуску.

Текстильні товари зберігають у сухих, чистих, добре венти-льованих приміщеннях при температурі від +15°до +18°С і відно-сній вологості повітря 60-65 %, захищаючи їх від пилу та вицві-тання вкривними матеріалами (щільною тканиною, папером, син-тетичною плівкою тощо) або укладаючи в картонні ящики (коро-бки), пакети (мішки) з плівки та паперу.

Для зручності покупців текстильні товари мають бути згру-повані за родом волокна, видами тканин, характером оброблення, кольором, малюнком та іншими ознаками. Працівники суб'єкта господарської діяльності повинні консультувати покупця щодо виду тканин і штучних виробів, груп і підгруп, до яких вони на-лежать, взаємозамінності тканин, засобів догляду за текстильни-ми товарами, роз'яснювати цифрові позначення на виробах, ярли-ках, етикетках, а також інформувати покупців про наявні вади (дефекти) тканин.

Відміряють тканини жорстким стандартним метром (брус-ковим, дерев'яним), який має повірочне тавро територіального органу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, способом, що залежить від виду тканини:

-          тонкі та легкі тканини бавовняні, лляні, шовкові та інші -шляхом відкидання тканини на прилавок при вільному (без натя-гання) прикладанні тканини до метра;

-          гофровані та плісировані тканини - шляхом накладання жорсткого (брускового, дерев'яного) метра на тканину, що лежить на прилавку (столі) у розправленому вигляді, без натягання і без порушення гофрування і плісе;

-          важкі та об'ємні тканини (вовняні, тканини для автомобі-лів, м'яких меблів тощо) - шляхом накладання жорсткого метра на тканину, яка лежить на прилавку (столі) у вільному стані без складок і зморшок.

Відібраний товар продавець перевіряє в присутності покуп-ця: виявляє пошкодження, забруднення, інші зовнішні вади (де-фекти), відміряє кількість, підраховує вартість покупки. У разі виявлення загальних грубих вад (дефектів) товар замінюється на товар належної якості.

Правила дозволяють суб'єкту господарської діяльності здій-снювати продаж супутніх товарів: ниток швейних, шовку петель-ного, ґудзиків, викройок, журналів мод тощо. Суб'єкт господар-ської діяльності може надавати покупцю додаткові платні послу-ги: розкрій тканин і зметування розкроєних виробів, продаж ви-кройок, комплектування та оформлення подарункових наборів, нанесення оздоблення на штучні текстильні товари, доставка за адресою товарів на замовлення покупців.

Взуття

Маркування взуття передбачає наявність інформації про на-йменування підприємства-виробника, його адресу, товарний (фі-рмовий) знак, артикул (індекс), номер моделі, розмір, повноту, сорт, дату виготовлення, позначення нормативного документа.

Прийманню та продажу не підлягає взуття з виявленими де-фектами виробничого характеру та без відповідного маркування. Взуття зберігають у сухих, чистих, добре вентильованих примі-щеннях при температурі від +15° до +20°С і відносній вологості повітря 50-70 %.

У торговельному (демонстраційному) залі взуття розміщу-ють за такими ознаками: характер пошиття (модельне, масового

виробництва); вид (туфлі, черевики, чоботи тощо); розмір і пов-нота; матеріал виготовлення; стать; вік; сезонність.

За ознаками сезонності взуття поділяється на: зимове - уте-плене всіх видів; весняно-осіннє - чоботи, напівчоботи, черевики, напівчеревики неутеплені, туфлі закриті на товстій підошві з по-ристої гуми або поліуретанів; літнє - туфлі літні відкриті, санда-лети, сандалі та інше.

Згідно з Правилами, суб'єкт господарської діяльності пови-нен забезпечити покупцям зручні умови для ознайомлення, вибо-ру та примірки взуття. Для цього торговельні (демонстраційні) зали обладнуються банкетками або ослонами, підставками, дзер-калами, килимками, ріжками. Інформація про розміри взуття на-дається в метричній та штихмасовій системах нумерації. Крім то-го, у торговельному (демонстраційному) залі на видному місці обов'язково вивішується інформація про гарантійні терміни взут-тя, що є у продажу, їх обчислення з урахуванням сезонності.

Електропобутові товари

Маркування електропобутових товарів передбачає наявність інформації про найменування підприємства-виробника, його ад-ресу, товарний (фірмовий) знак, назву товару, номінальну напру-гу (В), номінальну потужність (Вт), номінальний струм (А), сту-пінь захисту від ураження електрострумом, позначення щодо за-хищеності від вологи, знак заземлення, позначення нормативного документа, дату випуску.

На електронагрівальних приладах маркувальні дані розмі-щуються безпосередньо на корпусах або металевих пластинках, які прикріплюються до приладів. Проводи і шнури повинні мати додаткове маркування: марку проводу (шнура), кількість жил, но-мінальнии переріз (мм ), довжину (м) для бухт, КІЛЬКІСТЬ 1 довжи-ну шнура в пачці, масу брутто (кг). Індивідуальна упаковка елект-ропобутових товарів має містити маркувальні дані: найменування підприємства-виробника, його адресу, товарний (фірмовий) знак, назву товару, номінальну напругу (В), рід струму, номінальну по-тужність (Вт), попереджувальні знаки, позначення нормативного документа.

Здійснюючи приймання електропобутових товарів, переві-ряють наявність технічного паспорта, інструкції з експлуатації.

Товари, на які поширюються гарантійні терміни експлуатації, по-винні мати гарантійні талони встановленого зразка.

Електропобутові товари зберігають у сухих, чистих, добре вен-тильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів, при температурі не нижче ніж +5°С і відносній вологості пові-тря не більше ніж 65-70 %.

Згідно з Правилами, зразки електропобутових товарів по-винні мати короткі анотації щодо основних технічних характеристик. При продажу електропобутових виробів з трипровідним шнуром живлення та триконтактною вилкою для підключення виробу до електричної мережі продавець (виробник) зобов'язаний в анотації подати попереджувальну інформацію такого змісту: «Забороняється використання виробу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана зазеіуйстшлірлдажфотдоршобутових товарів повинна бути за-безпечена необхідними електровимірювальними та випробуваль-ними приладами (щитками і пультами для опробування електро-ламп і електроприладів), контрольними патронами, вольтметра-ми, лампочками, приладами для перевірки вимикачів, жердиною для підвішування та знімання електроосвітлювальної арматури, котушками для зберігання електрошнура, набором інструментів (викрутка, плоскогубці, гострозубці тощо) та іншим обладнанням та інвентарем.

При продажу електропобутових товарів працівники суб'єкта господарської діяльності зобов'язані в присутності покупця пере-вірити їх якість, комплектність, наявність технічного паспорта, гарантійного талона, інструкції з експлуатації, точність міри або кількості (шнура, проводу, дрібних товарів) та в обов'язковому порядку заповнити гарантійний талон. Технічно складні електро-побутові товари та електроосвітлювальна арматура, електролам-пи перевіряються в дії.

Телерадіотовари

Маркуванню підлягають телерадіотовари і тара, яка викори-стовується для їх зберігання. Маркування передбачає наявність інформації про найменування підприємства-виробника, його ад-ресу, товарний (фірмовий) знак, назву, клас і модель виробу, поз-начення нормативного документа, дату випуску. Індивідуальна упаковка повинна містити такі маркувальні дані: найменування

підприємства-виробника, його адресу, назву товару, колір корпу-су виробу, попереджувальні знаки, дату випуску, позначення но-рмативного документа.

Згідно з Правилами, телерадіотовари розміщують в торгове-льному (демонстраційному) залі за групами (телевізори, радіо-приймачі, магнітофони, стереокомплекси тощо) залежно від кла-су, типу, джерел живлення, варіанта виконання, зовнішнього оформлення. При цьому, зразки телерадіотоварів повинні мати короткі анотації, які містять основні технічні характеристики ви-робів. Зона продажу радіотоварів має бути забезпечена розетками для включення в електро- і радіомережу, приладами для перевір-ки якості радіодеталей, антенними вводами для демонстрації ра-діоприймачів, телевізорів та інших радіотоварів у дії.

Працівники суб'єкта господарської діяльності, які реалізують телерадіотовари, зобов'язані в присутності покупця перевірити якість, комплектність виробів, наявність технічного паспорта, ін-струкції з експлуатації, гарантійних талонів. Справність радіото-варів необхідно перевіряти шляхом підключення до електро-, ра-діомережі в усіх діапазонах, режимах роботи і щодо всіх функцій, передбачених експлуатаційною документацією.

При продажу телерадіотоварів працівники суб'єкта госпо-дарської діяльності повинні надати покупцю кваліфіковану кон-сультацію щодо експлуатаційних характеристик товарів, відмін-них ознак, призначення, властивостей окремих телерадіотоварів, методів випробування в дії, взаємозамінності виробів, способів догляду і режимів зберігання, гарантованих зобов'язань підпри-ємства-виробника, адреси та найменування підприємства (майс-терень) технічного обслуговування та ремонту виробів, а також в обов'язковому порядку заповнити гарантійний талон.

Товари побутовоїхімп, мінеральні добрива та засоби захисту рослин

Маркування товарів побутової хімії передбачає наявність ін-формації про найменування підприємства-виробника, його адресу, товарний (фірмовий) знак, назву виробу, масу нетто або місткість, номер партії, термін придатності, призначення та спосіб застосу-вання товару, умови зберігання, попереджувальні написи та запо-біжні заходи, дату виготовлення, позначення нормативного доку-мента. Маркувальні дані розміщуються на етикетках або на упаковці. Ha упаковці отруйних або вогненебезпечних товарів мають бути попереджувальні написи: «Отрута»; «Вогненебезпечно»; «Берегти від вогню»; «He розпиляти біля відкритого вогню»; «Оберігати від попадання в очі» тощо, а також інформація про правила та умови безпечного їх використання. Фарби мають дода-ткові маркувальні дані: марку, колір, витрати на 1 м , правила по-водження з товаром, вид розчинника.

Зберігання товарів побутової хімії здійснюється з дотриман-ням вимог правил пожежної безпеки, а також санітарних вимог щодо транспортування та зберігання товарів. Для уникнення по-гіршення якості хімічних товарів (зволожування, руйнування та розкладання) забороняється зберігати товари побутової хімії у вологих приміщеннях. При цьому на кожній упаковці (тарі) з хі-мічною речовиною має бути етикетка або бирка з її назвою та за-значенням характерних властивостей (окислювач, пальне, само-займисте тощо). Усі товари побутової хімії повинні мати анотації з інформацією про споживчі властивості товару.

Правилами забороняється продаж товарів без інформацій-них етикеток, із закінченим терміном придатності, товарів у пош-кодженій упаковці, а також небезпечних товарів побутової хімії (отрутохімікатів, вогненебезпечних речовин тощо) без належного попереджувального маркування та інформації про правила та умови їх використання. Продаж вогненебезпечних та отруйних побутових хімічних речовин неповнолітнім і особам у нетверезо-му стані також забороняється.

Товари побутової хімії в аерозольній упаковці продаються в ізольованих секціях або на ізольованих робочих місцях. Врахову-ючи можливий несприятливий вплив засобів побутової хімії на організм людини, до роботи з ними допускаються лише практично здорові люди віком 18-55 років, які не мають нервових, шкірних і алергічних захворювань. Особи віком понад 55 років допускають-ся тільки з дозволу медичних органів. He допускаються до роботи особи з підвищеною чутливістю до хімічних речовин.

Меблі

Кожний меблевий виріб повинен мати маркування, яке на-носиться на приклеєний до виробу паперовий ярлик, виготовле-ний типографським способом. При цьому дозволяється наносити маркування   штемпелюванням,   штампуванням,   випалюванням.

Маркування передбачає наявність інформації про найменування підприємства-виробника, його адресу, товарний (фірмовий) знак, назву виробу, артикул, дату виготовлення, позначення норматив-ного документа. На всі вироби, що входять до складу набору (га-рнітура) меблів, поряд з ярликом має бути нанесений умовний знак або номер, що вказує на належність виробу до набору (гар-нітура). До упаковки меблів має бути прикріплений зразок лич-кувальної тканини. У разі відсутності упаковки або застосування прозорої (поліетиленової) упаковки зразок тканини має бути при-кріплений до виробу.

Корпусні збірно-розбірні меблі, які поставляються в розіб-раному вигляді, повинні мати інструкцію для складання, схему монтажу і документ про комплектацію. Кожна деталь повинна мати свій номер та номер виробу і набору (гарнітура). Номери деталей мають відповідати номерам, зазначеним в інструкції із складання, схемі монтажу і документах про комплектацію. До наборів (гарнітурів) меблів має додаватися інструкція з експлуа-тації та догляду за меблями.

Згідно з Правилами, суб'єкт господарської діяльності має забезпечити покупцям зручні умови для всебічного огляду меб-лів. У торговельному (демонстраційному) залі меблі розміщують за видами. Високі меблі розміщують уздовж стін, а низькі - усе-редині торговельного (демонстраційного) залу. Меблеві гарніту-ри та набори меблів розміщують за їх призначенням: для спальні, їдальні, кухні тощо. При цьому, суб'єкт господарської діяльності може організовувати для покупців консультації художника щодо оформлення інтер'єру і спеціаліста червонодеревника.

На відібрані покупцем меблі виписується товарний чек, де зазначається номер або найменування торговельного підприємст-ва, назва товару, перелік окремих виробів, які входять до складу набору (гарнітура), загальна кількість товарів у наборі (гарнітурі), забарвлення та малюнок оздоблювальних, облицювальних мате-ріалів, фурнітури тощо, артикул, ціна, дата продажу, прізвище, ініціали продавця та його підпис.

Товари для фізичної культури, спорту, туризму

Маркування товарів для фізичної культури, спорту, туризму передбачає наявність такої інформації: найменування підприємс-тва-виробника, його адреса, товарний (фірмовий) знак, назва то-вару, артикул, модель, марка, ґатунок, дата випуску, позначення

нормативного документа. При маркуванні велосипедів на голов-ну трубу рами наноситься товарний знак підприємства-виробника, на раму - порядковий номер і рік виготовлення.

Згідно з Правилами, суб'єкт господарської діяльності пови-нен забезпечити зручні умови для ознайомлення і вибору товарів, перевірки їх якості, складання і дрібного ремонту. Для демон-страції товарів для фізичної культури, спорту, туризму в торгове-льному (демонстраційному) залі використовують пристінні та ос-трівні гірки, стенди, кронштейни, обертові стійки, підставки-тримачі, подіуми, пристінні шафи, перфоровані щити тощо. При цьому зразки товарів повинні мати короткі анотації, які містять основні характеристики виробів. При продажу товарів для фізич-ної культури, спорту, туризму в присутності покупця необхідно перевірити їх якість, комплектність, наявність технічного паспор-та, інструкції з експлуатації, гарантійних талонів установленого зразка та в обов'язковому порядку заповнити гарантійний талон.

Парфумерно-косметичні товари імило туалетне

Маркування парфумерно-косметичних товарів (на етикетці) і мила туалетного (на обгортці) передбачає наявність інформації про найменування підприємства-виробника, його адресу, товарний (фі-рмовий) знак, назву товару, масу нетто або місткість, дату виготов-лення, термін придатності, групу товару, позначення нормативного документа, номер партії. При маркуванні прозорих парфумерно-косметичних товарів на лицьовому боці етикетки може зазначатися тільки назва товару, інші дані вказуються на зворотному боці ети-кетки. Маркувальні дані можуть розміщуватися безпосередньо на упаковці парфумерно-косметичних товарів (на корпусі банки, ко-робки, пенала, туба, футляра тощо) та куску мила.

Згідно з Правилами, на парфумерно-косметичні товари, які надійшли до продажу, мають бути анотації щодо призначення то-вару, правил застосування, його складу, умов зберігання тощо.

При продажу духів, одеколонів, туалетної води продавець повинен ознайомити покупця з їх запахом за допомогою лакму-сових папірців, які насичені цими виробами, а також зразків-понюшок, наданих виробником. Забороняється в роздрібній тор-говельній мережі продаж духів, одеколонів, туалетної води на ро-злив. При продажу парфумерно-косметичних товарів у аерозольній упаковці продавець у присутності покупця повинен перевіри-ти роботу аерозольної головки шляхом натиснення клапана.

Галантерейні товари

Маркування галантерейних товарів передбачає наявність інформації про найменування підприємства-виробника, його ад-ресу, товарний (фірмовий) знак, назву виробу, номер артикула, модель, колір, довжину (для метражних товарів), розмір (для штучних виробів), сорт (за умови поділу на сорти), ступінь стій-кості забарвлення (крім виробів із сировини натурального кольо-ру), кількість відрізів (тюлеві, мереживні полотна), спосіб прання, дату виготовлення, позначення нормативного документа.

При маркуванні дрібних шкіргалантерейних виробів позна-чення нормативного документа не роблять. При маркуванні че-моданів, крім того, вказують номер; рукавиць та рукавичок - ро-змір; пасків - довжину; зубних щіток - колір ручки та ступінь жорсткості.

Працівники суб'єкта господарської діяльності повинні знати властивості та якість матеріалів, з яких товари виготовлені, шка-ли розмірів і шкалу повноти, сучасний напрям моди, особливості споживчого попиту, засоби і правила зберігання та догляду за ви-робами. Вони повинні допомагати покупцям у виборі товару, знайомити їх з новими виробами, вміти визначити розмір рука-виць, комірця, пояса та інших виробів.

Питання для самоперевірки

1.         Якими нормативно-правовими актами регламентуються права споживачів при придбанні непродовольчих товарів?

2.         Які вимоги до продавців існують з метою забезпечення прав споживачів при придбанні непродовольчих товарів?

3.         Які вимоги до суб'єктів підприємницької діяльності існу-ють з метою забезпечення прав споживачів при придбанні непро-довольчих товарів?

4.         Які особливі вимоги передбачені законодавством щодо забезпечення прав споживачів при придбанні електропобутових товарів?

5. Які особливі вимоги передбачені законодавством щодо забезпечення прав споживачів при придбанні товарів побутової хімії, мінеральних добрив та засобів захисту рослин?