Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Особливості захисту прав споживачів при придбанні тютюнових виробів : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

6.2. Особливості захисту прав споживачів при придбанні тютюнових виробів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

магниевый скраб beletage

Правовідносини у даній сфері регламентують Правила розд-рібної торгівлі тютюновими виробами, затверджені наказом Мі-ністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24 липня 2002 р. № 218 [77], якими визначається порядок роз-дрібної торгівлі сигаретами, цигарками, сигарами, сигарилами, тютюном люльковим, нюхальним, смоктальним, жувальним та іншими виробами з тютюну і його замінниками (далі - тютюнові вироби), вони спрямовані на додержання прав споживачів щодо належної якості товару і рівня торговельного обслуговування.

Роздрібна торгівля тютюновими виробами здійснюється че-рез спеціалізовані підприємства, у тому числі фірмові, відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом продоволь-чих та непродовольчих товарів, магазини «Товари повсякденного попиту» системи споживчої кооперації, стаціонарні пункти дріб-нороздрібної торговельної мережі, підприємства громадського харчування.

Правила поширюються на всіх суб'єктів підприємницької діяльності на території України, незалежно від форм власності, які пройшли реєстрацію в установленому порядку і мають ліцен-зію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, одержа-ну в порядку, визначеному законодавством України.

Тютюнові вироби підлягають обов'язковій сертифікації в порядку та у строки, визначені законодавством України. Тютю-нові вироби, що надходять до продажу, повинні бути з відповід-ними документами, наявність яких передбачена законодавством. Увезення, зберігання та реалізація на території України тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка, забороняється. Суб'єктам підприємницької діяльності за-бороняється приймати для продажу тютюнові вироби від юриди-чних і фізичних осіб, які не мають ліцензії на виробництво або на право імпорту, чи оптової торгівлі тютюновими виробами.

Продаж тютюнових виробів забороняється: особами, які не до-сягли 18 років; у приміщеннях та на території дошкільних, навчаль-них закладів і закладів охорони здоров'я; у приміщеннях спеціалізо-ваних торговельних організацій, якими здійснюється торгівля това-рами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних органі-зацій; у місцях проведення спортивних змагань; в інших місцях, ви-значених органами місцевого самоврядування; з торгових автоматів; з полиць самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках); поштучно (крім сигар); з рук та в непризначених для цього місцях торгівлі. При цьому, продавець тютюнових виробів у разі виникнен-ня сумніву щодо досягнення покупцем 18-річного віку має право вимагати в нього документ, що засвідчує вік.

3 метою забезпечення прав споживачів, маркування тютю-нових виробів передбачає наявність такої інформації:

-          на кожній одиниці тютюнової продукції (сигареті, цигарці тощо) - власна назва виробу;

-          на кожній пачці, коробці або сувенірній коробці - наймену-вання підприємства-виробника або тютюнової компанії; загальної та власної назви; наявність фільтрувального мундштука; кількість оди-ниць у пачці, коробці чи сувенірній коробці; відомості про вміст смол та нікотину в димі однієї сигарети (щодо сигарет), які нанесені на одну з бокових площин пачки, коробки або сувенірної коробки та займають не менше 10 відсотків цієї площини; тексту такого змісту: «Міністерство охорони здоров'я попереджає: куріння шкодить здо-ров'ю», який нанесений на лицьову та тильну площини пачки, коро-бки або сувенірної коробки та займає не менше 10 відсотків кожної із цих площин; позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України); штрихового коду.

Слід зазначити, що з 1 січня 2006 року в продажу можуть знаходитися тільки тютюнові вироби, на пачках, коробках та су-венірних коробках яких зазначено максимальну роздрібну ціну та дату їх виготовлення.

Правилами встановлено, що не допускається зберігання тю-тюнових виробів в одному приміщенні разом із продуктами, які швидко псуються, та товарами, що мають запах та властивість са-мим вбирати запах. При цьому, гарантійні строки зберігання тютю-нових виробів мають відповідати строкам, зазначеним у норматив-них документах (ТУ, ДСТУ) на тютюнові вироби.

Перед продажем тютюнових виробів продавцем обов'язково перевіряється їх якість за зовнішнім виглядом упаковки (забруд-нення, розриви та розклеювання коробок, пачок і пакетів, перекіс розривної стрічки тощо).

Крім того, суб'єктом підприємницької діяльності повинно забезпечуватися інформування споживача про роздрібні ціни в грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін (цінників) на зразках тютюнових виробів, що перебувають в продажу. Офо-рмлення ярликів цін (цінників) проводиться відповідно до Ін-струкції про порядок позначення роздрібних цін на товари на-родного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та гро-мадського харчування, затвердженої наказом Міністерства зов-нішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 4 січня 1997 року № 2 і зареєстрованої в Мінюсті 20 січня 1997 року за № 4/1808 (із змінами).

Суб'єктом підприємницької діяльності забезпечується в уста-новленому законодавством порядку надання споживачам необхід-ної, доступної та достовірної інформації про товари, а також на ви-могу споживачів - додаткової інформації про документи, якими пі-дтверджуються якість та ціна товару.

У разі виявлення недоліків чи фальсифікації тютюнових ви-робів, продажу їх неналежної якості споживач має право вимагати від суб'єкта підприємницької діяльності: заміни на аналогічний то-вар належної якості; заміни на товар іншого виду, класу, групи з ві-дповідним перерахуванням купівельної ціни; повернення коштів; відшкодування заподіяних йому збитків та шкоди в порядку, пе-редбаченому законодавством України. Слід пам'ятати, що тютю-нові вироби належної якості обміну та поверненню не підлягають.

Питання для самоперевірки

1. Якими нормативно-правовими актами регламентуються права споживачів при придбанні тютюнових виробів?

2.         Які обмеження щодо продавців споживачів та продавців при придбанні тютюнових виробів передбачені законодавством України?

3.         Яка інформація повинна бути надана споживачу при при-дбанні тютюнових виробів?

4.         Чи підлягають обов’язковій сертифікації тютюнові вироби?

5.         Які обов’язки суб’єктів підприємницької діяльності, що реалізують тютюнові вироби щодо забезпечення прав спожива-чів, Вам відомі?