Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ПРИ ПРИДБАННІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ТОВАРІВ 6.1. Особливості захисту прав споживачів при придбанні продовольчих товарів : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

6. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ПРИ ПРИДБАННІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ТОВАРІВ 6.1. Особливості захисту прав споживачів при придбанні продовольчих товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Правовідносини у даній сфері регламентують Правила розд-рібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції Укра-їни від 11 липня 2003 р. № 185 [76]. Ці Правила регламентують порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу і продаж продовольчих товарів через роздрібну торговельну мережу, а та-кож визначають вимоги в дотриманні прав споживачів щодо яко-сті й безпеки товару та рівня торговельного обслуговування.

Правила поширюються на всіх суб'єктів господарської дія-льності незалежно від форм власності, які здійснюють на терито-рії України роздрібний продаж продовольчих товарів.

Роздрібний продаж продовольчих товарів здійснюється че-рез спеціалізовані підприємства, у тому числі фірмові, підприєм-ства з універсальним асортиментом продовольчих товарів, мага-зини «Товари повсякденного попиту» системи споживчої коопе-рації, відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, стаціонарну дрібнороздрібну торговель-ну мережу (палатки, кіоски, торговельні автомати), пересувну то-рговельну мережу (автомагазини, автопричепи, візки, лотки, боч-ки, цистерни тощо), склади-магазини, заклади (підприємства) громадського харчування.

Продаж продовольчих товарів може здійснюватися за мето-дом самообслуговування, за попереднім замовленням покупців (у магазині, за допомогою телефону, персонального комп'ютера, інших технічних засобів зв'язку), шляхом індивідуального обслу-говування покупців.

Згідно з Правилами, суб'єкт господарської діяльності зобо-в'язаний забезпечити стан торговельних приміщень для роздріб-ного продажу продовольчих товарів відповідно до вимог санітар-но-гігієнічних, технологічних, протипожежних норм і правил щодо приймання, зберігання та реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини, належного зберігання матеріальних цінностей, створення умов для використання реєстраторів розрахун-кових операцій.

Торговельно-технологічне обладнання, що використовуєть-ся під час роздрібного продажу продовольчих товарів, повинно забезпечувати збереження їх якості й товарного вигляду протягом усього терміну їх реалізації. Засоби вимірювальної техніки, які використовуються під час продажу товарів, повинні бути в спра-вному стані, мати повірочне тавро територіального органу Дер-жавного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики і проходити періодичну перевірку в установ-леному порядку.

Працівники, що здійснюють транспортування, зберігання і продаж продуктів харчування (будь-який продукт, що в натура-льному вигляді чи після відповідної обробки вживається люди-ною в їжу або для пиття), повинні мати спеціальну освіту (підго-товку), вони підлягають обов'язковому медичному огляду. Кожен працівник повинен мати особисту медичну книжку встановлено-го зразка. Працівники суб'єкта господарської діяльності також повинні бути одягнені у формений чи інший одяг, що відповідає санітарним вимогам.

Суб'єкт господарської діяльності повинен мати санітарні правила, зареєстрований санітарний журнал, особисті медичні книжки працівників, асортиментний перелік товарів, що реалізо-вуються, погоджений з територіальною установою санітарно-епідеміологічної служби.

Усі харчові продукти і продовольча сировина в суб'єкта гос-подарської діяльності повинні бути з документами, наявність яких передбачена чинними нормативно-правовими актами. Хар-чові продукти і продовольча сировина, які надходять у торгове-льну мережу, повинні відповідати вимогам чинного законодавст-ва, чинних нормативно-правових актів і нормативних документів щодо показників якості