6. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ПРИ ПРИДБАННІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ТОВАРІВ 6.1. Особливості захисту прав споживачів при придбанні продовольчих товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Правовідносини у даній сфері регламентують Правила розд-рібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції Укра-їни від 11 липня 2003 р. № 185 [76]. Ці Правила регламентують порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу і продаж продовольчих товарів через роздрібну торговельну мережу, а та-кож визначають вимоги в дотриманні прав споживачів щодо яко-сті й безпеки товару та рівня торговельного обслуговування.

Правила поширюються на всіх суб'єктів господарської дія-льності незалежно від форм власності, які здійснюють на терито-рії України роздрібний продаж продовольчих товарів.

Роздрібний продаж продовольчих товарів здійснюється че-рез спеціалізовані підприємства, у тому числі фірмові, підприєм-ства з універсальним асортиментом продовольчих товарів, мага-зини «Товари повсякденного попиту» системи споживчої коопе-рації, відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, стаціонарну дрібнороздрібну торговель-ну мережу (палатки, кіоски, торговельні автомати), пересувну то-рговельну мережу (автомагазини, автопричепи, візки, лотки, боч-ки, цистерни тощо), склади-магазини, заклади (підприємства) громадського харчування.

Продаж продовольчих товарів може здійснюватися за мето-дом самообслуговування, за попереднім замовленням покупців (у магазині, за допомогою телефону, персонального комп'ютера, інших технічних засобів зв'язку), шляхом індивідуального обслу-говування покупців.

Згідно з Правилами, суб'єкт господарської діяльності зобо-в'язаний забезпечити стан торговельних приміщень для роздріб-ного продажу продовольчих товарів відповідно до вимог санітар-но-гігієнічних, технологічних, протипожежних норм і правил щодо приймання, зберігання та реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини, належного зберігання матеріальних цінностей, створення умов для використання реєстраторів розрахун-кових операцій.

Торговельно-технологічне обладнання, що використовуєть-ся під час роздрібного продажу продовольчих товарів, повинно забезпечувати збереження їх якості й товарного вигляду протягом усього терміну їх реалізації. Засоби вимірювальної техніки, які використовуються під час продажу товарів, повинні бути в спра-вному стані, мати повірочне тавро територіального органу Дер-жавного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики і проходити періодичну перевірку в установ-леному порядку.

Працівники, що здійснюють транспортування, зберігання і продаж продуктів харчування (будь-який продукт, що в натура-льному вигляді чи після відповідної обробки вживається люди-ною в їжу або для пиття), повинні мати спеціальну освіту (підго-товку), вони підлягають обов'язковому медичному огляду. Кожен працівник повинен мати особисту медичну книжку встановлено-го зразка. Працівники суб'єкта господарської діяльності також повинні бути одягнені у формений чи інший одяг, що відповідає санітарним вимогам.

Суб'єкт господарської діяльності повинен мати санітарні правила, зареєстрований санітарний журнал, особисті медичні книжки працівників, асортиментний перелік товарів, що реалізо-вуються, погоджений з територіальною установою санітарно-епідеміологічної служби.

Усі харчові продукти і продовольча сировина в суб'єкта гос-подарської діяльності повинні бути з документами, наявність яких передбачена чинними нормативно-правовими актами. Хар-чові продукти і продовольча сировина, які надходять у торгове-льну мережу, повинні відповідати вимогам чинного законодавст-ва, чинних нормативно-правових актів і нормативних документів щодо показників якості та безпеки харчових продуктів, упаковки, маркування, транспортування, приймання і зберігання. Неякісні та небезпечні харчові продукти і продовольча сировина підляга-ють вилученню з обігу в порядку, установленому Законом Украї-ни «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

До неякісних належать харчові продукти і продовольча си-ровина, якісні показники та споживчі властивості яких не відповідають зазначеним у нормативному документі чи нормативно-правовому акті, а також такі, якість яких знизилась.

He допускаються до продажу фасовані вітчизняні та імпорт-ні харчові продукти без маркування державною мовою України, яке повинно містити в доступній для сприйняття покупцем формі інформацію про:

-          загальну назву харчового продукту;

-          номінальну кількість харчового продукту в установлених одиницях виміру (маса, об'єм тощо);

-          склад харчового продукту, якщо він виготовлений з кіль-кох складників, із зазначенням переліку назв використаних у процесі виготовлення інших продуктів харчування, харчових до-бавок;

-          харчову цінність, а також енергетичну цінність (для хар-чових продуктів, що її мають);

-          кінцевий термін реалізації або дату виготовлення і термін придатності до споживання;

-          умови зберігання;

-          позначення нормативного документа (для харчових про-дуктів вітчизняного виробництва);

-          найменування, адресу виробника та місце виготовлення;

-          умови використання (якщо такі передбачені);

-          наявність у харчовому продукті компонентів з генетично модифікованої сировини (у разі, якщо використання таких ком-понентів передбачено нормативними документами або норматив-но-правовими актами на даний харчовий продукт);

-          застереження щодо вживання харчового продукту певни-ми категоріями (групами) населення (діти, вагітні, люди похилого віку, спортсмени, хворі тощо);

-          іншу інформацію, передбачену чинними в Україні норма-тивними документами, дія яких поширюється на певний харчо-вий продукт.

У маркуванні харчових продуктів використовуються специ-фічні символи, якими позначають дієтичні, профілактичні, оздо-ровчі харчові продукти, біологічно активні харчові добавки, ди-тяче харчування, харчування для спортсменів тощо. Працівники суб'єкта господарської діяльності зобов'язані надати покупцю не-обхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари, а також на вимогу покупця - документи, якими підтвер-джуються їх якість і безпека, а також ціна товарів.

Положення дає право покупцю перевірити точність ваги від-пущеного товару. Для цього контрольно-вимірювальні прилади по-винні розміщуватися на видному і доступному для покупців місці.

У разі придбання покупцем неякісних продовольчих товарів продавець зобов'язаний замінити їх на якісні товари або поверну-ти покупцю сплачені ним гроші згідно з вимогами Закону Украї-ни «Про захист прав споживачів».

3 метою забезпечення захисту прав споживачів, суб'єкт гос-подарської діяльності в торговельному залі магазину на видному та доступному для покупців місці повинен обладнати куточок покупця, де розміщуються: Книга відгуків та пропозицій встано-вленого зразка, витяги з цих Правил, адреси та номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів, ін-ша необхідна інформація.

Окрім загальних положень, щодо всіх продовольчих товарів, Правила також регламентують особливості продажу окремих груп товарів.

Хліб іхлібобулочні вироби

Для збереження якості хліба і хлібобулочних виробів суб'єкт господарської діяльності оснащує приміщення спеціальним обла-днанням (закриті шафи, підтоварники, стаціонарні й пересувні стелажі, контейнери, столи для нарізання хліба, хліборізки) та основним інвентарем (ножі, щипці, лопатки, виделки тощо для самостійного відбору покупцями товару, а також покривала і чо-хли із тканини або полімерних плівок для накриття продукції), дозволеним центральним органом виконавчої влади у сфері охо-рони здоров'я.

Крім того, кожна партія продукції повинна супроводжува-тися документами про якість і безпеку, у яких зазначаються дата виготовлення та година виймання хліба з печі, від якої відрахову-ється термін придатності. При цьому, забороняється переванта-жувати хліб і хлібобулочні вироби з лотків у ящики, корзини на-валом. Забороняється зберігати хліб і хлібобулочні вироби нава-лом, а також установлювати обладнання з хлібом на відстані ме-нше ніж 35 см від підлоги в підсобних приміщеннях і 60 см - у

торговельному залі. He допускається зберігання хліба разом з то-варами, які мають різкий і сильний запах.

Нестандартні, а також вилучені з продажу, вироби поверта-ють постачальнику в узгоджені терміни згідно з договором. За-лишки хліба, сухарні та хлібні крихти, випадково забруднені ви-роби збирають у місткості з написом «санітарний брак» і здають у встановленому порядку.

Правила зобов'язують суб'єкт господарської діяльності про-тягом усього робочого дня забезпечити безперебійний продаж хліба і хлібобулочних виробів. При цьому, хліб і хлібобулочні вироби можуть перебувати в продажу (при температурі не менше 6° С і відносній вологості 75 % + 5 %) після виймання з печі не більше:

-          36 годин - хліб із житнього і житньо-пшеничного борош-на, а також із суміші пшеничного і житнього сортового борошна, упакований - не більше 72 годин;

-          24 години - хліб із пшенично-житнього і пшеничного обі-йного борошна, хліб і хлібобулочні вироби масою понад 200 гра-мів із сортового пшеничного, житнього сіяного борошна; упако-ваний - не більше 48 годин;

-          16 годин - дрібноштучні вироби масою 200 грамів і мен-ше (включаючи бублики); упакований - не більше 32 годин.

Після закінчення цих термінів продаж хліба і хлібобулочних виробів забороняється, хліб підлягає вилученню з продажу. Забо-роняється також продаж хліба з наявністю плісені, сторонніх до-мішок, непромісів, розпливчастої форми, блідою або підгорілою шкоринкою.

У разі відсутності в певній місцевості стаціонарних підпри-ємств торгівлі продаж хліба і хлібобулочних виробів дозволяєть-ся із спеціалізованого транспорту та лотків тільки в упакованому вигляді.

Кондитерські вироби імед

Перед подачею кондитерських виробів до торговельного за-лу слід перевірити їх якість, наявність необхідного інвентарю для продажу кондитерських виробів і пакувального матеріалу. У тор-говельному залі кондитерські вироби розміщують за видами і со-ртами:

-          вагові карамель, драже, цукерки в обгортці висипають в ящики і касети прилавків і пристінних шаф;

-          вагові печиво, вафлі, м'які цукерки, фруктово-ягідні та шоколадні вироби розкладають на внутрішніх полицях прилавків у тарі постачальника (ящиках, коробках, касетах);

-          тістечка, рулети, кекси виставляють на прилавках у фаб-ричних лотках і на листах;

-          торти і тістечка з кремовим або фруктовим оздобленням розміщують в охолоджувальних шафах і вітринах;

-          фасовані кондитерські вироби виставляють на полицях шаф, прилавках, гірках, у тарі-обладнанні;

-          кондитерські вироби без обгорток викладають у вазах, на блюдах.

Продаж кондитерських виробів проводять у попередньо ро-зфасованому вигляді, поштучно, а також шляхом зважування в присутності покупця. До продажу поштучно дозволяються сорти цукерок, які мають фабричну упаковку.

Відпуск товарів, що не мають фабричної упаковки (тістечок, відкритих цукерок, вагового печива та інших), проводять у чистій тарі (пакетах, коробках, папері) з обов'язковим застосуванням щипців, лопаток, совків та іншого інвентарю.

Крупи, макаронні вироби, борошно, крохмаль, цукор та кухонна сіль

Згідно з правилами, сипучі товари (крупи, борошно, цукор, крохмаль та інші) мають бути сухими, без грудочок, однорідними за кольором, з блиском і смаком, властивими для кожного виду та сорту. Макаронні вироби мають бути правильної форми, однорі-дними за кольором, без тріщин, крихт, з гладкою або трохи шорс-ткою поверхнею. Для цього зберігають макаронні вироби, боро-шно, крохмаль, цукор і кухонну сіль у сухих, чистих, добре вен-тильованих приміщеннях, неуражених амбарними шкідниками, без різких коливань температури, що не перевищує +20° С, при відносній вологості повітря не більше ніж 70 відсотків. Цукор і крупи ізолюють від сильно пахучих, а також вологих продуктів. Сіль зберігається окремо від усіх інших продуктів.

До торговельного залу повинні надходити попередньо пере-вірені та підготовлені до продажу товари. їх відпускають як у розфасованому вигляді, так і шляхом зважування в присутності по-купця.

Вагові товари відбирають у присутності покупця спеціаль-ними для кожного товару совками (для солі - дерев'яними) та ві-дпускають у чистому пакувальному матеріалі (пакетах, папері). Забороняється добавляти до покупки відходи від продажу сипу-чих товарів і макаронних виробів (крихти, пил, змет) і домішки іншого ґатунку.

М'ясо і м 'ясопродукти

Суб'єкти господарської діяльності приймають потушне м'ясо у відрубах за кількістю туш, напівтуш чи четвертин і вагою нетто кожної з них. Одночасно перевіряють наявність тавра ветеринарно-го нагляду, свіжість м'яса, правильність розбирання та боїнського оброблення, відповідність угодованості накладеному тавру, ступінь охолодження. М'ясо і м'ясопродукти фасовані перевіряють за ста-ном упаковки, відповідності виду тварин, сорту і категорії вгодова-ності даним, що вказані на етикетці порції (упаковки).

He приймають м'ясо і м'ясопродукти, супровідні документи на які оформлені з порушеннями (у тому числі щодо якості та безпеки), недоброякісні, без тавра ветеринарного нагляду, забру-днені, пошкоджені гризунами та шкідниками, з неякісною техно-логічною обробкою, наявністю льоду або снігового нальоту, з ознаками повторного заморожування, із зміненим кольором, ознаками несвіжості (кислим, затхлим, гнилим та невластивим запахом; з наявністю слизу, плісені, цвілі, з позеленінням, ослиз-ненням).

На кожну партію (тушу) продовольчої сировини, призначеної для реалізації на підприємствах роздрібної торгівлі в межах адміні-стративного району, крім документа, що підтверджує їх якість і безпеку, повинна бути ветеринарна довідка, а для реалізації в ме-жах України - ветеринарне свідоцтво.

Прийняті м'ясо і м'ясопродукти розміщують на коротко-строкове зберігання негайно при температурі охолодження не вище ніж +8° С, а для швидкопсувних - не вище ніж +6° С. Кож-ний вид виробів має свої (окремі) терміни і режим зберігання. Поверхні ковбасних виробів і копченостей протирають рушни-ком, кінці оболонки зрізають, видаляють обв'язки, обвітрені зрізи зачищають.

Підготовлені до продажу м'ясо і м'ясопродукти подають до торгового залу на робоче місце, де розміщують за видами і ґатун-ками в охолоджувальних прилавках і шафах. Сирі м'ясопродукти розміщують окремо від інших товарів.

На замовлення покупця продавець зобов'язаний нарізати ко-вбасу, копченості, шинку та інше, додержуючись санітарно-гігієнічних правил. Нарізані шматки викладають на чистий посуд або пакувальний папір за допомогою ножа або виделки.

Молоко, молокопродукти, майонез, морозиво, харчові жири, сири, яйця курячіхарчові

3 метою забезпечення якості товарів при надходженні про-дукції на підприємство роздрібної торгівлі обов'язково звертають увагу на стан її перевезення. Загустілі м'які кисломолочні вироби, молоко повинні бути охолодженими. Температура в товщі моро-зива не повинна перевищувати: -10° С - для загартованого моро-зива великої маси та -12° С - для дрібноштучного; для м'якого морозива - не вище -5°... -7° С.

Прийманню не підлягають молокопродукти, доставлені з порушенням умов транспортування, які впливають на строки збе-рігання та стан якості. На кожну партію свіжого молока, призна-чену для реалізації у межах адміністративного району, крім до-кумента, що підтверджує якість і безпеку продукції, повинна бу-ти ветеринарна довідка, а для реалізації у межах України - вете-ринарне свідоцтво.

Прийняті молоко і молокопродукти розміщують на коротко-строкове зберігання негайно при температурі охолодження не вище ніж +6° С. Морозиво зберігають у низькотемпературних прилавках-холодильниках при температурі, яка може коливатися -14°... -12° С, не більше 48 годин.

Перед продажем молокопродукти попередньо сортують за видами і ґатунками, перевіряють штучні та фасовані товари за станом упаковки, на наявність маркування і за вагою. Підготов-лені до продажу молокопродукти викладають на лотки, блюда, листи та подають до торговельного залу на робочі місця, де роз-міщують за видами і сортами в охолоджувальних прилавках та шафах з урахуванням товарного сусідства.

Риба іриботовари

Ha кожну партію свіжої риби та інших гідробіонтів, призна-чених для реалізації в межах адміністративного району, повинна бути ветеринарна довідка, а для реалізації в межах України - ве-теринарне свідоцтво.

Живу рибу, що надійшла у продаж, поміщають в акваріуми з водою, обладнані пристроями для збагачення води киснем. Забо-роняється годувати живу рибу хлібом, крупою та іншими видами корму в акваріумах.

Продаж риби і риботоварів здійснюють після попередньої підготовки. Забороняється продаж риби і риботоварів, які не ма-ють належного товарного вигляду.

Безалкогольні та слабоалкогольні напої

Приймання мінеральних та питних вод, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв здійснюють відповідно до якості, кіль-кості місць, об'єму, стану маркування. Забороняється приймати напої без етикеток, з наявними ознаками бою (тріщини, скол шийки), зіпсованою пробкою, загальним покаламутнінням, оса-дом, сторонніми домішками, нехарактерним запахом і смаком; пиво - з низькою піною, що швидко опадає.

Безалкогольні та слабоалкогольні напої зберігають при темпе-ратурі 0°... +20° С, напої бродіння 0°... +20° С. Відносна вологість повітря у складських приміщеннях для зберігання концентратів без-алкогольних напоїв не повинна перевищувати 75 відсотків.

Продаж безалкогольних та слабоалкогольних напоїв здійс-нюють на винос, на розлив у посуд покупців, а також для спожи-вання на місці. Продають напої на розлив з резервуарів спеціаль-них дозувальних автоматів, заводських бочок, ізотермічних єм-ностей.

Продавці, які працюють на сатураторному устаткуванні, по-винні додержуватись інструкцій приготування газованої води та правил техніки безпеки. Продаж лікувальних мінеральних вод може здійснюватися також через аптечну мережу.

Питання для самоперевірки

1. Якими нормативно-правовими актами регламентуються права споживачів при придбанні продовольчих товарів?

2.         Які вимоги щодо робітників торговельного підприємства, яке реалізує продовольчі товари з метою захисту прав споживачів Вам відомі?

3.         Які вимоги щодо суб’єкта господарювання, який реалізує продовольчі товари з метою захисту прав споживачів Вам відомі?

4.         Які особливості забезпечення прав споживачів при реалі-зації молочних та м’ясних продуктів Вам відомі?

5.         Які особливості забезпечення прав споживачів при реалі-зації хліба та хлібобулочних виробів Вам відомі?