Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5. Захист прав споживачів у сфері побутового обслуговування населення : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

5.5. Захист прав споживачів у сфері побутового обслуговування населення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Діяльність з надання побутових послуг регулюється Цивіль-ним кодексом України, Законами України «Про захист прав спо-живачів», «Про патентування деяких видів підприємницької дія-льності», «Про застосування реєстраторів розрахункових опера-цій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населен-ня», іншими нормативно-правовими актами, а також цими Пра-вилами побутового обслуговування населення, затвердженими Постановою КМУ від 16.05.1994 р. № 313 [82].

Виконавці здійснюють побутове обслуговування населення після їх державної реєстрації як суб'єктів підприємницької діяль-ності, a у випадках, передбачених законодавством, - за наявності торгового (спеціального торгового) патенту.

Виконавці повинні:

1)         забезпечити знання і виконання своїми працівниками, які

здійснюють побутове обслуговування замовників, Правил та до-

тримання інших нормативно-правових актів, що регулюють на-

дання побутових послуг;

2)         створити матеріально-технічну базу, забезпечити наяв-ність обладнання та устаткування для надання побутових послуг згідно з встановленими нормативами;

3)         формувати ціни на послуги відповідно до законодавства залежно від їх складності та якості;

4)         забезпечити необхідний рівень кваліфікації працівників, зайнятих обслуговуванням замовників;

5)         забезпечити відповідність виробничих приміщень, буді-вель, робочих місць, де провадиться діяльність з надання побуто-вих послуг, необхідним екологічним і санітарно-гігієнічним умо-вам та вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці.

У приміщенні, де проводиться приймання та видача замов-лень, на видному і доступному для замовників місці повинні роз-міщуватися:

-          Правила побутового обслуговування населення;

-          витяг із Закону України «Про захист прав споживачів» в частині надання послуг;

-          перелік побутових послуг, що надаються;

-          інформація про повне найменування виконавця, його ад-реса, номери телефонів, прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника);

-          копії свідоцтв про державну реєстрацію, сертифікатів від-повідності на послуги, які підлягають обов'язковій сертифікації, a також копії торгових (спеціальних торгових) патентів, спеціаль-них дозволів (ліцензій) за видами послуг, які підлягають патенту-ванню та ліцензуванню;

-          зразки матеріалів та затверджених в установленому порядку виробів;

-          ціни і тарифи на послуги, матеріали та вироби;

-          перелік нормативно-технічних документів, вимогам яких повинні відповідати послуги;

-          гарантійні зобов'язання виконавця послуг;

-          інформація про працівників, які обслуговують замовників, номери телефонів місцевих органів виконавчої влади, територіа-льних органів Держспоживстандарту, перелік категорій грома-дян, які користуються пільгами в отриманні побутових послуг;

-          книга відгуків і пропозицій.

У разі надання послуг поза межами приміщення виконавець повинен забезпечити умови для ознайомлення замовника з Пра-вилами, надання замовнику на робочому місці виконавця інфор-мації про найменування, розташування, номер телефону вико-навця, що організував надання послуг, номер свідоцтва про державну реєстрацію та назву органу, що провів державну реєстра-цію.

На фасаді приміщення виконавця повинно бути зазначено державною мовою його назву, найменування власника або упов-новаженого ним органу, режим роботи.

Побутові послуги надаються замовникам згідно з угодами. Документальним підтвердженням укладення яких є такі докумен-ти: договір, розрахунковий документ встановленої форми. Розра-хунковими документами, що засвідчують факт надання послуги, можуть бути: касовий чек - для виконавців, які у розрахунках із замовниками використовують реєстратори розрахункових опера-цій (розрахункова квитанція у разі виходу такого реєстратора з ладу або тимчасового відключення електроенергії), квитанція, що є документом суворої звітності - для виконавців, які згідно із за-конодавством не застосовують таких реєстраторів. Розрахунки із замовниками за надані послуги здійснюються у готівковій, безго-тівковій чи в іншій формі відповідно до законодавства.

Вартість послуг і матеріалів виконавця оплачується замов-ником за цінами, що діяли на день оформлення замовлення, якщо інше не передбачено умовами угоди.

У разі надання виконавцем на прохання замовника додатко-вих послуг, непередбачених замовленням, їх вартість оплачується замовником за цінами, що діяли на час оформлення замовлення на ці послуги.

Замовлення на послуги можуть виконуватися як із сирови-ни, комплектуючих виробів та інших матеріалів (далі - матеріа-ли) виконавця, так і матеріалів замовника. Види, кількість і якість матеріалів, необхідних для надання послуг, визначаються вико-навцем відповідно до нормативно-технічних документів за пого-дженням із замовником. У разі відсутності матеріалів або немож-ливості під час оформлення замовлення визначити необхідний для надання побутової послуги обсяг матеріалів, використання їх попередньо погоджується із замовником, а вартість оплачується ним після виконання послуг за цінами, що діяли на день надхо-дження матеріалів.

Гарантійні зобов'язання виконавця стосовно надання послуг визначаються ст. 10 Закону України «Про захист прав спожива-чів» та відповідними нормативно-правовими актами. Документа-ми, що надають право замовнику на вимогу усунення недоліків у

гарантійний термін, є касовий (товарний) чек, договір, квитанція або гарантійний талон.

Виконавець зобов'язаний забезпечити:

-          надання послуг відповідно до вимог Правил, інших нор-мативно-правових актів та умов угоди;

-          виконання гарантійних зобов'язань щодо виготовлених виробів і відремонтованих ним речей;

-          дотримання термінів виконання замовлення;

-          належний рівень культури обслуговування;

-          надання змовнику повної, доступної та достовірної інфо-рмації про послуги;

-          збереження прийнятих від замовника для надання послуги речей та матеріалів, а також використання їх за призначенням;

-          відшкодування збитків, заподіяних замовнику невиконан-ням або неналежним виконанням умов угоди, а також у разі втра-ти, псування чи пошкодження із своєї вини речей та матеріалів, прийнятих від замовника для надання послуг, у розмірах, перед-бачених угодою;

-          дотримання встановленого режиму роботи;

-          виплату замовнику у разі порушення умов угоди неустой-ки (пені), якщо це передбачено умовами угоди, при цьому випла-та неустойки (пені) не звільняє виконавця від виконання замов-лення;

-          повернення замовнику невикористаних матеріалів, нада-них замовником, а також, за його бажанням, усіх замінених за плату деталей та комплектуючих виробів;

-          попередження замовника про недоброякісність або непри-датність матеріалів, наданих замовником, а також про інші неза-лежні від виконавця обставини, що можуть погіршувати спожив-чі властивості замовлення.

Замовник має право на: повну, доступну та достовірну інфор-мацію про послуги і виконавця; безпеку послуг для його життя, здо-ров'я, майна та навколишнього природного середовища; перевірку якості наданої йому послуги.

Питання для самоперевірки

1.         Якими нормативно-правовими актами регламентуються права споживачів у сфері побутового обслуговування?

2.         Які обов’язки виконавців у сфері побутового обслугову-вання Вам відомі?

3.         Який документ буде свідчити про укладання договору у сфері побутового обслуговування?

4.Яку інформацію потрібно надати споживачу до укладання договору?

5. Чи розповсюджуються гарантійні зобов’язання на сферу побутового обслуговування?