Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Захист прав споживачів при здійсненні продажу за зразками та каталогами : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

5.3. Захист прав споживачів при здійсненні продажу за зразками та каталогами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

магниевый скраб beletage

Купівля-продаж за зразками має досить широке розповсю-дження, але, наскільки відомо, у європейському законодавстві не ре-гламентується. He регламентувалася й у ЦК України 1963 року, але в прийнятому ЦК 2003 року включена ст. 702, що озаглавлена «Продаж товару за зразками». Тим самим у новому ЦК зроблений значний крок навіть у порівнянні з європейським законодавством. Звичайно, європейське законодавство знає цей інститут, але, скорі-ше за все, по судовій практиці і на підставі торговельного порядку.

У п. 1 ст. 702 ЦК 2003 року дається наступне визначення цього   інституту:   «Сторони  можуть  укласти   договір   купівліпродажу товару на підставі ознайомлення покупця зі зразком то-вару (за описом, каталогом та інше)". Пункт 2: «Договір купівлі-продажу по зразках виповнюється з моменту доставки товару в місце, визначене договором, а якщо місце доставки товару дого-вором не встановлено - з моменту постачання товару по місцю проживання фізичної особи покупця або місцезнаходженню юри-дичної особи покупця, якщо інше не встановлено договором або законом».

Як видно зі змісту цієї норми ЦК, суть такого продажу поля-гає в тому, що покупцеві представляється екземпляр товару чи його опис або надається право випробування товару з одночас-ною передумовою: у випадку укладання договору купівлі-продажу доставлений товар буде цілком відповідати випробува-ному або описаному зразку. У 1956 році англійський суд у рі-шенні в справі «Steels and Bushes v. Bleecker Bik and Co» визнав, що якщо продаж відбувся за описом і за зразком, то для визнання договору дійсним необхідно, щоб річ відповідала не тільки зраз-ку, але й опису [100].

Варто підкреслити, що відповідність товару зразку може обмежуватися навіть не всіма, але безперечно найбільш істотни-ми якостями. До них відносять сама якість речі і її призначення. Що стосується кольору, форми і т.п., то це припустимо визначати додатковими домовленостями в період постачання. Крім того, поставлена річ повинна відповідати якості зразка, якщо в самій речі немає властивостей, що роблять неможливим її порівняння зі зразком [96].

Вимогу відповідності зразку або опису варто відрізняти від вимоги відповідності стандартам. Так, у Франції існує більш 10 млн. стандартів. Стандарти на товари і послуги покликані забез-печити споживача від обману, насамперед, цивільно-правовими засобами, але можливо і залучення до кримінальної відповідаль-ності [96]. Однак, слід зазначити, що торгівля за зразками або описом, внаслідок зазначених специфік, пов'язана з визначеним ризиком, тому не користується значною популярністю, що і від-значають у літературі [13].

Купівля-продаж за каталогами тільки зовні схожа на вид вищеописаної торгівлі. У багатьох країнах це досить популярний вид торгівлі. Він поступово завойовує визнання і в Україні.

3 погляду правил купівлі-продажу, каталог, пересланий або

переданий покупцеві торгуючим підприємством, визнається за-прошенням продавця вступити з ним у переговори з метою укла-дання договору купівлі-продажу, але не тягне для клієнта ніяких правових наслідків. Але якщо покупець висилає замовлення або заповнює відповідний купон, ці дії варто розглядати як оферту. Нерідко продавець домовляється з перевізником товару, що останній буде переданий покупцеві за умови оплати речі.

Закон «Про захист прав споживачів» увів регулювання від-носин, що виникають при укладанні договору за межами торго-вельного або офісного приміщення, а також при укладанні дого-вору на відстані, однак торгівлю за зразками і каталогами склад-но віднести до якого-небуть із зазначених способів торгівлі. Уяв-ляється, що в даному випадку варто керуватися Цивільним коде-ксом України та загальними положеннями Закону України «Про захист прав споживачів».

Питання для самоперевірки

1.         Якими нормативно-правовими актами регламентуються права споживачів у сфері торгівлі за зразками?

2.         Якими нормативно-правовими актами регламентуються права споживачів у сфері торгівлі за каталогами?

3.         У чому полягає відмінність захисту прав споживачів у ро-здрібній торговельній мережу та у торгівлі за зразками та катало-гами?

4.         Якій інформації повинен відповідати товар, переданий за зразками та каталогами?

5.         Яке законодавче регулювання торгівлі за зразками і ката-логами у зарубіжних країнах?