Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Захист прав споживачів у сфері дрібнороздрібної та комісійної торгівлі : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

5.2. Захист прав споживачів у сфері дрібнороздрібної та комісійної торгівлі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

магниевый скраб beletage

Намети, кіоски, що займають окремі приміщення, але не мають торговельного залу є суб'єктами дрібнороздрібної торгівлі.

Порядок роботи таких суб'єктів торговельної діяльності і особливості захисту прав споживачів передбачені Правилами ро-боти дрібнороздрібної торговельної мережі від 08.07.96 р. № 369 [74]. Даними Правилами передбачений також перелік товарів, за-боронених до продажу (п. 8 даних правил). Правила містять більш суворі вимоги стосовно працівників торгівлі й обслугову-вання споживачів.

1.         Усі працівники дрібнороздрібної торговельної мережі при оформленні на роботу проходять інструктаж з охорони праці протипожежної безпеки, санітарного мінімуму; дотримання ви-мог нормативних документів і правил з торговельного обслугову-вання. Суб'єкт господарювання відповідає за дотримання усіх вищезазначених правил своїми працівниками. Вони систематич-но проходять обов'язковий медичний огляд, результати якого за-носяться в їхні особисті медичні книжки, в окремих випадках во-ни не допускаються до роботи.

2.         На видному місці для споживача і контролюючих органів розміщаються відомості про суб'єкта господа’ювання, свідчення, адреса, телефон і т. д., якщо продавець є субєктом підприємни-цької діяльності, то також розміщаються відомості про нього.

3.         Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі повин-ні мати всю необхідну документацію на продукцію, для надання споживачеві повної і достовірної інформації про товари і їхні властивості, а також документи, що підтверджують належну якість товарів (сертифікати і т. п.).

4.         Забороняється прийом і продаж товарів, що надійшли без супровідних документів, зокрема без сертифіката відповідності. Виставлені до продажу товари повинні мати ярлики цін.

Продавець зобов'язаний забезпечити наявність правильно оформлених цінників товару, і за вимогою покупця надати йому повну інформацію про виготовлювача, основні споживчі якості і безпеку товару, його ціну, забезпечити належний рівень обслуго-вування.

Покупець має право на вільний вибір товару, перевірку його якості, комплектності, міри, ваги і ціни, демонстрування безпеч-ного і правильного використання. При продажі непродовольчих товарів для особистого користування (одяг, взуття і т. п.) повинні бути створені умови для їхнього приміряння, а складнотехнічних й інших, потребуючих перевірки, - умови для її проведення.

Забороняється продаж товарів, які не мають належного то-варного виду і терміном придатності, що минув, а також товарів, що надійшли без документів, які б засвідчували їхню якість і без-пеку. Забороняється обумовлювати продаж одних товарів обов'я-зковим придбанням інших або примус покупця до одержання за-мість здачі інших товарів.

При реалізації товарів імпортного виробництва в пакуваль-ній тарі з написами іноземною мовою суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити інформацію на державній або іншій мо-ві відповідно до Закону України «Про мови в Україні» про на-йменування, основні споживчі властивості товару, термін його придатності й умови збереження, можливі застереження щодо змісту шкідливих компонентів і обмеження у споживанні.

Задоволення вимог покупця щодо якості й обміну товарів провадяться суб'єктами господарювання відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Характерним тільки для роздрібної торгівлі непродовольчи-ми товарами є такий вид торгівлі як комісійна торгівля. Порядок здійснення комісійної торгівлі непродовольчими товарами регу-люється Правилами комісійної торгівлі непродовольчими товара-ми, затвердженими наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України 13.03.95 р. № 37 [81].

Згідно з цими правилами п. 2.6. товари від юридичних осіб приймаються відповідно до товарно-супровідних документів і при наявності інформації про товар, викладеної відповідно до за-конодавства про мови.

Прийом на комісію нових товарів вітчизняного і закордонного виробництва здійснюється при наявності в комітента - суб'єкта го-сподарювання (крім фізичної особи, що не має статусу підприємця - громадянина) документів, які підтверджують належну якість то-варів, а товарів, що підлягають обов'язкової сертифікації, - серти-фіката відповідності або його копії, або свідчення про визнання іноземного сертифіката в державній системі сертифікації.

Товари, що не підлягають сертифікації в Україні, прийма-ються на комісію при наявності гігієнічного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи на імпортну продукцію. Якщо на завезену через кордон партію товарів, які були у вживанні, відсу-тні дані про їхню безпеку для здоров'я населення, то прийом на комісію таких товарів, їхню реалізацію і використання дозволя-ється тільки після одержання позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи.

Гарантійні терміни на нові товари встановлюються виготов-лювачем. Щодо товарів, на які гарантійні терміни не встановлені, покупець має право пред'явити продавцеві відповідні вимоги якщо недоліки були виявлені протягом шести місяців з дня пере-дачі товарів покупцеві.

Питання для самоперевірки

1.         Якими нормативно-правовими актами регламентуються права споживачів у сфері дрібно-роздрібної торгівлі?

2.         Які пункти дрібно-роздрібної торгівлі Вам відомі?

3.         Які вимоги щодо забезпечення прав споживачів стосовно працівників дрібно-роздрібної торговельної мережі Вам відомі?

4.         Якими нормативно-правовими актами регламентуються права споживачів у сфері комісійної торгівлі?

5.         Які існують вимоги щодо забезпечення захисту прав спо-живачів у комісійній торгівлі?