Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НАДАННІ ПОСЛУГ I ВИКОНАННІ РОБІТ 5.1. Захист прав споживачів у сфері торгівлі на ринку : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

5. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НАДАННІ ПОСЛУГ I ВИКОНАННІ РОБІТ 5.1. Захист прав споживачів у сфері торгівлі на ринку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Права споживачів у сфері торгівлі на ринку, крім Закону України «Про захист прав споживачів», регламентуються також відповідними правилами, що відображають специфіку даного ви-ду торгівлі.

«Правила торгівлі на ринках», затверджені наказом Мініс-терства економіки і з питань європейської інтеграції України від 26.02.2002 р. № 57 [80] (далі - Правила) закріплюють специфіку й особливості з регулювання купівлі-продажу на ринку. Правила ви-значають вимоги з функціонування ринків, організації продажу на них продовольчих та непродовольчих товарів, створення відповід-них умов і надання необхідних послуг у процесі купівлі продажу товарів, дотримання санітарних вимог і прав споживачів.

Згідно з Правилами, торгівлю на ринках можуть здійснювати громадяни, громадяни-підприємці, сільськогосподарські й інші пі-дприємства, їхні об'єднання незалежно від форм власності, торго-во-закупівельні підприємства (далі продавці). Існують визначені вимоги до ринку як суб'єкта господарювання з приводу розміщень інформації, необхідної як споживачам, так й іншим суб'єктам гос-подарювання. Така інформація розміщається біля входу на ринок, на видному місці у вигляді вивіски з вказівкою:

-          правил торгівлі на ринках;

-          ветеринарно-санітарних правил;

-          ставок ринкового збору;

-          тарифів плати за надані послуги;

-          назви суб'єкта господарювання і режиму роботи, місцез-находження і телефон суб'єкта господарювання;

-          спеціалізації ринку, а також графічно виконаного плану території з вказівкою всіх об'єктів, пішохідних і транспортних маршрутів.

Реалізація сільгосппродуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, птахів, домашніх тварин, декоративних пта-хів проводиться або на спеціалізованих ринках, або на ринках з урахуванням санітарно-епідеміологічних вимог, тобто на ринках

повинні бути спеціалізовані експерти, які перевіряють наявність довідок підтверджуючих, що зазначені продовольчі товари пройш-ли ветеринарний, санітарно-епідеміологічний контроль.

Територія відкритого ринку з продажу продуктів рослинно-го походження повинна бути поділена на окремі спеціалізовані зони з продажу окремих груп товарів. На критих ринках і в паві-льйонах обладнаються також спеціалізовані зони з продажу окремих видів продукції тваринного походження.

Продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюєть-ся в окремих зонах. Спеціалізовані зони, ряди і площадки повинні мати наочні позначення про їхнє призначення, усі торговельні мі-сця позначені номерами.

Торгівля продовольчими товарами в одному пункті дозволя-ється тільки за умови, що фасовані продовольчі товари, мають неушкоджене упакування і при цьому дотримується принцип то-варного сусідства.

На території ринку дозволяється продавати:

-          м'ясо і м'ясопродукти, сало, птахів, кроликів, нутрій, мо-локо і молочні продукти, тваринну олію, рослинну олію, мед, ку-рячі яйця;

-          картоплю, свіжі і солено-квашені овочі, фрукти, горіхи, ягоди, баштанні культури, сухофрукти;

-          дикоростучі плоди і ягоди, свіжі і сушені гриби;

-          зернові, круп'яні, бобові культури, насіння соняшнику і гарбуза;

-          посадковий матеріал плодово-ягідних культур, насіння овочевих культур і квітів, живі садові квіти, овочеву і квіткову розсаду;

-          живу худобу, кроликів, нутрій і живого птаха, домашніх тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, корм для риб і птахів тощо.;

-          тропічні фрукти й овочі, що надходять по імпорту, тільки при наявності сертифіката якості і документів, що підтверджують джерело їхнього придбання.

Торгівля перерахованими вище товарами більш детально ре-гулюється «Правилами продажу продовольчих товарів», а торгів-ля окремими категоріями товарів безпосередньо правилами для конкретної категорії, наприклад: продаж картоплі і плодово-овочевої продукції регулюється «Правилами роздрібної торгівлі

картоплею і плодово-овочевою продукцією», затвердженими На-казом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 28.07.97 р. [75].

Торгівля продукцією тваринного і рослинного походження дозволяється тільки після проведення експертизи в лабораторії ве-теринарно-санітарної експертизи і надання відповідного документа з оцінки якості продукції.

На ринках забороняється продаж:

-          солоних і маринованих грибів, консервованих продуктів домашнього готування (овочі, м'ясо, риба, ікра тощо), м'ясних і рибних кулінарних виробів і напівфабрикатів, м'яса диких перна-тих птахів і тварин, кондитерських виробів домашнього приготу-вання; виготовлених приватними особами хліба і хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

-          дикоростучих рослин, риб занесених у Червону книгу, польових квітів, лікарських рослин;

-          зернових і круп'яних продуктів забруднених насінням шкідливих бур'янів.

Продавцям на ринках із продажу продовольчих товарів за-бороняється використовувати власний санітарний одяг, ваговимі-рювальні прилади і торговельний інвентар. Що стосується в да-ному випадку ваговимірювальних приладів, вони повинні щоріч-но проходити відповідну перевірку (клеймуватися) з метою попе-редження таких порушень як обман покупців, обмірювання, об-важення.

Що стосується непродовольчих товарів, на ринку дозволя-ється продавати:

-          одяг, взуття, білизну, головні убори, тканини, предмети культурно-побутового призначення, товари господарського спо-живання;

-          ювелірні вироби (крім виробів з дорогоцінних металів і з коштовним камінням), іграшки (крім піротехнічних виробів), го-динники;

-          предмети гігієни, санітарії, парфюмерно-косметичні виро-би, товари побутової хімії - при наявності сертифіката якості або сертифіката відповідності встановленого зразка;

-          газові плити - при наявності документа про придатність до подальшої експлуатації, що видається відповідними службами газо-вого господарства;

-          транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх

типів і моделей, самохідні машини, причепи, напівпричепи, мо-

токоляски і номерні агрегати до них) відповідно до Правил торгі-

влі транспортними засобами і номерними агрегатами на спеціа-

льно виділеній для них частини території ринку або на спеціаль-

ному ринку;

-          непродовольчі товари, що були у вживанні, книги. На ринку забороняється продавати:

-          вогнепальну, газову, холодну зброю;

 

-          готове армійське спорядження, а також тканини, що вико-ристовуються для його виробництва, інші товари військового асортименту, формене обмундирування;

-          білизну зі штампом організацій і підприємств;

-          товари дитячого асортименту (для дітей у віці до трьох років);

-          дорогоцінні метали і коштовне каміння, а також виробу з них;

-          шкурки дорогоцінних порід звірів без відповідного маркі-рування підприємства-виготовлювача;

-          ліки, лікарські рослини, наркотичні засоби;

-          паливні матеріали; балони з побутовим газом;

-          піротехнічні і вибухові речовини;

-          порнографічні видання;

-          іграшкову зброю з пластмасовими кульками.

Реалізація непродовольчих товарів проводиться на спеціалізо-

ваних ринках. Продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюється в окремих зонах. Спеціалізовані зони, ряди і площад-ки повинні мати наочні позначення про їхнє призначення, усі тор-говельні місця позначені номерами.

Торгівля непродовольчими товарами здійснюється з дотри-манням Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими Наказом Міністерства економіки і з питань євро-пейської інтеграції України від 11.03.2004 р. № 98.

Продавці зобов'язані за бажанням покупців:

—надавати повну, належну і достовірну інформацію про товар;

—бути ввічливими й охайно вдягненими;

—відпускати товар упакованим або в тару покупця.

Продавцям забороняється курити і приймати їжу на торго-вельному місці, бути в нетверезому стані.

Усі працівники суб'єкта господарювання повинні бути одяг-нені у формений одяг, що відповідає санітарним вимогам, а пра-цівники, які безпосередньо продають або надають послуги з про-дажу продовольчих товарів (продавці, рубщики м'яса й ін.), під-лягають обов'язковому медичному обстеженню, результати якого вносяться в їхні особисті медичні книжки. Особи, що не пройшли медичне обстеження, до роботи не допускаються. Суб'єкт госпо-дарювання повинний мати зареєстрований санітарний журнал, санітарні книжки працівників.

На видному і доступному місці в приміщенні адміністрації повинна знаходиться Книга відзивів і пропозицій.

3 метою забезпечення захисту прав споживачів:

І.Дирекція ринку не має права втручатися в господарську діяльність суб'єктів, що реалізують непродовольчі товари на те-риторії ринку;

2. Дирекція ринку зобов'язана:

-          установити на доступному місці контрольні ваги з відпо-відною інформацією і табличкою;

-          інформувати продавців і покупців про правила торгівлі на ринках, про ветеринарно-санитарні правила, про правила проти-пожежної безпеки, про рівень цін, про терміни проведення ярма-рків і контролювати дотримання продавцями зазначених правил.

Питання для самоперевірки

1.         Якими нормативно-правовими актами регламентуються права споживачів у сфері торгівлі на ринку?

2.         Які продовольчі товари дозволено, а які заборонено про-давати на ринку?

3.         Які непродовольчі товари дозволено, а які заборонено продавати на ринку?

4.         Що повинна зробити адміністрація ринку для забезпечен-ня прав споживачів?

5.         Чи можна продавати продовольчі та непродовольчі товари на ринку разом?