Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.6. Порядок позасудового захисту прав споживачів : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

4.6. Порядок позасудового захисту прав споживачів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

При звертанні із заявами і скаргами в державні органи й об'єд-нання громадян, громадянам-споживачам права яких порушені, вар-то керуватися Законом України «Про звертання громадян» [55].

Під звертаннями громадян варто розуміти викладені в пись-мовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотан-ня) і скарги. У нашому випадку нас цікавлять саме заяви і скарги.

Заява - звертання громадян із проханням про сприяння реалі-зації закріплених Конституцією і чинним законодавством їхніх прав та інтересів або повідомлення про порушення діючого законо-давства, або про недоліки у діяльності підприємств, установ, орга-нізацій незалежно від форм власності.

Скарга - звертання з вимогою про відновлення прав і захис-ту законних інтересів громадян.

Ст. 5 Закону встановлює наступні вимоги до звертання: Зве-ртання адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадових осіб, до повноважень яких відноситься рішення поставлених у звертанні питань. У звертанні повинні бути зазначені прізвище, ім'я, по ба-тькові, місце проживання громадянина, викладена суть поставле-ного питання, зауваження, пропозиції, заяви або скарги, прохання або вимоги.

Звертання може бути усним (викладеним громадянином і за-писаним посадовою особою на особистому прийомі) або письмо-вим, направленим поштою або переданим громадянином у відпо-відний орган, установу особисто або через уповноважену особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до діючого законо-давства. Звертання може бути подане як окремою особою (індиві-дуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звертання по-винне бути підписане заявником (заявниками) із вказівкою дати.

Звертання, оформлене без дотримання цих вимог, поверта-ється заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніше чим че-рез десять днів із дня його надходження. Звертання, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю і розгляду.

Ст. 20 передбачає терміни розгляду звертань громадян. Звер-тання розглядаються і вирішуються в термін не більший одного місяця з дня їхнього надходження, а ті, які не мають потреби в до-датковому вивченні, невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів із дня їх одержання. Якщо в місячний термін вирішити поставлені в звертанні питання неможливо, керівник відповідного органу, пі-дприємства, установи, організації або його заступник встановлю-ють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала заяву. При цьому загальний термін рішення пи-тань, поставлених у звертанні, не може перевищувати сорока п'яти днів. Звертання громадян пільгової категорії розглядаються в першочерговому порядку.

У випадку порушення законодавства про захист прав спожи-вачів, відповідно до Указу Президента «Про деякі заходи з дерегу-лювання підприємницької діяльності» передбачене проведення позапланової перевірки винятково на підставі отриманих від спо-живачів скарг про порушення такими суб'єктами вимог законодав-ства про захист прав споживачів [84].

Скарга споживача повинна бути подана в письмовому ви-гляді і містити відомості про його прізвище, ім'я, по батькові, мі-сце проживання, серію і номер паспорту або іншого документу, що засвідчує особу, а також дані про товар, при продажі якого були порушені права споживача. Органи у справах захисту прав споживачів не мають права розголошувати зазначені відомості про споживача, що подав скаргу.

За порушення законодавства про захист прав споживачів, крім відновлення порушеного права конкретної особи, відшкоду-вання морального і матеріального збитку, до суб'єктів підприєм-ницької діяльності можуть застосовуватися штрафні санкції, на підставі результатів перевірки, оформлених відповідним актом пе-ревірки. Накладення стягнення оформляється постановою в трьох екземплярах. Перший екземпляр залишається в органу у справах захисту прав споживачів. Другий у триденний термін направля-ється продавцеві (або його адміністрації) під розписку. Третій -органу Державної податкової інспекції по місцезнаходженню су-б'єкта господарювання. Постанова про накладення стягнення обо-в'язкова для виконання продавцем.

Питання для самоперевірки

1.         Якими нормативно-правовими актами регламентується порядок звернення споживачів за захистом своїх порушених прав?

2.         Що таке заява?

3.         Що таке скарга?

4.         Які є вимоги до оформлення заяв і скарг споживачів і якими є наслідки їх недотримання?

5.         Який існує термін для розгляду заяв і скарг споживачів?