Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5. Позасудовий захист прав споживачів шляхом звертання в громадські організації : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

4.5. Позасудовий захист прав споживачів шляхом звертання в громадські організації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

На даному етапі перелік органів, що здійснюють позасудо-вий захист прав споживачів є вичерпним.

Крім державних органів, що здійснюють захист прав спожи-вачів, існують громадські органи (у вигляді організацій, об'єднань споживачів), що утворилися в силу так званого консьюмеристсь-кого руху - руху споживачів на захист своїх прав ще близько 100 років тому.

Наприкінці 1970 року громадський рух споживачів виявля-ється й в Україні. Перші споживчі центри з'явилися в Одесі, Киє-ві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові. Крім того, у 1989 році була заснована громадська, неурядова і неполітична організація «Українська асоціація споживачів», що діє і сьогодні, вирішуючи такі завдання:

-          створення в Україні консультаційно-експертної бази, ла-бораторій і центрів якості в регіонах;

-          незалежне вивчення якості споживчих товарів;

-          інформаційне обслуговування споживачів;

-          надання професійної юридичної допомоги громадянам;

-          розвиток руху споживачів за свої права на всій території України.

Таким чином, в Україні була створена система недержавних органів, покликаних здійснювати захист прав і законних інтересів споживачів, що базується на тих же принципах, що і подібні системи в інших країнах, а також враховує і використовує їхній дос-від.

Створення громадських об'єднань споживачів передбачено у всіх державах. Правове положення цих об'єднань регулюється, як Законом «Про захист прав споживачів», так і спеціалізованим за-конодавством про об'єднання громадян. При цьому, Закон «Про захист прав споживачів» лише містить визначені доповнення до загальних правил громадських організацій і надає деякі виключні права, що іншим суспільним об'єднанням належати не можуть (наприклад, право на пред'явлення позову в інтересах невизначе-ного кола споживачів).

Громадські організації діють стихійно, але при цьому за-безпечуються всебічною підтримкою з боку держави [95]. 3 них можна виділити наступні.

1.         Consumers International (СІ) - Міжнародна організація со-юзів споживачів при ООН (Лондон).

2.         «Конфоп» - Міжнародна конференція товариств споживачів (Москва).

3.         Українська асоціація споживачів (Київ).

4.         Обласні асоціації споживачів.

5.         Міські суспільства із захисту прав споживачів.

6.         Товариство незалежних споживачів.

Ст. 24 Закону України «Про захист прав споживачів» перед-бачає, що з метою захисту своїх законних прав та інтересів гро-мадяни мають право об'єднуватися на добровільній основі в гро-мадські організації споживачів (об'єднання споживачів).

Об'єднання споживачів є громадськими організаціями, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян» і Закону України «Про захист прав спожи-вачів».

Держава надає підтримку діяльності об'єднань споживачів з метою допомоги в реалізації споживачами їхніх законних прав.

В Україні об'єднання споживачів можуть представляти інте-реси і захищати права, як окремих споживачів, так і їхнього нео-бмеженого кола, у тому числі, і тих що не є членами подібних об'єднань. Вони мають право представляти свої інтереси й інте-реси споживачів у судових і позасудових органах, у тому числі на державному рівні, а також реалізовувати інші права, передбачені ст. 25 Закону України «Про захист прав споживачів».

Безумовно у законодавчій і виконавчій владі України має бути чимала робота зі створення цілісної концепції щодо захисту прав споживачів. Як свідчить світовий досвід, пріоритет у даній області зберігається за державою, що може і повинне бути дійс-ним гарантом захисту прав споживачів. Звичайно, це анітрохи не применшує важливості і значимості ролі громадян як споживачів, і судових органів, покликаних захищати їхні законні права й ін-тереси.

Питання для самоперевірки

1.         Яким чином громадські організації можуть захистити пра-ва споживачів?

2.         Які існують повноваження громадських організацій з ме-тою забезпечення прав споживачів?

3.         Коли в Україні та у світі виникли громадські організації з питань захисту прав споживачів?

4.         Якими нормативно-правовими актами керуються громад-ські організації щодо забезпечення прав споживачів?

5.         Які міжнародні громадські організації з питань захисту прав споживачів Вам відомі?