Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4. Загальна характеристика державного захисту прав споживачів у зарубіжних країнах : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

4.4. Загальна характеристика державного захисту прав споживачів у зарубіжних країнах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Для того, щоб проаналізувати, наскільки ефективний держа-вний захист прав споживачів в Україні, необхідно порівняти її з іншими країнами. Для прикладу візьмемо декілька країн СНД.

Так, Закон Республіки Білорусь «Про захист прав спожива-чів» закріплює право споживачів звертатися до уповноважених державних органів для захисту законних інтересів. Закон наділяє декілька федеральних органів спеціальними повноваженнями в сфері захисту споживачів. Спеціально уповноваженими є: Депар-тамент економічного контролю при Раді Міністрів Республіки Бі-лорусь, Державний Комітет Республіки Білорусь із антимонопо-льної політики, Комітет зі стандартизації, метрології і сертифіка-ції при Раді Міністрів Республіки Білорусь, Міністерство охорони здоров'я Республіки Білорусь, Міністерство торгівлі Республіки Білорусь, Державний Комітет Республіки Білорусь з екології.

Крім того, органи державного управління в межах своєї компете-нції можуть здійснювати контроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів. Акти спеціально уповноважених ор-ганів є обов'язковими для всіх організацій, незалежно від їх форм власності [90].

У Законі Грузії «Про захист прав споживачів» закріплено два рівні захисту прав споживачів: спеціально уповноваженими орга-нами федеральної влади і місцевими органами. На федеральному рівні функції контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів покладені на антимонопольний орган Грузії. Реа-лізовуючи контрольні функції, антимонопольний орган має право присікати несумлінну конкуренцію на ринку споживчих товарів, виносити обов'язкові для виконання розпорядження господарюю-чим суб'єктам про усунення порушень прав споживачів, пред'яв-ляти в суди позови до продавців, виробників, виконавців у разі порушень прав споживачів. Крім того, певними правами у сфері забезпечення безпеки споживачів наділений Департамент стандар-тизації і метрології, органи державної санітарно-епідеміологічної служби, Міністерство природи та охорони навколишнього середо-вища. Місцеві органи захисту прав споживачів не мають практич-но ніяких повноважень. Вони розглядають скарги споживачів і при виявленні недоліків в продукції або виявленні небезпечної продукції вживають відповідних заходів. Подібне формулювання дуже розпливчасте. Ймовірно, на місцевому рівні повинні прийма-тися певні нормативні документи, які більш конкретно регламен-тують діяльність місцевих органів і нададуть їм реальні повнова-ження щодо захисту прав споживачів [90].

Законом «Про захист прав споживачів» Казахстану функції щодо захисту інтересів споживачів були покладені на всі органи державного управління. В основному ці органи здійснюють конт-роль за дотриманням законодавства і забезпеченням прав спожи-вачів у різних сферах економіки, створюють і контролюють сис-тему забезпечення безпеки товарів (робіт, послуг) і виконують ряд інших координуючих контрольних функцій [21].

Закон Молдови «Про захист прав споживачів» не передба-чає ніяких спеціальних органів, які захищають інтереси спожива-чів. У законі міститься лише декларація прав споживачів на дер-жавний захист своїх інтересів. Крім того, законом був закріплений обов'язок уряду захищати внутрішній ринок і інтереси спо-живачів [32].

Закон Росії «Про захист прав споживачів», так само як і за-кон Грузії, закріплює дворівневу систему державного захисту прав споживачів. Перш за все, це було пов'язано з федеральною структурою держави. Федеральні і місцеві виконавчі органи не знаходяться в якій-небудь залежності один від одного. I федера-льні, і місцеві органи мають право звернутися з позовом до суду на користь конкретних споживачів.

На федеральному рівні основні функції щодо захисту спо-живачів були покладені на федеральний антимонопольний орган. Повноваження цього органу досить детально закріплені в законі. Вони включають і функції контролю за дотриманням законодав-ства, і участь в розробці нового законодавства, і процедури вжи-вання санкцій до порушників законодавства про захист прав спо-живачів, а також ряд інших функцій. Окрім антимонопольного органу певною правомочністю по забезпеченню інтересів спожи-вачів володіють федеральні органи, які здійснюють контроль за якістю і безпекою товарів (робіт, послуг). Повноваження цих ор-ганів також досить детально були сформульовані в законі. Особ-ливістю діяльності федеральних органів в Росії є наявність тери-торіальних відділень у всіх 89 суб'єктах федерації (в Україні у всіх 24 областях, в Автономній Республіці Крим, містах Києві і Севастополі). Федеральна підлеглість територіальних відділень робить їх незалежними від місцевої влади. На місцевому рівні повноваження щодо захисту інтересів споживачів покладаються на спеціально створювані органи з питань захисту прав спожива-чів при місцевих адміністраціях. Повноваження цих органів та-кож закріплюються в законі [14]. Вони більш обмежені ніж пов-новаження федеральних органів, але в основному дозволяють оперативно реагувати на будь-які порушення прав споживачів діючими на території регіону продавцями (виробниками, вико-навцями). Такі органи створюються у всіх регіонах: великих міс-тах і маленьких населених пунктах, отже, вони ближче за всіх до реальних проблем місцевого населення.

На підставі вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що в Україні досить ефективний захист прав споживачів з боку держави. А наш спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в порівнянні з

іншими країнами СНД, має досить широкі повноваження щодо за-безпечення прав споживачів у країні. На нього покладаються не тільки контрольні функції, але і надані конкретні повноваження по проведенню перевірок, забороні реалізації продукції, припиненню діяльності суб'єктів господарювання, накладенню штрафів і залу-ченню до відповідальності винних осіб. Особливістю Закону України «Про захист прав споживачів» є те, що окрім повнова-жень державних органів із захисту прав споживачів, в ньому за-кріплюються обов'язки і відповідальність службових осіб органів виконавчої влади, які здійснюють захист прав споживачів і поря-док розгляду скарг на дії і рішення цих органів. Крім того, тут по-значені принципи взаємовідносин органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав споживачів з правоохоронними органами.

Що стосується міжнародної співпраці, Держпотребстандарт України вживає заходів до налагодження двосторонньої співпраці і укладання міжнародних договорів у сфері захисту прав споживачів.

Так, з метою налагодження співпраці відносно адаптації Української законодавчої бази у сфері захисту прав споживачів до Європейських норм і правил, введення політики корпоратив-ної соціальної відповідальності виробників і постачальників, об-міну досвідом у цій сфері протягом 2005 року було укладено 5 міжнародних договорів:

1)         Угода між Держпотребстандартом України і Національ-ною радою захисту прав споживачів при Міністерстві юстиції Литовської Республіки;

2)         Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Литовсь-кої Республіки про співпрацю у сфері стандартизації, метрології і оцінці відповідності;

3)         Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Йор-данського Хашимітського Королівства про співпрацю у сфері стандартизації, метрології, оцінці відповідності, якості і акреди-тації;

4)         Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Сірій-ської Арабської Республіки про співпрацю у сфері стандартизації, метрології, оцінці відповідності і якості;

5)         Меморандум про взаєморозуміння у сфері стандартизації, метрології, оцінці відповідності і якості між Держпотребстандар-том України і Бюро Індійських стандартів.

Питання для самоперевірки

1.         Чи існує державний захист прав споживачів у зарубіжних країнах?

2.         Які органи здійснюють державний захист прав споживачів у зарубіжних країнах?

3.         Які повноваження закордонних державних органів у сфері захисту прав споживачів Вам відомі?

4.         Які відмінності у організації державного захисту прав споживачів у країнах СНД Вам відомі?

5.         Які міжнародні договори у сфері захисту прав споживачів уклала Україна останнім часом?