Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.3. Позасудовий захист прав споживачів зверненням в державні органи : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

4.3. Позасудовий захист прав споживачів зверненням в державні органи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Стаття 42 Конституції України встановлює: «держава захи-щає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпекою продукції і всіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадсь-ких організацій споживачів».

Державний захист прав споживачів полягає в тому, що дер-жава забезпечує громадянам захист їх інтересів як споживачів, надає можливість вільного вибору товарів (робіт, послуг), отри-мання знань і кваліфікації, необхідної для прийняття самостійних рішень при придбанні і використанні продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або отримання продукції іншими законними способами в об'ємі, який забезпечує рівень споживан-ня, достатній для підтримки здоров'я і життєдіяльності. Окрім цього держава створює умови для отримання споживачами необ-хідних знань з питань реалізації їх прав [92].

В Україні 2002 рік став початком змін в пріоритетах держа-вної політики у сфері захисту прав споживачів. Підставою для цього стало прийняття важливих нормативно-правових докумен-тів: Указу Президента України «Про заходи, спрямовані на поси-лення державного захисту прав споживачів»; Закону України «Про внесення змін в Закон України «Про захист прав спожива-чів»; Указу Президента України «Про Програму захисту прав споживачів на 2003-2005 роки». Реалізація вказаних актів дає можливість споживачу відчути на собі турботу і захист з боку держави.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про захист прав спожи-вачів» державний захист прав споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади (Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики) у сфері захисту прав споживачів і його територіальні органи, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи й установи, які здійснюють дер-жавний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші органи виконав-чої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до зако-нодавства, а також суди.

3 метою підвищення ефективності реалізації державної по-літики у сфері захисту прав споживачів і відповідно до пункту 15 статті 106 Конституції України Указом Президента від 01.10.02 року був створений центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом - Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики (далі - Держпотре-бстандарт). Діяльність Держпотребстандарту координується Ка-бінетом Міністрів України.

Держпотребстандарт України в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також спеціальним По-ложенням [66].

Держпотребстандарт України очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади Президент України. Голова здійснює керівництво Держпотребстандартом і несе персональну відповіда-льність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держпотребстандарт завдань.

У систему Держпотребстандарту України входять: територі-альні управління у справах захисту прав споживачів, науково-дослідні інститути, а також центри стандартизації, метрології і сертифікації.

Основними завданнями Держпотребстандарту України у сфері захисту прав споживачів є:

а)         участь у формуванні і забезпечення реалізації державної

політики у сфері захисту прав споживачів;

б)         здійснення державного контролю за дотриманням зако-

нодавства про захист прав споживачів;

в)         забезпечення міжгалузевої координації і функціонального

регулювання у сфері захисту прав споживачів.

Пріоритетними напрямами діяльності Держпотребстандарту України у сфері захисту прав споживачів є: створення ринкових механізмів захисту прав споживачів; підтримка балансу інтересів споживачів, виробників, підприємців, органів влади в забезпе-ченні пріоритетів державної політики у сфері захисту прав спо-живачів; підвищення ефективності функціонування національної системи технічного регулювання на користь споживачів на основі гармонізації законодавства з вимогами Всесвітньої торгової орга-нізації і Європейського Союзу; удосконалення державного конт-ролю і нагляду на споживчому ринку і у виробництві; продов-ження роботи зі створення в органах місцевого самоврядування структурних підрозділів з питань захисту прав споживачів; пере-орієнтація основних завдань стандартизації і сертифікації на пот-реби громадян; забезпечення балансу між технічним регулюван-ням і споживчою політикою; розширення практики співпраці ор-ганів, що здійснюють захист прав споживачів з виробниками продукції, у тому числі алкогольних напоїв, для виявлення на ри-нку небезпечних і фальсифікованих товарів.

Держпотребстандарт України у сфері захисту прав спожива-чів: вносить пропозиції з приводу формування державної політи-ки у сфері захисту прав споживачів; погоджує проекти норматив-но-правових актів з питань захисту прав та інтересів споживачів, які розробляються центральними органами виконавчої влади; ви-вчає споживчий ринок; може організувати у разі потреби громад-ське обговорення та/або опублікування проектів нормативно-правових актів, які можуть істотно вплинути на об'єм і зміст прав та інтересів споживачів. Крім того, Держпотребстандарт може випускати друкарські засоби масової інформації; здійснює радіо-логічний, хіміко-токсикологічний і физико-хімічний контроль продуктів харчування, які виготовляються і реалізуються підпри-ємствами торгівлі і громадського харчування, незалежно від форм власності, а також фізичними особами - суб'єктами підпри-ємницької діяльності. Сприяє органам місцевого самоврядування в здійсненні ними повноважень відносно захисту прав спожива-чів. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за дотриман-ням законодавства про рекламу. Сприяє створенню необхідних умов для навчання і отримання правових знань населенням у сфері захисту прав споживачів. Готує разом з іншими централь-ними органами виконавчої влади, обласною Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Київською і Севастопольською місь-кими державними адміністраціями щорічний звіт про стан забез-печення прав споживачів. Організовує надання споживачам кон-сультацій з питань захисту прав споживачів і рекламу в цій сфері. Здійснює співпрацю з міжнародними організаціями у сфері захи-сту прав споживачів.

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про захист прав спо-живачів» Держпотребстандарт України має право:

1)         надавати суб'єктам господарювання обов'язкові для вико-нання розпорядження про припинення порушень прав споживачів;

2)         перевіряти у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якість продукції, дотримання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також дотримання правил торгівлі і надання послуг; безперешкодно ві-двідувати і обстежувати відповідно до законодавства будь-які ви-робничі, складські, торгові й інші приміщення цих суб'єктів;

3)         відбирати у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і пос-луг, у тому числі ресторанного господарства, зразки товарів, сиро-вини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для пе-ревірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях й інших установах, акредитованих на пра-во проведення таких робіт відповідно до законодавства, з оплатою вартості зразків і проведених досліджень (експертиз) за рахунок державного бюджету. У разі встановлення за наслідками проведе-них досліджень (експертиз) факту реалізації продукції неналежної якості та/або фальсифікованої продукції, суб'єкт господарювання, що перевіряється, відшкодовує здійснені за це витрати;

4)         проводити контрольні перевірки правильності розрахун-ків із споживачами за реалізовану продукцію. У разі неможливо-сті повернення продукції, яка була використана (отримана) під час контрольної перевірки, відшкодування витрат відноситься на результати діяльності суб'єктів господарювання;

5)         одержувати безвідплатно від суб'єктів господарювання копії необхідних документів, які характеризують якість продук-ції, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що використо-вуються для виробництва продукції, яка перевіряється;

6)         припиняти відвантаження і реалізацію товарів, які не від-повідають вимогам нормативних документів, до усунення суб'єк-тами господарювання виявлених недоліків;

7)         подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів;

8)         передавати матеріали перевірок на дії осіб, які містять ознаки злочину, органам дізнання або досудового слідства;

9)         розглядати адміністративні справи і накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, адміністративні стягнення (справи про адміністративні правопорушення розгля-даються за місцезнаходженням Держпотребстандарту України або його територіальних органів);

10)       накладати на суб'єктів господарювання сфери торгівлі і

послуг, у тому числі ресторанного господарства, стягнення, пе-

редбачені статтею 23 Закону України «Про захист прав спожива-

чів», в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Результати перевірок суб'єктів господарювання службовими особами Держпотребстандарту і його територіальними органами оформляються відповідними актами.

Рішення Держпотребстандарту України, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, громадянами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і органі-заціями всіх форм власності.

Держпотребстандарт України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Респуб-ліки Крим, органами місцевого самоврядування.

У складі Держпотребстандарту України діє Науково-технічна рада (далі - НТС). НТС є консультативно-дорадчим органом, ос-новним завданням якого є колегіальний розгляд наукових, науко-во-організаційних, науково-технічних питань щодо захисту прав споживачів. До складу НТС входять фахівці Держпотребстандарту України, керівники і фахівці підприємств, організацій і установ, які відносяться до сфери функціонального управління Держпотре-бстандарту України, а також фахівці центральних органів вико-навчої влади, науковці і фахівці у сфері захисту прав споживачів.

Основними завданнями НТС є науково-аналітичне забезпе-чення: реалізації державної політики у сфері захисту прав спожи-вачів; здійснення державного контролю за дотриманням законо-давства з питань захисту прав споживачів; міжгалузевої коорди-нації і функціонального регулювання у сфері захисту прав спо-живачів.

Що стосується органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, то при їхніх виконавчих органах, як правило, іс-нують структурні одиниці, що також повинні здійснювати захист прав споживачів. Це в основному відділи торгівлі, відділи безпе-ки і якості товарів, а також юридичні відділи. Повноваження ор-ганів місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів передбачає ст. 28 Закону України «Про захист прав споживачів».

Органи державного санітарно-епідеміологічного нагляду в основному здійснюють планові і комплексні перевірки разом із працівниками обласних управлінь у справах захисту прав спожи-вачів з питань якості і безпеки товарів.

Питання для самоперевірки

1.         У чому полягає державний захист прав споживачів?

2.         Який державний орган здійснює захист прав споживачів?

3.         Які повноваження державного органу у сфері захисту прав споживачів?

4.         Якими нормативно-правовими актами керується держав-ний орган у сфері захисту прав споживачів у своїй діяльності?

5.         Назвіть основні завдання спеціально уповноваженого державного органу у сфері захисту прав споживачів.