Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.2. Розгляд справ про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

4.2. Розгляд справ про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі при придбанні, замовленні або використанні продук-ції, що реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на відшкодування шкоди (збит-ків), заподіяної дефектною або фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової і моральної шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров'я людей про-дукцією у випадках, передбачених законодавством.

Крім цього Цивільний кодекс України закріплює, що прода-вець, виробник товару, виконавець робіт (послуг) зобов'язаний відшкодувати шкоду, заподіяну внаслідок конструктивних, тех-нологічних, рецептурних й інших недоліків товарів, робіт (пос-луг), а також недостовірної або недостатньої інформації про них (ч. 1 ст. 1209 ЦКУ). Слід зазначити, що відшкодування шкоди не залежить від їхньої вини, а також від того, чи знаходився потер-пілий з ними в договірних відносинах.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про захист прав спожи-вачів» шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну споживача де-фектною продукцією або продукцією неналежної якості, підлягає

відшкодуванню в повному обсязі, якщо законом не передбачена більш висока міра відповідальності, а при наявності такої норми - у встановленому нею обсязі. Крім того, виробник (виконавець) буде нести відповідальність і за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну споживача, що виникла у зв'язку з використанням речей, ма-теріалів, устаткування, приладів, інструментів, пристосувань або інших засобів, необхідних для виробництва товарів, виконання ро-біт або надання послуг, незалежно від рівня його наукових і техні-чних знань. Однак виробник (виконавець, продавець) може звіль-нятися від відповідальності в таких випадках:

1)         шкода заподіяна з вини самого споживача внаслідок пору-шення ним встановлених правил. Тут мова йде про спеціальні пра-вила використання, збереження і транспортування продукції, що на-лежним чином були зафіксовані і доведені до відома споживачів;

2)         шкода виникла внаслідок непереборної сили;

3)         виробник (виконавець, продавець) не вводив продукцію в обіг;

4)         дефект у продукції виник внаслідок дотримання виробни-ком вимог законодавства або виконання обов'язкових для нього розпоряджень органів державної влади.

Право вимоги відшкодування заподіяної шкоди визнається за кожним потерпілим споживачем і зберігається протягом вста-новленого терміну служби (терміну придатності), а якщо такий не встановлений - протягом 10 років з дати введення в обіг такої продукції виробником.

Згідно зі ст. 1210 Цивільного кодексу України шкода, запо-діяна внаслідок недоліків товарів, підлягає відшкодуванню, на вибір потерпілого, продавцем або виробником товару. Шкода, за-подіяна внаслідок недоліків робіт (послуг), підлягає відшкоду-ванню їх виконавцем. Вона може виражатися у псуванні або знищенні майна потерпілого, у витратах на відновлення здоров'я, втраті заробітку (доходу) у зв'язку зі зниженням (утратою) праце-здатності. Якщо ж майнові втрати виникли в потерпілого як на-слідок порушення його особистих немайнових благ, зокрема та-ких, як життя і здоров'я, то можна говорити про нанесення йому моральної шкоди, що також підлягає компенсації.

Порушення, що надають змогу звернутися з позовом до суду про відшкодування шкоди можуть бути наступними:

а)         реалізація продавцем (виробником, виконавцем) товару

(виконаної роботи, зробленої послуги) неналежної якості;

б)         порушенням безпеки наданих товарів (робіт, послуг);

в)         ненаданням необхідної, доступної і достовірної інформа-

ції про якість товарів (робіт, послуг).

Специфіка справ про захист прав споживачів полягає в то-му, що шкода відшкодовується незалежно від вини продавця (ви-робника) товару або виконавця роботи (послуги).

На відміну від відшкодування майнової шкоди споживач зо-бов'язаний довести вину продавця (виробника, виконавця) у за-подіянні йому моральної шкоди.

Необхідними доказами в суді у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів будуть:

-          документ, що підтверджує покупку товару у відповідному торговельному місці;

-          висновок експерта (проведення експертизи не покладаєть-ся на споживача, але за бажанням він може її зробити);

-          висновок майстерні гарантійного обслуговування про встановлені несправності;

-          претензія споживача відповідачеві із зазначеними вимогами;

-          відповідь на претензію;

-          докази, що підтверджують збитки споживача від викорис-тання товару неналежної якості.

Для підтвердження фактів у справах про захист прав спожи-вачів при виконанні робіт (наданні послуг), сторонам необхідно представити наступні докази:

-          документ, що підтверджує виконання зазначеної роботи (зробленої послуги) виконавцем. Подібним доказом можуть слу-жити договір про надання послуг, виконання роботи; квитанція; транспортна накладна;

-          належно оформлений акт про обсяг виконаної роботи із за-значеною в договорі датою закінчення виконання роботи (надання послуги). Цей акт необхідний при доведенні порушення виконав-цем термінів виконання роботи. Для встановлення дати початку і закінчення виконання роботи подається акт про початок роботи й акт про завершення виконання роботи;

-          висновок експертизи про недоліки виконаної роботи;

-          претензія до виконавця роботи;

-          відповідь на претензію виконавця;

- докази, що підтверджують збитки споживача внаслідок порушення терміну виконання роботи або недоліку виконаної ро-боти.

При розгляді справ про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг у першу чергу бу-дуть використовуватися письмові докази. Так, Закон України «Про захист прав споживачів» говорить, що вимоги споживача розглядаються по пред'явленні споживачем квитанції, товарного або касового чека або іншого письмового документа, a no това-рах, на які встановлені гарантійні терміни - технічного паспорту. У випадку втрати споживачем технічного паспорту його віднов-лення здійснюється в порядку, визначеному законодавством (п. 11 ст. 8).

Даний Закон висуває вимоги до продавця, зобов'язуючи йо-го до безумовної видачі документа, що засвідчує факт покупки в нього споживачем товару. Ця обставина дає можливість спожи-вачу довести, що неякісний товар придбаний у конкретного про-давця, у конкретний час, за конкретну ціну. Зазначені положення одержали своє закріплення й у Постанові Пленуму Верховного Суду України № 5 від 12.04.1996 р.

Аналіз судової практики з розгляду справ про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) пока-зує, що дуже часто споживачі самі винні в заподіянні собі шкоди. У зв'язку з цим у процесі доказування необхідно установити прямий зв'язок між фактичними збитками та тим, хто їх спричинив, що мо-жливо при уточненні наступних фактів:

1)         джерело заподіяння шкоди, що може визначити тільки ві-дповідна експертиза;

2)         факт заподіяння шкоди саме відповідачем;

3)         наявність недоліків у придбаних товарах або наданих по-слугах.

Питання для самоперевірки

1.         Чи підлягає шкода, завдана споживачу товарами неналеж-ної якості, відшкодуванню?

2.         У якому обсязі підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна життю, здоров'ю, майну споживача, або навколишньому природ-ному середовищу?

3.         У яких випадках виробник або продавець можуть звільни-тися від відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю, майну споживача, або навколишньому природному середовищу?

4.         Які порушення прав споживачів дають змогу звернутися до суд’ з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоровю, майну споживача, або навколишньому природному се-редовищу?

5.         Що може бути доказами у суді у справах про відшкоду-вання шкоди, заподіяної життю, здоров’ю, майну споживача, або навколишньому природному середовищу?