Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.6. Міжнародні нормативні акти та системи якості : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

3.6. Міжнародні нормативні акти та системи якості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Після закінчення Другої світової війни, у жовтні 1946 p., рі-шенням ООН була створена Міжнародна організація зі стандарти-зації (ISO). Ha засіданні генеральної асамблеї ООН був прийнятий статут ISO, що визначив статус організації, її структуру, функції основних органів і методи їхньої роботи.

У статуті ISO записано, що «метою організації є сприяння розвитку стандартизації у світовому масштабі для полегшення міжнародного товарообігу і взаємодопомоги, а також для розши-рення співробітництва в галузі інтелектуальної, наукової, техніч-ної й економічної діяльності» [30].

Для досягнення цієї мети в повноваження ISO входить:

-          застосовувати методи для полегшення гармонізації у сві-товому масштабі стандартів і пов'язаних з ним галузей;

розробляти і публікувати міжнародні стандарти за умови, що в кожнім випадку стандарт буде схвалений, якщо за нього буде віддано дві третини голосів активних членів технічного комі-тету або підкомітету і проти - не більш чверті загального числа голосів;

-          організовувати обмін інформацією про роботу своїх комі-тетів - членів і технічних комітетів;

-          співпрацювати з іншими міжнародними організаціями, що зацікавлені в суміжних питаннях.

У ISO встановлено два види членства - комітети-члени і члени-кореспонденти. Комітетами-членами є національні організації по ста-ндартизації.

Вищим органом ISO є генеральна асамблея.

У період між сесіями Генеральної асамблеї роботою органі-зації керує Рада, очолює яку президент ISO. Для розгляду і підго-товки рішень з питань, що цікавлять всю організацію в цілому, Рада створює постійні і тимчасові комітети.

На даному етапі працюють такі комітети:

STACO - Комітет з вивчення наукових принципів стандар-тизації;

PLACO - технічне бюро;

CASCO - Комітет з оцінки відповідності;

INFCO - Комітет з науково-технічної інформації;

DEVCO - Комітет з надання допомоги країнам, що розви-ваються;

COPOLCO - Комітет із захисту інтересів споживачів;

REMCO - Комітет зі стандартних зразків [31].

В Україні діючими сертифікатами тільки спеціалізованого сертифікаційного товариства «TUV Nord» (Німеччина) володіють 36 підприємств. Серед них - виробники промислової продукції завод ім. Ілліча, «Норд», Донецький металургійний завод, «Азов-кабель». Одержання сертифіката підтверджує імідж підприємства як виробника високоякісної продукції і відкриває нові можливос-ті на світових і вітчизняних ринках.

У закордонній практиці стандарти ISO серії 9000 знаходять все більше застосування при укладанні контрактів між фірмами як моделі для оцінки системи забезпечення якості продукції у по-стачальника. При цьому відповідність такої системи вимогам стандартів ISO розглядається як визначена гарантія того, що пос-тачальник здатний виконати вимоги контракту і забезпечити ста-більну якість продукції.

Ha основі досвіду створення національних стандартів на си-стеми якості, прийнятих у передових промислових країнах: Ве-ликобританії (BS 5750; CSA 290-85), США (ANSI/ASQS 0903; Mil-Q-9858 А) й інших ІСО/ТК 176 «Забезпечення якості» у бере-зні 1987 р. прийняла міжнародні стандарти серії 9000 за базові. У них сконцентрований міжнародний досвід з поліпшення якості продукції на підприємствах. У багатьох країнах (Австрія, Німеч-чина, Фінляндія, Франція, Великобританія, Швеція, Швейцарія й ін.) дані стандарти прийняті в якості національних [33].

Комплекс міждержавних стандартів ISO серії 9000 з управ-ління якістю продукції складається із шести стандартів, призна-чених для визначених цілей і поширення, що мають власну об-ласть, і сферу впливу. Принцип побудови структури стандартів даної серії укладається в органічному сполученні статусу обов'я-зковості та рекомендованості застосування елементів систем яко-сті і самостійності підприємств у виборі методології внутрішньо-го управління в інтересах забезпечення заданих вимог.

Стандарт ISO 9000 визначає загальну ідеологію комплексу стандартів даної серії, встановлює керівні положення щодо їх ви-бору і застосуванню на системи якості, що можуть служити для внутрішнього використання на підприємстві при рішенні загаль-них завдань в області якості (ISO 9004) і для зовнішнього вико-ристання з питань забезпечення якості (ISO 9001, ISO 9003). Тер-мінологічний стандарт ISO 8402 встановлює основні поняття і визначення, використовувані в даній серії.

Діяльність іспитових лабораторій, органів по сертифікації продукції, систем якості й атестації персоналу, а також товарови-робників при заяві про відповідність продукції в країнах-членах Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС) і в країнах Європейської Асоціації вільної торгівлі регламентується євро-пейськими стандартами EN серії 45000. Стандарти розроблені СЕН/СЕНЗЛЕК і являють собою організаційно-методичні доку-менти, що враховують досвід роботи ISO і МЗК в області серти-фікації і суміжних видів діяльності [58].

Первинними критеріями, яким повинна відповідати іспитова лабораторія, є такі, як визначення її юридичного статусу, неупе-редженість, незалежність і недоторканність, а також технічна компетентність.

Загальні вимоги і критерії оцінки для акредитації або атес-тації іспитових лабораторій встановлені стандартом EN 45002.

Під акредитацією іспитових лабораторій розуміється офі-ційне визнання того, що іспитова лабораторія правочинна здійс-нювати конкретні іспити або конкретні типи іспитів.

Відповідність продукції вимогам стандартів підтверджуєть-ся органом по сертифікації шляхом видачі сертифіката або знака відповідності або видачі ліцензії постачальнику.

Таким чином, прийняті в ЄЕС стандарти серії EN 45000 ви-значили кодекс правил до суб'єктів, що здійснюють сертифікацію продукції, сертифікацію систем якості й атестацію персоналу, установили вимоги до акредитації іспитових лабораторій, ство-рили основу для міждержавного (регіонального) проведення ро-біт і їхнього взаємного визнання. Відповідно до умов Внутріш-нього регламенту для країн-членів СЕН/СЕНЗЛЕК дані стандар-ти після їхнього затвердження набули статусу національних у цих країнах, без внесення до них яких-небудь змін [59].

Нормативні документи, що розробляються провідними між-народними організаціями зі стандартизації (ІСО) й іншими між-народними, регіональними і національними організаціями по стандартизації, встановлюють і удосконалюють важливі елемен-ти механізму функціонування міжнародних систем метрології, стандартизації, управління якістю і сертифікації.

Україна з 1993 року є членом Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) і Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС), з 1997 року Міжнародної організації із законодавчої мет-рології (OLML) і членом-кореспондентом Європейського коміте-ту зі стандартизації (CEN) [66].

Питання для самоперевірки

1.         Яка міжнародна організація займається питаннями стан-дартизації у світовому масштабі?

2.         Які Ви можете назвати повноваження ISO?

3.         Які види членства установлені у ISO і чи є Україна членом ISO?

4.         Що визначає стандарт ISO 9000?

5.         Що визначають стандарти серії EN 45000?