Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_7425fc9f429734b2f8096ca4ef524578, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Сертифікація як засіб забезпечення безпеки та якості товарів, робіт, послуг : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

3.3. Сертифікація як засіб забезпечення безпеки та якості товарів, робіт, послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

магниевый скраб beletage

Сертифікацію можна визначити як встановлення відповід-ності якості і безпеки продукції обов'язковим вимогам міжнарод-них і державних стандартів, норм і правил, на підставі якої вида-ється офіційний документ, що носить назву сертифікат відповід-ності. Таким чином, сертифікація товарів (послуг) є важливим правовим інструментом, спрямованим на захист права споживача на безпеку та якість продукції.

Сертифікація - найважливіший засіб запобігання надхо-дження продукції і послуг, що становлять небезпеку для навко-лишнього середовища, життя і здоров'я громадян, у товарний обіг, забезпечення єдиної технічної політики й економії ресур-сів, конкурентоспроможність товарів (послуг) на внутрішньому і зовнішньому ринку і підвищення попиту на них [34].

Державну систему органів сертифікації створює Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі - Дерспоживзахист). Він проводить і координує роботу із забезпечення її функціонування шляхом: затвердження переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні; визначення термінів проведення обов'язкової сертифі-кації; призначення органів з сертифікації продукції, акредитації органів з сертифікації та іспитових лабораторій (центрів); атес-тації експертів-аудиторів; встановлення правил визнання серти-фікатів інших країн, а також здійснення інших дій, що входять у його компетенцію (ст. 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 р. № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію»).

Перелік продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затверджено наказом Держстандарту від 30.06.93 р. № 95 «Про введення обов'язкової сертифікації продукції в Україні» [62]. Даний перелік складається з 39 розділів, у яких згруповано продукцію і послуги, що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні.

Серед зазначених видів продукції і послуг можна виділити найбільш розповсюджені: електропобутове й аналогічне устат-кування; апаратура радіоелектронна; побутова техніка; засоби обчислювальної техніки; спеціальні засоби самозахисту; миючі

засоби; технічні засоби охоронної, пожежної й охоронно-пожежної сигналізації; засоби зв'язку; кіно-, фототехніка; до-рожні транспортні засоби, їхні складові частини і пристосуван-ня; товари легкої промисловості; нафтопродукти; будівельні матеріали, вироби і конструкції; готельні послуги і послуги ха-рчування, надані суб'єктами туристичної діяльності; послуги автомобільного транспорту тощо.

Внесення змін у затверджений Перелік здійснюється Держ-споживстандартом України за пропозиціями міністерств, відом-ств, органів з сертифікації і технічних комітетів зі стандартизації.

Обов'язкова сертифікація в Україні провадиться винятково в державній системі сертифікації. Обов'язкова сертифікація повин-на включати перевірку й іспит продукції для визначення її харак-теристик, а також подальший державний технічний нагляд за сер-тифікованою продукцією. Іспити з метою обов'язкової сертифіка-ції проводяться акредитованими іспитовими лабораторіями (центрами) (ст. 15 Декрету № 46-93).

За результатами проведення сертифікації у випадку позити-вного рішення заявнику органом з сертифікації видається серти-фікат і право маркірувати продукцію спеціальним знаком відпо-відності.

Обов'язкова сертифікація товарів передбачена нормами на-ступних законодавчих документів: ст. 15 Закону України «Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини»; ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів»; ст. 10 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спир-том етиловими, коньячними і плодовим, алкогольними напайками і тютюновими виробами» [39]; ст. 10 Закону України «Про транс-порт» [52]; ст. 12 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів» [54]; ст. 25 Закону України «Про зв'язок» [50]; ст. 20 Закону України «Про лікарські засоби» [43]; ст. 4 Закону України «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» [38]; ст. 9 Закону України «Про металобрухт» [45].

Після одержання сертифіката виробники, постачальники, ви-конавці або продавці товарів або виконавці послуг, що підлягають сертифікації (залежно від того, хто подавав заяву на сертифіка-цію), зобов'язані забезпечувати виготовлення товару (надання послуг) відповідно до вимог нормативного документа, на відповід-ність якому товар (послуга) сертифікована.

Продукція (товар), завезена і реалізована на території України, повинна відповідати вимогам норм і стандартів, які діють в Україні. Відповідність підтверджується сертифікатом або свідченням про ви-знання іноземного сертифікату, який видається Держспоживстанда-ртом України або уповноваженим ним органом. На їхній підставі Держспоживстандарт включає сертифіковану продукцію до Єдино-го реєстру сертифікованої продукції в Україні. Порядок ввозу на те-риторію України імпортованої продукції, та такої, що підлягає в Україні обов'язковій сертифікації, встановлюється Державним мит-ним комітетом України і Державним комітетом з питань технічного регулювання та споживчої політики.

Законодавством передбачена також можливість проведення добровільної сертифікації товарів, робіт, послуг. Вона може прово-дитися з ініціативи виробника, продавця, споживача, органів держа-вної виконавчої влади, громадських організацій або окремих грома-дян з метою перевірки відповідності продукції (послуг) вимогам, не віднесеним нормативними документами до обов'язкових.

Добровільна сертифікація здійснюється на підставі догово-ру між замовником і органом з сертифікації. Добровільну серти-фікацію, на відміну від обов'язкової, яка здійснюється тільки в державній системі сертифікації, можуть проводити підприємст-ва, установи, організації, інші юридичні особи, що взяли на себе функції органу з добровільної сертифікації, а також органи, ак-редитовані в державній системі сертифікації. Органи з доброві-льної сертифікації повинні бути зареєстровані в Держспоживс-тандарті України.

Правила здійснення добровільної сертифікації встановлю-ються самими органами з добровільної сертифікації, а правила, що визначають порядок і вимоги до здійснення обов'язкової сертифі-кації, встановлюються нормативними актами Держстандарту, та-кими, наприклад, як накази Держстандарту від 13.09.96 р. № 378 «Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації тютюнових виробів» [73], від 13.09.96 р. № 379 «Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації алкогольних напоїв» [70], від 24.01.97 р. №37 «Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації підні-мальних споруджень і кранової продукції» [72], від 16.01.97 р.

№ 19 «Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації нафти і нафтопродуктів» [71]таін.

Визнанню в системі сертифікації підлягають сертифікати і протоколи іспитів продукції, видані уповноваженими органами інших держав, за умови дотримання сукупності наступних пра-вил:

-          укладено двосторонню угоду про взаємне визнання ре-зультатів робіт із сертифікації з національним органом з сертифі-кації тієї країни, з якої постачається продукція, завезена в Украї-ну;

-          іноземний сертифікат виданий у державній системі серти-фікації тієї країни, з якої постачається й у якій виготовлена про-дукція, завезена в Україну;

-          продукція, завезена в Україну, може бути ідентифікована за супровідною документацією (маркірування, етикетка) як виго-товлена згідно з міждержавним (ДСТ) або іншими нормативними документами, що діють в Україні;

-          представлені або зазначені в іноземному сертифікаті до-кументи, передбачені відповідним пунктом Правил;

-          номенклатура всіх обов'язкових вимог до продукції, за-значених в іноземному сертифікаті, і норми цих вимог цілком ві-дповідають номенклатурі обов'язкових вимог і нормам, що діють в Україні.

У чинному законодавстві також існує таке поняття як атес-товані виробництва. Атестація виробництва - це обстеження тех-нологічних процесів виробництва, що дозволяє зробити висновок про те, що продукція, яка випускається, відповідає стандартам і нормам безпеки, а внутрішня система контролю якості здатна ефективно знаходити будь-які відхилення від встановлених норм.

Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва у випадку, якщо сертифікат відповідності виданий підприємству-виробнику на відповідний термін і надане право самостійно застосовувати його до кожної одиниці виготовленої продукції, здійснюється, насамперед, шляхом періодичних конт-рольних перевірок зразків продукції, відібраних у виробника або в торговельних організаціях [60].

Чинним законодавством передбачені міри відповідальності, згідно з якими орган з сертифікації може тимчасово припинити або зупинити дію сертифіката у випадку:

-          виявлення невідповідності продукції вимогам, які встано-влені під час сертифікації;

-          порушення вимог технології виготовлення, правил при-ймання, методів контролю й іспитів, маркірування продукції і т. п.;

-          зміни виробником нормативних документів, методів іспи-тів, складових і т.ін., що можуть вплинути на відповідність серти-фікованої продукції встановленим вимогам, без попереднього узго-дження з органом сертифікації.

Рішення про тимчасове припинення дії сертифіката відпові-дності може бути скасоване в тому випадку, якщо проведенням коригувальних мір виробник може усунути невідповідності і за-побігти їх виникненню в місячний термін і без проведення іспи-тів в акредитованій іспитовій лабораторії підтвердити відповід-ність продукції встановленим вимогам. Коригувальні міри здійс-нюються виробником продукції негайно при одержанні рішення відповідного органу з сертифікації.

Як бачимо, сертифікація відіграє величезну роль при захисті прав споживачів на якість та безпеку товарів і послуг, тому що є своєрідним бар’ єром, що запобігає доступу неякісного товару до споживача.

Питання для самоперевірки

1.         Що таке сертифікація?

2.         Чи є сертифікація обов'язковою?

3.         Які органи можуть проводити сертифікацію?

4.         Які товари підлягають обов'язковій сертифікації?

5.         Чи підлягають сертифікації продукти харчування?Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_7425fc9f429734b2f8096ca4ef524578, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0