Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_234b0b98bb8643469efdf90b1201fe8c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ 3.1. Поняття якості товарів, робіт, послуг : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ 3.1. Поняття якості товарів, робіт, послуг


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

магниевый скраб beletage

Сьогодні якість знаходиться у центрі уваги споживачів. Це поняття включає такі характеристики як надійність, безпека для здоров'я, зручність в експлуатації, відповідність виробу його функ-ціональному призначенню, сучасним науково-технічним стандар-там, екологічним вимогам, якість і рівень післяпродажного обслу-говування. За товари, які мають ці властивості, американці готові заплатити суми, що перевищують середній рівень цін на них на 66-70 % для телевізорів, м'яких меблів, взуття; на 42 % для посудо-мийних машин; на 20 % для автомобілів. Охоче купуючи якісні то-вари, навіть якщо вони коштують дорожче, американці в остаточ-ному підсумку заощаджують на грошових витратах і витратах часу у процесі їхнього використання [25].

У філософському розумінні якість - сукупність властивос-тей товару як речі, що роблять товар саме таким, а не іншим. Іс-нують не якості, а тільки речі, що володіють якостями. У цьому смислі якоюсь якістю володіє будь-яка, навіть найгірша, з життє-вої точки зору річ.

Техніко-економічне поняття якості охоплює тільки ті влас-тивості товару, що роблять його корисним, здатним задовольняти ті потреби, заради яких він купувався. Тому з економічної точки зору, якість - сукупність споживчих властивостей товару (послу-ги), що дозволяють використовувати його за призначенням [57].

Призначення товару означає, що він може використовуватися у визначених цілях. Ціль може бути відома продавцю (виконавцю) від споживача, а може бути і не відома. У першому випадку товар повинний бути придатний для використання з метою, заради якої споживач його придбав. В іншому - придатний для цілей, у яких такий товар звичайно використовується.

3 правової точки зору якість продукції - це сукупність властивостей, що відображають безпеку, новизну, довговіч-ність, надійність, економічність, ергономічність, естетичність, екологічність продукції і т. п., що надають їй здатність задово-льняти споживача відповідно до її призначення (ст. 1 Декрету KM України «Про державний нагляд за дотриманням стандартів, норм і правил і відповідальності за їхнє порушення» від 8.04.1993 р.) [37].

Закон України «Про захист прав споживачів» дає наступне визначення належної якості товару, роботи або послуги: власти-вість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем. Отже, можна зробити висновок, що правовий аспект поняття якості товару (по-слуги) полягає в тому, що:

1)якість - як сукупність властивостей продукції (технічних, експлуатаційних, соціальних тощо) - сприяє задоволенню спожи-вача відповідно до призначення продукції (товару);

2)вимоги до якості товару (послуги) підлягають обов'язко-вому виконанню в силу діючого законодавства.

Відносно харчових продуктів і продовольчої сировини, якість - це сукупність властивостей харчового продукту, що ви-значає його здатність забезпечувати потреби організму людини в енергії, живильних і вкусоароматичних речовинах, безпеку для здоров'я, стабільність складових і споживчих властивостей про-тягом терміну придатності до вживання (ст.1 Закону України від 23.12.97 р. «Про якість і безпеку харчових продуктів і продоволь-чої сировини») [27].

При цьому, основними характеристиками якості харчового продукту, є його енергетична і біологічна цінності, під якими ро-зуміються:

1)         енергетична цінність - показник, що характеризує част-ку енергії, що може вивільнитися з харчових продуктів у процесі біологічного окислювання і використання для забезпечення фізі-ологічних функцій організму людини;

2)         біологічна цінність харчового продукту - головний по-казник якості харчового продукту, що визначає ступінь його ві-дповідності оптимальним потребам людини і гарантованої безпеки використання за фізіологічними нормами [43].

Питання захисту прав споживачів тісно пов'язані з відноси-нами з державного управління якістю і безпекою товарів (пос-луг). Так, у різних країнах державне управління якістю продукції здійснюють органи громадської, галузевої і спеціальної компете-нції. Разом з тим, у їхній системі варто виділити спеціально ство-рені центральні органи, на які покладене проведення єдиної політики держави з питань забезпечення якості продукції (в Україні -Державний комітет України з питань технічного регулюванню і споживчої політики; у Польщі - Комітет зі стандартизації і вимі-ру; у Болгарії - Комітет якості, стандартизації і метрології). Ці органи відіграють досить істотну роль у проведенні політики держави з питань забезпечення належної якості і безпеки продук-ції і відповідно - захисті прав споживачів. Ці органи наділені ши-роким колом повноважень, що надають можливість предметно реалізувати функції щодо державного управлінню якістю проду-кції. Так, Комітет з якості, стандартизації і метрології Болгарії за-тверджує номенклатуру продукції і засобів виміру, що підляга-ють обов'язковій перевірці; параметри технічного рівня і якості продукції, для яких необхідні державні стандарти; вимоги щодо метрології і т. д. Аналогічними повноваженнями наділений і Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики.

Особлива увага якості товарів приділяється і на законода-вчому рівні закордоном. Конгрес США прийняв ряд федераль-них законів, що стосуються організації управління якістю про-дукції, юридичної відповідальності за недотримання стандартів, технічних регламентів і регулювання інших питань. До їхнього числа відносяться наступні закони: про державний нагляд за якістю продуктів харчування і медикаментів, про гарантії на споживчі товари тривалого користування, про захист дітей і за-безпечення безпеки іграшок. Держава надає важливі повнова-ження федеральним відомствам, що займаються питаннями за-безпечення якості і безпеки продукції. Зокрема, Федеральна комісія з харчових і лікарських товарів має право знімати з продажу недоброякісну продукцію. Також для США, Франції, Англії, ФРН, Італії й інших держав характерна і договірна від-повідальність, що випливає з невиконання або неналежного ви-конання зобов'язань відносно безпеки і якості продукції [56].

Про важливість питань якості товарів свідчить створення в 1997 р. Національної Ради з питань якості при Президенті України [47]. Рада є консультативно-дорадчим органом, метою діяльності якого є підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, під-тримка національних товаровиробників, захист прав споживачів і сприяння інтеграції України у світову економіку.

Питання для самоконтролю

1.         Якими нормативно-правовими актами визначається понят-тя якості?

2.         Що являє собою якість у філософському розумінні?

3.         Що являє собою якість в економічному розумінні?

4.         Що таке якість харчового продукту?

5.         Які державні органи займаються питанням якості товарів, робіт, послуг?Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_234b0b98bb8643469efdf90b1201fe8c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0