Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Література : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

Література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

1.         Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К., 1996.

2.         Закон України "Про захист прав споживачів" від 10 січня 2001 р. К: - Парламент. вид-во.

3.         Постанова Кабінету Міністрів України №172 від 19.03.94 року.

4.         Апопій В.В. Комерційна діяльність на ринку товарів та по-слуг.Підр. К., 2002

5.         Інструкція про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування Затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 04.01.97 N 2.

6.         Правила продажу непродовольчих товарів. Загальні положен-ня.// Бухгалтер. - 2003. вересень № 3 - с. 11 - 15.

7.         "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про захист прав споживачів": Закон України. Газета "Урядовий кур'єр" №3 від 20.01.2002

8.         Руководящие принципьі для защитьі интересов потребителей: Рез. № 248 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 апр. 1985 г.// За-щита прав потребителей. - АО "Бизнес Информ", 1996, - 32с.

9.         Хартия защитьі потребителей, принятая 25-й сессией Консуль-тативной Ассамблеи Европейского Союза в 1973 г.: Рез. № 543// Защита прав потребителей. - АО "Бизнес Информ", 1996, - 18с.

10.       Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав спожива-чів (покупців): Монографія. К., 1998, - 169 с.

11.       Кройтор В. А. Защита прав потребителей: Законодательньіе ак-тьі, образцьі заявлений и другие документьі, относящиеся к сфере защитьі прав потребителей. -Харьков, 1996, - 324 с.

12.       Язвінська О.М. Історія консумеризму: Навч. посібник. - К.: КНТЕУ, 2000. - 252с.

13.       Аузен А., Ялназов Д. Обеспечение приоритета потребителя// Вопросьі зкономики. - 1998, № 11, С. 38-47.

14.       Баженов Ю. Защита прав и интересов покупателей в условиях рьшочной зкономики// Торговля, 1993. - № 7. - С.19-23

15.       Барановський В. Територіальна модель дослідження сталого екологічного розвитку України // Економіка України. - 1998.-№8. - с.18-24.

16.       Височанський П. Начерк розвитку Української споживчої коо-перації (дорадянська доба). -Книгоспілка, 1925, - 133 с.

17.       Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенса-ційні виплати: Нормативні акти, роз'яснення, коментарі /Відп. ред. П.І. Шевчук. - Київ. 1998, - 218с.

18.       Гальона О., Стариченко О. Чи потрібне Україні штрихове коду-вання? //Урядовий кур'єр. - 1993. - С.33-38.

19.       Гельбрейт Дж. Зкономические теории и цели общества: Пер. с англ. М., 1976, - 453с.

20.       Гуржій І.О. Україна в системі Всеросійською ринку 60-90 pp. XIX ст. К., 1968, - 165с.

21.       Жид Шарль. Влада споживача. - К.: Вид-во Дніпровського Co-rosy Споживчих Союзів України, 1919, - 103с.

22.       Загладина С.М. Капиталистическая торговля сегодня М., 1981, - 232с.

23.       Ивенская Н.Д. Зарубежньіе союзьі потребителей. М., 1968, -258с.

24.       Искусство торговать /Общ. ред. С.И.Кумок /Сост. АОЗМ "Мос-ковское Финансовое Обьединение". М., 1995, - 145с.

25.       Кагал Т.О. Данина моді чи вимога часу? // Політика і час. 1999, № 2. - с. 69-72.

26.       Кагал Т.О. Законодавство про захист прав споживачів у сфері якості товарів у системі законодавства України // Право Украї-ни. 1998, № 8. - с. 98-101.

27.       Кагал Т.О. Функції державного управління в сфері захисту прав споживачів щодо якості товарів // Право України. 1999, №2.

28.       Каннибах А.Г., Яковлев М.В. Потребитель: возможности и пер-спективьі. М., 1990, - 157с.

29.       Котлер Филипп. Основьі маркетинга: Пер. с англ. М., 1996, -533с.

30.       Обеспечение качества потребительских товаров: Зарубежньій опьіт. -М., 1991, - 227с.

31.       Пилдич Д. Путь к покупателю. М., 1991, - 211с.

32.       Правила продажу непродовольчих товарів. Затверджено нака-зом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 25.05.96 р. № 294.

33.       Правила продажу продовольчих товарів. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 24.12.94 р. № 237.

34.       Право и практика: Законьі Украиньі и другие нормативньіе актьі по вопросу защитьі прав потребителей: Бюллетень. Вьш. № 18, К., 1997, -221с.

35.       Северинов Ю.Д. О стандартизации, метрологии и сертифика-ции в Украине // Стандартьі и качество. - 1995. -№ 10, - с. 20-21

36.       Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. Т.Т. 1-2, Держстандарт України, К., 1998, 367 с. т.1.; К., 1998, 415 с. т.2.

37.       Туган-Барановский М. Социальньіе основьі кооперации. М., 1989, - 262с.

38.       Федько В.П., Альбеков А.У. Маркировка и сертификация това-ров и услуг. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. Издат. "Фе-никс", 1998 - 640 с.

39.       Цьіганков И. Защита прав потребителей в Украине // Гражданс-кое право. 1996. № 4. - С. 34-39.

40.       Язвінська О.М., Іваненко Л.М. 3 історії розвитку консумерського руху та законодавства в справах захисту прав споживачів //Вісник КДТЕУ, 1998, № 2. - с. 77-83.

41.       Правила продажу продовольчих товарів, затверджених наказом Міністерства зовнішньо-економічних зв'язків України від 28 грудня 1994 року, №237.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Іраіда Олександрівна Дудла

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редкації

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 02.02.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 28.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006