Додаток Є КОНСУЛЬТАЦІЯ СПОЖИВАЧІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ЗАКОНУ "ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ”


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

Права споживачів

Ситуація 1 Споживач виявив недоліки у продукції без гаран-тійного строку

Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придат-ності не встановлено, споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було ви-явлено протягом 2 років, а стосовно об'єкта будівництва - не пізні-ше 10 років від дня передачі його споживачеві (частина 5 ст. 7). Про які саме вимоги йдеться, докладно описано у діях споживача в ситуаціях 2 і 3.

Порядок виконання вимог споживачів залежить від виду недолі-ків - див. дії у ситуаціях 2 і 3

Ситуація 2. Споживач виявив неістотні недоліки у продукції протягом гарантійного строку

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків (будь-яких невідповідностей продукції вимогам нормати-вно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем)) спожи-вач у порядку та в строки, встановлені законодавством, має право вимагати (частина перша сг.8):

1)         пропорційного зменшення ціни;

2)         безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3)         відшкодування витрат на усунення недоліків товару. Споживач має право пред'явити одну з цих вимог, а в разі її не-

виконання - заявити іншу.

Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) забов'язані прийняти товар неналежної якості у спожи-вача і задовольнити його вимоги (ч. 5, ст. 8). При цьому доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад 5 кг та їх повер-нення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника (підприємства, що задовольняє вимоги споживача).

У разі пред'явлення споживачем вимог про безоплатне усунення недоліків товару вона повинна бути усунена протягом 14 днів з да-ти її пред'явлення або за згодою сторін в інші строки (ч. 9, ст. 8). на

письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з до-ставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємст-во, що задовольняє вимоги споживача) зобов'язані мати обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначено постановою КМУ від 19.03.94 р. № 172. За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифі-кації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад уста-новлений строк (14 днів) споживачеві виплачується неустойка в розмірі 1% вартості товару.

У разі усунення недоліків шляхом заміни комплектуючого виро-бу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складо-ву частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

Відмова споживачеві в реалізації його прав може призвести до накладення штрафу у десятикратному розмірі вартості продукції виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не менше 2 нмдг (п. 1 частини першої СТ.23).

Ситуація 3

Споживач виявив істотні недоліки у продукції протягом га-рантійного строку

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків (п. 12 ст. 1), які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач у порядку та в стро-ки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника (частина перша ст.8):

1)         розірвання договору та повернення сплаченої за товар суми;

2)         заміни товару на такий же або на аналогічний товар з числа наявних у продавця (виробника) товарів.

Споживач має право пред'явити одну з цих вимог, а в разі її не-виконання - заявити іншу.

За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом 14 днів або за домовленістю сторін (частина шо-ста ст.8). У разі відсутності товару вимога споживача про його за-міну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання

відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про замі-ну товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред'явити продавцю, виробнику (підприємству, що ви-конує їх функції) "інші вимоги, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 час-тини першої" ст. 8.

Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, якщо ціна зміни-лася, перерахунок вартості не провадиться. Під час заміни товару з недоліками на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недолі-ками у разі підвищення ціни провадиться виходячи з його вартості під час обміну, a у разі зниження ціни - виходячи з вартості на час купівлі

У разі розірвання договору розрахунки зі споживачем у випадку підвищення ціни на товар здійснюють виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, a у випадку зниження ціни -виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертають споживачеві у день розірвання договору, а в разі немо-жливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів (частина сьома ст.8).

Відмова споживачеві в реалізації його прав може призвести до накладення штрафу у десятикратному розмірі вартості продукції виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не менше 2 нмдг (п. 1 частини першої ст.23).

Ситуація 4. Споживач придбав продовольчий товар ненале-жної якості

Якщо недоліки виявлено у межах строку придатності, то у разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості він має право вимагати їх заміни на товари належної якості або повер-нення сплачених ним коштів (частина восьма ст.8).

У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов'язаний замінити їх на товари належної якос-ті або повернути споживачеві сплачені ним гроші. При цьому роз-рахунки зі споживачем провадяться у такому порядку:

•          у разі підвищення ціни на товар розрахунки проводяться виходя-чи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги,

у разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертають споживачеві у день розірвання договору, a у разі неможливості повернути гроші у цей день - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів (частина сьома ст.8).

Ситуація 5. Пред'явлення споживачем вимог після виявлен-ня недоліків у продукції

Вимоги споживача (див. ситуації 2 і 3) пред'являються на його вибір продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підпри-ємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача (частина третя ст.8). Зазначені вимоги за місцезнаходженням спо-живача задовольняють також створені власником продавця торго-вельні підприємства та філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції представників підпри-ємств-виробників виконують їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють вказані вимоги на підставі договору з виробником.

Вимоги споживача розглядають після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гаран-тійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу (частина одинадцята СТ.8).

Споживач має право брати участь у перевірці якості товару осо-бисто або через свого представника (частина чотирнадцята ст.8).

Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зо-бов'язані інформувати споживача про підприємства, що повинні за-довольняти його вимоги (частина четверта ст.8).

Виробник зобов'язаний відшкодувати всі збитки продавця (під-приємства, що задовольняє вимоги споживача), який розглядає пре-тензію споживача до придбаного товару. Продавець (виробник) то-варів зобов'язаний у місячний строк відшкодувати підприємству, що виконує його функції, збитки, яких воно зазнало у зв'язку із за-доволенням вимог споживача (частина дванадцята ст.8).

Вимоги щодо товарів, виготовлених за межами України, задово-льняються за рахунок продавця (імпортера) (частина тринадцята ст.8).

Вимоги споживача не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) дове-дуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення спожива-чем правил користування товаром або його зберігання (частина чо-тирнадцята ст.8).

Ситуація 6. Споживач виявив недолік товару після закінчен-ня гарантійного строку

Споживач має право пред'явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку (частина десята ст.8). Ця вимога може бути пред'явлена про-тягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено -протягом 10 років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні не-доліки), допущені з вини виробника. Якщо цю вимогу не задоволено протягом 14 днів з дати її пред'явлення або за згодою сторін в інший строк, споживач має право на свій вибір пред'явити виробникові (продавцеві) інші вимоги (див. ситуації 2 і 3).

Виробник (виконавець) зобов'язаний забезпечити використання продукції за призначенням протягом строку її служби, передбаче-ного нормативним документом або встановленого ним за домовле-ністю зі споживачем, а в разі відсутності такого строку - протягом 10 років (частина 5 ст.6). Одночасно виробник (виконавець) зо-бов'язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт продукції, а також її випуск і поставку для підприємств, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт, у необхідному об-сязі й асортименті запасних частин протягом усього строку її виро-бництва, а після зняття з виробниитва - протягом строку служби, за відсутності такого строку - протягом 10 років.

Ситуація 7. Споживач придбав продовольчий товар належної якості, але він не задовольняє покупця за певними параметрами

Споживач має право обміняти непродовольчий товар неналежної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольо-ром, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням (частина перша ст.9). Обмін товару має відбутися протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі. При цьому він провадить-ся, якщо товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунко-вий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню), визна-чено постановою КМУ від 19.03.94 р. № 172.

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати

договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого то-вару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж (частина друга ст.9).

Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару (частина друга ст.9).

У разі розірвання договору купівлі-продажу розрахунки зі спо-живачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купів-лі (частина третя ст.9). Гроші, сплачені за товар, повертають спо-живачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у цей день - в інший строк за домовленістю сто-рін, але не пізніше ніж протягом 7 днів.

Ситуація 8. Виконавець своєчасно не розпочав виконання зобов'язань за договором про виконання робіт (надання послуг)

Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо ви-конавець своєчасно не розпочав виконання зобов'язань за догово-ром або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк неможливо (частина перша ст.10).

Якщо значну частину обсягу послуги чи робіт (понад 70% зага-льного обсягу) вже було виконано, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини послуги або робіт, що залишилася.

Якщо під час виконання робіт (надання послуг) стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами догово-ру, споживач має право призначити виконавцю відповідний строк для усунення недоліків, а у разі невиконання цієї вимоги у визначе-ний строк - розірвати договір і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця (частина друга ст.10).

Якщо виконавець не може виконати (прострочує виконання) робо-ту (послугу) згідно з договором, за кожний день (кожну годину, якщо тривалість виконання визначено у годинах) прострочення спожива-чеві сплачується пеня у розмірі 3% вартості роботи (послуги), якщо інше не передбачено законодавством. Якщо вартість роботи (послу-ги) не визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку в роз-мірі 3% загальної вартості замовлення. Сплата виконавцем неустойки (пені), встановленої в разі невиконання, прострочення виконання або іншого неналежного виконання зобов'язання, не звільняє його від ви-конання зобов'яання в натурі (частина 5 ст. 10).

Виконавець не несе відповідальності за невиконання, простро-чення виконання або інше неналежне виконання зобов'зання та не-доліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії неперебор-ної сили (частина шоста ст.10).

Тут і далі порушення умов договору між споживачем і виконав-цем про виконання роботи, надання послуги може призвести до на-кладення штрафу у розмірі 100% вартості виконаної роботи (нада-ної послуги), а за ті самі дії, вчинені щодо групи споживачів, - у розмірі від 1% до 10% вартості виконаних робіт (наданих послуг) за попередній календарний місяць, але не менше 5 нмдг (п.11 частини першої ст.23).

Ситуація 9. Споживач виявив неістотні недоліки у виконаній роботі (наданій послузі)

У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право на свій вибір вимагати (частина третя ст.10):

1)         безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк;

2)         відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої по-слуги);

3)         безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;

4)         відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи;

5)         реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору.

Якщо недоліки виявлено у межах строку придатності, TO у разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості, він має право вимагати їх заміни на товари належної якості або по-вернення сплачених НИМ коштів (частина восьма ст.8).

Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення не-доліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або під час її виконання (надання), а в разі неможливості виявлення не-доліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) -протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи протягом 2 років з дня прийняття виконаної роботи (наданої по-слуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, визначено-го законодавством або договором (частина третя ст.10).

Відмова споживачу в реалізації його прав може призвести до на-кладення штрафу у десятикратному розмірі вартості продукції ви-ходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не мен-ше 2 нмдг (п.1 частини першої ст.23).

Ситуація 10.Споживач виявив істотні недоліки у виконаній роботі (наданій послузі)

За наявності у роботі (послузі) істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків (ча-стина четверта ст.10).

Якщо істотні недоліки було виявлено в роботі (послузі), викона-ній з матеріалу споживача, споживач має право вимагати на свій вибір або виконання її з такого ж матеріалу виконавця, або розі-рвання договору і відшкодування збитків.

Зазначені вимоги підлягають задоволенню протягом строків, пе-редбачених нормативно-правовими актами та нормативними доку-ментами, умовами договору, а в разі відсутності таких строків -протягом 10 років (частина четверта ст.10).

Ситуація 11. Після укладення договору з'ясувалося, що ре-зультат робіт не задовольнятиме споживача

Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) без штрафних санкцій з боку виконавця у разі виникнення обставин, зазначених у діях виконавця (частина дванадцята ст.10).

Якщо після укладення договору стане очевидним, що роботи (послуги), зважаючи на їх ціну (вартість) та характеристики або ін-ші обставини, явно не задовольнятимуть інтересів чи вимог спожи-вача, виконавець зобов'язаний негайно повідомити про це спожи-вача (частина дванадцята ст.10).

Виконавець також зобов'язаний повідомити споживача, якщо ва-ртість робіт (послуг) може істотно зрости порівняно з тією, яку мо-жна було очікувати під час укладення договору.

Ситуація 12. За сімейними обставинами споживач після укладення договору хоче відмовитися від надання йому спожи-вчого кредиту

Споживач має право протягом 14 календарних днів відкликати свою згоду на укладення договору про надання споживчого креди-ту без пояснення причин. Перебіг цього строку розпочинається з

моменту передачі споживачеві примірника укладеного договору. Відкликання згоди оформляють письмовим повідомленням, яке споживач зобов'язаний подати особисто чи через уповноваженого представника або надіслати кредитодавцю до закінчення 14-денного строку.

Із відкликанням згоди на укладення договору про надання спо-живчого кредиту споживач повинен одночасно повернути кредито-давцю кошти або товари, одержані згідно з договором.

Споживач також сплачує відсотки за період між моментом одер-жання коштів та моментом їх повернення за ставкою, встановленою в договорі.

Споживач не зобов'язаний сплачувати будь-які інші збори у зв'язку з відкликанням згоди (частина шоста ст.11).

Кредитодавець зобов'язаний повернути споживачеві кошти, сплачені ним згідно з договором про надання споживчого кредиту але не пізніше, ніж протягом 7 днів. За кожний день затримки по-вернення споживачу коштів, сплачених ним відповідно до договору про надання споживчого кредиту понад установлений строк (7 днів), споживачеві виплачують неустойку в розмірі 1% суми, на-лежної до повернення кредитодавцем (частина шоста ст.11).

Проте слід враховувати, що право відкликання згоди не застосо-вується щодо (частина сьома ст.11):

•          споживчих кредитів, забезпечених іпотекою;

•          споживчих кредитів на придбання житла;

•          споживчих кредитів, наданих на купівлю послуги, виконання якої відбулося до закінчення строку відкликання згоди.

Ситуація 13. Споживач хоче достроково повернути спожив-чий кредит Споживач має право достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат (частина восьма ст.11).

Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних виплат, кредитода-вець зобов’язаний здійснити відповідне коригування кредитних зо-бов’язань споживача у бік їх зменшення (частина восьма ст.11).

Ситуація 14. Банк вимагає повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав

Якщо кредитодавець на основі умов договору про надання спо-живчого кредиту вимагає здійснення внесків, строк сплати яких не

настав, або повернення споживчого кредиту, такі внески або повер-нення споживчого кредиту можуть бути здійснені споживачем про-тягом 30 календарних днів з дати одержання повідомлення про та-ку вимогу від кредитодавця. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про надання споживчого кредиту, вимога кредитодавця втрачає чинність (частина десята ст.П).

Якщо кредитодавець згідно з договором про надання споживчого кредиту одержує внаслідок порушення споживачем умов договору право на вимогу повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, або на вилучення продукції чи застосування іншої санкції, він може використати таке право лише у разі:

-          затримання сплати частини кредиту та/або відсотків щонаймен-ше на один календарний місяць;

-          перевищення сумою заборгованості суми кредиту більше як на 10%;

-          несплати споживачем більше однієї виплати, яка перевищує 5% суми кредиту;

-          іншого істотного порушення умов договору про надання спожи-вчого кредиту (частина десята ст.П).

Ситуація 15. Споживач хоче розірвати договір, укладений у нього вдома

У разі реалізації продукції поза торговельними або офісними приміщеннями споживач має право розірвати договір за умови по-відомлення про це продавця (виконавця) протягом 14 днів з дати одержання документа, який засвідчує факт здійснення правочину поза торговельними або офісними приміщеннями чи прийняття продукції або першої поставки такої продукції, за умови, що така продукція є річчю, а прийняття чи поставка продукції відбуваються пізніше часу одержання споживачем документа на їх продаж (час-тина третя ст. 12).

Споживач має право не повертати продукції або результатів ро-боти чи послуги до моменту повернення йому сплаченої ним суми грошей (частина четверта ст.12).

Споживач повинен повідомити продавця (виконавця) про місце, де продукція може бути повернена. Водночас договором може бути передбачено, що продукція або результати робіт (послуг), які були надіслані поштою, повинні у разі розірвання договору також бути повернені поштою (частина 5 ст.12).

У разі реалізації продукції поза торговельними або офісними приміщеннями продавець (виконавець) повинен повернути сплаче-ні гроші без затримки не пізніше 30 днів з моменту повідомлення споживачем про розірвання договору (частина четверта ст.12). Як-що всупереч вимогам Закону протягом установлених строків про-давець (виконавець) не здійснює повернення сплаченої суми, спо-живачеві виплачується неустойка в розмірі 1% вартості продукції за кожний день затримки повернення грошей (частина дев'ята CT.12).

Будь-які витрати, пов'язані з поверненням продукції, поклада-ються на продавця (виконавця). Продавець (виконавець) повинен відшкодувати витрати споживача у зв'яізку з поверненням продук-ції (частина 5, ст.12).

У разі розірвання договору, укладеного поза торговельними або офісними приміщеннями, обов'язок споживача зберігати у себе про-дукцію припиняється по закінченні 60 днів після її одержання. Якщо продавець (виконавець) не вживає заходів для повернення її собі протягом зазначеного періоду, така продукція переходить у влас-ність споживача без виникнення зобов'зання з оплати її вартості.

Обмінювати чи не обмінювати? (Які товари підлягають обміну)

Придбаваючи товар, споживач запитує: а чи можна буде обміня-ти чи повернути куплений товар назад продавцеві, якщо товар його не задовольнить?

Відповідно до ст.9 Закону про захист прав споживачів, споживач протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, має право обміняти не-продовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Таке право також міститься в ст.707 ЦКУ, але в ній чомусь згадуються товари неналежної якості. На думку автора, у кодексі допущено помилку, оскільки у цьому випадку також має йтися про товари на-лежної якості.

Отже, обміняти непродовольчий товар належної якості - це за-конне право покупця, але зробити це необхідно вчасно. Причому всеохопне словосполучення "з інших причин" надає споживачеві безліч можливостей для обміну тільки-но купленого товару. Проте не слід забувати й про деякі обмеження: куплений товар можна об-міняти лише у тому випадку, коли:

•          товар не використовувався;

•          збережено його товарний вигляд;

•          збережено його споживчі властивості, пломби, ярлики;

•          збережено розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Аби уникнути абсурдних ситуацій, коли під прикриттям фрази “з інших причин” може бути здійснено обмін будь-якого товару, уряд Постановою № 172 визначив перелік товарів, що не підлягають об-міну (поверненню).