Додаток В МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА 3 ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ШТЕГРАЦГЇ УКРАЇНИ НАКАЗ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

11.07.2003 № 185 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2003 р.

за № 628/7949 1581 Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продово-

льчими товарами Відповідно до статті 20 Закону України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” та постанови Кабіне-ту Міністрів України від 08.02.95 № 108 “Про Порядок заняття тор-говельною діяльністю і правила торговельного обслуговування на-селення”

НАКАЗУЮ:

1.         Затвердити Правила роздрібної торгівлі продовольчими това-рами, що додаються.

2.         Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства зов-нішніх економічних зв’язків України від 28.12.94 № 237 “Про за-твердження Правил продажу продовольчих товарів”.

3.         Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого за-ступника Державного секретаря Кабана П. С.

Виконуючий обов’язки Міністра В. Першин

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтег-рації'України 11.07.2003 № 185 Зареєстровано в Міністер-стві юстиції України 23 липня 2003 р. за № 628/7949 ПРАВИЛА роздрібної торгівлі продовольчими товарами I. Загальні положення

1. Ці Правила регламентують порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу і продаж продовольчих товарів через роз-дрібну торговельну мережу, атакож визначають вимоги в дотри-манні прав споживачів щодо якості й безпеки товару та рівня тор-говельного обслуговування.

Правила роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою про-дукцією, алкогольними напоями та тютюновими виробами регу-люються окремими правилами.

2.         Правила поширюються на всіх суб’єктів господарської діяль-ності незалежно від форм власності, які здійснюють на території України роздрібний продаж продовольчих товарів.

3.         Роздрібний продаж продовольчих товарів здійснюється через спеціалізовані підприємства, у тому числі фірмові, підприємства з універсальним асортиментом продовольчих товарів, магазини “То-вари повсякденного попиту” системи споживчої кооперації, відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом непродоволь-чих товарів, стаціонарну дрібнороздрібну торговельну мережу (па-латки, кіоски, торговельні автомати), пересувну торговельну мере-жу (автомагазини, автопричепи, візки, лотки, бочки, цистерни тощо), склади-магазини, заклади (підприємства) громадського хар-чування.

Продаж продовольчих товарів здійснюється за методом самооб-слуговування, за попереднім замовленням покупців (у магазині, за допомогою телефону, персонального комп’ютера, інших технічних засобів зв’язку), шляхом індивідуального обслуговування покупців.

4.         Суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний забезпечити стан торговельних приміщень для роздрібного продажу продоволь-чих товарів відповідно до вимог санітарно-гігієнічних, технологіч-них, протипожежних норм і правил щодо приймання, зберігання та реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини, належного зберігання матеріальних цінностей, створення умов для викорис-тання реєстраторів розрахункових операцій.

5.         Режим роботи підприємств торгівлі встановлюється суб’єктом господарської діяльності за погодженням з органами місцевого са-моврядування у випадках, передбачених законом.

6.         Торговельно-технологічне обладнання, що використовується під час роздрібного продажу продовольчих товарів, повинно забез-печувати збереження їх якості й товарного вигляду протягом усього терміну їх реалізації. Забороняється приймати, зберігати та прода-вати продовольчі товари, що швидко псуються, без використання холодильного обладнання.

Засоби вимірювальної техніки, які використовуються під час продажу товарів, повинні бути в справному стані, мати повірочне клеймо територіального органу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики і проходити періодичну повірку в установленому порядку.

Продавці повинні дотримуватися Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, затверджених Державним комітетом стандарти-зації, метрології та сертифікації України від 24.12.2001 №633 (ПМУ 21-2001) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за№ 18/6306.

8.         Транспортні засоби для перевезення харчових продуктів пови-

нні мати санітарний паспорт, бути чистими, у справному стані. Ку-

зов автомашини повинен мати спеціальне покриття, що легко під-

дається миттю.

9.         Працівники, що здійснюють транспортування, зберігання і

продаж продуктів харчування (будь-який продукт, що в натураль-

ному вигляді чи після відповідної обробки вживається людиною в

їжу або для пиття), повинні мати спеціальну освіту (підготовку),

вони підлягають обов’язковому медичному огляду. Кожен праців-

ник повинен мати особисту медичну книжку встановленого зразка.

Працівники суб’єкта господарської діяльності, які не пройшли ме-

дичного обстеження, до роботи не допускаються.

Працівники суб’єкта господарської діяльності повинні бути одяг-нені у формений чи інший одяг, що відповідає санітарним вимогам.

10.       Суб’єкт господарської діяльності повинен мати санітарні

правила, зареєстрований санітарний журнал, особисті медичні кни-

жки працівників, асортиментний перелік товарів, що реалізовують-

ся, погоджений з територіальною установою санітарно-

епідеміологічної служби.

Погодження асортиментного переліку з територіальною устано-вою санітарно-епідеміологічної служби проводиться до відкриття підприємства та в разі зміни асортименту товарів.

11.       Усі харчові продукти і продовольча сировина в суб’єкта гос-подарської діяльності повинні бути з документами, наявність яких передбачена чинними нормативно-правовими актами. Харчові про-дукти і продовольча сировина, які надходять у торговельну мережу, повинні відповідати вимогам чинного законодавства, чинних нор-мативно-правових актів і нормативних документів щодо показників якості та безпеки харчових продуктів, упаковки, маркування, транспортування, приймання і зберігання.

Неякісні та небезпечні харчові продукти і продовольча сиро-вина підлягають вилученню з обігу в порядку, установленому Законом України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".

До неякісних належать харчові продукти і продовольча сирови-на, якісні показники та споживчі властивості яких не відповідають зазначеним у нормативному документі чи нормативно-правовому акті, а також такі, якість яких знизилась унаслідок порушення мар-кування; порушення чи деформування тари та окремих одиниць упаковки (крім бомбажних консервів); наявності сторонніх запахів, ознак замокання, що не становлять загрози для споживачів; наявно-сті сторонніх домішок чи предметів, що можуть бути видалені.

Вилучені з обігу неякісні харчові продукти і продовольча сиро-вина (крім харчових продуктів, що швидко псуються і термін при-датності яких не перевищує 30 діб) можуть бути повернуті в обіг у разі приведення їх у відповідність до встановлених вимог шляхом сортування, очищення, повторного маркування, зміни цільового призначення зазначеної продукції, промислової переробки тощо.

До небезпечних належать харчові продукти і продовольча сиро-вина, показники безпеки яких не відповідають установленим в Україні для даного виду продукції, а також харчові продукти і про-довольча сировина, споживання яких пов'язане з ризиком для здо-ров'я і життя людини, зокрема фальсифіковані, контрабандні, без-хазяйні харчові продукти і продовольча сировина, а також такі, що не можуть бути належним чином ідентифіковані, на які відсутні су-провідні документи виробника (власника), що підтверджують їх походження, або документи, що підтверджують їх якість і безпеку; термін придатності до споживання (використання) яких закінчився; виготовлені із застосуванням не дозволених в установленому по-рядку компонентів, харчових добавок, матеріалів, технологій тощо; з явно вираженими ознаками псування та пошкодження гризунами чи комахами.

Небезпечні та неякісні харчові продукти і продовольча сировина, які неможливо повернути в обіг, підлягають утилізації або знищен-ню в порядку, установленому законодавством.

13. He допускаються до продажу фасовані вітчизняні та імпортні харчові продукти без маркування державною мовою України, яке повинно містити в доступній для сприйняття покупцем формі інфо-рмацію про: - загальну назву харчового продукту;

-          номінальну кількість харчового продукту в установлених одини-цях виміру (маса, об'єм тощо);

-          склад харчового продукту, якщо він виготовлений з кількох складників, із зазначенням переліку назв, використаних у проце-сі виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок;

-          харчову цінність, а також енергетичну цінність (для харчових продуктів, що її мають);

-          кінцевий термін реалізації або дату виготовлення і термін прида-тності до споживання;

-          умови зберігання;

-          позначення нормативного документа (для харчових продуктів ві-тчизняного виробництва);

-          найменування та адресу виробника й місце виготовлення;

-          умови використання (якщо такі передбачені);

-          наявність у харчовому продукті компонентів з генетично моди-фікованої сировини (у разі якщо використання таких компонен-тів передбачено нормативними документами або нормативно-правовими актами на даний харчовий продукт);

-          застереження щодо вживання харчового продукту певними кате-горіями (групами) населення (діти, вагітні, люди похилого віку, спортсмени, хворі тощо);

-          іншу інформацію, передбачену чинними в Україні нормативними документами, дія яких поширюється на певний харчовий про-дукт.

Маркування нефасованих харчових продуктів здійснюється дер-жавною мовою України в порядку, установленому нормативними документами для певних харчових продуктів.

У маркуванні вітчизняних та імпортних харчових продуктів за-бороняється наводити інформацію про їх лікувальні властивості без дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

У маркуванні харчових продуктів використовуються специфічні символи, якими позначають дієтичні, профілактичні, оздоровчі ха-рчові продукти, біологічно активні харчові добавки, дитяче харчу-вання, харчування для спортсменів тощо.

14. Реалізація харчових продуктів на підприємствах роздрібної торгівлі дозволяється тільки протягом термінів їх придатності до споживання, що визначені нормативними документами для певних видів продуктів.

15.       Працівники суб'єкта господарської діяльності зобов'язані на-дати покупцю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інфор-мацію про товари, а також на вимогу покупця - документи, якими підтверджуються їх якість і безпека, а також ціна товарів.

16.       Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити інфор-мування покупців про роздрібні ціни в грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін (цінників) на зразках товарів, які оформля-ються відповідно до Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної тор-гівлі та громадського харчування, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 04.01.97 № 2 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.01.97 за № 4/1808.

17.       Покупець має право перевірити точність ваги відпущеного товару. Контрольно-вимірювальні прилади повинні розміщуватися на видному і доступному для покупців місці.

18.       У разі придбання покупцем неякісних продовольчих товарів продавець зобов'язаний замінити їх на якісні товари або повернути покупцю сплачені ним гроші згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів".

19.       Суб'єкт господарської діяльності в торговельному залі мага-зину на видному та доступному для покупців місці повинен облад-нати куточок покупця, де розміщуються: Книга відгуків та пропо-зицій встановленого зразка, витяги з цих Правил, адреси та номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав спожи-вачів, інша необхідна інформація.

20.       Суб'єкт господарської діяльності, здійснюючи продаж продово-льчих товарів, зобов'язаний у своїй діяльності керуватися вимогами Законів України "Про підприємництво", "Про захист прав спожива-чів", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя на-селення", "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", Порядку заняття торговельною діяльністю і правил торго-вельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабі-нету Міністрів України від 08.02.95 № 108, цих Правил, інших норма-тивних документів, що реґламентують торговельну діяльність.

21.       За порушення цих Правил суб'єкти господарської діяльності та їх працівники несуть відповідальність згідно із законодавством.

22.       Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється в устано-вленому законом порядку.

Суб'єкт господарської діяльності може мати Журнал реєстрації перевірок установленого зразка.

II. Особливості продажу окремих груп товарів /. Хліб і хлібобулочні вироби

1.1.      Суб'єкт господарської діяльності для приймання хліба і хлі-бобулочних виробів обладнує розвантажувальні площадки і механі-зовані рампи, вантажно-розвантажувальні прорізи з навісами, які захищають продукцію від атмосферних опадів.

1.2.      Для збереження якості хліба і хлібобулочних виробів суб'єкт господарської діяльності оснащує приміщення спеціальним облад-нанням (закриті шафи, підтоварники, стаціонарні й пересувні сте-лажі, контейнери, столи для нарізання хліба, хліборізки) та основ-ним інвентарем (ножі, щипці, лопатки, виделки тощо для самостійного відбору покупцями товару, а також покривала і чохли із тканини або полімерних плівок для накриття продукції), дозволе-ним центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здо-ров'я. Здійснюючи продаж тортів і тістечок, необхідно мати холо-дильне устаткування.

1.3.      Кожна партія продукції повинна супроводжуватися докумен-тами про якість і безпеку, у яких зазначаються дата виготовлення та година виймання хліба з печі, від якої відраховується термін прида-тності.

1.4.      Забороняється перевантажувати хліб і хлібобулочні вироби з лотків у ящики, корзини навалом.

1.5.      Забороняється зберігати хліб і хлібобулочні вироби навалом, а також установлювати обладнання з хлібом на відстані менше ніж 35 см від підлоги в підсобних приміщеннях і 60 см - у торговель-ному залі. He допускається зберігання хліба разом з товарами, які мають різкий і сильний запах.

1.6.      Шафи для зберігання хліба і хлібобулочних виробів необхід-но щодня провітрювати протягом 1-2 годин і не менше одного разу на тиждень промивати теплою водою з милом і протирати 1-відсотковим розчином оцтової кислоти з подальшим просушуван-ням.

Покривала і чохли з полімерних плівок необхідно провітрювати і просушувати щодня, а в разі забруднення промивати теплою во-дою. Металевий інвентар ретельно промивається гарячою водою і насухо витирається.

1.7.      Нестандартні, а також вилучені з продажу вироби поверта-

ють постачальнику в узгоджені терміни згідно з договором. Залиш-

ки хліба, сухарні та хлібні крихти, випадково забруднені вироби

збирають у місткості з написом "санітарний брак" і здають у вста-новленому порядку.

1.8.      У разі виявлення ознак захворювання на картопляну хворобу

суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний негайно повідомити

про це виробника та органи санітарного нагляду, уражені вироби

зняти з продажу і знищити згідно із санітарними правилами і скла-

деним у встановленому порядку актом, а обладнання ретельно ви-

мити.

Обладнання, де зберігалися вироби, які "захворіли" на картопля-ну хворобу, підлягає спеціальній санітарній обробці.

1.9.      Суб'єкт господарської діяльності протягом усього робочого

дня повинен забезпечити безперебійний продаж хліба і хлібобулоч-

них виробів.

1.10.    Хліб і хлібобулочні вироби можуть перебувати в продажу

(при температурі не менше 6° С і відносній вологості 75% + 5%) пі-

сля виймання з печі не більше:

36 годин - хліб із житнього і житньо-пшеничного обійного і жи-тнього обдирного борошна, а також із суміші пшеничного і жит-нього сортового борошна; упакований - не більше 72 годин;

24 години - хліб із пшенично-житнього і пшеничного обійного борошна, хліб і хлібобулочні вироби масою понад 200 грамів із сортового пшеничного, житнього сіяного борошна; упакований - не більше 48 годин;

16 годин - дрібноштучні вироби масою 200 грамів і менше (включаючи бублики); упаковані - не більше 32 годин.

Після закінчення цих термінів продаж хліба і хлібобулочних ви-робів забороняється, хліб підлягає вилученню з продажу.

1.11.    Забороняється продаж хліба з наявністю плісені, сторонніх домішок, непромісів, розпливчастої форми, з блідою або підгорі-лою шкуринкою.

1.12.    У разі відпуску хліба і хлібобулочних виробів продавцем, a також у разі самостійного відбору виробів покупцями необхідно користуватися щипцями, ложечками, лопатками, виделками або смужками чистого паперу.

Забороняється відпуск неупакованого хліба і хлібобулочних ви-робів працівниками, які проводять розрахунки за готівку (прийма-ють гроші).

1.13.    Штучний хліб і хлібобулочні вироби масою 0,5 кг і більше

на замовлення покупців дозволяється розрізати на дві - чотири pie-

Hi частини і продавати без зважування.

1.14.    Суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють продаж хліба і хлібобулочних виробів, можуть додатково продавати у відо-кремлених місцях (відділах, секціях) інші продовольчі товари: кон-дитерські вироби, цукор, чай, каву, какао, борошно, крупи, мака-ронні вироби, сухі продукти дитячого харчування і харчові концентрати, а в магазинах, які мають кафетерії,– гарячі напої (чай, каву, какао, молоко), борошняні кондитерські вироби, цукерки то-що.

1.15.    У разі відсутності в певній місцевості стаціонарних підпри-ємств торгівлі продаж хліба і хлібобулочних виробів дозволяється із спеціалізованого транспорту та лотків тільки в упакованому ви-гляді.

2. Кондитерські вироби і мед

2.1. Суб’єкти господарської діяльності здійснюють приймання кондитерських виробів за якістю, маркуванням, кількістю місць і вагою.

Штучні кондитерські вироби підлягають вибірковій перевірці на відповідність ваги однієї штуки даним на етикетці.

Перевірку якості кондитерських виробів проводять за органолеп-тичними показниками: зовнішній вигляд, форма, стан поверхні та глазурі, візерунок, запах, консистенція.

Прийманню не підлягають такі кондитерські вироби: деформо-вані, забруднені, з невластивим запахом та сторонніми домішками, неприємним присмаком, з плямами на поверхні, мокрою липкою поверхнею, сірим нальотом (на виробах, глазурованих шоколадом), грубою зацукрованою консистенцією. Крім того, не приймаються підгорілі борошняні кондитерські вироби, з розпливчастим візерун-ком, помадною глазур’ю, що відстає від поверхні виробів, начин-кою, яка виступає за край виробу, із закалом, непромісом і мед з ознаками бродіння, спінення, кислого смаку, з вологістю понад 21 відсоток та іншими дефектними ознаками, а також фальсифікова-ний.

Суб’єкти господарської діяльності зобов’язані приймати та реа-лізовувати ваговий мед за наявності документів про якість та без-пеку щодо відповідності його вимогам ГОСТу 19792-97 “Мед нату-ральний. ТУ”.

Забороняється в процесі приймання кремових кондитерських ви-робів перекладення тістечок з кремом з лотків постачальника в тару магазину, а також реалізація їх за методом самообслуговування.

Забороняється приймання тортів, не упакованих поштучно в ста-ндартні картонні коробки.

2.2.      Кондитерські вироби і мед зберігають у приміщеннях при

температурі не більше ніж +18 °С і відносній вологості 70% - 75%,

а торти і тістечка - в охолоджувальних шафах при температурі 0 °С

... +5 °С.

Забороняється зберігання кондитерських виробів поруч з това-рами, які передають вологу або мають специфічний запах.

2.3.      Терміни та умови реалізації кондитерських виробів повинні відповідати вимогам нормативних документів.

2.4.      Перед подачею кондитерських виробів до торговельного за-лу перевіряють їх якість, наявність необхідного інвентарю для про-дажу кондитерських виробів і пакувального матеріалу.

У торговельному залі кондитерські вироби розміщують за вида-ми і сортами:

-          вагові карамель, драже, цукерки в обгортці висипають в ящики і касети прилавків і пристінних шаф;

-          вагові печиво, вафлі, м'які цукерки, фруктово-ягідні та шоколад-ні вироби розкладають на внутрішніх полицях прилавків у тарі постачальника (ящиках, коробках, касетах);

-          тістечка, рулети, кекси виставляють на прилавках у фабричних лотках і на листах;

-          торти і тістечка з кремовим або фруктовим оздобленням розмі-щують в охолоджувальних шафах і на вітринах;

-          фасовані кондитерські вироби виставляють на полицях шаф, прилавках, гірках, у тарі-обладнанні;

-          кондитерські вироби без обгорток викладають у вазах, на блюдах. Забороняється виставляти у віконних вітринах натуральні конди-

терські вироби.

2.5.      Продаж кондитерських виробів проводять у попередньо роз-

фасованому вигляді, поштучно, а також шляхом зважування в при-

сутності покупця.

До продажу поштучно дозволяються сорти цукерок, які мають фабричну упаковку.

2.6.      Відпуск товарів, що не мають фабричної упаковки (тістечок, відкритих цукерок, вагового печива та інших), проводять у чистій тарі (пакетах, коробках, папері) з обов'язковим застосуванням щи-пців, лопаток, совків та іншого інвентарю.

2.7.      Забороняється продаж відходів (крихт) кондитерських виробів.

2.8. Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють продаж кондитерських виробів, можуть додатково продавати у відокремле-них місцях (відділах, секціях) інші продовольчі товари: каву, чай, какао, кавові напої, мед, варення, повидло, джем, цукор, хлібобуло-чні вироби.

3. Крупи, макаронні вироби, борошно, крохмаль, цукор та ку-хонна сіль

3.1.      При надходженні круп'яних, борошняних та інших сипучих товарів на підприємство роздрібної торгівлі суб'єкти господарської діяльності обов'язково звертають увагу на стан їх перевезення. Продукти мають бути надійно захищеними від атмосферних опадів та іншого зовнішнього впливу.

3.2.      Вагові сипучі товари та макаронні вироби приймають за кі-лькістю місць і вагою нетто кожного з них. Одночасно перевіряють стан зовнішньої тари, наявність маркування, відповідність виду та якості товару даним, що зазначені в супровідних документах про якість і безпеку, на маркувальних ярликах, товарних етикетках.

Штучні товари (одиниці розфасовки) перевіряють за станом упа-ковки, на наявність етикеток та за вагою.

3.3.      Сипучі товари (крупи, борошно, цукор, крохмаль та інші) мають бути сухими, без грудочок, однорідними за кольором, з бли-ском і смаком, властивими для кожного виду та сорту. Макаронні вироби мають бути правильної форми, однорідними за кольором, без тріщин, крихт, з гладкою або трохи шорсткою поверхнею.

3.4.      Прийманню не підлягають круп'яні, борошняні та інші сипу-чі товари, супровідні документи на які оформлені з порушеннями, намоклі, забруднені, пошкоджені гризунами та шкідниками, з по-шкодженою упаковкою та порушеннями технології виготовлення (з невідповідними кольором чи смаком, з невластивим присмаком, за-пахом та сторонніми домішками), з наявністю домішок іншого виду або ґатунку, термін реалізації яких минув, без маркування та етике-ток.

3.5.      Крім того, прийманню не підлягають за властивими дефект-ними ознаками:

 

-          крупа - з гірким або кислим присмаком, затхлим, пліснявим або іншим невластивим запахом, уражена шкідниками (для пшона та вівсяної крупи допускається слабкий специфічний присмак гір-коти, що властивий цим видам круп);

-          борошно, що хрустить на зубах, плісняве, затхле, з гірким при-смаком, засмічене;

-          макаронні вироби, не однорідні за кольором, з ознаками непро-місу, з гірким або кислим присмаком, затхлим, пліснявим запа-хом, у яких вміст лому та крихт перевищує допустимі норми;

-          крохмаль вологий, без хрусту, несвіжий, недостатньо промитий, без характерного блиску, з цятками на поверхні, що перевищу-ють допустимі норми;

-          цукор несипкий, липкий, з грудками непробіленого цукру, воло-гість якого перевищує 0,15 відсотка;

-          кухонна сіль вогка або закам'яніла.

3.6.      Зберігають макаронні вироби, борошно, крохмаль, цукор і

кухонну сіль у сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях,

не уражених амбарними шкідниками, без різких коливань темпера-

тури, що не перевищує +20 °С, при відносній вологості повітря не

більше ніж 70 відсотків.

Цукор і крупи ізолюють від сильно пахучих, а також вологих продуктів. Сіль зберігається окремо від усіх інших продуктів.

3.7.      Вагові товари в мішках викладають на підтоварниках штабе-

лем висотою не більше ніж 8-10 мішків на відстані не менше ніж

20 см від стін і 15 см від підлоги.

Розфасовані товари, що зберігаються в контейнерах, розміщують на відстані не менше ніж 20 см від стін. У разі зберігання більше двох тижнів мішки з борошном перекладають для запобігання зле-жанню і зігріванню.

3.8.      Терміни та умови реалізації круп, макаронних виробів, бо-рошна, кухонної солі повинні відповідати вимогам нормативних документів.

3.9.      До торговельного залу повинні надходити попередньо пере-вірені та підготовлені до продажу товари. їх відпускають як у роз-фасованому вигляді, так і шляхом зважування в присутності покуп-ця.

 

3.10.    Вагові товари відбирають у присутності покупця спеціаль-ними для кожного товару совками (для солі - дерев'яними) та від-пускають у чистому пакувальному матеріалі (пакетах, папері). За-бороняється добавляти до покупки відходи від продажу сипучих товарів і макаронних виробів (крихти, пил, змет) і домішки іншого ґатунку.

Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють продаж круп, макаронних виробів, борошна, цукру та кухонної солі, мо-жуть додатково продавати у відокремлених місцях (відділах, секці-ях) інші продовольчі товари: крохмаль, харчові концентрати, дріжджі, фруктові та овочеві консерви, рослинні олії, прянощі, припра-ви, чай, каву, какао.

4. М'ясо і м 'ясопродукти

4.1.      Суб'єкти господарської діяльності приймають потушне

м'ясо у відрубах за кількістю туш, напівтуш чи четвертин і вагою

нетто кожної з них. Одночасно перевіряють наявність клейм вете-

ринарного нагляду, свіжість м'яса, правильність розбирання та за-

бійного оброблення, відповідність угодованості накладеному клей-

му, ступінь охолодження.

4.2.      М'ясо і м'ясопродукти фасовані перевіряють за станом упа-ковки, відповідності виду тварин, сорту і категорії вгодованості да-ним, що вказані на етикетці порції (упаковки).

4.3.      He приймають м'яса і м'ясопродуктів, супровідні документи на які оформлені з порушеннями (у тому числі щодо якості та без-пеки), недоброякісні, без клейма ветеринарного нагляду, забрудне-ні, пошкоджені гризунами та шкідниками, з неякісною технологіч-ною обробкою, наявністю льоду або снігового нальоту, з ознаками повторного заморожування, із зміненим кольором, ознаками несві-жості (кислим, затхлим, гнилим та невластивим запахом; з наявніс-тю слизу, плісені, цвілі, з позеленінням, ослизненням).

На кожну партію (тушу) продовольчої сировини, призначеної для реалізації на підприємствах роздрібної торгівлі в межах адміні-стративного району, крім документа, що підтверджує їх якість і безпеку, повинна бути ветеринарна довідка, а для реалізації в ме-жах України - ветеринарне свідоцтво.

4.4.      Крім того, прийманню не підлягають за властивими дефект-

ними ознаками:

-          м'ясо з неправильним розбиранням по хребту, погано обезкров-лене, зі згустками крові, з наявними залишками внутрішніх орга-нів, бахромок, із зачистками і зривами підшкірного жиру понад допустимі норми;

-          субпродукти, не розсортовані за видами, заморожені у вигляді блоків (язики, мозок, нирки), погано оброблені, із залишками інших тканин (нирки - із сечоводами; печінка - із зовнішніми кровоносними судинами і жовчним міхуром, великими лімфову-злами, ноги - за наявності щетини або шерсті);

-          м'ясо птиці з непатрошеними тушками (крім дичини), з ненале-жною обробкою (залишки пуху, пір'я, пеньків, саден, наявність розривів шкіри понад допустимі норми, а також синців, викрив-лення спини і грудної кістки);

-          ковбасні вироби з в'язками батонів, що не відповідають відпові-дному виду виробів, неналежним маркуванням, пошкодженнями оболонки, забрудненою та вологою поверхнею батонів, з напли-вами фаршу над оболонкою, крихкою консистенцією, ознаками злипання, з наявністю шпику жовтого кольору в ковбасах вищо-го ґатунку, а також понад допустимі норми у виробах 1-го і 2-го ґатунку, з сірими плямами на розрізі; з бульйонними і жировими набряками понад допустимі норми, блідо-сірого кольору, недо-варені;

-          копченості з неправильно розібраними тушами, з висмиками м'яса і жиру, за наявності бахромок і залишків щетини, сірих і зелених плям у розрізі, непроварені, непрокопчені;

-          м'ясні напівфабрикати з деформацією форми, пошкодженою упаковкою та порушенням правил укладки, без етикеток, зі змі-неним кольором, з консистенцією, що не відповідає ступеню го-товності, з порушеннями ваги порції;

-          консерви без етикеток, у немаркованих, іржавих, деформованих, з порушеною герметичністю і в бомбажних банках;

-          топлені жири з різким невластивим запахом, дуже зміненим ко-льором, прогірклі.

4.5.      Терміни, умови зберігання та реалізації м'яса і

м'ясопродуктів повинні відповідати вимогам нормативних докуме-

нтів.

4.6.      Прийняті м'ясо і м'ясопродукти розміщують на коротко-

строкове зберігання негайно при температурі охолодження не вище

ніж +8 °С, а для швидкопсувних - не вище ніж +6 °С. Кожний вид

виробів має свої (окремі) терміни і режим зберігання.

4.7.      Перед продажем заморожене м'ясо попередньо розморожують

до температури -6 °С у товщі м'язів біля кісток на глибині 6 см.

Потушне м'ясо розбирають на сортові відруби відповідно до схем розбирання для кожного виду тварин. Усі інші м'ясопродукти сортують за видами, категоріями, сортами.

4.8.      М'ясо птиці звільняють від тари, паперової обгортки і там-понів.

4.9.      Напівфабрикати, кулінарні вироби перекладають на лотки, блюда, листи.

4.10.    Поверхні ковбасних виробів і копченостей протирають ру-

шником, кінці оболонки зрізають, видаляють обв'язки, обвітрені

зрізи зачищають. М'ясні хлібці, шинку у формі, варені й варено-

копчені окісти та інші вироби, що випускаються загорнутими в целофан або пергамент, подають на робочі місця у загорнутому ви-гляді. Обгортку цих виробів знімають безпосередньо під час про-дажу (перед нарізуванням).

4.11.    Шпик зачищають від солі, а жири - від пожовклого верх-нього шару.

4.12.    Попереднє фасування ковбас і копченостей передбачається в обсягах потреби не більше одного дня реалізації, а м'яса і сирих м'ясопродуктів - 2-3 годин.

4.13.    Шдготовлені до продажу м'ясо і м'ясопродукти подають до торговельного залу на робоче місце, де розміщують за видами і ґа-тунками в охолоджувальних прилавках і шафах. Сирі м'ясопродукти розміщують окремо від інших товарів.

4.14.    М'ясо і м'ясопродукти відпускають покупцям тільки в за-чищеному стані, належному товарному вигляді, без зайвих, непе-редбачених технологічних матеріалів і відходів нехарчового при-значення.

4.15.    При продажу м'яса із сортових відрубів (м'ясо з кісткою) вміст кісток у шматку не повинен перевищувати загального відсот-ка вмісту кісток у сортовому відрубі, установленому за категорією вгодованості для кожного виду м'яса (розбирання проводиться згі-дно із схемами розрубування для яловичини, свинини, баранини тощо, які вивішують на видному місці в торговельному залі).

Розбирання - це встановлений порядок розпилювання, розрубу-вання, розрізування і відділення кісток, шкури, сухожилля, плів тощо до одержання сортових шматків, придатних для харчового використання за призначенням.

4.16.    Здійснюючи продаж м'яса і м'ясопродуктів без нарізування, за згодою покупця додають не більше двох доважків, що не пере-вищують 10 відсотків загальної маси покупки. Доважки повинні відповідати сорту і якості товару, який відпускають.

4.17.    М'ясо птиці продають цілим або розрубаним: курей, качок - на дві половини вздовж тушки, а гусей та індичок - на 2, 4, 6 і 8 частин. Відібраний товар спочатку показують покупцеві, а потім зважують.

4.18.    Сирокопчені окісти розрубують згідно з порядком розби-рання свинини для торгівлі без відокремлення шкури і кісток.

4.19.    Копчено-варені, знежирені, варені, закопчені та варено-

копчені окісти розрубують і нарізають в установленому для кожно-

го з цих виробів порядку і продають без кісток, шкури і хрящів.

4.20.    Рулети, шинку, буженину, карбонад, бекон, корейку, груди-нку нарізають в установленому для кожного з цих виробів порядку.

4.21.    На замовлення покупця продавець зобов'язаний нарізати ковбасу, копченості, шинку та інше, додержуючись санітарно-гігієнічних правил. Нарізані шматки викладають на чистий посуд або пакувальний папір за допомогою ножа або виделки.

4.22.    На замовлення покупця в його присутності здійснюють

приготування фаршу за прилавком лише з м'яса, придбаного на

цьому підприємстві. М'ясорубки та посуд перед приготуванням ре-

тельно промивають.

4.23.    Кулінарні вироби, напівфабрикати (неупаковані), фарш від-пускають за допомогою спеціальних лопаток, окремих для кожного товару.

4.24.    Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють продаж м'яса і м'ясопродуктів у сирому вигляді, можуть додатково прода-вати у відокремлених місцях (відділах, секціях) вироби з м'яса та супутні товари: ковбасні вироби, м'ясокопченості, напівфабрикати м'ясні усіх видів, кулінарні вироби, консерви м'ясні, м'ясо-рослинні, салобобові, жири топлені, спеції, прянощі та соуси в роз-фасованому вигляді (майонез, гірчицю, хрін, томат-пасту тощо).

5. Молоко, молокопродукти, майонез, морозиво, харчові жири, сири, яйця курячі харчові

5.1.      При надходженні продукції на підприємство роздрібної тор-

гівлі обов'язково звертають увагу на стан її перевезення. Загустілі

м'які кисломолочні вироби, молоко повинні бути охолодженими.

Температура в товщі морозива не повинна перевищувати: -10 °С -

для загартованого морозива великої маси та -12 °С - для дрібно-

штучного; для м'якого морозива - не вище -5 °С ... -7 °С.

Перевезення молокопродуктів здійснюється тільки спеціалізова-ними транспортними засобами.

5.2.      Прийманню не підлягають молокопродукти, доставлені з по-рушенням умов транспортування, які впливають на строки збері-гання та стан якості.

5.3.      Молоко, харчові жири та інші молокопродукти приймають за кількістю місць і вагою нетто. Одночасно перевіряють свіжість продукту, ступінь термообробки (холодом, теплом), дату і годину виготовлення, а також кінцевий термін продажу, які повинні відпо-відати даним, зазначеним у супровідних документах про якість і безпеку, на маркувальних ярликах, товарних етикетках.

Ha кожну партію свіжого молока, призначену для реалізації у межах адміністративного району, крім документа, що підтверджує якість і безпеку продукції, повинна бути ветеринарна довідка, а для реалізації у межах України - ветеринарне свідоцтво.

5.4.      Штучні товари (одиниці розфасовки) перевіряють за станом упаковки, на наявність етикеток, міцність закупорювання, цілість пакетів (відсутність течі), повноту наповнення (для рідких) та за ва-гою.

5.5.      Яйця курячі харчові перевіряють на наявність штампа кате-горії, забрудненість і цілість шкаралупи, вагу одного яйця, міцність жовтка, густоту білка, розмір повітряної камери (пуги). Забороня-ється продаж технічних і харчових неповноцінних курячих яєць та яєць качок і гусей.

5.6.      Прийманню не підлягають молоко і молокопродукти без до-кументів про якість і безпеку або з порушеннями в оформленні су-провідних документів, забруднені, пошкоджені гризунами та шкід-никами, з пошкодженням упаковки та порушенням технології виготовлення (із зміненим кольором та відтінками, з гірким, прогі-рклим, пліснявим, металевим та іншим присмаком і невластивими запахами, невідповідною консистенцією, зі сторонніми домішками, тріщинами і сколами скла), несвіжі, термін реалізації яких минув, без належного маркування та етикеток, з невідповідним вмістом жиру.

5.7.      Крім того, прийманню не підлягають за властивими дефект-ними ознаками:

 

-          молоко з кислим і пригорілим присмаком; з ослизлою, тягучою і густою консистенцією; з піною під шаром вершків; з ознаками бродіння; з домішками молозива; із сирною консистенцією; фа-льсифіковане;

-          дієтичні кисломолочні продукти з перекислим або невираженим (прісним), маслянокислим, металевим, пліснявим присмаком; зі щілинами, рідкою, тягучою, спученою консистенцією; із грудоч-ками сиру і виділеннями сироватки та газоутворенням;

-          сметана з кислим, сальним, дріжджовим, прогірклим смаком і запа-хом; з ослизлою, тягучою, комкуватою, сирною, пінистою консис-тенцією; зі сторонніми домішками та сироваткою, що виділилася;

-          кисломолочні сири та сиркові маси з невираженим або кислим присмаком; з нечистим кольором та без жовтуватого відтінку; із грубою крупчастою, крихкою, тягучою, ослизлою консистенцією

та невластивим присмаком і запахом (природний колір сиру "Зе-лений" сіро-зелений);

-          масло коров'яче вершкове зі сторонніми домішками, ушкоджене плісенню, з крихкою консистенцією, гнилісним, прогірклим, са-льним, іншим невластивим присмаком і запахом;

-          масло топлене за наявності сколотин і розсолу;

-          маргарин з присмаком гіркоти, з вираженим металевим, сальним, сирним або кислим присмаком і запахом, з борошняною або си-рною консистенцією, з вологою, що стікає;

-          сири, які мають порушення форми, розпливчасті, здуті, з грубою, товстою, слабкою, ослизлою, підпрілою кірочкою, з тріщинами і лишайними плямами; блідого та нерівномірного кольору, з від-сутнім малюнком або його дефектами; ушкоджені підкорковою плісенню (крім тих, що дозрівають за участю слизу), з гнилісни-ми колодязями, заражені сирним кліщем;

-          яйця курячі харчові, поверхня яких забруднена більше допусти-мих норм, з дефектами бою, харчові неповноцінні та технічні яйця (з непрозорим на просвіт вмістом, з пліснявими плямами під шкаралупою, з присохлим жовтком, із змішаними білком і жовтком, з кровоносними судинами у вигляді кільця на поверхні жовтка, міражні), з різким запахом сірководню;

-          дитяче харчування без позначення на етикетках (упаковках) складу, способу приготування, призначення до використання, термінів і умов зберігання; із зміненим кольором, невластивим запахом, з присмаком гіркоти;

-          згущені молочні консерви без етикеток, у немаркованих, іржа-вих, деформованих, з порушеною герметичністю і в бомбажних банках;

-          сухе молоко і вершки пожовклі, з невластивим запахом, з при-смаком гіркоти;

-          майонез з неоднорідною консистенцією, ознаками бродіння, присмаком гіркоти (у майонезі всіх видів допускаються пооди-нокі бульки повітря);

-          морозиво з грубою, густою, пухкою, тістоподібною і пліснявою консистенцією, із згустками та грудочками льоду, жиру, желати-ну, з нерівномірним кольором та глазур’ю, з кормовим, кислим, гірким і металевим присмаками та з ознаками розморожування і повторного заморожування.

5.8. Прийняті молоко і молокопродукти розміщують на коротко-строкове зберігання негайно при температурі охолодження не вище

ніж +6 °С. Морозиво зберігають у низькотемпературних прилавках-холодильниках при температурі, яка може коливатися -14 °С ... -12 °С, не більше 48 годин.

5.9.      Яйця курячі харчові зберігають окремо від пахучих і відкри-

тих (не захищених обгорткою, упаковкою, герметичною розфасов-

кою) товарів, які легко передають запахи та можуть забруднювати-

ся патогенними мікроорганізмами.

Яйця, які вже зберігалися у холодильниках та на складах, повто-рному охолодженню не підлягають.

5.10.    Терміни та умови реалізації молока, молокопродуктів, си-рів, морозива, харчових жирів, майонезу, яєць курячих харчових повинні відповідати вимогам нормативних документів.

5.11.    Інструменти для нарізування, зважування і відпуску проду-ктів (ножі, виделки, лопатки, черпаки, мірки тощо) обов'язково промивають гарячим содовим розчином, витирають насухо чистим рушником і зберігають у відведеному для цього місці.

5.12.    Перед продажем молокопродукти попередньо сортують за видами і ґатунками, перевіряють штучні та фасовані товари за ста-ном упаковки, на наявність маркування і за вагою. Банки, пляшки та упаковки протирають від мастил і пилу. Вагові та штучні товари звільняють від тари і пакувальних матеріалів. Лотки з яйцями ви-кладають з коробів і відбирають пошкоджені та ті, що не підляга-ють продажу.

5.13.    Поверхні головок (брусків) сиру протирають рушником, ве-ликі головки розрізають на частини. Масло коров'яче вершкове і маргарин зачищають від штафу (поверхневого шару) з усіх боків, розділяють моноліт на менші частини.

5.14.    Вагові сири (росольні, кисломолочні, плавлені тощо), які випускаються в обгортці, подають на робочі місця в загорнутому вигляді. Обгортку цих виробів знімають безпосередньо під час про-дажу (або перед нарізуванням).

5.15.    Обсяги попереднього фасування яєчного порошку, сухого молока, сирів, масла та інших (крім рідких) товарів передбачають у межах потреби одного дня реалізації.

5.16.    Підготовлені до продажу молокопродукти викладають на лотки, блюда, листи та подають до торговельного залу на робочі місця, де розміщують за видами і сортами в охолоджувальних при-лавках та шафах з урахуванням товарного сусідства.

5.17.    Молоко і молокопродукти відпускають покупцям тільки

свіжими, у належному товарному вигляді, без зайвих (непередбачених) технологічних матеріалів і відходів нехарчового призначення, належним чином упакованими.

5.18.    Молокопродукти в опломбованій тарі розпаковують перед початком продажу, попередньо перемішують колотівкою та розли-вають у чистий посуд покупця за допомогою спеціального інвента-рю: металевих мірок (для молока), черпаків (для вагової сметани), лопаток і ложок (для сиру). Пломби та бірки з реквізитами зберіга-ють до кінця реалізації молокопродуктів.

5.19.    Забороняється розливати над відкритими флягами та відли-вати з посуду покупця назад у флягу вже відміряні молокопродук-ти, а також залишати інвентар у тарі з продуктами. Для цього виді-ляється і використовується спеціальний посуд.

5.20.    Забороняється продаж сирів із запліснявілою шкуринкою, крім тих, що дозрівають за участю слизу. Сичужні сири відпуска-ють із шкуринкою.

5.21.    На замовлення покупця продавець нарізає сир, дотримую-чись санітарно-гігієнічних правил. Нарізані шматочки викладають на чистий посуд або пакувальний папір за допомогою ножа або ви-делки.

5.22.    Здійснюючи продаж товару без нарізування, за згодою по-купця додають не більше двох доважків, що не перевищують 10 відсотків загальної маси покупки. Доважки повинні відповідати ґа-тунку і якості товару, який відпускають.

5.23.    Розфасовані молокопродукти та штучні сири відпускають в упаковці виробника. За бажанням покупця ці товари додатково об-гортають або упаковують.

5.24.    Фасоване морозиво відп–скають в обгортці (упаковці) вироб-ника при температурі -10 °С ... 12 °С. М’яке морозиво промислово-го виготовлення і виготовлене на торговельному підприємстві із су-мішей або сировини відпускають за вагою, розфасованим … – паперові та вафельні стаканчики, креманки при температурі -5 °С 7 °С.

5.25.    Яйця курячі нерозфасовані покупець відбирає самостійно або за допомогою продавця, який не проводить розрахунки за го-тівку.

Суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють продаж молока, кисломолочних продуктів, сирів, харчових жирів, можуть додатково продавати у відокремлених місцях (відділах, секціях) ви-готовлені продовольчі та супутні товари: хліб, дитяче та дієтичне харчування, ковбаси варені, майонез, кондитерські вироби, торти, морозиво, цукор, сіль та інші розфасовані продукти без специфічного запаху. За наявності належних умов і технологічного облад-нання можливе приготування нескладних страв з подальшим про-дажем споживачам на місці: гарячого молока з печивом, вафлями, бубликами; вершків, сметани, кефіру з цукром; гарячих бутербро-дів з ковбасою, сиром; морозива, кондитерських виробів та тощо. 6. Риба ірибопродукти

6.1.      Перевозять рибу та рибопродукти в спеціальному транспорті

із закритим кузовом, внутрішня поверхня якого має бути покрита

антикорозійними матеріалами. Живу рибу перевозять у спеціально

обладнаних цистернах, контейнерах і бочках.

На кожну партію свіжої риби та інших гідробіонтів, призначених для реалізації в межах адміністративного району, повинна бути ве-теринарна довідка, а для реалізації в межах України - ветеринарне свідоцтво.

6.2.      Умови та терміни зберігання рибопродуктів повинні відпові-дати вимогам нормативних документів.

6.3.      Живу рибу, що надійшла у продаж, поміщають в акваріуми з водою, обладнані пристроями для збагачення води киснем. Заборо-няється годувати живу рибу хлібом, крупою та іншими видами ко-рму в акваріумах.

6.4.      Термін зберігання і реалізації живої риби при температурі води в акваріумі +11 °С ... +15 °С:

осінньо-зимовий період - 48 годин; весняно-літній період - 24 години.

6.5.      Продаж риби і рибопродуктів здійснюють після попередньої

підготовки.

Заморожену рибу розпаковують, поміщають в охолоджувальні прилавки і звільняють від льоду.

Рибу солону викладають в окоренки з тузлуком. Солоні та коп-чені делікатесні риботовари розбирають, нарізають і викладають на емальовані підноси або листи в охолоджувальних прилавках.

Рибу гарячого копчення, кулінарні вироби і напівфабрикати ви-кладають на підноси, листи та розміщують в охолоджувальних прилавках. Рибні консерви викладають на пристінні гірки, а пресе-рви - в охолоджувальні прилавки.

Кулінарні вироби і напівфабрикати, солоні, мариновані та пряні оселедці, кільку, хамсу й інші рибопродукти відбирають для відпу-ску спеціальними лопатками, виделками та щипцями.

6.6.      Забороняється продаж риби і рибопродуктів, які не мають

належного товарного вигляду.

He підлягає продажу:

-          жива та охолоджена риба з ознаками паразитологічних захворю-вань, з каламутним слизом, кислуватим запахом, тьмяною лус-кою, м'якою консистенцією м'яса, каламутними запалими очи-ма;

-          напівфабрикати свіжої риби;

-          снула риба, покрита каламутним слизом, з кислуватим запахом, тьмяною лускою, каламутними запалими очима, м'яким водяни-стим м'ясом;

-          охолоджена та морожена риба із зовнішніми пошкодженнями, згустками крові та синцями, почервонілими зябровими кришка-ми, здутим животом;

-          солона риба із в'ялою консистенцією і гнилісним запахом, ір-жею, яка проникає в товщу;

-          копчена, в'ялена, сушена риба з дефектами технологічної оброб-ки (непрокопчена, недов'ялена, пересушена, недосолена, з при-смаком і запахом сирої риби).

6.7. Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють продаж риби та рибопродуктів, можуть додатково продавати у відокремле-них місцях (відділах, секціях) інші товари: спеції, прянощі, соуси, олію у розфасованому вигляді.

7. Безалкогольні та слабоалкогольні напої

7.1. Приймання мінеральних та питних вод, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв здійснюють відповідно до якості, кількос-ті місць, об'єму, стану маркування. Перевірку якості напоїв прово-дять за органолептичними показниками: зовнішній вигляд, смак, аромат і колір.

При перевірці якості напоїв застосовують спеціальні показники: різкість - для квасу; насиченість і виділення вуглекислого газу -для газованих мінеральних та питних вод, безалкогольних та слабо-алкогольних напоїв; консистенція - для сиропів, концентратів і екс-трактів; піноутворення, висота піни та піностійкість - для пива.

Пляшки, банки з напоями повинні мати етикетки, бути виготов-лені відповідно до чинних нормативних документів. Пастеризовані напої повинні мати додатковий напис "Пастеризоване".

На етикетці біля розливного крана автоцистерни та бочки зазна-чають назву напою; назву підприємства-виробника та його підпо-рядкованість; дату виготовлення і термін придатності або кінцевий термін реалізації, температуру зберігання; позначення нормативно-го документа, відповідно до якого виготовлено напій.

Забороняється приймати напої без етикеток, з наявними ознака-ми бою (тріщини, скол шийки), зіпсованою пробкою, загальним по-каламутненням, осадом, сторонніми домішками, нехарактерним за-пахом і смаком; пиво - з низькою піною, що швидко опадає.

Допускаються незначні природні осади мінеральних солей тільки в мінеральних водах. Для безалкогольних та слабоалкогольних на-поїв допускається наявність осаду, завислих часток, характерних для сировини, без сторонніх домішок, не властивих напою. Для не-фільтрованого пива допускається наявність дріжджового осаду та слабка опалесценція.

7.2.      Безалкогольні та слабоалкогольні напої зберігають при темпе-

ратурі 0 °С ... +20 °С, напої бродіння - 0 °С ... +20 °С. Відносна во-

логість повітря у складських приміщеннях для зберігання концентра-

тів безалкогольних напоїв не повинна перевищувати 75 відсотків.

Пиво в пляшках, металевих бочках, бочках зберігається при темпе-ратурі: фільтроване непастеризоване +5 °С ... +12 °С, фільтроване пастеризоване +5 °С ... +20 °С, нефільтроване +2 °С ... +4 °С. Пиво, доставлене в пивовозах, зберігається під тиском діоксиду вуглецю в ізометричних резервуарах при температурі +2 °С ... +12 °С.

Фасовані мінеральні та питні води зберігаються при температурі +5 °С ... +20 °С.

7.3.      Терміни та умови реалізації безалкогольних та слабоалкоголь-них напоїв повинні відповідати вимогам нормативних документів.

7.4.      Продаж безалкогольних та слабоалкогольних напоїв здійс-нюють на винос, на розлив у посуд покупців, а також для спожи-вання на місці.

Продають напої на розлив з резервуарів спеціальних дозувальних автоматів, заводських бочок, ізотермічних ємкостей.

Газована вода на бажання покупців відпускається із сиропом і без нього. Температура води не повинна перевищувати +12 °С. Га-зована вода може продаватися в сифонах, які наповнюються в спе-ціальних пунктах заправлення.

Забороняється перекачувати пиво з бочок в інші ємкості, крім ре-зервуарів спеціально дозувальних апаратів.

Продаж напоїв на розлив дозволяється тільки в чистий посуд.

Забороняється під час продажу напоїв для споживання на місці миття посуду в посудинах. Перед використанням посуд необхідно промивати чистою проточною водою чи за допомогою механічних пристроїв.

Щодня перед початком роботи і після її закінчення треба проми-вати водою крани бочок, сітки та змійовики, а також дно навколо-шпунтового отвору.

7.5.      Наповнення мірних ємкостей (колб, циліндрів) проводять до

мірної позначки (риски) відповідного об’єму. У разі відпуску напо-

їв у посуд з вузькою шийкою необхідно використовувати лійку.

Пінисті напої наливають у мірні ємкості так, щоб після осідання піни рівень рідини був проти мірної позначки (риски).

7.6.      Посуд для відпуску напоїв, циліндри для сиропу, дозатори та інший інвентар і обладнання повинні утримуватися в чистоті відпо-відно до санітарних вимог.

7.7.      Продавці, які працюють на сатураторному устаткуванні, по-винні дотримуватись інструкцій приготування газованої води та правил техніки безпеки.

7.8.      Суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють продаж мінеральної води, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, у то-му числі пива, можуть додатково продавати у відокремлених міс-цях (відділах, секціях) супутні товари: морозиво, кондитерські ви-роби, фрукти, солоні морепродукти, тютюнові вироби тощо.

Продаж лікувальних мінеральних вод може здійснюватися також через аптечну мережу.