Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.1.4. Особливості продажу тютюну і тютюнових виробів : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

9.1.4. Особливості продажу тютюну і тютюнових виробів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

При продажу тютюну та тютюнових виробів використовують та-

кі терміни:

тютюн - засіб, що містить нікотин і виготовлений з рослини ро-дини пасльонових;

тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигар-ки, сигарети, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жу-вальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замін-ників для куріння, нюхання, смоктання чи жування;

- замінники тютюну - засоби, які за своєю дією на здоров'я люди-ни відповідають тютюну, але не містять його; інгредієнти тютюнових виробів - будь-які речовини, за винятком тютюну, що використовуються для виробництва тютюнових ви-робів;

куріння тютюнових виробів - дії, що призводять до згорання тю-тюнових виробів, у результаті чого утворюється тютюновий дим, який виділяється в повітря та вдихається особою, яка їх курить; тютюновий дим - продукти згорання тютюнових виробів, що виділяються в повітря внаслідок їх куріння;

- смола - сирий безводний, безнікотиновий конденсат тютюнового диму, що утворюється внаслідок згорання тютюну і містить шкі-дливі для здоров'я людини речовини;

нікотин - речовина, що міститься в тютюні, і у разі вживання тютюнових виробів особою у будь-який засіб здатна викликати залежність від неї;

залежність від вживання тютюнових виробів - психічна та фізи-чна залежність особи від нікотину та інших інгредієнтів тютю-нових виробів, що потрапляють в її організм внаслідок вживання нею тютюнових виробів;

предмети, пов'язані з вживанням тютюнових виробів - портсига-ри, мундштуки, люльки, сигаретний папір, фільтри, обрізувач сигарет, що необхідні для вживання тютюнових виробів, крім запальничок та сірників;

медичне попередження споживачів тютюнових виробів - інфор-мація, що міститься на упаковках тютюнових виробів про шкід-ливий вплив їх вживання на здоров'я людини, про вміст нікоти-ну, смоли, що входять до складу тютюнових виробів та потрапляють в організм людини під час їх вживання; упаковка - пачка, коробка чи будь-яке інше упакування тютюно-вих виробів для реалізації, за винятком прозорих оболонок, що застосовуються в роздрібній торгівлі. Реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів пов'язаних з

їх вживанням, забороняється особам, які не досягли 18 років.

Забороняється роздрібна та оптова торгівля, виробництво, крім

виробництва для експорту, імпорт для реалізації на території Укра-

їни тютюнових виробів:

в яких показники вмісту нікотину та смоли в тютюнових виробах

та в тютюновому димі перевищують - нікотину 1,2 міліграма,

смоли - 12 міліграмів;

на упаковці яких відсутні медичні попередження споживачів тю-

тюнових виробів;

із використанням на їх упаковці написів, назв, зображень, знаків,

що можуть ввести в оману щодо характеристик тютюнових ви-

робів, у тому числі включати такі характеристики, як "легкі",

"ультралегкі", "м'які", "з низьким вмістом смол".

Забороняється виробникові тютюнових виробів вміщувати в пач-

ку тютюнових виробів будь-які вкладки з інформацією про тютю-

нові вироби, що не передбачена законодавством.

Забороняється включення тютюнових виробів і предметів, пов'я-заних із вживанням тютюнових виробів, до гуманітарної допомоги.

Забороняється фінансування, надання пільг за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів виробникові тютюнових виробів та суб'єктам господарювання, що здійснюють їх реалізацію.

Визначення вмісту нікотину, смоли, інших шкідливих для здоро-в'я людини речовин, у тому числі інгредієнтів тютюнових виробів, у тютюнових виробах та тютюновому димі здійснюється організа-ціями (лабораторіями), яким в установленому законом порядку на-дане право випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров'я та життя людини. Зазначені організації (лабо-раторії) включаються органом з питань технічного регулювання та споживчої політики до відповідного переліку, який підлягає опри-людненню.

Контроль за дотриманням визначених законом показників вмісту нікотину та смоли, а також показників вмісту інших шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів тютюнових виробів у тю-тюнових виробах, що виробляються, реалізуються на території України, здійснює в межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я щорічно публікує переліки шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів тютюнових виробів, що входять до складу тютюно-вих виробів та виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, а також інформує населення через засоби масової інформації про шкідливі речовини та інгредієнти тютюнових виробів, що містяться в складі тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом при їх курінні, про шкоду для здоров'я людини вживання тютюно-вих виробів.

Виробник або імпортер тютюнових виробів на вимогу централь-ного органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я зобов'яза-ний у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, надати інформацію про вміст

шкідливих для здоров'я людини речовин: нікотину, смоли, інших шкідливих для здоров'я речовин та інгредієнтів, що містяться в тю-тюнових виробах і виділяються з тютюновим димом під час їх ку-ріння.

На кожній упаковці тютюнових виробів повинно бути зазначено основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів та

одне додаткове медичне попередження про шкоду, якої завдає здо-ров'ю людини куріння тютюнових виробів, відомості щодо вмісту нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і ви-діляються з тютюновим димом під час їх куріння.

На одній більшій зовнішній стороні упаковки тютюнових виро-бів зазначається основне медичне попередження споживачів тютю-нових виробів: "Куріння призводить до серцево-судинних захворю-вань та раку легенів".

На другій більшій зовнішній стороні упаковки тютюнових виро-бів зазначається одне із шести додаткових медичних попереджень такого змісту:

1.         "Куріння під час вагітності шкодить вашій дитині";

2.         "Тютюновий дим шкодить здоров'ю тих, хто вас оточує";

3.         "Куріння викликає залежність, не починайте курити!";

4.         "Куріння викликає імпотенцію";

5.         "Захистіть дітей: не дозволяйте їм дихати вашим димом";

6.         "Курці помирають рано".

Кожний варіант текстів додаткових медичних попереджень на-носиться виробником тютюнових виробів на упаковки тютюнових виробів почергово.

Основне та додаткове медичні попередження споживачів тютюно-вих виробів повинні займати не менше 30 відсотків площі зовнішньої поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів.

Інформація щодо вмісту нікотину та смоли, що входять до скла-ду тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, зазначається на зовнішній поверхні однієї меншої сторони упаковки тютюнових виробів і повинна займати не менше 15 відсо-тків площі цієї сторони.

Тексти основного та додаткового медичних попереджень спожива-чів тютюнових виробів, які зазначаються на кожній упаковці тютю-нових виробів, повинні бути чіткими, надрукованими в чорній рамці, ширина якої не менша, ніж три міліметри, чорним жирним шрифтом на білому фоні, рядковими буквами, за винятком першої букви попе-редження, розміщеними по центру рамки таким чином, щоб забезпе-чити цілісність цих текстів при відкриванні тютюнового виробу спо-собом, зазначеним на його упаковці, і не перекриватися іншою друкованою інформацією або марками акцизного збору.

Медичні працівники закладів охорони здоров'я усіх форм влас-ності зобов'язані:

-          пропагувати медичні знання з питань профілактики захворювань,

спричинених курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх

вживання, і запобігати їх вживанню серед населення, насамперед

серед дітей та молоді;

надавати практичні поради щодо здорового способу життя та ре-комендувати не починати курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби або припинити їх вживання; роз'яснювати про шкідливі наслідки для здоров'я людини курін-ня тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання, впливу тютюнового диму;

-          надавати особам, які бажають позбутися залежності від вживан-

ня тютюнових виробів, відповідну лікувально-профілактичну

допомогу.

Заклади охорони здоров'я усіх форм власності зобов'язані в при-міщенні, де вони обслуговують громадян, розміщувати наочну ін-формацію про шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тю-тюнових виробів чи інших способів їх вживання, впливу тютюнового диму, практичні поради щодо здорового способу жит-тя, рекомендації щодо відмови від куріння чи іншого способу вжи-вання тютюнових виробів.

Медичні працівники, які працюють у відповідних навчальних за-кладах, повинні сприяти впровадженню в життя навчальних про-грам з питань профілактики вживання тютюнових виробів.

Санітарно-епідеміологічні служби та центри охорони здоров'я зобов'язані проводити у відповідних регіонах роботу по роз'яснен-ню населенню шкідливих наслідків для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, пропагувати здоровий спосіб життя. Націона-льна рада України з питань телебачення і радіомовлення та спеціа-льно уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення та засоби масової інформації зобов'я-зані сприяти зазначеним службам у проведенні цієї роботи.

Реклама тютюнових виробів здійснюється відповідно до закону про рекламу.

Для забезпечення реалізації основних напрямів державної полі-тики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових ви-робів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я проводиться моніторинг ефективності вжитих заходів, що передбачає:

спостереження за станом здоров'я населення з метою виявлення

змін у стані його здоров'я у зв'язку з проведеними заходами,

спрямованими на попередження та зменшення куріння тютюно-

вих виробів чи інших способів їх вживання, насамперед серед ді-

тей та молоді;

дослідження поширення вживання тютюнових виробів серед на-

селення та оцінку одержаних даних;

розроблення та впровадження в медичну практику методів про-

філактики, діагностики і лікування залежності від вживання тю-

тюнових виробів, захворювань, спричинених курінням тютюно-

вих виробів чи іншим способом їх вживання.

Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я зобов'язаний щорічно в установленому порядку оприлюднювати результати моніторингу в засобах масової інформації.

Україна бере участь у міжнародному співробітництві з відповід-ними міжнародними організаціями з питань контролю та протидії протиправному обігу тютюнових виробів для вжиття спільних за-ходів щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів та боротьби з курінням, гармонізації державних стандартів з між-народними стандартами, які визначають вимоги до безпеки тютю-нових виробів. 3 цією метою здійснюються обмін інформацією, прогресивними технологіями, професійна та наукова співпраця від-повідних органів і організацій.

Держава підтримує усі форми міжнародного співробітництва щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів, що не суперечать законодавству України.

Особи, винні у порушенні законодавства, несуть відповідальність згідно з законом.

За порушення норм Закону орган з питань технічного регулю-вання та споживчої політики застосовує фінансові санкції до су-б'єктів господарювання у разі:

роздрібної реалізації тютюнових виробів без медичних попере-

джень споживачів тютюнових виробів - від 50 гривень до 10 ти-

сяч гривень;

роздрібної реалізації тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих

речовин перевищує встановлені Законом допустимі рівні, - від

100 гривень до 20 тисяч гривень;

оптової реалізації тютюнових виробів на території України без

медичних попереджень споживачів тютюнових виробів - від 500

гривень до 10 тисяч гривень;

- оптової реалізації тютюнових виробів на території України, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені Законом допустимі рівні, - від 1000 гривень до 20 тисяч гривень; виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів без медичних попереджень споживачів тютюнових ви-робів - від 2 тисяч гривень до 20 тисяч гривень; виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені Законом допустимі рівні, - від 5 тисяч гривень до 50 тисяч гри-вень.

Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, або роз-дрібна торгівля тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору тягне за собою накладення штрафу від 20 до 100 неопода-тковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предме-тів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгів-лі.

Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі тютюновими виро-бами, а саме: торгівля тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визна-чених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради як такі, де роздрібна торгівля тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також тютюнових виро-бів особі, яка не досягла 18 років, тягне за собою накладення штрафу від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-дян.

Торгівля тютюновими виробами з рук тягне за собою накладення штрафу від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.