9.1.2. Особливості продажу лісоматеріалів і будівельних матеріалів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

Загальні умови заняття торгівельною діяльністю, основні вимоги до торговельної мережі і торговельного обслуговування громадян у процесі купівлі товарів для власних побутових потреб у господа-рюючих суб’єктів визначаються «Порядком заняття торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування населення».

Торговельна діяльність здійснюється у сферах оптової і роздріб-ної торгівлі та громадського харчування і регулюється відповідни-ми законами та Постановою Кабінету Міністрів України.

Здійснювати торговельну діяльність господарюючі суб'єкти ма-ють право лише після державної реєстрації їх як суб'єктів підпри-ємницької діяльності або за наявності у них ліцензії на торгівлю окремими видами товарів.

Для контролю за роботою підприємства з боку покупців в торго-вельному залі мають бути в наявності санітарні та ветеринарні пра-вила, асортиментні переліки товарів, правила продажу товарів та інша нормативно-технічна документація.

Порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу та про-даж окремих груп непродовольчих товарів регламентується прави-лами продажу непродовольчих товарів.

Далі розглянемо особливості продажу лісоматеріалів круглих, пиломатеріалів, будинків дерев'яних та їх деталей, стінових матері-алів і в'яжучих речовин, покрівельних, ізоляційних та теплоізоля-ційних матеріалів, матеріалів для облицьовування та оброблюван-ня, скла віконного, санітарно-технічного обладнання, труб та з'єднувальних деталей до них та інших (далі - лісоматеріали та бу-дівельні матеріали).

При прийманні лісоматеріалів та будівельних матеріалів, переві-ряються їх кількість і якість, наявність деталей в комплекті, відпо-відність супровідним документам, паспортним даним.

Зберігають лісоматеріали і будівельні матеріали рядами, штабе-лями, в рулонах, в контейнерах, клітках, кіпах, ящиках, на стела-жах, піддонах, підштабельних основах та ін. в закритих та сухих приміщеннях.

Круглі лісоматеріали та цеглу зберігають під навісом або накри-тими.

Усі стругані деталі та готові вироби із деревини зберігаються під навісом або у критих складах.

Сипучі товари без упаковки (вапно, крейда, цемент, гіпс тощо) зберігають в закритих сухих приміщеннях з щільними стінами і підлогою; сипучі товари в мішках - напідтоварниках в закритих, сухих, добре вентильованих приміщеннях або під навісом за умови, яка виключає можливість проникнення вологи. Сипучі матеріали, що дуже пилять (вапно, алебастр, цемент, крейда тощо), зберігають окремо від інших матеріалів.

Окремі види будівельних матеріалів зберігають:

•          скляні пустотілі блоки - укладеними на торець рядами з прокла-

дками між ними висотою вантаження не більше 1,5 м ;

•          рулони м'якої покрівлі - у вертикальному положенні не більше

ніж у 2 ряди по висоті;

•          рулони лінолеуму - вертикально в 1 ряд по висоті;

•          листи і деталі азбестоцементні - не більше 135 штук у стопці.

У місцях зберігання лісоматеріалів і будівельних матеріалів встановлюють щити із зазначенням найменування товару ; на шта-белях, стелажах, рядах і т.п. вивішують бірки із зазначенням арти-кула, сорту. Для круглих лісоматеріалів вказують також породу де-ревини і довжину, а для пиломатеріалів - додатково ступінь обробки (обрізні та необрізні).

Забороняється складати та зберігати товар у підмочених кіпах, тю-ках, коробках і в ящиках.

Усі лісоматеріали та будівельні матеріали перед складанням ре-тельно перевіряються для того, щоб не допустити занесення до місць зберігання різноманітних грибків та шкідників.

В обов'язковому порядку проводяться заходи щодо боротьбі 3 шкідливими комахами та гризунами, а також дезінфекція примі-щення.

Товари та матеріали, що тривалий час зберігаються, періодично переглядаються, перекладаються, просушуються, очищаються від пилу, торці лісоматеріалів покриваються вологозахисними замаз-ками.

При зберіганні виробів із скла, фаянсу та фарфору, необхідно до-тримуватися попереджувальних знаків, зображених на упаковці по-переджувальних написів: «Верх», «Обережно - скло», «Нкантува-ти», «пластом не класти».

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити умови для вільно-го підходу до них, необхідні умови щодо зберігання, перевірки їх якості, надання покупцям додаткових послуг.

Продаж великогабаритних будівельних матеріалів місцевого виро-бництва може здійснюватися за зразками з доставкою їх безпосеред-ньо з місць виробництва на прохання покупця за вказаною ним адре-сою. Сипучі нерудні матеріали продають і доставляють покупцю з базових організацій з оплатою через торговельні підприємства.

Суб'єкт господарювання, що здійснює продаж лісоматеріалів і будівельних матеріалів, повинен мати торговельний (демонстра-ційний) зал, в якому виставляються зразки товарів, проводяться

розрахунки з покупцями, організується довідково-інформаційна служба, оформляються та сплачуються послуги.

Дерев'яні будинки заводського виготовлення, комплекти деталей будинків із стінами з місцевих будівельних матеріалів, а також са-дові будиночки суб'єкт господарювання за вимогою покупців по-винен продавати комплектно з усіма матеріалами, виробами, а та-кож обладнанням, які необхідні для будівництва будинку (цемент, шифер, віконне скло, повсть утеплювальна будівельна, цвяхи, фар-би та лаки, предмети сантехнічного та опалювального обладнання тощо).

Забороняється продаж колонок водонагрівних та опалювальних котлів без сантехнічних паспортів, інструкцій по експлуатації, га-рантійних талонів.

В торговельному (демонстраційному) залі для інформації покуп-ців повинні бути таблиці з коефіцієнтами переведення круглих лі-соматеріалів та обапола в цільну кубомасу, правила обмірювання лісоматеріалів тощо.

Усі види скла продають цілими листами або за розмірами, вказа-ними покупцем.

Ріжуть скло по прямій лінії за додаткову плату. Залишки скла шириною до 20 см включно оплачуються покупцем і видаються йому разом з основною покупкою. Залишки скла більше цього роз-міру покупцем не сплачуються, їх залишають в торговельному під-приємстві та продають для скління кватирок, парникових рам, теп-лиць та ін.

Торці листів скла повинні бути рівними, ріжучі краї закриті па-пером.

Бій скла, а також залишені покупцем залишки скла зберігаються в контейнерах (ящиках) для відходів і здаються торговельним під-приємством місцевим організаціям вторсировини в установленому порядку.

При продажу лісоматеріалів і будівельних матеріалів суб'єкт го-сподарювання може надавати покупцям такі додаткові послуги :

•          вантаження куплених товарів;

•          доставка товарів своїм або залученим транспортом за вказаною покупцем адресою;

•          розкрій деревостружкових або деревоволокнистих плит і фанери;

•          торцювання бруска та пиломатеріалів на заготівку вказаної по-купцем довжини ;

•          нарізування скла за розмірами, що вказані покупцем;

•          приймання попередніх замовлень на товари, що тимчасово від-сутні у продажу;

•          продаж талонів та придбання місцевих нерудних матеріалів з ба-зових організацій;

•          збирання стандартних будинків своїми силами чи підрядними бригадами на договірній основі;

•          згинання та різиння труб і металопрокату, нарізка різьби на трубах;

•          виготовлення нестандартних столярних конструкцій (рам, дверей тощо) на замовлення покупців;

•          видача напрокат будівельних механізмів, інструментів, їх на-стройка і заточка;

•          зберігання протягом доби великогабаритних та важких лісомате-ріалів і будівельних матеріалів. За домовленістю з адміністраці-єю магазину строк зберігання може бути продовжено;

•          консультації по виконанню будівельних і ремонтних робіт;

•          ознайомлення покупців з каталогами типових проектів індивіду-альних житлових будинків своїми силами або підрядними брига-дами на договірних засадах;

•          розрахунок норм витрат лісоматеріалів і будівельних матеріалів згідно з індивідуальними проектами на житлове будівництво. Суб'єкт господарювання забезпечує з дотриманням відповідних

правил продаж супутніх товарів : фарб, лаків, розчинників та роз-бавників, сикативів готових, пензлів малярних, ручного будівель-ного та деревообробного інструменту, садово-городнього реманен-ту, електрошнурів, електропроводів, електроустановчих виробів, засобів захисту рослин, замкових виробів тощо