TEMA 8 ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами регламен-тують порядок приймання, зберігання, підготовки до продажу і продаж продовольчих товарів через роздрібну торговельну мережу, а також визначають вимоги в дотриманні прав споживачів щодо якості й безпеки товару та рівня торговельного обслуговування.

Правила поширюються на всіх суб'єктів господарської діяльнос-ті незалежно від форм власності, які здійснюють на території Укра-їни роздрібний продаж продовольчих товарів.

Роздрібний продаж продовольчих товарів здійснюється через спеціалізовані підприємства, у тому числі фірмові, підприємства з універсальним асортиментом продовольчих товарів, магазини "То-вари повсякденного попиту" системи споживчої кооперації, стаціо-нарну дрібнороздрібну торговельну мережу (палатки, кіоски, тор-говельні автомати), пересувну торговельну мережу (автомагазини, автопричепи, візки, лотки, бочки, цистерни тощо), склади-магазини, заклади (підприємства) громадського харчування.

Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний забезпечити стан торговельних приміщень для роздрібного продажу продовольчих товарів відповідно до вимог санітарно-гігієнічних, технологічних, протипожежних норм і правил щодо приймання, зберігання та реа-лізації харчових продуктів і продовольчої сировини, належного зберігання матеріальних цінностей, створення умов для викорис-тання реєстраторів розрахункових операцій.

Торговельно-технологічне обладнання, що використовується під час роздрібного продажу продовольчих товарів, повинно забезпе-чувати збереження їх якості й товарного вигляду протягом усього терміну їх реалізації. Забороняється приймати, зберігати та прода-вати продовольчі товари, що швидко псуються, без використання холодильного обладнання.

Засоби вимірювальної техніки, які використовуються під час продажу товарів, повинні бути в справному стані, мати повірочне тавро територіального органу Державного комітету України з пи-тань технічного регулювання та споживчої політики і проходити періодичну повірку в установленому порядку.

Транспортні засоби для перевезення харчових продуктів повинні мати санітарний паспорт, бути чистими, у справному стані. Кузов автомашини повинен мати спеціальне покриття, що легко піддаєть-ся миттю.

Працівники, що здійснюють транспортування, зберігання і про-даж продуктів харчування (будь-який продукт, що в натуральному вигляді чи після відповідної обробки вживається людиною в їжу або для пиття), повинні мати спеціальну освіту (підготовку), вони підлягають обов'язковому медичному огляду. Кожен працівник по-винен мати особисту медичну книжку встановленого зразка. Пра-цівники суб'єкта господарської діяльності, які не пройшли медич-ного обстеження, до роботи не допускаються.

Працівники суб'єкта господарської діяльності повинні бути одяг-нені у формений чи інший одяг, що відповідає санітарним вимогам.

Суб'єкт господарської діяльності повинен мати санітарні правила, зареєстрований санітарний журнал, особисті медичні книжки праців-ників, асортиментний перелік товарів, що реалізовуються, погодже-ний з територіальною установою санітарно-епідеміологічної служби.

Усі харчові продукти і продовольча сировина в суб'єкта госпо-дарської діяльності повинні бути з документами, наявність яких передбачена чинними нормативно-правовими актами. Харчові про-дукти і продовольча сировина, які надходять у торговельну мере-жу, повинні відповідати вимогам чинного законодавства, чинних нормативно-правових актів і нормативних документів щодо показ-ників якості та безпеки харчових продуктів, упаковки, маркування, транспортування, приймання і зберігання.

Неякісні та небезпечні харчові продукти і продовольча сировина підлягають вилученню з обігу в порядку, установленому Законом України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".

До неякісних належать харчові продукти і продовольча сирови-на, якісні показники та споживчі властивості яких не відповідають зазначеним у нормативному документі чи нормативно-правовому акті, а також такі, якість яких знизилась унаслідок порушення мар-кування; порушення чи деформування тари та окремих одиниць упаковки (крім бомбажних консервів); наявності сторонніх запахів, ознак замокання, що не становлять загрози для споживачів; наяв-ності сторонніх домішок чи предметів, що можуть бути видалені.

Вилучені з обігу неякісні харчові продукти і продовольча сиро-вина (крім харчових продуктів, що швидко псуються і термін при-датності яких не перевищує 30 діб) можуть бути повернуті в обіг у разі приведення їх у відповідність до встановлених вимог шляхом сортування, очищення, повторного маркування, зміни цільового призначення зазначеної продукції, промислової переробки тощо.

До небезпечних належать харчові продукти і продовольча сиро-вина, показники безпеки яких не відповідають установленим в Україні для даного виду продукції, а також харчові продукти і про-довольча сировина, споживання яких пов'язане з ризиком для здо-ров'я і життя людини, зокрема фальсифіковані, контрабандні, без-хазяйні харчові продукти і продовольча сировина, а також такі, що не можуть бути належним чином ідентифіковані, на які відсутні супровідні документи виробника (власника), що підтверджують їх походження, або документи, що підтверджують їх якість і безпеку; термін придатності до споживання (використання) яких закінчився; виготовлені із застосуванням не дозволених в установленому по-рядку компонентів, харчових добавок, матеріалів, технологій тощо; з явно вираженими ознаками псування та пошкодження гризунами чи комахами.

Небезпечні та неякісні харчові продукти і продовольча сировина, які неможливо повернути в обіг, підлягають утилізації або знищен-ню в порядку, установленому законодавством.

He допускаються до продажу фасовані вітчизняні та імпортні харчові продукти без маркування державною мовою України, яке повинно містити в доступній для сприйняття покупцем формі ін-формацію про:

-          загальну назву харчового продукту;

-          номінальну кількість харчового продукту в установлених одини-цях виміру (маса, об'єм тощо);

-          склад харчового продукту, якщо він виготовлений з кількох складників, із зазначенням переліку назв, використаних у проце-сі виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок;

-          харчову цінність, а також енергетичну цінність (для харчових продуктів, що її мають);

-          кінцевий термін реалізації або дату виготовлення і термін прида-тності до споживання;

-          умови зберігання;

-          позначення нормативного документа (для харчових продуктів ві-тчизняного виробництва);

-          найменування та адресу виробника й місце виго-товлення;

-          умови використання (якщо такі передбачені);

наявність у харчовому продукті компонентів з генетично моди-фікованої сировини (у разі якщо використання таких компонентів передбачено нормативними документами або нормативно-правовими актами на даний харчовий продукт);

-          застереження щодо вживання харчового продукту певними кате-горіями (групами) населення (діти, вагітні, люди похилого віку, спортсмени, хворі тощо);

-          іншу інформацію, передбачену чинними в Україні нормативни-ми документами, дія яких поширюється на певний харчовий продукт.

Маркування нефасованих харчових продуктів здійснюється дер-жавною мовою України в порядку, установленому нормативними документами для певних харчових продуктів.

У маркуванні вітчизняних та імпортних харчових продуктів за-бороняється наводити інформацію про їх лікувальні властивості без дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

У маркуванні харчових продуктів використовуються специфічні символи, якими позначають дієтичні, профілактичні, оздоровчі ха-рчові продукти, біологічно активні харчові добавки, дитяче харчу-вання, харчування для спортсменів тощо.

Реалізація харчових продуктів на підприємствах роздрібної тор-гівлі дозволяється тільки протягом термінів їх придатності до спо-живання, що визначені нормативними документами для певних ви-дів продуктів.

Працівники суб'єкта господарської діяльності зобов'язані надати покупцеві необхідну доступну, достовірну та своєчасну інформа-цію про товари, а також на вимогу покупця - документи, якими підтверджуються їх якість і безпека, а також ціна товарів.

Покупець має право перевірити точність ваги відпущеного това-ру. Контрольно-вимірювальні прилади повинні розміщуватися на видному і доступному для покупців місці.

У разі придбання покупцем неякісних продовольчих товарів продавець зобов'язаний замінити їх на якісні товари або повернути покупцеві сплачені ним гроші згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів".