7.2. Види відповідальності за порушення законодавства України "Про захист прав споживачів"


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

За результатами перевірки до суб'єктів підприємницької діяль-ності можуть застосовуватися санкції у вигляді:

1)         тимчасового припинення діяльності;

2)         скасування сертифікатів та ліцензій;

3)         вилучення неякісних товарів, документів;

4) заборони на реалізацію (продаж) товарів, які не відповідають вимогам нормативних документів; 5) накладення адміністративних стягнень; 6) застосування санкцій згідно зі ст.23 Закону України „Про за-хист прав споживачів". Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за пору-шення законодавства про захист прав споживачів відображена в таблиці 5.1:

Таблиця 5.1 - Види відповідальності за порушення законодавст-ва про захист прав споживачів.

№ п/п  Вид порушення         Розмір санкції            Підстава

1          2          3          4

Фінансові санкції

Відмова споживачеві в

реалізації його прав,

установлених п.1 статті 8

і п.З статті 10 Закону

України „Про захист

прав споживачів"     

10-кратний розмір вар-

тості товару на час йо-

го придбання, але не

менше 2 неоподатко-

ваних мінімумів дохо-

дів громадян 

Ст.23 п.1 Закону України „Про за-хист прав спожива-чів”

1.

2.

Виготовлення або реалі-зація товару, виконання роботи, надання послуги, що не відповідає вимо-гам нормативних доку-ментів

Ст.23 п. 2 Закону України „Про за-хист прав спожива-чів”.

3.

Реалізація товару, вико-нання роботи, надання послуги, що підлягає обов'язковій сертифіка-ції, але не має сертифіка-та відповідності

Ст. 23 п. 3 Закону України „Про за-хист прав спожива-чів".

50% вартості виготов-

леної або одержаної

для реалізації партії

товару, виконаної ро-

боти, наданої послуги,

але не менше 10 не-

оподаткованих мініму-

мів доходів громадян

50% вартості виготов-

леної або одержаної

для реалізації товару,

виконаної роботи, на-

даної послуги, але не

менше 10 неоподатко-

ваних мінімумів дохо-

дів громадян 

 

№ п/п  Вид порушення         Розмір санкції            Підстава

1          2          3          4

4.         Виготовлення, реалізація товару, виконання робо-         300% вартості вигото-вленої або одержаної            Ст. 23 п. 4 Закону України „Про за-

            ти, надання послуги, що      для реалізаци парти  хист прав спожива-

            не відповідає вимогам         товару, виконаноі ро-          чів".

            нормативних документів стосовно безпеки для   боти, наданої послуги, але не менше 25 не-        

            життя, здоров'я та майна     оподаткованих мшіму-        

            споживачів і навколиш-       мів доходів громадян           

            нього середовища                

5.

Реалізація товару (вико-нання роботи, надання послуги), заборонених для виготовлення та реа-лізації відповідним дер-жавним органом

Ст. 23 п. 5 Закону України „Про за-хист прав спожива-чів".

500% вартості одержа-ної для реалізації партії товару(виконаної ро-боти, наданої послуги), але не менше 100 не-оподаткованих мініму-мів доходів громадян

6.

7.

8.

Реалізація небезпечних то-

варів (отрути, отрутохімі-

кату, вибухо - і вогненебе-

зпечної речовини тощо)

без належного попереджу-

вального маркування, а та-

кож без інформації про

правила і умови безпечно-

го його використання         

Відсутність необхідної доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар, роботу, по-

слугу

Створення перешкод службовій особі держав-ного органу у справах захисту прав споживачів у проведенні перевірки якості товарів, виконува-них робіт, наданих по-слуг, а також правил тор-говельного та інших видів обслуговування

100% вартості одержа-ної для реалізації партії товару, але не менше 20 неоподаткованих мінімумів доходів гро-мадян

30% вартості одержа-ної для реалізації партії товару, виконаної ро-боти, наданої послуги, але не менше 5 неопо-даткованих мінімумів

доходів громадян     

Від 1 до 10% вартості реалізованих товарів, виконаних обіт, нада-них послуг за минулий календарний місяць, але не менше 10 не-оподаткованих мініму-мів доходів громадян

Ст. 23 п. 6 Закону України „Про за-хист прав спожива-чів".

Ст. 23 п. 7 Закону України „Про за-хист прав спожива-чів".

Ст. 23 п. 8 Закону України „Про за-хист прав спожива-чів".

170

 

№ п/п  Вид порушення         Розмір санкції            Підстава

1          2          3          4

9.

Реалізація товару, термін придатності якого минув

Ст. 23 п. 10 Закону України „Про за-хист прав спожива-чів”.

200% вартості залишку одержаної для реаліза-ції партії товару, але не менше 5 неоподатко-ваних мінімумів дохо-дів громадян

10.       Порушення умов догово-ру між споживачем і ви-конавцем про виконання роботи, надання послуги            100% вартості роботи, послуги, але не менше 5 неоподаткованих міні-мумів доходів громадян      Ст. 23 п. 11 Закону України „Про за-хист прав спожива-чів”.

11.       Ті ж самі дії, вчинені щодо групи споживачів       Від 1 до 10% вар-тості виконаних робіт, нада-них послуг за минулий календарний місяць але не менше 5 неопо-даткованих мінімумів доходів громадян    Ст. 23 п. 11 Закону України „Про за-хист прав спожива-чів”.

12.       Порушення встановле-них правил торгівлі спиртом етиловим, конь-ячними і алкогольними напоями та тютюновими виробами  200% вартості одержа-ної партії товару, але не менше 100 неопода-ткованих доходів гро-мадян     П.2 Порядку застосу-вання органами Держспоживзахисту фінансових санкцій за порушення Закону України „Про держа-вне регулювання ви-робництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодо-вим, алкогольними напоями та тютюно-вими виробами”

13.       Здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без сертифіка-ції якості  200% вартості одержа-ної партії товару, але не менше 100 неопода-ткованих доходів гро-мадян   П.2 Порядку застосу-вання органами Держспоживзахисту фінансових санкцій за порушення Закону України „Про держа-вне регулювання ви-робництва і торгівлі спи’том етиловим, конячним і плодо-вим, алкогольними напоями та тютюно-вими виробами”

171

 

№ п/п  Вид порушення         Розмір санкції            Підстава

1          2          3          4

14.       Проведення розрахунків із споживачами за готів-ку:

•          без застосування ЕК-

КА або товарно-

касової книги;

•          з використанням неза-

реєстрованих належ-

ним чином ЕККА     Фінансові санкції від 10 до 100 неоподатко-ваних мінімумів дохо-дів громадян         Ст.6 Закону України „Про застосування ЕККА і ТКК при розрахунках зі спо-живачами в сфері торгівлі, громадсь-кого харчування та послуг"

15.       Порушення встановлено-го порядку застосування ЕККА або товарно-касової книги           Фінансові санкції від 10 до 100 неоподатко-ваних мінімумів дохо-дів громадян   Ст.6 Закону України „Про застосування ЕККА і ТКК при розрахунках зі спо-живачами в сфері торгівлі, громадсь-кого харчування та послуг"

16.       Невиставлення цінників на товар, що реалізується         Фінансові санкції в розмірі 5 неоподатко-ваних мінімумів дохо-дів громадян за кожен невиставлений цінник   Ст.6 Закону України „Про застосування ЕККА і ТКК при розрахунках зі спо-живачами в сфері торгівлі, громадсь-кого харчування та послуг"

Адміністративна відповідальність

1.         Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, грома-дянами-підприємцями        Від 1 до 10 неоподат-кованих мінімумів до-ходів громадян       Ч.1 ст.155 Кодексу України „Про адмі-ністративні право-порушення"

2.         Порушення порядку про-ведення розрахунків зі споживачами за готівку (без використання ЕК-КА), порушення порядку використання ЕККА або ТКК         На посадових осіб - в розмірі 10 неоподат-кованих мінімумів до-ходів громадян; на громадян- підприємців - в розмірі трьох не-оподаткованих мініму-мів доходів громадян        Ч.1 ст.155/1 Кодексу України „Про адмі-ністративні право-порушення"

172

 

№ п/п  Вид порушення         Розмір санкції            Підстава

1          2          3          4

3.         Невидача працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери по-слуг, громадянами-підприємцями при роз-рахунках зі споживачами касового чека, квитанції або іншого письмового документа, який би під-тверджував факт купівлі товару         5 неоподаткованих мі-німумів доходів грома-дян            Ч.3ст.155/1 Кодексу України „Про адміністрати-вні правопорушен-ня”

4.         Ті ж дії повторно протя-гом року    10 неоподаткованих мінімумів доходів гро-мадян           Ч.4ст.155/1 Кодексу України „Про адміністратив-ні правопорушення”

5.         Відмова у наданні спожи-вачам необхідної доступ-ної та достовірної інфор-мації про товари, а також обмеження прав спожи-вачів на перевірку якості комплектності, ваги і ціни придбаних товарів    Від 1до10 неопо-даткованих мінімумів доходів громадян    Ч.1ст.156/1 Кодексу України „Про адміністрати-вні правопорушен-ня”

6.         Відмова споживачеві в реалізації його прав у випадку придбання ним неякісного товару    Від 1до18 неопо-даткованих мінімумів доходів громадян    Ч.1ст.156/1 Кодексу України „Про адміністрати-вні правопорушен-ня”

7          Виготовлення (у тому числі після ремонту) або реалізації продукції, яка не відповідає вимогам стандартів,

сертифікатів відповідно-сті, норм, правил та зраз-ків щодо якості, компле-ктності упаковки           Від 3до88 неопо-даткованих мінімумів доходів громадян    Ст.167

Кодексу України „Про адміністрати-вні правопорушен-ня”

8.         Виготовлення і реалізація товарів, виконання робіт, надання послуг без серти-фіката відповідності, якщо його наявність передбаче-на законодавством        Від 3до88 неопо-даткованих доходів громадян            Ст.170/1

Кодексу України „Про адміністрати-вні правопорушен-ня”

173

 

№ п/п  Вид порушення         Розмір санкції            Підстава

1          2          3          4

9.         Порушення правил вико-ристання засобами вимі-рювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний контроль      Від 3до30 неопо-даткованих міні-мумів доходів громадян         Ст.172 Кодексу України „Про адмі-ністративні право-порушення”

10.       Невиконання посадови-ми особами, громадяна-ми-підприємцями закон-них вимог Держкомітету України у справах захис-ту прав споживачів щодо реалізації товарів, вико-нання робіт, надання по-слуг споживачам   Від 3до5 неоподатко-ваних мінімумів дохо-дів громадян           Ч.1ст.188/2 Кодексу України „Про адмі-ністративні право-порушення”

11.       Ухилення посадових осіб або громадян-підприємців від своєчасного виконання приписів Держкомітету України у справах захисту прав споживачів та його органів про усунення по-рушень         Від 1до18 неопо-даткованих мінімумів доходів громадян     Ч.2ст.188/2 Кодексу України „Про адміністрати-вні правопорушен-ня”

Застосувати фінансові санкції до господарюючих суб’єктів за порушення законодавства про захист прав споживачів, які передба-чені ст.23 Закону про захист прав споживачів та п.2 положення, за-твердженого постановою КМУ від 14.04.94р. №236, мають право:

-          голова Держспоживзахисту та його заступники;

-          начальники управлінь у справах захисту прав споживачів в Ав-тономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастопо-лі, їх заступники. Рішення про накладання стягнення приймається на основі акта

перевірки, який був складений уповноваженою посадовою особою Держспоживзахисту та оформляється постановою в установленій формі. Постанова про накладення стягнення складається в 3-х при-мірниках:

-          перший примірник залишається в державному органі у справах

захисту прав споживачів, посадова особа якого прийняла поста-

нову про накладення стягнення;

-          другий примірник постанови в триденний термін після його при-йняття направляється господарюючому суб’єкту;

-          третій примірник передається у державну податкову інспекцію за місцезнаходженням підприємства для контролю за надхо-дженням суми штрафу.

Штраф повинен бути перерахований підприємством у п’ятнадцяти-денний термін з дня отримання постанови. При пору-шенні цього терміну державна податкова інспекція за місцезнахо-дженням підприємства стягує штраф в безперечному порядку у де-сятиденний термін.

Згідно з п.12 ст.5 Закону про захист прав споживачів органи Держспоживзахисту мають право накладати на винних осіб адміні-стративні штрафи (табл.5.1).

Так, згідно з ст.14 Кодексу України „Про адміністративні право-порушення” (КУ п АП) посадові особи підприємств несуть відпові-дальність за адміністративні правопорушення, які пов’язані з недо-триманням встановлених правил в сфері торгівлі, захисту прав споживачів, стандартизації і метрології, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов’язків.

Підставами для притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності та порядок накладення адміністративних штрафів передбачені наступними статтями Кодексу України „Про адмініст-ративні правопорушення”: 155, 156, 156/1, 167, 168/1, 170, 170/1, 172, 188/2. За факторами здійснення адміністративного правопору-шення посадовою особою Держспоживзахисту складається прото-кол, в якому, крім обов’язкових даних, зазначається суть адмініст-ративного правопорушення та назва нормативного акта, яким передбачена відповідальність за це правопорушення. Протокол під-писується особою, яка його склала та правопорушником посадовою особою перевіряючого підприємства.

Згідно з ст.227 Кодексу України „Про адміністративні правопо-рушення” справа про адміністративне правопорушення розгляда-ється у п’ятнадцятиденний термін з дня складення протоколу.

Рішення про накладення адміністративних штрафів виноситься уповноваженою посадовою особою-начальником Управління у справах захисту прав споживачів в Автономній республіці Крим, в областях, у містах Києві та Сімферополі або його заступниками. На основі рішення виноситься постанова, копія якої протягом трьох днів направляється винній особі.

Постанова про накладення адміністративного штрафу є обов'язковою для виконання підприємствами всіх форм власності, посадовими особами та громадянами.

Згідно зі ст.307 Кодексу України „Про адміністративні правопо-рушення" штраф повинен бути сплачений правопорушником не пі-зніше п'ятнадцяти днів з дня вручення йому постанови про накла-дення штрафу. У випадку несплати штрафу у термін постанова про накладення штрафу направляється за місцем роботи для утримання суми штрафу в примусовому порядку із заробітної плати.

Таким чином, можна зробити висновок, що посадові особи управління у справах захисту прав споживачів мають право при по-рушенні торговельної діяльності скасувати ліцензію на право за-йматися торговельною діяльністю, тимчасово припиняти діяльність підприємства, забороняти реалізацію товарів, які не відповідають вимогам нормативних документів, застосовувати санкції та накла-дати адміністративні стягнення.

Фінансові санкції застосовуються згідно зі статтею 23 Закону України „Про захист прав споживачів", а адміністративні стягнення -згідно з Кодексом України „Про адміністративні правопорушення".