Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
TEMA 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 7.1. Відповідальність за порушення законодавства “Про права споживачів” 7.1.1. Основний зміст статті 23 Закону України „Про захист прав споживачів” : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

TEMA 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 7.1. Відповідальність за порушення законодавства “Про права споживачів” 7.1.1. Основний зміст статті 23 Закону України „Про захист прав споживачів”


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

І.У разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкти господарювання сфери торговельного та інших видів об-слуговування, у тому числі ресторанного господарства, несуть від-повідальність за:

1)         відмову споживачу в реалізації його прав, установлених час-тиною першою статті 8 і частиною третьою статті 10 цього Закону, - у десятикратному розмірі вартості продукції виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не менше двох не-оподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2)         виготовлення або реалізацію продукції, що не відповідає ви-могам нормативних документів, - у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше десяти неопода-тковуваних мінімумів доходів громадян, a у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі десяти неоподатковуваних мі-німумів доходів громадян;

3)         реалізацію продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, але у документах, згідно з якими її передано на реалізацію, відсутні реєстраційні номери сертифіката відповідності або свідоц-тва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердженням відповідності на відповідний вид продукції, - у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, викона-ної роботи, наданої послуги, але не менше десяти неоподаткову-ваних мінімумів доходів громадян, a у разі коли відповідно до за-кону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виготовлення або реалізацію продукції, що не відповідає ви-могам нормативних документів, нормативно-правових актів стосо-вно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, - у розмірі трьохсот відсотків вар-тості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, ви-конаної роботи, наданої послуги, але не менше двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, a у разі коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обо-в'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі п’ятдесяти неопода-тковуваних мінімумів доходів громадян;

5)         реалізацію продукції, забороненої відповідним державним ор-ганом для виготовлення та реалізації (виконання, надання), - у роз-мірі п'ятисот відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше ста не-оподатковуваних мінімумів доходів громадян, a у разі коли відпо-відно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язко-вого обліку доходів і витрат, - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

6)         реалізацію небезпечного товару (отрути, пестицидів, вибухо-і вогненебезпечних речовин тощо) без належного попереджуваль-ного маркування, а також без інформації про правила і умови без-печного його використання - у розмірі ста відсотків вартості оде-ржаної для реалізації партії товару, але не менше двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, a у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обо-в'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі двадцяти неоподат-ковуваних мінімумів доходів громадян;

7)         відсутність необхідної доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію - у розмірі тридцяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів дохо-дів громадян, a у разі коли відповідно до закону суб'єкт господар-ської діяльності не веде обов'язкового обліку доходів і витрат, -у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

8)         створення перешкод службовим особам спеціально уповно-

важеного органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів

та структурного підрозділу з питань захисту прав споживачів орга-

ну місцевого самоврядування у проведенні перевірки якості проду-

кції, а також правил торговельного та інших видів обслуговування

- у розмірі від одного до десяти відсотків вартості реалізованої

продукції за попередній календарний місяць, але не менше десяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, a у разі коли

відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі десяти неоподатко-вуваних мінімумів доходів громадян;

9)         невиконання або несвоєчасне виконання припису посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів про усунення порушень прав споживачів -у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів грома-дян;

10)       реалізацію товару, строк придатності якого минув, - у роз-мірі двохсот відсотків вартості залишку одержаної для реалізації партії товару, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

11)       порушення умов договору між споживачем і виконав-

цем про виконання роботи, надання послуги - у розмірі ста відсот-

ків вартості виконаної роботи (наданої послуги), а за ті самі дії,

вчинені щодо групи споживачів, - у розмірі від одного до десяти

відсотків вартості виконаних робіт (наданих послуг) за попередній

календарний місяць, але не менше п'яти неоподатковуваних мі-

німумів доходів громадян.

2. Суми штрафів зараховуються до державного бюджету.

Порядок їх стягнення визначається Кабінетом Міністрів України.

1.У разі невиконання в добровільному порядку суб'єктами госпо-дарювання сфери торгівлі і послуг, утому числі ресторанного гос-подарства, визначених у статті 26 цього Закону рішень (постанов) спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, його територіальних органів та їх посадових осіб про накладення стягнення примусове виконання та-ких рішень (постанов) здійснюється державною виконавчою служ-бою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".