Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
TEMA 6. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ: HA ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТОВАРИ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ) У СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ 6.1. Права споживачів на інформацію про продукцію 6.1.1. Основний зміст статті 15 Закон” України „Про захист прав споживачів : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

TEMA 6. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ: HA ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТОВАРИ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ) У СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ 6.1. Права споживачів на інформацію про продукцію 6.1.1. Основний зміст статті 15 Закон” України „Про захист прав споживачів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

1. Споживач має право на одержання необхідної, доступної, до-стовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація пови-нна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замов-лення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

Інформація про продукцію повинна містити:

1)         назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

2)         найменування нормативних документів, вимогам яких пови-нна відповідати вітчизняна продукція;

3)         дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів хар-чування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номіналь-ну кількість (масу, об'єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюєть-ся на конкретний продукт;

4)         відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які вста-новлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо за-стосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

5)         позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;

6)         дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

7)         дату виготовлення;

8)         відомості про умови зберігання;

9)         гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);

 

10)       правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11)       строк придатності (строк служби) товару (наслідків, роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийн-яття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Інформація про послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, повинна містити дані про використання чи невикористання виконавцями музичних творів фонограм власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору з музичним супрово-дом або без нього чи фонограм музичного супроводу до власного во-кального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору.

Стосовно продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію. Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього при-родного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов'яза-ний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання). Інформація спо-живачеві повинна надаватися згідно із законодавством про мови.

2.         Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, дово-

диться до відома споживачів виробником (виконавцем, продавцем)

у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці,

а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній фо-

рмі), прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах

обслуговування.

Інформація про продукцію може бути розміщена у місцях, де вона реалізується, а також за згодою споживача доводитися до ньо-го за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

Продукти харчування, упаковані або розфасовані в Україні, по-винні супроводжуватись інформацією про їх походження.

3.         Продавець (виконавець), який реалізує продукцію, повинен

обов'язково зазначати ціну кожної одиниці такої продукції або од-

нієї категорії продукції та ціну однієї стандартної одиниці цієї про-

дукції.

Написи щодо ціни реалізації продукції мають бути чіткими і простими для розуміння.

Ціна продукції повинна включати в себе всі податки та неподат-кові обов'язкові платежі, які відповідно до законодавства сплачу-ються споживачем під час придбання відповідної продукції.

Ha аукціонних торгах споживачам повинна повідомлятися стар-това ціна продажу відповідного товару.

Ціна товару зазначається за одну упаковку такого товару, а якщо товар поставляється без упаковки - за одиницю вимірювання, яка звичайно застосовується до такого товару.

У разі коли за одну ціну пропонується кілька товарів, робіт або послуг чи їх поєднання або якщо продавець (виконавець) надає споживачеві при реалізації однієї продукції право одержати іншу продукцію за зниженою ціною, до споживача доводиться інформа-ція щодо:

1)         змісту та вартості пропозиції та у разі пропонування товарів, робіт або послуг за одну ціну - ціни таких товарів, робіт або по-слуг, взятих окремо;

2)         умови прийняття пропозиції, зокрема строку її дії та будь-яких обмежень, включаючи обмеження щодо кількості.

4.         Вживання понять "знижка" або "зменшена ціна" або будь-яких

інших, аналогічних за значенням, дозволяється лише з додержан-

ням таких умов:

1)якщо вони застосовуються до продукції, яку безпосередньо реалізує суб'єкт господарювання;

2)         якщо такого роду знижка або зменшення ціни застосовується протягом визначеного та обмеженого періоду часу;

3)         якщо ціна продукції є нижчою від її звичайної ціни.

5.         Вживання поняття "розпродаж" або будь-яких інших, аналогі-

чних йому, дозволяється лише з додержанням таких умов:

1)якщо здійснюється розпродаж усіх товарів у межах певного місця або чітко визначеної групи товарів;

2)         якщо тривалість розпродажу обмежено в часі;

3)         якщо ціни товарів, що підлягають розпродажу, є меншими від їх звичайної ціни.

 

6.         Після публічного повідомлення про початок про ведення роз-продажу, застосування знижок або зменшення ціни до споживачів повинна доводитися інформація про ціну продукції, що була вста-новлена до початку проведення відповідного розпродажу, застосу-вання знижок або зменшення ціни, а також ціну цієї ж продукції, встановлену після їх початку.

7.         У разі коли надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про продукцію та про виробни-ка(виконавця, продавця)спричинило:

1)         придбання продукції, яка не має потрібних споживачеві влас-тивостей, - споживач має право розірвати договір і вимагати від-шкодування завданих йому збитків;

2)         неможливість використання придбаної продукції за призна-ченням - споживач має право вимагати надання у прийнятно коро-ткий, але не більше місяця, строк належної інформації. Якщо інфо-рмацію в обумовлений строк не буде надано, споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків;

3)         заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну споживача -споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) вимоги, передбачені статтею 16 цього Закону, а також вимагати відшкодування збитків, завданих природним об'єктам, що перебу-вають у його володінні на праві власності або на інших підставах, передбачених законом чи договором.

8.         Збитки, завдані споживачеві недобросовісною рекламою, під-

лягають відшкодуванню винною особою у повному обсязі.

Продавець не звільняється від відповідальності у разі неодержання ним від виробника (імпортера) відповідної інформації про товар.

9.         Під час розгляду вимог споживача про відшкодування збитків,

завданих недостовірною або неповною інформацією про продукцію

чи недобросовісною рекламою, необхідно виходити з припущення,

що у споживача немає спеціальних знань про властивості та харак-

теристики продукції, яку він придбаває.