Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.4.2. Права споживача у разі укладення договору поза торговельними або офісними приміщеннями (ст. 12 Закону України „ Про захист прав споживачів”) : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

4.4.2. Права споживача у разі укладення договору поза торговельними або офісними приміщеннями (ст. 12 Закону України „ Про захист прав споживачів”)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

1. Положення цієї статті не застосовуються до договорів, укладених поза торговельними або офісними приміщеннями, і які стосуються:

1)         договорів споживчого кредиту;

2)         правочинів з нерухомим майном;

3)         правочинів з цінними паперами; 4)договорів страхування.

2. У разі реалізації продукції поза торговельними або офісними приміщеннями продавець (виконавець) зобов'язаний надати спожи-вачеві документ, який засвідчує факт укладення договору і є під-ставою для виникнення взаємних прав та обов'язків. Такий доку-мент повинен містити інформацію про:

1)         дату укладення договору;

2)         найменування та місцезнаходження продавця (виконавця);

3)         найменування продукції;

4)         ціну;

5)         строк виконання робіт (надання послуг);

6)         інші істотні умови договору;

7)         права та обов'язки сторін договору.

У разі ненадання такої інформації суб'єкт господарювання несе відповідальність, встановлену статтями 15 і 23 цього Закону.

У разі реалізації продукції поза торговельними або офісними при-міщеннями споживач має право розірвати договір за умови повідом-лення про це продавця (виконавця) протягом чотирнадцяти днів з да-ти одержання документа, який засвідчує факт здійснення правочину поза торговельними або офісними приміщеннями чи прийняття про-дукції або першої поставки такої продукції, за умови, що така проду-кція є річчю, а прийняття чи поставка продукції відбувається пізніше часу одержання споживачем документа на їх продаж.

У разі реалізації продукції поза торговельними або офісними приміщеннями продавець (виконавець) повинен повернути сплаче-ні гроші без затримки не пізніше тридцяти днів з моменту повід-омлення споживачем про розірвання договору. Споживач має право не повертати продукції або результати роботи чи послуги до моме-нту повернення йому сплаченої ним суми грошей.

У разі розірвання договору, укладеного поза торговельними або офісними приміщеннями, споживач повинен повідомити продавця (виконавця) про місце, де продукція може бути повернена.

Договором може передбачатися, що продукція або результати робіт (послуг), що були надіслані поштою, повинні у разі розірван-ня договору також бути повернені поштою.

Будь-які витрати, пов'язані з поверненням продукції, покладають-ся на продавця (виконавця). Продавець (виконавець) повинен від-шкодувати витрати споживача у зв'язку з поверненням продукції.

У разі розірвання договору, укладеного поза торговельними або офісними приміщеннями, обов'язок споживача зберігати у себе продукцію припиняється по закінченні шістдесяти днів після її одержання. Якщо продавець (виконавець) не вживає заходів для повернення її протягом зазначеного періоду, така продукція пере-ходить у власність споживача без виникнення зобов'язання з оплати ії вартості.

3.         Якщо споживачеві не було надано документа, який засвідчує

факт здійснення правочину поза торговельними або офісними при-

міщеннями, такий правочин не є підставою для виникнення обов'я-

зків для споживача.

У разі ненадання документа або підтвердження інформації спо-живач повідомляє продавця (виконавця) про недійсність договору. Продавець (виконавець) протягом тридцяти днів з моменту одер-жання такого повідомлення, повинен повернути споживачеві одер-жані кошти та відшкодувати витрати, понесені споживачем у зв'яз-ку з поверненням продукції.

4.         Для здійснення права на розірвання договору споживач пови-

нен зберігати одержану продукцію у незміненому стані.

Знищення, пошкодження або псування продукції, що сталося не з вини споживача, не позбавляє споживача права на розірвання дого-вору. Зменшення вартості продукції внаслідок відкриття упаковки, огляду чи перевірки продукції не позбавляє права споживача на ро-зірвання договору.

5.         У разі коли продавець (виконавець) або третя особа надала

споживачеві кредит на суму коштів за договором, укладеним поза

торговельними або офісними приміщеннями, такий кредит втрачає

чинність у момент розірвання договору

6.Якщо всупереч вимогам цієї статті протягом установлених строків продавець (виконавець) не здійснює повернення сплаченої суми грошей за продукцію у разі розірвання договору, споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості продук-ції за кожний день затримки повернення грошей.