Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4. ПРАВА СПОЖИВАЧА У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВИКОНАВЦЕМ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ I НАДАННЯ ПОСЛУГ 4.4.1. Основний зміст статті 10 Закону України „Про захист прав споживачів” : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

4.4. ПРАВА СПОЖИВАЧА У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВИКОНАВЦЕМ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ I НАДАННЯ ПОСЛУГ 4.4.1. Основний зміст статті 10 Закону України „Про захист прав споживачів”


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

1. Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо ви-конавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за дого-вором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначе-ний строк стає неможливим.

Якщо значну частину обсягу послуги чи робіт (понад сімдесят відсотків загального обсягу) вже було виконано, споживач має пра-во розірвати договір лише стосовно частини послуги або робіт, що залишилася.

2.Якщо під час виконання робіт (надання послуг) стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами договору споживач має право призначити виконавцю відповідний строк для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначений строк - розірвати договір і вимагати відшкодування збитків або дору-чити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця.

З.У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право на свій вибір вимагати:

1)безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк;

2)відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої по-слуги);

3)безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;

4)відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залучен-ням третьої особи;

5)реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору.

Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення не-доліків під час приймання виконаної роботи(наданої послуги) або під час її виконання (надання), а в разі неможливості виявлення не-доліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) -протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого догово-ром, чи протягом двох років з дня прийняття виконаної роботи

(наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором.

6)         За наявності у роботі (послузі) істотних недоліків споживач

має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Якщо істотні недоліки було виявлено в роботі (послузі), викона-ній з матеріалу споживача, споживач має право вимагати на свій вибір або виконання її з такого ж матеріалу виконавця, або розі-рвання договору і відшкодування збитків.

Зазначені вимоги можуть бути пред'явлені споживачем протягом строків, передбачених нормативно-правовими актами та норматив-ними документами, умовами договору, а в разі відсутності таких строків - протягом десяти років.

7)         У разі, коли виконавець не може виконати (прострочує вико-

нання) роботу (надання послуги) згідно з договором, за кожний

день (кожну годину, якщо тривалість виконання визначено у годи-

нах) прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох

відсотків вартості роботи (послуги), якщо інше не передбачено за-

конодавством. У разі коли вартість роботи (послуги) не визначено,

виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі трьох відсот-

ків загальної вартості замовлення.

Сплата виконавцем неустойки (пені), встановленої в разі неви-конання, прострочення виконання або іншого неналежного вико-нання зобов'язання, не звільняє його від виконання зобов'язання в натурі.

6.         Виконавець не несе відповідальності за невиконання, про-строчення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо дове-де, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії не-переборної сили.

7.         Про відступи від умов договору та інші недоліки в роботі (по-слузі), що не могли бути виявлені при звичайному способі її прийн-яття, споживач зобов'язаний повідомити виконавцеві не пізніше трьох діб після їх виявлення.

8.         Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної ро-боти (наданої послуги) зобов'язаний видати споживачеві розрахун-ковий документ, що засвідчує факт виконання роботи (надання по-слуги).

9.         Виконавець зобов'язаний протягом місяця відшкодувати збит-ки, що виникли у зв'язку з втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт (надання

послуг). Виконавець не звільняється від відповідальності, якщо рі-вень його наукових і технічних знань не дав змоги виявити особли-ві властивості речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт (надання послуг).

Якщо виконання робіт (надання послуг) вимагає використання додаткових матеріалів, такі матеріали повинні відповідати вимогам безпеки, встановленим законодавством до таких матеріалів.

10.       Виконавець несе відповідальність за шкоду, завдану життю, здоров'ю або майну споживача, що виникла у зв'язку з використан-ням речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів, присто-сувань чи інших засобів, необхідних для виконання ним робіт (на-дання послуг), незалежно від рівня його наукових і технічних знань, що дає змогу виявити їх властивості, згідно із законодавст-вом.

11.       Якщо під час виконання робіт (надання послуг) виникає не-обхідність у додаткових роботах (послугах), що не були передбаче-ні умовами договору, виконавець зобов'язаний одержати від спо-живача дозвіл на виконання таких робіт (надання послуг).

Будь-які додаткові роботи (послуги), виконані (надані) виконав-цем без згоди споживача, не створюють для споживача будь-яких зобов'язань щодо їх оплати.

12.       Якщо після укладення договору стане очевидним, що роботи

(послуги), зважаючи на їх ціну (вартість) та характеристики або інші

обставини, явно не задовольнятимуть інтересів або вимог споживача,

виконавець зобов’язаний негайно повідомити про це споживача.

Виконавець зобов'язаний таким же чином повідомити спожива-ча, якщо вартість робіт (послуг) може істотно зрости, ніж можна було очікувати під час укладення поговору.

Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) без штрафних санкцій з боку виконавця у разі виникнення обставин, передбачених в абзацах першому та другому цієї частини.

13.       Вимоги цієї статті не поширюються на виконання робіт з га-

рантійного ремонту.