ТЕСТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

1.         Що повинні зробити відповідні органи державної виконавчої

влади у разі відсутності нормативних документів, що містять

обов'язкові вимоги до товару (роботи, послуги), використання яко-

го може завдати шкоди життю, здоров'ю споживача, навколиш-

ньому природному середовищу, а також майну споживача?

1) негайно заборонити випуск і реалізацію таких товарів; 2)призупинити випуск продукції до отримання сертифіката від-повідності;

3)організувати реалізацію таких товарів у спеціальних магазинах.

2.         Наякі товари встановлюється термін служби?

1)         на товари, використання яких понад визначений термін є не-безпечним для споживача;

2)         на харчові продукти;

3)         на складно технічні товари;

4)         на товари, які швидко втрачають придатність до споживання.

3.         Що є підставою для ввезення товарів, на які актами законодав-

ства або іншими нормативними документами встановлено обов'яз-

кові вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров'я споживачів,

їхмайна, навколишнього природного середовища?

1)гігієнічний сертифікат; 2)сертифікат відповідності; 3)сертифікат якості; 4)карантинний сертифікат.

4.         Яким нормативним актом визначається відповідальність за

порушення вимог щодо безпеки товарів?

1)         Законом України « Про захист прав споживачів»;

2)         ГОСТами на відповідні товари;

3)         договором купівлі-продажу;

4)         Цивільним кодексом.

5.         Чи може виготівник (виконавець) інформувати споживача

про можливий ризик і про безпечне використання товару за допо-

могою спеціальних позначень?

1)         ні, не може, потрібна інструкція;

2)         може;

3)         може при розшифруванні позначень.

6.         Чи відшкодовується збиток, заподіяний споживачу товарами

з недоліками?

1)         частково і залежно від інформованості споживача;

2)         так, у повному обсязі;

3)         ні, не відшкодовується.

7.         Чи має право споживач вимагати відшкодування, якщо він не

перебуваву договірних відносинах із продавцем?

1)         так, має;

2)         ні, не має;

3)         має при наявності товарного чи касового чеку.

8.         Чи несе відповідальність продавець за me, гцо Виготівник по-

ставив йому неякісний moeap і він заподіяв шкоду споживачу?

1)         ні, відповідальність несе виготівник;

2)         50:50 несуть відповідальність виготівник і продавець;

3)         відповідальність несе тільки продавець.

9.         Протягом якого терміну споживач має право звернутися до

продавця за відшкодуванням заподіяної шкоди?

1)         протягом гарантійного терміну, а якщо такий не встановлено -протягом 10 років з дати виготовлення товару;

2)         протягом гарантійного терміну, а якщо такий не встановлено -протягом 10 років з дати купівлі товару;

3)         протягом гарантійного терміну.

10.       Чи відшкодовує продавець збитки, пов’язані з відкликанням

товарів?

1)         ні, не відшкодовує;

2)         відшкодовує;

3)         залежно від умов договору купівлі-продажу.