Передмова


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

„Захист прав споживачів" є дисципліною вибіркової частини ци-клу професійної та практичної підготовки спеціаліста.

Ставши на шлях ринкових перетворень, Україна сьогодні пережи-ває глибоку соціально-економічну кризу. Швидке посилення майно-вої нерівності та розшарування населення, невпевненість у майбут-ньому, правова, економічна та соціальна незахищеність громадян країни стають однією з найгостріших проблем. Тому особливу увагу слід приділити дисциплінам, які здатні підвищити захищеність гро-мадян. Насамперед йдеться про безпечність товарів та послуг, які споживає населення та якість яких суттєво впливає на здоров'я гро-мадян і рівень їх життя в цілому. Вирішення вказаних проблем ускладнюється тим, що нові, адекватні ринковим методам господа-рювання інститути та механізми в Україні ще не сформовані.

Мета курсу - забезпечити поглиблене вивчення основних прав спо-живачів щодо придбання, використання (споживання) товарів і послуг, а також нормативних актів, що регулюють цю сферу відносин.

Основними завданнями курсу є вивчення: прав споживачів, що визначені міжнародною організацією споживчих товариств (ЮСЦ); формування та розвитку консюмеризму; проблем захисту інтересів і прав споживачів; правової бази консюмерського руху в Україні; консюмерських структур в державі; міжнародного співробітництва України в сфері консюмеризму.

Підручник укладений на основі програми з урахуванням знань студентів, які вони отримали при вивченні дисциплін бакалаврсь-кого рівня: фундаментальних (хімія і методи дослідження сировини і матеріалів; фізика і методи дослідження сировини і матеріалів; основи стандартизації, метрології і управління якістю; сенсорний аналіз; теоретичні основи товарознавства; товарознавство непродо-вольчих товарів; основи маркетингу), професійно-орієнтованих (матеріалознавство та основи технології виробництва товарів на-родного споживання; організація та технологія торгівлі та послуг; комерційне право; маркетингова діяльність підприємств). У ньому висвітлені сучасні досягнення науки і виробництва.

У результаті вивчення дисципліни „Захист прав споживачів,, сту-дент повинен знати:

•          основні напрямки формування громадсько-державної політики для забезпечення захисту прав споживачів;

•          основні напрями державного регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі; закон „Про захист прав споживачів” та

інші нормативно-правові акти, що регулюють цю сферу діяльності людини;

•          порядок інспектування підприємств торгівлі;

•          права продавців і їх захист;

•          правові основи захисту прав споживачів;

•          права споживачів і їх захист;

•          право на задоволення основних потреб;

•          право на безпеку;

•          право на інформативність;

•          право вибору;

•          право бути вислуханим;

•          право на відшкодування;

•          право на споживчу освіту;

•          право на здорове навколишнє середовище;

•          правила торгівлі непродовольчими товарами;

•          правила торгівлі різними групами продовольчих товарів;

•          історію формування та розвитку консюмеризму в Україні;

•          сучасні проблеми споживання і захисту прав споживачів в Україні

Студент повинен вміти:

•          читати і розшифрувати товарну інформацію;

•          ідентифікувати товар в сфері обігу;

•          документально оформляти результати контролю якості това-рів;

•          складати обгрунтовані заявки;

•          здійснювати перевірку дотримання правил підприємницької діяльності;

•          здійснювати контроль за дотриманням правил продажу про-довольчих та непродовольчих товарів.

•          здійснювати перевірку дотримання суб'єктами підприємниць-кої діяльності гарантованих законодавством прав споживачів

Проблема захисту прав споживачів - це комплексна, багатоаспе-ктна проблема, яка безпосередньо пов'язана зі зміцненням націона-льної безпеки держави та захистом її громадян. Вона торкається всього ланцюга виробничих відносин: товаровиробник-торгівля-споживач, і в кожній ланці цих відносин має свої специфіку й особ-ливості.

Захист прав споживачів є актуальним у контексті економічної безпеки. Економічна безпека - це такий стан розвитку національної

економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовні-шніх загроз і здатний задовольнити матеріальні потреби особи, су-спільства, держави. Загрозами економічній безпеці України слід вважати явні чи потенційні дії, що ускладнюють або роблять немо-жливими реалізацію національних економічних інтересів і створю-ють небезпеку для соціально-економічної і політичної системи, на-ціональних цінностей, життєзабезпечення нації та окремої особи. У зв'язку з цим проблема захисту прав споживачів вимагає від держа-ви цілеспрямованих дій щодо забезпечення основних прав людини. Основна мета курсу „Захист прав споживачів" - забезпечити по-глиблене вивчення основних прав споживачів щодо придбання, ви-користання (споживання) товарів і послуг, а також нормативних ак-тів, що регламентують цю сферу відносин. Завданнями курсу є:

•          вивчення прав споживачів у сфері торговельного та інших видів обслуговування;

•          вивчення прав споживачів: у разі порушення виконавцями умов договору про виконання робіт (надання послуг); майнової від-повідальності за шкоду, заподіяну товарами (роботами, послу-гами) неналежної якості; відповідальності за порушення зако-нодавства про захист прав споживачів;

•          вивчення досвіду організацій захисту прав споживачів за кор-доном в контексті історичних перетворень;

•          аналіз ефективності впровадження різноманітних нововведень відповідно до споживчої концепції окремих країн та світової концепції;

•          ознайомлення із структурою організації захисту прав спожива-чів: громадських, державних, об'єднаних установ, визначення функцій, які виконують ці установи в сучасних умовах;

•          окреслення перспективних шляхів підвищення ефективності ор-ганізації захисту споживача в Україні та в світі, в тому числі, ви-ділення проблеми освітянства та поінформованості населення.

У сучасних умовах ринкової економіки кожен продавець (виготі-вник, виконавець) намагається привернути увагу до свого товару, тим самим збільшуючи обсяги своїх продажів.

Але кожен продавець (виготівник, виконавець) повинен розумі-ти, що товар, який він реалізує (виготовляє), повинен відповідати нормативно - правовим актам, які діють в Україні.

Товари (роботи, послуги), які придбаває споживач, мають бути належної якості, з відповідною документацією та зазначеними гарантійними термінами, для того щоб в разі неякісного товару (ро-боти, послуги) споживач міг пред'явити продавцеві (виготівникові, виконавцеві) вимоги щодо ремонту, обміну даного товару.

Сьогодні багато продовольчих товарів містить різні хімічні та синтетичні домішки, які наносять шкоду здоров'ю людини. Так, наприклад, у напоях містяться шкідливі барвники, у консервах -консерванти.

Виявлені випадки, коли дитячі іграшки виготовляли із шкідливих для здоров'я дитини полімерів та інших неякісних матеріалів. Тому кожна людина має право бути поінформованою у повній мірі про склад продуктів, які вживає, та про склад промислових товарів, якими користується вона та її діти, тобто має право на безпеку товарів.

Споживачі мають право на:

^ задоволення основних потреб;

>          основні товари та послуги, які забезпечують виживання (хар-

чування, одяг, освіту);

^ інформованість - отримані відомості необхідні для того, щоб робити вибір і для прийняття рішення;

>          право вибору - визначає право мати доступ до різноманітних товарів і послуг;

>          право бути вислуханим - відстоювати свої інтереси і спонука-ти урядові та інші органи брати їх до повного розгляду;

>          відшкодування - на задоволення обґрунтованих претензій, тобто право стримувати компенсацію у випадках придбання неякісних товарів або отримання незадовільних послуг.

Сьогодні актуальним є питання про право споживача на інфор-мацію про товари (роботи, послуги), адже не маючи необхідної і доступної інформації про товар, не можна реально оцінити його за якістю та за споживними властивостями. Знання цих прав забезпе-чує можливість компетентного вибору товару.

Нерідко характеристика товару подається іноземною мовою, не вказується виробник товару, відсутні протипоказання щодо засто-сування, не вказуються дати виготовлення і реалізації товару і т. п. Такий товар за певних умов може бути небезпечний для життя здо-ров'я споживача.

Що робити в такій ситуації споживачеві? Куди звернутися?

На ці та багато інших питань дає відповідь цей підручник, поси-лаючись на законодавчі документи.

Україна першою серед колишніх республік СРСР прийняла За-кон «Про захист прав споживачів». Цей закон регулює відносини

між споживачами товарів (робіт, послуг) і виготівниками (виробни-ками) виконавцями, продавцями в умовах різних форм власності, встановлює права споживачів та визначає механізм реалізації дер-жавного захисту їх прав.

У Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Л)безпека продукції- відсутність будь-якого ризику для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього природного середови-ща за звичайних умов використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції;

2)введення продукції в обіг-дїі суб'єкта господарювання, спря-мовані на виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з подальшою самостійною або опосередкованою реаліза-цією на території України;

3)виконавець - суб'єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги;

А)виробник - суб'єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення та-кого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаков-ці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім'я), торговельну марку або ін-ший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання; або імпортує товар;

Ь)гарантійний строк - строк, протягом якого виробник (прода-вець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язан-ня про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв'язку з введенням її в обіг;

Ь)офісне приміщення - будь-яке приміщення (будівля тощо), в якому знаходиться суб'єкт господарювання або його філія, або його структурний підрозділ, або представництво;

7)договір - усний чи письмовий правочин між споживачем і про-давцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного пра-вочину оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий документ);

Ь)договір, укладений на відстані, - договір, укладений продав-цем (виконавцем) із споживачем за допомогою засобів дистанцій-ного зв'язку;

9)договір, укладений поза торговельними або офісними при-міщеннями, - договір, укладений із споживачем особисто в місці, іншому ніж торговельні або офісні приміщення продавця;

10)електронне повідомлення - інформація, надана споживачеві через телекомунікаційні мережі, яка може бути у будь-який спосіб відтворена або збережена споживачем в електронному вигляді;

\\)засоби дистанційного зв'язку- телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Ін-тернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані;

12) істотний недолік- недолік, який робить неможливим чи не-допустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а)         він взагалі не може бути усунутий;

б)         його усунення потребує понад чотирнадцять календарних

днів;

в)         він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором;

13)належна якість товару, роботи або послуги - властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем;

ЛА)нечесна підприємницька практика - будь-яка підприємни-цька діяльність або бездіяльність, що суперечить правилам, торго-вим та іншим чесним звичаям та впливає або може вплинути на економічну поведінку споживача щодо продукції;

1 Ь)недолік - будь-яка невідповідність продукції вимогам норма-тивно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, надану виробником (виконавцем, продавцем);

Л§)нормативний документ - цей термін застосовується у зна-ченні, визначеному Законом України "Про стандартизацію";

17)послуга - діяльність виконавця з надання (передачі) спожива-чеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріаль-ного блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням спо-живача для задоволення його особистих потреб;

1 Ь)продавець - суб'єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації;

Л§)продукція - будь-який виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляється, виконується чи надається для задоволення суспіль-них потреб;

20)реалізація - діяльність суб'єктів господарювання з продажу товарів (робіт, послуг);

2Л)робота - діяльність виконавця, результатом якої є виготов-лення товару або зміна його властивостей за індивідуальним замов-ленням споживача для задоволення його особистих потреб;

22)споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, викорис-товує або має намір придбати чи замовити продукцію для особис-тих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяль-ністю або виконанням обов'язків найманого працівника;

23)       споживчий кредит- кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на при-дбання продукції;

24)       строк (термін) придатності - строк (термін), визначений нормативно-правовими актами, нормативними документами, умова-ми договору, протягом якого у разі додержання відповідних умов зберігання та/або експлуатації чи споживання продукції якісні показ-ники і показники безпеки повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів та умовам договору;

2Ь)строк служби - календарний строк використання продукції за призначенням, починаючи від введення в обіг чи після ремонту, протягом якого виробник (виконавець) гарантує її безпеку та несе відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини;

26)       торговельне приміщення - майновий комплекс, який займає окрему споруду (офісне приміщення) або який розміщено у спеціа-льно призначеній та обладнаній для торгівлі споруді, де суб'єкт го-сподарювання здійснює діяльність з реалізації товару;

27)       фальсифікована продукція - продукція, виготовлена з пору-шенням технології або неправомірним використанням знака для то-варів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.

Законодавство України про захист прав споживачів складається з цього Закону та інших актів законодавства, що видаються відпові-дно до нього.