Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ НА БЕЗПЕКУ ПРОДУКЦІЇ (НАСЛІДКИ РОБІТ) 4.3.1. Основний зміст статті 14 Закон” України „Про захист прав споживачів : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

4.3. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ НА БЕЗПЕКУ ПРОДУКЦІЇ (НАСЛІДКИ РОБІТ) 4.3.1. Основний зміст статті 14 Закон” України „Про захист прав споживачів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

1. Споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя, здоров'я, навколишнього природного середовища, а та-кож не завдавала шкоди його майну.

У разі відсутності нормативних документів, нормативно-правових актів, що містять обов'язкові вимоги до продукції, вико-ристання якої може завдати шкоди життю, здоров'ю споживача, на-вколишньому природному середовищу, а також майну споживача, відповідні органи виконавчої влади, що здійснюють державний за-хист прав споживачів, зобов'язані негайно заборонити випуск і реа-лізацію такої продукції.

2. Ha товари (наслідки робіт), використання яких понад визначе-ний строк є небезпечним для життя, здоров'я споживача, навколи-шнього природного середовища або можуть заподіяти шкоду май-ну споживача, встановлюється строк служби (строк придатності). Ці вимоги можуть поширюватись як на виріб у цілому, так і на окремі його частини.

Виробник (виконавець, продавець) повинен попереджати спожи-вача про встановлений строк служби (строк придатності) товару (наслідків роботи) або його частини, обов'язкові умови його вико-ристання та можливі наслідки в разі їх невиконання, а також про необхідні дії після закінчення цього строку.

Забороняється змінювати строк служби (строк придатності), який зазначено на етикетці, упаковці або у супровідних документах на товар, а також вводити в обіг товари, строк придатності яких минув.

З.Якщо для безпечного використання продукції, її зберігання, транспортування та утилізації необхідно додержуватися спеціаль-них правил, виробник (виконавець) зобов'язаний розробити такі правила та довести їх до продавця або споживача, а продавець - до споживача.

4.Продукція, на яку актами законодавства або іншими норматив-ними документами встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпе-чення безпеки для життя, здоров'я споживачів, їх майна, навколиш-нього природного середовища і передбачено нанесення національного знака відповідності, повинна пройти встановлену процедуру оцінки відповідності. Виробник має право маркувати продукцію національним знаком відповідності за наявності декла-рації про відповідність та/або сертифіката відповідності, виданих згідно із законодавством.

Реалізація продукції (у тому числі імпортних товарів) без марку-вання національним знаком відповідності та/або без сертифіката відповідності чи декларації про відповідність забороняється.

Підставою для митного оформлення імпорту таких товарів на територію України є наявність передбачених законодавством до-кументів, які засвідчують факт проходження ними процедури оцін-ки відповідності.

Відповідальність за порушення вимог щодо безпеки продукції, передбачених цією частиною, визначається цим Законом та інши-ми законодавчими актами.

5.         Якщо встановлено, що при додержанні споживачем правил

використання, зберігання чи транспортування товарів (наслідків

робіт) вони завдають або можуть завдати шкоди життю, здоров'ю,

майну споживача чи навколишньому природному середовищу, ви-

робник (виконавець, продавець) зобов'язаний негайно припинити їх

виробництво (реалізацію) до усунення причин заподіяння шкоди, a

в необхідних випадках - вжити заходів щодо вилучення їх з обігу і

відкликання у споживачів.

Якщо причини заподіяння шкоди усунути неможливо, виробник (виконавець) зобов'язаний зняти таку продукцію з виробництва, вилучити з обігу, відкликати у споживачів. У разі невиконання цих обов'язків зняття продукції з виробництва, вилучення з обігу і від-кликання у споживачів проводиться за приписом органів виконав-чої влади, що здійснюють контроль за безпекою продукції.

Виробник (виконавець) зобов'язаний відшкодувати у повному обсязі завдані споживачам збитки, пов'язані з відкликанням проду-кції.

6.         Створюючи новий (модернізований) товар, розробник пови-нен подати технічну документацію відповідному органу для прове-дення державної експертизи на його відповідність вимогам щодо безпеки для життя, здоров'я і майна споживачів, а також навколи-шнього природного середовища.

7.         Виробник (виконавець) зобов'язаний інформувати споживача про можливий ризик і про безпечне використання продукції за до-помогою прийнятих загальновідомих у міжнародній практиці по-значень.