Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
TEMA 4. ПРАВА СПОЖИВАЧА В РАЗІ ПРИДБАННЯ НИМ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ТА МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ТОВАРАМИ (РОБОТАМИ, ПОСЛУГАМИ) НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ 4.1 Права споживачів у разі придбання ними товарів неналежної якості 4.1.1 Основний зміст статті 8 Закону України „Про захист прав споживачів” : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

TEMA 4. ПРАВА СПОЖИВАЧА В РАЗІ ПРИДБАННЯ НИМ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ТА МАЙНОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ТОВАРАМИ (РОБОТАМИ, ПОСЛУГАМИ) НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ 4.1 Права споживачів у разі придбання ними товарів неналежної якості 4.1.1 Основний зміст статті 8 Закону України „Про захист прав споживачів”


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

1.         У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку

недоліків споживач в порядку та у строки, що встановлені законо-

давством, має право вимагати:

1)         пропорційного зменшення ціни;

2)         безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3)         відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продав-ця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необ-хідності висновком експертизи, споживач в порядку та у строки, що встановлені законодавством, і на підставі обов'язкових для сто-рін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

1)         розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошо-вої суми;

2)         вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний з числа наявних у продавця (виробника), товарів.

2.         Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у викорис-

танні та були реалізовані через роздрібні комісійні торговельні під-

приємства, вимоги споживача, зазначені у частині першій цієї стат-

ті, задовольняються за згодою продавця.

Згідно з цією частиною задовольняються вимоги споживача що-до товарів, гарантійний строк на які не закінчився.

3.         Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті,

пред'являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі

товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги,

за місцезнаходженням споживача.

Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених час-тиною першою цієї статті, а в разі її невиконання заявити іншу ви-могу, передбачену частиною першою цієї статті.

Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задоволь-няють також створені власником продавця торговельні підприємс-тва та філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним спо-живачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції представників підприємств-виробників виконують їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі договору з виробником.

4.         Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зо-бов'язані інформувати споживача про підприємства, що задоволь-няють вимоги, встановлені частинами першою і третьою цієї статті. За ненадання такої інформації встановлюється відповідальність згі-дно із статтями 15 і 23 цього Закону.

5.         Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов'язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.

Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять кілограмів продавцуві, виробникові (підприємству, що задоволь-няє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника (підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті).

6.         За наявності товару вимога споживача про його заміну підля-

гає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевір-

ці якості - протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.

У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання від-повідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред'явити продавцю, виробнику (підприємству, що виконує їх функції) інші вимоги, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 частини першої цієї статті.

7.         Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки

(моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змі-

нилася, перерахунок вартості не провадиться.

Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої ма-рки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться

виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни -виходячи з вартості на час купівлі.

При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі під-вищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - ви-ходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі не-можливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

8.         У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналеж-ної якості продавець зобов'язаний замінити їх на товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недо-ліки виявлено у межах строку придатності. При цьому розрахунки із споживачем провадяться в порядку, передбаченому абзацом тре-тім частини сьомої цієї статті.

9.         При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунен-ня недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнад-цяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифі-кації) незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (під-приємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені части-ною першою цієї статті) зобов'язані створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міні-стрів України.

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (чо-тирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного відсотка вартості товару.

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні стро-ки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві то-вару після ремонту.

10.       Споживач має право пред'явити виробнику (продавцю) вимо-

гу про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гара-

нтійного строку. Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не встановлено - протягом цесяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки (істотні недолі-ки), допущені з вини виробника. Якщо цю вимогу не задоволено у строки, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, споживач має право на свій вибір пред'явити виробникові (продавцеві) інші вимо-ги, відповідно до частини першої цієї статті.

11.       Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення спожи-

вачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановле-

но гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа,

що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати спожи-вачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.

У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого доку-мента, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

12.       Виробник зобов'язаний відшкодувати всі збитки продавця

(підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені час-

тиною першою цієї статті), який розглядає претензію споживача до

придбаного товару.

Продавець (виробник) товарів зобов'язаний у місячний строк відшкодувати підприємству, що виконує його функції, збитки, яких воно зазнало у зв'язку Із.задоволенням вимог споживача, пе-редбачених цією статтею.

13.       Вимоги, встановлені частиною першою цієї статті щодо то-варів, виготовлених за межами України, задовольняються за раху-нок продавця (імпортера).

14.       Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задо-вольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушен-ня споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особи-сто або через свого представника.