Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.6. Повноваження органів з захисту прав споживачів та порядок проведення перевірок : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

3.6. Повноваження органів з захисту прав споживачів та порядок проведення перевірок


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

Згідно зі ст.4 Закону України „Про захист прав споживачів" пов-новажними органами з захисту прав споживачів є:

-          Державний комітет України у справах захисту прав споживачів та його територіальні органи;

-          Державний комітет України зі стандартизації, метрології і сер-тифікації та його територіальні органи;

-          органи і установи Державного санітарно-епідеміологічного на-гляду України;

-          Ради народних депутатів, органи місцевого самоврядування, мі-сцеві державні адміністрації та інші.

Посадові особи вказаних органів мають право:

-          видавати господарюючим суб'єктам обов'язкові до виконання приписи про припинення порушень прав споживачів;

-          перевіряти на підприємствах торгівлі, громадського харчування та послуг:

а)         якість товарів (робіт, послуг);

б)         дотримання обов'язкових вимог з безпеки товарів (робіт, по-

слуг);

в)         дотримання правил торгівлі та надання послуг;

-          вільно входити і обстежувати будь-які виробничі, складські, тор-говельні та інші приміщення;

-          відбирати зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки якості на місці або для про-ведення незалежної експертизи в лабораторіях (при цьому така екс-пертиза виконується за рахунок підприємств, у яких відбувалася перевірка). Порядок відбору зразків затверджений постановою КМУ від 02.04.94р. №215;

-          проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за вказані послуги та реалізовані товари. Порядок

проведення таких перевірок затверджений постановою КМУ від 02.04.94р. №215;

-          припиняти відвантаження та реалізацію товарів, які не відпові-дають вимогам нормативних документів, до усунення недоліків, згідно з положенням, затвердженим постановою ВРУ від 25.01.95р. №26/95 - ВР;

-          забороняти реалізацію споживачам товарів (виконання робіт, на-дання послуг), на які у підприємств:

 

1)         відсутні документи, які засвідчують їх відповідність вимогам но-рмативних документів;

2)         відсутні сертифікати відповідності при реалізації товарів;

3)         відсутні документи, які підтверджують відповідну якість імпорт-них товарів;

 

-          тимчасово, до усунення виявлених недоліків, припиняти діяль-ність підприємств сфери торгівлі, громадського харчування і по-слуг, які систематично реалізують недоброякісні товари, пору-шують правила торгівлі і надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів у порядку, затвердженому постановою ВРУ від 25.01.95р. №26/95 - ВР;

-          опломбовувати в сфері торгівлі, громадського харчування та по-слуг:

 

1)         виробничі, складські, торговельні та інші приміщення;

2)         неправильні, несправні й такі, що не мають відповідного клейма чи з порушеними термінами повірки вимірювальні прилади, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів у від-повідності до порядку, затвердженого наказом Держспоживзахи-сту від 13.02.96р. №5;

 

-          вилучати неякісні товари, документи та інші предмети, що свід-чать про порушення прав споживачів;

-          подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів;

-          передавати матеріали перевірок на дії осіб, що мають ознаки злочину, органам дізнання чи попереднього слідства;

-          накладати на винних осіб адмініст’ативні штрафи;

-          накладати на господарюючих субєктів сфери торгівлі, громад-ського харчування та послуг, в тому числі на громадян-підприємців, стягнення, передбачені ст.23 Закону про захист прав споживачів.

Державний контроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів здійснюється Держспоживзахистом та його регіо-нальними органами, які мають право перевіряти:

-          підприємства, установи та організації незалежно від форми влас-ності і організаційно-правових форм;

-          громадян-підприємців;

-          іноземних юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку дія-льність на території України.

Права посадових осіб органів захисту прав споживачів при про-веденні перевірок викладені в ст.5 Закону про захист прав спожи-вачів. Порядок проведення контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари затверджений постановою КМУ від 02.04.94р. №215.

Контрольні перевірки проводяться посадовими особами вищеза-значених органів Держспоживзахист після пред'явлення службово-го посвідчення і в присутності особи, яка здійснює безпосередній продаж товарів (продавця), та, по можливості, представника пере-віряючого господарюючого суб'єкта (наприклад, директора мага-зину).

Результати контрольної перевірки оформляються актом, один примірник якого залишається у перевіряючого підприємства.

Якщо при проведенні контрольної перевірки будуть встановлені порушення правил торгівлі, особа, що допустила порушення, зо-бов'язана надати письмове пояснення. Це пояснення додається до акта контрольної перевірки, про що в акті ставиться відповідна від-мітка.

Акт про результати контрольної перевірки підписується всіма учасниками контрольної перевірки.

Продавець (виконавець), представник господарюючого суб'єкта мають право при підписанні акта письмово оформити свою незгоду з результатами контрольної перевірки в формі протоколу розбіжно-стей. Згідно зі ст.10 Указу Президента України від 23.07.98р. №817/98 „Про деякі міри з дерегулювання підприємницької діяль-ності" державні органи у справах захисту прав споживачів здійс-нюють позапланові перевірки діяльності суб'єктів підприємницької діяльності виключно на основі отримання від споживачів скарг про порушення такими суб'єктами вимог законодавства про захист прав споживачів.

Скарга споживача повинна подаватися в письмовому вигляді і містити прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, серію і но-мер паспорта або інший документ, який засвідчує особу, а також дані про товар, при продажу якого були порушені права споживача.

Органи у справах захисту прав споживачів не мають права розго-лошувати відомості про споживача, який подав скаргу.

3 цього ми бачимо, що службові особи управління у справах за-хисту прав споживачів мають широкі повноваження. Вони мають право перевіряти на підприємствах торгівлі і громадського харчу-вання якість товарів, дотримання правил торгівлі, вільно входити і обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення, забороняти реалізацію товарів, тимчасово припиняти діяльність торговельних підприємств, накладати штрафи та стяг-нення. Але також службові особи повинні суворо дотримуватися законодавства України „Про захист прав споживачів” та зобов’язані не розголошувати відомостей, отриманих під час здійснення своїх повноважень.