Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2.3. Федерація товариств споживачів країн СНД : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

3.2.3. Федерація товариств споживачів країн СНД


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

У грудні 1989 р. чотири десятки реально існуючих місцевих клу-бів, товариств, союзів, асоціацій споживачів об'єдналися у Федера-цію товариств споживачів СРСР. 3 перших же кроків Федерацією був прийнятий розумний курс на автономію її складових частин. Рішення Федерації носили не директивний, а рекомендаційний ха-рактер. Вона не керувала, а координувала зусилля, допомагала об-міну досвідом, методиками та ін.

На початку 1992 р. у зв'язку з розпадом СРСР Федерація това-риств споживачів СРСР була перетворена в Міжнародну Конфеде-рацію товариств споживачів (КонфТС). Реалізуючи на практиці фундаментальний принцип міжнародних консюмерських організа-цій, зафіксований в Статуті СІ. КонфТС стала незалежною, неуря-довою; неприбутковою міжнародною організацією. Вона не отри-мує ані державних субсидій, ані спонсорської підтримки від комерційних структур. Принцип її роботи - ніякої політики.

Склад Конфедерації постійно оновлюється. Зараз вона об'єднує національні консюмерські організації країн СНД (Білорусі, Вірме-нії, Туркменистану, Російської Федерації: Союз споживачів РФ, Лі-гу захисників споживачів, Товариство споживачів автотехніки), a також близько п'яти десятків регіональних товариств споживачів (обласних і місцевих). Зокрема, від України до КонфТС входять Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька області, а також Київська міська організація "Захист споживача".

Засідання Координаційної Ради КонфТС - основного органу ор-ганізації - відбувається кілька разів на рік. Керівництво між засі-даннями Ради здійснюється Правлінням. Низові регіональні това-риства входять до своєї "головної" (національної, обласної) організації, з одного боку, з другого - безпосередньо, як повнопра-вний член, до КонфТС.

При КонфТС діє ряд професійних спеціалізованих служб. Струк-тура КонфТС показана на рис. 3.2.

Так, інформаційне агентство формує банк даних про якість про-дукції, виробників й імпортерів товарів, про рейтинг та порівняльні характеристики різних, фірм та їх виробів, а також збирає дані про незалежні лабораторії, що контролюють стандарти споживчих то-варів. Накопичується юридична інформація (рішення судів, комен-тарів до законодавства), що стосується споживачів та ін. Необхідні матеріали на договірній основі надають КонфТС, а також отримують від неї регіональні товариства споживачів, експертні лаборато-рії, підприємці.

Юридична фірма "Адвокат потребителя" мету своєї діяльності вбачає у захисті прав й інтересів споживачів як на території Росій-ської Федерації, так і за кордоном, а також у сприянні створенню солідної правової основи для розвитку цивілізованих форм ринко-вих відносин.

Головне дітище Редакційно-видавничого центру КонфТС - жур-нал "СПРОС (абревіатура якого розшифровується таким чином: (рос) Советьі Потрсбителям. Рейтинги. Обзорьі. Ситуации.). Жур-нал виходить один раз на два місяці. Всі спеціалізовані служби і підрозділи КонфТС мають в ньому свої рубрики

Проблему фінансування своєї діяльності КонфТС вирішує само-стійно. Частина коштів надходить від продажу розроблених профе-сійними структурами методик та юридичних послуг. Іноді, намага-ючись допомогти малоімущим, фірма "Адвокат потребителя" і юристи товариств споживачів - членів організації - звільняють сво-їх клієнтів від внесення авансу за ведення справи, проводять експе-ртизу за свій рахунок. Деякий прибуток приносять інформаційні видання. Хоча вони, відповідно до правил міжнародного консюме-ризму, не публікують реклами.