Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3. Права та обовлязки споживачів згідно з Законом України „Про захист прав споживачів" : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

2.3. Права та обовлязки споживачів згідно з Законом України „Про захист прав споживачів"


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

Закон України “Про захист прав споживачів” регулює відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) і виробниками, продавця-ми і виконавцями в умовах різних форм власності, встановлює пра-ва споживачів та визначає механізм реалізації державного захисту їх прав.

1.         Споживачі під час придбання, замовлення або використання

продукції, яка реалізується на території України, для задоволення

своїх особистих потреб мають право на:

-          захист своїх прав державою;

-          належну якість продукції та обслуговування;

-          безпеку продукції;

-          необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробни-ка (виконавця, продавця);

 

-          відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальси-фікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а та-кож майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної не-безпечною для життя і здоров'я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством;

-          звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав;

-          об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання спо-живачів).

 

2.         Споживачі також мають інші права, встановлені законодавст-вом про захист прав споживачів.

3.         Споживачі зобов'язані:

перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з

правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником

(продавцем, виконавцем) документації на товар;

у разі необхідності роз'яснення умов та правил використання

товару - до початку використання товару звернутися за роз'яс-

неннями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої, вка-

заної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх фун-

кції;

користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та

дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виро-

бником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;

з метою запобігання негативним для споживача наслідкам ви-

користання товару - застосовувати передбачені виробником в

товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених

експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі

відсутності таких правил в документації - дотримуватися зви-

чайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів та-

кого роду.

Серед усіх цих прав важливе місце належить праву споживача у

сфері торговельного та інших видів обслуговування (про це гово-

риться в Ст.17 закону). Адже на сьогодні щодня зустрічаються по-

рушення в цій сфері: реалізація товарів неналежної якості,

обмірювання споживачів, обважування, збільшення ціни, ненадан-

ня необхідної і достовірної інформації про товар, виробника про-

давця, режиму роботи, примушування споживачів купівати товар

непотрібного асортименту та інші. I дуже часто споживачі не зна-

ють про можливості оскарження і притягнення до відповідальності

винної сторони (про це в Ст.23 закону). Важливість даної теми -

висвітлити всі аспекти і положення щодо прав споживачів у сфері

торговельного обслуговування та обов‘язки продавців, а також

можливі наслідки при порушенні прав споживачів в даній галузі.