Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
TEMA 2. Правові основи захисту прав споживачів 2.1. Основні етапи розвитку ринків. Історично-традиційні пра-ва виробників, продавців і споживачів : Захист прав споживачів : Бібліотека для студентів

TEMA 2. Правові основи захисту прав споживачів 2.1. Основні етапи розвитку ринків. Історично-традиційні пра-ва виробників, продавців і споживачів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

Загрузка...

У процесі розвитку суспільства можна виділити декілька етапів з характерними ознаками.

Перший етап - "суспільство масового виробництва" - характер-ний націленістю на зростання обсягу випуску продукції. Акцент на ії якості особливо не робився і споживач, який відчував потребу в товарі, менше уваги звертав на його якість. Виробники основну увагу приділяли збільшенню кількості продукції і мало уваги звер-тали на її якість.

Другий етап - перехід від "ринку продавця" до "ринку покупця". Головними дійовими особами "ринку продавця", який домінує у традиційному індустріальному суспільстві, є виробник товару (продавець) і покупець (споживач), який мав мінімальну можли-вість впливу на ринок та якість товарів. У нинішній період соціаль-но орієнтованої економіки "ринок продавця" поступається місцем "ринку покупця", для якого характерне всебічне врахування потреб споживачів.

Третій етап - "суспільство масового споживання " - характеризу-ється виробництвом високоякісних, споживчих товарів тривалого користування та послуг високої якості. Масове виробництво серій-ної продукції у величезних масштабах, що донедавна вважалося символом сучасності, поступилося місцем виробництва високоякіс-них товарів, які випускаються невеликими партіями і постійно оно-влюються.

Перш ніж запропонувати товар ринку, необхідно здійснити соці-альні дослідження з метою виявлення об'єктивних потреб різних верств населення, рівня та характеру наявного попиту, вимог до якості. При цьому враховуються також інтереси виробника-продавця. Посилюється боротьба за споживача, зростає роль кон-куренції у сфері якості товарів та послуг.

Таблиця 2.1. Характерні ознаки ринків різних періодів розвитку суспільства

 

Ринок продавця        Ринок покупця          Ринок споживача

- Виробництво на-   - Виробництво на-   - Виробництво на-

цілене на зростан-    цілене на випуск       цілене на макси-

ня обсягу випуску     високоякісних то-     мальне задоволен-

продукціії       варів   ня потреб

- Споживач мав мі-  - Розширення соці-   споживачів

німальну можли-      альних програм.        - Перш ніж запро-

вість впливати на     - Перехід від това-    понувати ринку

ринок та якість то-    ровиробничої до       товар, проводяться

варів.  соціально орієнто-    соціальні дослі-

- Перевиробництво  ваної економіки.        дження щодо ви-

одних товарів та       - Запровадження      явлення спожив-

дефіцит інших.           державного пла-       чого попиту.

- Затяжні кризи пе-   нування          - Посилюється бо-

ревиробництва,        - Введення контро-  ротьба за спожи-

що різко порушу-       лю над технологі-     вача, конкуренція

вали саморегуля-      чними змінами,         у сфері якості то-

цію ринкових            рівнем цін, асор-       вару.

процесів.        тиментом та якіс-      - Створення спеціа-

- Поява перших         тю продукції. льних служб та

консюмерських         - Активізація кон-     установ з марке-

законів і громад-       сюмеризму, який      тингу і менеджме-

ських організацій      набуває вже стату-   нту якості.

на захист спожи-      су державної полі-   

вачів.  тики.