Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 16 : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

Додаток 16


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Ставки збору із заробітної плати та порядок нарахувань у фонди

Встановлено такі ставки збору. Податок з доходів фгзичних осіб: 15%        від суми оплати праці мінус усі здійснені утримання.

Внески до Пенсгйного фонду: 0,5%       від суми оплати праці або з частини зарплати, що не перевищує розміру

прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2%          від частини суми оплати праці в розмірі понад прожитковий мінімум

для працездатних осіб

Внески   на  загальнообов'язкове   державне   соцгальне   страхування  у  зв'язку  з тимчасовою втратою працездатностг: 0,25%    для найманих працівників-інвалідів; 0,5%      для найманих працівників, зарплата яких нижча від прожиткового мінімуму

або дорівнює йому (647 грн); 1,0%      для найманих працівників, зарплата яких вища від прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Внески   на  загальнообов 'язкове   державне   соцгальне   страхування   на   випадок безробіття. 0,5%       розраховують за ставкою

Граничний дохід для отримання податковог соцгальног пгльги — 890 грн. 890 грн

Роботодавці також нараховують внески до Пенсійного фонду в розмірі 33,2% суми фактичних витрат на оплату праці працівників, що включають основну і додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди фізособам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, які обкладають податком із доходів фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Виняток з цього правила - якщо роботодавець здійснює перераховані виплати працівникові-інваліду, тоді ставка внеску до Пенсійного фонду - 4% (Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 p., № 400/97-ВР).

Для роботодавців внески на страхування зв'язку з тимчасовою втратою працездатності становлять 1,5% від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників (основна та додаткова зарплата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, які обкладають податком з доходів фізосіб, п. 1 статті 1 Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. № 2213-ІП). 3 цього правила є два винятки:

1) підприємства та громадські організації інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше ніж 50% від загальної чисельності працівників і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25% суми витрат на оплату праці - для внесків використовують ставку 0,7% фактичних витрат на

 

Закінчення додатка 16

оплату праці найманих працівників-інвалідів та 1,5% фактичних витрат на

оплату праці інших працівників; 2) підприємства та організації товариств УТОГ і УТОС нараховують внески в

розмірі 0,5% фактичних витрат на оплату праці найманих працівників. Внески на страхування на випадок безробіття розраховують за ставкою 1,3% фактичних витрат на оплату праці найманих працівників (що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, що обкладають податком із доходів фізосіб). Від сплати цих внесків звільняють (п. 2 статті 1 Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. № 2213-ІП):

підприємства та громадські організації інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше ніж 50% загальної чисельності працівників і фонд оплати праці інвалідів становить не менше ніж 25% витрат на оплату праці - у частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів;

підприємства та організації товариств УТОГ і УТОС.

Страховий тариф залежить від класу професійного ризику виробництва. Внески обчислюють за встановленим тарифом фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, у числі яких основна та додаткова зарплата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, які обкладають податком із доходів фізичних осіб (Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22.02.2001 р. № 2272-ІП; Постанова КМУ «Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві»).

 

 

 

 

Для нотаток

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Христина Омелянівна ЗАСАДНА Руслана Казимирівна ШУРПЕНКОВА

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ

ОПЕРАЦІЙ У ПРОГРАМІ

1С:Бухгалтерія 7.7

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів - Сладкевич Б. А.

Технічний редактор - Мазінг І. В.

Комп’ютерне складання - Гаврилів С. С.

комп’ютерне верстання - Полець С. В.

Коректор - Яремчук О. П.

Дизайн обкладинки - БорисовБ. В.

Оригінал-макет підготовлено у видавництві Університету банківської справи

Національного банку України (м. Київ).

04070 м. Київ, вул. Андріївська, 1.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготівників

і розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК No. 2872 від 11.06.2007.

Підписано до друку 15.12.2008. Формат 60 х 841/16 Папір офсетний № 1. Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Обл.-вид. арк. 10,0. Умовн. друк. арк. 13,95. Тираж 1000.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006