Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 11 : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

Додаток 11


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Інструкція щодо заповнення форми № 4 Звіту про власний капітал

У статтях звіту залишки на початок (рядок 010) і кінець року (рядок 300) повинні відповідати залишкам, показаним у балансі.

У статтях «Зміна облгковог політики» (рядок 020), «Вітравлення помилок» (рядок 030) та «Інші зміни» (рядок 040) відображаються суми коригувань, передбачених стандартом обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Стаття «Скоригований залишок» (рядок 050) показує залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення необхідних коригувань.

У статтях розділу «Переоцінка активів» (рядки 060–120) наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними стандартами обліку.

Стаття «Чистий прибуток (збиток) за звгтний період» (рядок 130) показує суму чистого прибутку (збитку) зі Звіту про фінансові результати.

У статтях розділу «Розподіл прибутку» (рядки 140–170) вказується сума нарахованих дивідендів, дані про інший розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або використання прибутку на збільшення статутного, резервного та іншого капіталу.

«Внески учасникгв» (рядки 180–200) — це статті, де відображаються збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу.

У статгях «Вшучення капіталу» (рядки 210–250) відображається зменшення капіталу внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.

У статтях розділу «Інші змгни в капіталі» (рядки 260–280) наводяться дані про всі інші зміни у власному капіталі, що не були включені до вищезазначених статей, зокрема списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отримані активи та інші зміни.

У статті «Разом змгн у капіталі» (рядок 290) наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період як сума всіх змін, відображених у рядках 060-280. Залишок на кінець року знаходимо на підставі скоригованого залишку на початок року (рядок 050) і підсумку змін у капіталі (рядок 290). Від'ємні показники беремо в дужки.

 

Додаток 12 Складання Приміток до річної фінансової звітності

Крім фінансових звітів, передбачених стандартами обліку 2, 3, 4 і 5, наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. за № 302 затверджено Примітки до річної фінансової звітності. Вони передбачають деталізацію деяких статей балансу, які дозволяють провести глибший аналіз фінансового стану, отримати додаткову інформацію про активи і зобов’язання підприємства та їх ефективність.

У складі форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» наведено 10 розділів.

/. Нематеріальні активи (у розрізі груп нематеріальних активів) показують: залишок на початок року (первинна вартість і знос); надходження за рік; переоцінку (дооцінку, уцінку) первинної вартості і зносу; вибуття за рік (первинна вартість і знос); залишок на кінець року (первинна вартість і знос).

Довідково наводяться дані про вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності, вартість оформлених у заставу нематеріальних активів, вартість створених підприємством та отриманих за рахунок цільових асигнувань нематеріальних активів.

//. Основні засоби (у розрізі груп основних засобів та інших необоротних активів) - наводяться такі ж показники, як і в розділі про нематеріальні активи. Групування основних засобів необхідне для визначення їх структури та динаміки змін у складі окремих груп.

///. Капітальні інвестиції - наводяться аналітичні рахунки до рахунку 15 «Капітальні інвестиції» та залишки на кінець року, які необхідні для аналізу ефективності використання коштів, вкладених в інвестиції.

IV.           Фінансові інвестиції - подаються аналітичні дані до рахунків 14

«Довгострокові фінансові інвестиції» та 35 «Поточні фінансові інвестиції» за окремими

субрахунками з підрозділом за видами інвестицій (частки і паї в статутному капіталі

інших підприємств; акції, облігації та інші інвестиції).

V.            Дохіди і витрати - наводяться аналітичні дані в розрізі окремих

субрахунків до рахунків 71 «Інший операційний дохід»; 72 «Дохід від участі в

капіталі»; 73 «Інші фінансові доходи»; про операції та питому вагу дохіду від реалізації

продукції за бартерними угодами з пов'язаними сторонами.

IV. Грошові кошти - каса, поточний рахунок у банку, інші рахунки (чекові книжки, акредитиви), грошові кошти в дорозі, еквіваленти грошових коштів, разом грошових коштів. У довідці зазначаються грошові кошти, використання яких обмежується.

VII.          Забезпечення - дається розшифровка за напрямами забезпечення -

відпустки, пенсії, гарантійні зобов'язання, реструктуризація, виконання зобов'язань щодо

обтяжливих контрактів.

VIII.        Запаси (з розшифровкою за рахунками і субрахунками всіх видів запасів) -

наводяться дані про балансову вартість запасів на кінець року і переоцінку за рік

(дооцінка й уцінка); у довідках наводяться дані про вартість запасів за чистою вартістю

реалізації; переданих у переробку; оформлених у заставу; переданих на комісію;

активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02).

IX.           Дебіторська заборгованість - окремо за товари, роботи, послуги і за іншою

поточною заборгованістю з розшифровкою загальної суми за строками непогашен-

ня (до 3-х місяців, від 3-х до 6-ти місяців, від 6 до 12-ти місяців). Удовідці наводяться

 

Закінчення додатка 12

списані у звітному році суми безнадійної дебіторської заборгованості. Такі дані потрібні для контролю за правильністю нарахування забезпечень, пов’язаних із списанням заборгованості неплатоспроможних дебіторів.

X. Нестачі і втрати від псування цінностей - наводяться дані про виявлені (списані) за рік нестачі і втрати; визнану заборгованість винних осіб у звітному році; суми нестач і втрат; винуватців, щодо яких остаточне рішення на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072).

Дані для заповнення приміток до річної фінансової звітності беруться з аналітичного обліку, який ведеться до відповідних рахунків синтетичного обліку.

Головний бухгалтер повинен знати зміст кожного із розділів звіту за формою № 5, оскільки аналітичний облік потрібно організувати так, щоби він забезпечив групування показників у розрізі, передбаченому зазначеною формою.

В обліковій політиці формулюються вимоги щодо організації аналітичного обліку з урахуванням положень стандартів та форм звітності. Ведення такого обліку дозволить скоротити час на складання звітності внаслідок того, що в аналітичному обліку нагромаджуються необхідні дані для заповнення відповідних граф, наведених у звітних формах.

 

Додаток 13 ПРИМІТКИ ДО РШНОЇ ФШАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за            200_р.

Форма № 5

Код за ДКУД 1801008

                I. Нематеріальні активи    

Групи нематеріальних активів                   Залишок на поча-ток року              Переоцінка

(дооцінка +,

уцінка -)         Вибуло зарік                         ііііііі зміни зарік           Залишок

на кінець

року

                         

 

             

                                                             

 

                                                                        

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15

Права користування природними ресурсами       010                                                                                                                                                       

Права користування майном          020                                                                                                                                                       

Права на знаки до товарів і послуг 030                                                                                                                                                       

Права на об'єкти промислової власності   040                                                                                                                                                       

Авторські та суміжні з ними права 050                                                                                                                                                       

Гудвіл 060                                                                                                                                                      

Інші нематеріальні активи   070      5          2,5                                                                  0,6                                           5          3,1

Разом  080                                                                                                                                                      

II. Основні засоби

 

Групи основних засобів                  Залишок

на

початок

року               Переоцінка

(дооцінка +,

уцінка -)         Вибуло зарік                         Інші зміни зарік         Залишок

на кінець

року    в тому числі

                         

 

             

                                                             

 

                                                                                   Одержані за фінан-

совою орендою         передані

в оператив

ну оренду

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15        16            17        18        19

Земельні ділянки       100                                                                                                                                                                                                       

Капітальні витрати на поліпшення земель            110                                                                                                                                                                                                       

Будинки, споруди та передавальні пристрої         120      890      410                                                                 17                                               890      427                                          

Машини та обладнання       130      1090    600                                         21,6     20        50                                            1068,4 630                                          

Транспортні засоби  140      180      90                                                                   3                                             180            93                                            

 

Продовження додатка 13

1                        1   2   |   3   | 4 | 5 |     6     |   7   |     8     | 9 |  10 |  11  |  12  1131    14    |  15 |  16 |п|    18    |і9

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)    150      200      40                                                                   4                                              200      44                                            

Робоча і продуктивна           160                                                                                                                                                                                                       

Багаторічні насадження       170                                                                                                                                                                                                       

Інші основні засоби  180                                                                                                                                                                                                       

Бібліотечні фонди     190      50        20                                                                   0,5                                          50            20,5                                         

Малоцінні необо-ротні матеріальні активи           200      60        30                                                                   0,5                                               60        30,5                                         

Тимчасові (нетит.)    210                                                                                                                                                                                                       

Природні ресурси     220                                                                                                                                                                                                       

Інвентарна тара        230                                                                                                                                                                                                       

Предмети прокату    240                                                                                                                                                                                                       

Інші необ. матеріальні активи         250      80        20                                                                   2,5                                           80        225                                          

Разом  260      2450    1210                                                   20        77,5                                        2428,4 1267,5                                      

III. Капітальні інвестиції

 

Найменування показника    Код рядка       За рік   На кінець року

1          2          3          4

Капітальне будівниитво      280      17,2     157,2

Придбання (виготовлення) основних засобів      290      -          -

Пшдбання (виготовлення) інших необотютних матешальних    300      -          -

ГЬидбання (ствсгоення) нематеріальних активів 310      -          -

Фсгомування основного стада       320      -          -

Інші     330      -          -

Разом  340      17,2     157,2

IV. Фінансові інвестиції

 

 

Найменування показника    Код рядка       За рік   На кінець року

                                    

 

 

довго-строкові          поточні

1          2          3          4          5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства    350                              

дочірні підприємства           360                              

спільну діяльність     370                              

Б. Інші (Ьінансові інвестипії в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств      380                              

Акцїі    390                              

облігацїі          400                              

Інпгі    410                              

Разом (розділ A + розділ Б)  420                              

Ізрядка 045 гр. 4 Балансу Ініиг довгостроковг фгнансовг гнвестщгг відображені:

 

^за собівартістю

^за справедливою вартістю     (422)               

^за амортизованою собівартістю (423)        

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточнг фгнансовг гнвестщгг відображені:

^за собівартістю  (421)      

^за справедливою вартістю       (422)             

^за амортизованою собівартістю (423)        

 

Продовження додатка 13

V. Доходи і витрати

 

Найменування показника    Код рядка       Доходи           Витрати

1          2          3          4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів 440                  

Операційна курсова різниця           450                  

Реалізація інших оборотних активів           460                  

Штрафи, пені, неустойки     470                  

Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення   480                  

Інші операційні доходи і витрати   490                  

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

S асоційовані підприємства            500                  

S дочірні підприємства        510                  

S спільну діяльність  520                  

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди      530                 X

Проценти       540      X        

Фінансова оренда активів   550                  

Інші фінансові доходи і витрати      560                  

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій    570                  

Реалізація необоротних активів      580                  

Реалізація майнових комплексів     590                  

Неопераційна курсова різниця        600                  

Безоплатно одержані активи          610                 X

Списання необоротних активів      620      X        

Інші доходи і витрати           630                  

Товарообмінні (бартерні) операцїї з продущією

(товарами, роботами, послугами) (631)      

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

за товарообмінними (бартершми) контрактами з пов 'язаними сторонами   (422) —

VI. Грошові кошти

 

Найменування показника    Код рядка       На кінець року

1          2          3

Каса    640      1

Поточний рахунок у банку  650      410,4

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)          660     

Грошові кошти в дорозі        670     

Еквіваленти грошових коштів         680     

Разом  690      411,4

із рядка гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено          (691)      

 

Продовження додатка 13

 

Збільшення

забезпечення

протягом

звітного періоду

внаслідок

Види забезпечень

1

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

Забезпечення наступних витрат

на реструктуризацію        

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяждивих контрактів

Разом

VII. Забезпечення

 

 

 

2          3          4          5          6          7          5          9

710      10        89,3     -          90        -                     9,3

720                                                                              

730                                                                              

740                                                                              

750                                                                              

760                                                                              

770                                                                              

780      10        89,3                90                               9,3

(921)-(922)-(923)-(924)-(925)-

Примітка до розділу VIII. Запаси форми № 5. Ізрядка 920 графа 3 Балансова вартгсть запасгв:

S відображених за чистою вартістю реалгзаци

^переданшу переробку

Sоформленш у заставу

^переданш на комгсгю Активи на вгдповгдальному збергганнг –рахунок 02

VIII. Запаси

 

                                    Переоцінка за рік

Найменування показника    Код рядка                  збільшення

чистої вартості

реалізації        уцінка

1          2          3          4          5

Сировина і матеріали           800      50,5                 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби      810      47,3                 

Паливо           820      20,8                 

Тара і тарні матеріали           830                              

Будівельні матеріали 840                              

Запасні частини        850      42,4                 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860                              

Поточні біологічні активи    870      225,2               

Малоцінні та швидкознопіувані предмета 880                              

Незавершене виробництво 890                              

Готова продукція      900      28,8                 

Товари           910                              

Разом  920      415,3               

 

Закінчення додатка 13

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника    Код рядка                  У т. ч. за стпоками погашення

                                    

 

 

до 3-ох місяців          від 3-ох до 6-ти місяців        від 6-ти до 12-ти місяців

1          2          3          4          5          6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  940      923      596      219      108

Інша поточна дебіторська заборгованість  950      425,5   247      92,5     86

Списано у звгтномуроцг безнадгйног дебгторськог заборгованостг (951) 15830

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника    Код рядка       Сума

1          2          3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат   960      18,2

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному періоді 970      14,7

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (попозабалансовий рахунок 072)   980      3,5

Керівник               (підпис, прізвище)

Головний бухгалтер           (підпис, прізвище)