Додаток 9


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Джерела інформації для заповнення Звіту про рух грошових коштів

 

Код рядка       Назва статті   Форма звітності, в якій відображено показник

010      Прибуток (збиток)    2

020      Амортизація  1

030      Забезпечення 2

040      Курсові різниці          2

050      Прибутки неопераційної діяльності           2

060      Оплата процентів     2

070      Прибутки від операційної діяльності          3 (розраховується)

080      Зменшення активів   1

090      Витрати майбутніх періодів 1

100      Поточні зобов’язання           1

110      Доходи майбутніх періодів  1

120      Грошові копгги від операційної діяльності            3 (розраховується)

Звіт про рух грошових коштів заповнюється на основі даних Балансу і Звіту про фгнансовг результати:

Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» потргбна для аналгзу факторгв, якг впливають на змгну залишків грошових коіитгв, оскгльки в Балансг наведено лиіие загальнг данг про гх змгну за певний пергод.