Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 6 : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

Додаток 6


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Інформація для заповнення статей Звіту про фінансові результати

 

Розділи результати              Назва статті   Інформація

для

заповнення

статті

I. Фінансові результати        Доходи ірезультати діяльності

             

010      Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -кредитовий оборот  701,702,703

             

015      Податок на додану вартість - дебетовий оборот  701,702,703

             

020      Акцизний збір - дебетовий оборот            701,702,703

             

030      Інпгі вирахування з доходу - дебетовий оборот   704

             

035      Чистий дохід (виручка) від реалізацїі продукції (товарів, робіт, послуг)           

             

040      Собівартість реалізованої продукцїі (товарів. робіт. послуг)       901, 902, 903

             

Валовий

             

050      прибуток       

             

055      збиток

             

060      Інші операційні дохіди         71

             

070      Адміністративні витрати     92

             

080      Витрати на збут        93

             

090      Інші операційні витрати      94

             

Фінансоеірезультати від операційної діяльності

             

100      прибуток       

             

105      збиток

             

110      Дохід від участі в капіталі     72

             

120      Інші фінансові доходи          73

             

130      Інпгі доходи   74

             

140      Фінансові витрати    95

             

150      Витрати від участі в капіталі           96

             

160      Інші витрати  97

             

Фінансовірезультати від звичайної діяльності до оподаткування

             

170      прибуток       

             

175      збиток

             

180      Податок на прибуток від звичайної діяльності     981

             

 

             

190      прибуток       

             

195      збиток

             

Надзвичайні

             

200      доходи            75

             

205      витрати          99

             

210      Податки з надзвичайного прибутку           982

             

Чиапий

             

220      прибуток       

             

225      збиток

II. Елемен-ти опера-ційних витрат            Витрати за елементами

             

230      Матеріальні витрати 80

             

240      Витрати на оплату праці     81

             

250      Відрахування на соціальні заходи   82

             

260      Амортизація  83

             

270      Інші операційні витрати      84

У додатку вказано, з яких рахунків чи субрахунків потрібно взяти дані для заповнення статей Звіту про фінансові результати.

 

Додаток 7 Звіт про рух грошових коштів

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство      BAT «Мрія»        за ЄДРПОУ

Територія             Україна за КОАТУУ

Форма власності колективна           за КФВ

Орган державного управління        за СПОДУ

Галузь   промисловість     за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності              виробництво        _а КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн      Контрольна сума

Адреса: м. Львів, вул. Володимира Великого, 134

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за            200_р.

Форма № 3

КодзаДКУД 1801005

 

Стаття            Код     За звітний період      За попередній період

                         

 

надход-ження           вида-ток         надход-ження           вида-ток

1          2          3          4          5          6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування  010      437,1              339,9  

Коригування на:

"Ішортизацію необоротних активів            020      190,7   X         180,4   X

^збільшення (зменшення) забезпечень      030                                          

^збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць           040                                          

^збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050                                          

Витрати на сплату відсотків            060      12,4     X         10,2     X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах  070      640,2   -          530,5            -

Зменшення (збільшення): оборотних активів        080      1094,2 (796)   83,6     (200)

витрат майбутніх періодів   090      -          -          2          -

Збільшення (зменшення): поточних зобов’язань  100      (697,9)            -          10        (241)

доходів майбутніх періодів  110      -                     -         

Грошові копгги від операційної діяльності            120      401,8   -          174,9   -

Сплачені: відсотки    130      X         (26)     X         (14)

податки на прибуток            140      X         (133)   X         (85)

Чистий рух коппів до надзвичайних подій           150      242,8   -          75,9     -

Рух коштів від надзвичайних подій            160      -          (70)     -          -

Чистий рух коштів від операційної діяльності       170      172,8   -          75,9     -

 

Закінчення додатка 7

1          2          3      |         4     |         5     |         6

II. Pyx коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій         180                 X                    X

необоротних активів            190                 X                    X

майнових комплексів           200                                          

Отримані: відсотки   210                 X                    X

дивіденди      220                 X                    X

Інпгі надходження    230                 X                    X

Придбання:

фінансових інвестицій         240      X         -          X         -

необоротних активів            250      X         (21,6)  X         -

майнових комплексів           260      X         -          X        

Інпгі платежі  270      X         -          X        

Чистий рух копггів до надзвичайних подій          280                             -          -

Рух копггів від надзвичайних подій           290                 (21,6)              

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності    300                 (21,6)              

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу     310      276,9   X         62,4     X

Отримання позик     320                 X                    X

Інші надходження     330      384,7   X         203,1   X

Погашення позик      340      X         -          X         -

Сплачені дивіденди  350      X         300      X         200

Інші платежі   360      X         188,4   X         62,4

Чистий рух копггів до надзвичайних подій          370      173,2   -          3,1       -

Рух коштів від надзвичайних подій            380      -          -          -          -

Чистий рух коштів від фінансової діяльності         390      173,2   -          3,1       -

Чистий рух коштів за звітний період          400      324,4   -          79        -

Залишок коштів на початок року    410      87,0     X         8,0       X

Вплив зміни валютних курсів на залишок копггів           420      -          -          -          -

Залишок коштів на кінець року       430      411,4   X         87,0     X

 

Керівник               (підпис, прізвище)

Головний бухгалтер           (підпис, прізвище)

 

 

 

Додаток 8 Інструкція щодо заповнення форми № 3 Звіту про рух грошових коштів

У Звіті про рух грошових коштів наводяться дані про надходження і використання грошей за звітний період у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Проте не відображаються внутрішні зміни у складі грошових коштів та негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій).

Рух грошовш коштів          Рух    грошових    коштів    у    результаті    операційної

у результаті          діяльності   визначається   шляхом   коригування   прибутку

операцгйног дгяльностг     (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми:

змін   запасів,   дебіторської   та   кредиторської   заборгованості,   пов'язаної   з операційною діяльністю протягом звітного періоду;

наведені у «негрошових» статтях;

наведені у статтях, які пов’язані з рухом грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності.

У статті «Прибуток (збиток) вгд звичайног дгяльностг до оподаткування» відображається прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у Звіті про фінансові результати.

У статті «Амортизація необоротнш активів» відображаються амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів, нараховані протягом звітного періоду.

Статгя «Збільшення (зменшення) забезпечень» відображає зміни (у графі «Надход-ження» - збільшення, у графі «Видаток» - зменшення) у складі забезпечень наступ-них витрат і платежів, які не пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

«Збиток (прибуток) вгд нереалізованш курсовш ргзниць» — це стаття, де у графі «Надходження» відображаються збитки, у графі «Видаток» - прибутки від курсових різниць унаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті, не пов'язаних з операційною діяльністю.

Стаття «Збиток (прибуток) вгд неоперацгйног діяльності» у графі «Надходження» відображає збиток, у графі «Видаток» - прибуток від володіння фінансовими інвестиціями (дивіденди, проценти тощо) та їх реалізації, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів; інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності.

У статті «Витрати на сплату процентгв» вказуються витрати на сплату нарахованих протягом звітного періоду процентів за користування кредитами і позиками.

Стаття «Прибуток (збиток) вгд операцгйног дгяльностг до змгн у чистих оборотних активах» відображає різницю між сумами грошових надходжень та сумами грошових видатків, відображених відповідно до п.п. 13-18 стандарту 4.

Стаття «Зменшення (збільшення) оборотних активів» у графі «Надходження» відо-бражає зменшення, у графі «Видаток» - збільшення статей оборотних активів (крім статей «Грошові кошти та їх еквіваленти», «Поточні фінансові інвестиції» та інших статей неопераційних оборотних активів), що відбулись протягом звітного періоду.

 

Продовження додатка 8

«Зменшення (збільшення) витрат майбутнгх періодів» - це стаття, де у графі «Надходження» показується зменшення, у графі «Видаток» - збільшення у складі витрат майбутніх періодів, що відбулись протягом звітного періоду.

У статті «Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань» у графі «Надходження» відображається зменшення, у графі «Видаток» - збільшення у статтях розділу балансу «Поточні зобов'язання» (крім статей «Короткострокові кредити банків», «Поточна заборгованість за достроковими зобов'язаннями», «Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками», сум зобов'язань за процентами та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю).

У статті «Збільшення (зменшення) дохідів майбутнгх періодів» у графі «Надходження» показується збільшення, у графі «Видаток» - зменшення у складі дохідів майбутніх періодів протягом звітного періоду.

Стаття «Грошові кошти вгд операцгйног діяльності» відображає різницю між сумами надходжень та видатків, поданих відповідно до п.п. 19-23 стандарту 4.

У статті «Сплачені проценти» відображаються суми грошових коштів, використаних на сплату процентів за кредитами і позиками.

У статті «Сплачені податки на прибуток» показується використання грошових коштів для сплати податків на прибуток.

Стаття «Чистийрух коштів до надзвичайнш подгй» показує надходження або видаток коштів, відображених у статті «Грошові кошти від операційної діяльності», з урахуванням видатку коштів, відображених відповідно до п.п. 25-26 стандарту 4; a «Pyx коштів від надзвичайних подій» - надходження або видаток коштів, пов'язаних із надзвичайними подіями, в процесі операційної діяльності.

У статті «Чистийрух коіитгв вгд операцгйног діяльності» відображається результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів         Рух   грошовий    коштів   у   результаті    інвестиційної

урезультаті           діяльності  визначається  на  основі  аналізу  змін у  статті

інвестиційної       розділу балансу «Необоротні активи» та статті «Поточні

дгяльностг            фінансові інвестиції».

У статті «Реалізація фгнансових гнвестщгй» відображають суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (відмінних від надходжень за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

Стаття «Реалізація необоротних активів» відображає надходження грошових коштів від продажу основних засобів нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

У статті «Реалізація майнових комплексів» показується надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу).

«Отримані проценти» — це стаття, де подаються надходження грошових коштів у формі процентів за аванси грошовими коштами та позик, наданих іншим сторонам (відмінні від авансів і позик, здійснених фінансовою установою).

 

Продовження додатка 8

У статті «Отримані дивіденди» відображаються суми грошових надходжень у формі дивідендів як результат придбання акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (крім виплат за такими інструментами, які визнаються еквівалентами грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

Стаття «Інші надходження» показує надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам (інші надходження, ніж аванси та позики фінансової установи), надходження грошових коштів ф’ючерсних, форвардних контрактів, опціонів тощо (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність) та інші надходження, які не передбачені у вищезазначених статтях.

У статті «Придбання фгнансових гнвестщгй» відображаються виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (відмінні від виплат за такими інструментами, що визнаються еквівалентами грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

У статгі «Придбання необоротнж активів» показуються виплати грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

Стаття «Придбання майновш комплексів» відображає грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу).

У статті «Інші платежі» показуються аванси (крім пов’язаних з операційною діяльністю) і позики грошовими коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і позик фінансових установ); виплати грошових коштів за ф’ючерсними, форвардними контрактами, опціонами тощо (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність); інші платежі, що не передбачені у вищезазначених статтях.

Стаття «Чистий рух коіитгв до надзвичайних подгй» показує різницю між сумами грошових надходжень та видатків, відображених відповідно до п.п. 31-40 стандарту 4.

У статті «Рух коіитгв вгд надзвичайнш подгй» відображаються надходження або ви-датки коштів, пов’язаних із надзвичайними подіями у процесі інвестиційної діяльності.

У статті «Чистий рух коштів вгд гнвестщгйног діяльності» відображається результат руху коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів у результаті  фінансової діяльності

Рух грошових коштів      визначається на основі змін у статтях балансу за розділом

у результаті фгнансовог    «Власний  капітал»  на  статтях,  пов’язаних  із   фінансовою

дгяльностг            діяльність,  у розділах  балансу:   «Забезпечення  наступних

витрат і платежів»,

«Довгострокові зобов’язання» і «Поточні зобов’язання» («Короткострокові кредити

банків»  і  «Поточна заборгованість  за довгостроковими  зобов’язаннями»,  «Поточні

зобов’язання за розрахунками з учасниками» тощо).

 

Закінчення додатка 8

У статті «Надходження власного капіталу» відображаються надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу.

У статті «Отримані позики» відображаються надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних операційною діяльністю).

Стаття «Інші надходження» показує інші надходження грошових коштів, пов'язаних із фінансовою діяльністю.

Стаття «Погашення позик» відображає виплати грошових коштів для погашення отриманих позик.

У статті «Сплачені дивгденди» показуються суми дивідендів, сплачених грошовими коштами.

У статті «Інші платежі» показується використання грошових коштів для викупу раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та за іншими платежами, пов'язаними з фінансовою діяльністю.

Стаття «Чистий рух коіитгв до надзвичайнш подгй» показує різницю між сумою грошових надходжень та видатків, відображених відповідно до п.п. 45-50 стандарту 4; a «Pyx коштів від надзвичайних подій» відповідно, - надходження або видаток коштів, пов'язаних із надзвичайними подіями у процесі фінансової діяльності.

У статті «Чистий рух коіитгв вгд фгнансовог діяльності» відображається результат руху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

У   статті   «Чистий  рух   коштів   за  звітний   період»

Змгна величини  показується різниця між сумою грошових надходжень та

грошових коштів видатків, відображених у статтях «Чистий рух коштів від

за звгтний пергод                інвестиційної   діяльності»   та   «Чистий   рух   коштів   від

фінансової діяльності».

Стаття «Залишок коіитгв на початок року» показує залишок грошових коштів на початок року, наведений у балансі.

У статті «Вплив змгни валютних курсгв на залшаок коштів» показується сума збільшення або зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду.

У статті «Залишок коіитгв на кгнець року» наводиться різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях: «Залишок коштів на початок року», «Чистий рух коштів за звітний період» та «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів». Розрахований таким чином показник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.