Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 4 : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

Додаток 4


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

 

Звіт про фінансові результати

Дата (рік, місяць, число)

_за ЄДРПОУ _за КОАТУУ заКФВ

Підприємство      BAT «МРІЯ»

Територія             Україна

Форма власності колективна          

_за СПОДУ _за ЗКГНГ _за КВЕД

Орган державного управління                       

Галузь   промисловість    

Вид економічної діяльності              виробництво       

Одиниця виміру: тис. грн

Контрольна сума

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за            200          р.

Форма № 2

Код за ДКУД/1801003

I. ФШАНСОВІРЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття            Код рядка       За звітний період      За попередній період

1          2          3          4

Дохід (виручка) від реалізацїі продукцїі (товарів, робіт, послуг)  010      1895,6 1612,9

Податок на додану вартість 015      (280,1)            (241,6)

Акцизний збір           020      -          -

            025      -          -

Інші вирахування з доходу   030      -          -

Чистий дохід (виручка) від реалізацїі продукцїі (товарів, робіт, послуг)            035      1616,5 1371,3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)       040      1047,9 879,8

Валовий:                                

Прибуток       050      568,6   491,5

Збиток            055      -          -

Інші операційні доходи        060      -          -

Адміністративні витрати     070      61,4     72,4

Витрати на збут        080      19,8     18,3

Інші операційні витрати      090      50,3     60,9

Фінансові результати

від операційної діяльності:                           

прибуток        100      437,1   339,9

збиток 105      -          -

Дохід від участі в капіталі     110      -          -

Інші фінансові доходи          120      -          -

Інші доходи    130      81,5     40,0

Фінансові витрати    140      63,1     91,7

Втрати від участі в капіталі  150      -          -

 

Закінчення додатка 4

1          2          3          4

Інпгі витрати 160      24,8     15,6

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:                                

Прибуток       170      430,7   272,6

Збиток            175      -          -

Податок на прибуток від звичайної діяльності     180      129,2   81,8

Фінансові результати від звичайної діяльності:                            

Прибуток       190      301,5   190,8

Збиток            195      -          -

Надзвичайні:                          

Доходи           200      -          -

Витрати         205      70,0     -

Податки з надзвичайного прибутку           210      -          -

Чистий:                                  

Прибуток       220      231,5   190,8

Збиток            225      -          -

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Схаххя            Код рядка       За звітний період      За попередній період

1          2          3          4

Матеріальні затрати  230      644      512,1

Витрати на оплату праці     240      215,6   204,8

Відрахування на соціальні заходи   250      78,1     73,2

Амортизація  260      190,7   180,4

Інші операційні витрати      270      50,3     60,9

Разом  280      1179,4 1301,4

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІАКЦІЙ

 

Схаххя            Код рядка       За звітний період      За попередній період

1          2          3          4

Середньорічна кількість простих акцій      300                  

Скоригована середньорічна кількість простих акцій        310                  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320                  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію           330                  

Дивіденди на одну просту акцію    340                  

Керівник               (підпис, прізвище)

Головний бухгалтер           (підпис, прізвище)

 

Додаток 5 Інструкція щодо заповнення форми № 2 Звіту про фінансові результати

Розділ ІЗвіту про фінансовірезультати

Визначення прибутку       Доходи і витрати, які відповідають викладеним у стан-

(збитку) дартах критеріям,  наводять у Звіті про  фінансові резуль-

за звгтний пергод        тати з метою   визначення чистого прибутку або   збитку звітного періоду (крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) перед-бачають винятки з цього правила).

У статті «Дохід (виручка) вгд реалгзацгг продукцгг (товаргв, робгт, послуг)» (рядок 010) відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послут, тобто без урахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

Стаття «Податок на додану вартість» (рядок 015) призначена для відображення суми податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт послуг).

У статті «Акцизний збір» (рядок 020) підприємства - платники акцизного збору вказують суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку 025 Звіту про фінансові результати.

Стаття «Інші вирахування з доходу» (рядок 030) служить для відображення наданих знижок, повернення товарів та інших сум, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Чистий дохід (виручка) від реалгзацгг продукцгг (товаргв, робгт, послуг) визна-чається у рядку 035 шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

У статті «Собівартість реалізованої продукцгг (товаргв, робгт, послуг)» (рядок 040) показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Остання визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

Валовий прибуток (збиток) розраховується у рядках 050 або 055 як різниця між часткою доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті «Інші операцгйнг доходи» (рядок 060) відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

У статті «Адміністративні витрати» (рядок 070) вказуються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням підприємством та його обслуговуванням.

Стаття «Витрати на збут» (рядок 080) призначена для відображення витрат підприємства, пов’язаних із реалізацією продукції (товарів), витрат на утримання

 

Продовження додатка 5

підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

У статті «Інші операцгйнг витрати» (рядок 090) відображаються: собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

Прибуток (збиток) вгд операцгйног дгяльностг визначається у рядках 100 чи 105 як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

У статті «Дохід від участі в капіталі» (рядок 110) відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

У статті «Інші фгнансовг доходи» (рядок 120) показуються дивіденди, відсотки та інші дохіди, отримані від фінансових інвестицій (крім дохідів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

У статті «Інші доходи» (рядок 130) показується дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

«Фінансові витрати» (рядок 140) — це стаття, де показуються витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу.

У статті «Втрати від участі в капгталг» (рядок 150) відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі.

Стаття «Інші витрати» (рядок 160) відображає: собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Прибуток (збиток) вгд звичайног дгяльностг до оподаткування (рядок 170 чи 175) визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

У статті «Податки на прибуток» (рядок 180) показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».

Прибуток вгд звичайног дгяльностг (рядок 190 чи 195) визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та суми податків на прибуток.

Статті «Надзвичайні доходи» (рядок 200) і «Надзвичайні витрати» (рядок 205) відображають відповідно: невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха,

 

Закінчення додатка 5

пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха й техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; прибутки або збитки від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій, наведеному у стандарті 17. Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків. Зміст і вартісну оцінку доходів або витрат від кожної надзвичайної події треба розкривати окремо в примітках до фінансових звітів.

У статті «Податки з надзвичайного прибутку» (рядок 210) відображається сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

Чистий прибуток (збиток) (рядок 220 чи 225) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

У розділі II Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво, збут, управління та інші операційні витрати), які здійснює підприємство у процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.

Розділ  III Звіту про  фінансові результати  запов-

Розрахунок           нюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні

показників            прості   акції  яких   відкрито   продаються  та  купуються   на

прибутковостг акцгй    фондових  біржах,   а  також  товариства,  які  перебувають  у процесі випуску таких акцій. У  статті  «Середньорічна кглькгсть  простих акцгй»  наводиться  середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду.

«Скоригована середньоргчна кглькгсть простих акцгй» — це стаття, де показується середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на кількість простих акцій, що можуть бути випущені в обіг згідно з укладеними угодами (опціон, ф'ючерсний контракт тощо).

Стаття «Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцгю» служить для наведення показника, який розраховується шляхом ділення суми чистого прибутку або збитку, які належать власникам простих акцій, на середньорічну кількість простих акцій.

У статті «Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцгю» відображається показник, який розраховується діленням скоригованої суми чистого прибутку, який належить власникам простих акцій, на скориговану середньорічну кількість простих акцій.

Розрахунок середньоргчног кглькостг акцгй, чистого прибутку, який належить власникам простих акцій, та їх коригування здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію».

У статті «Дивіденди на одну просту акцгю» відображається показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.