Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 3 : Бухгалтерський облік основних господарських операцій у программі 1СБухгалтерія 7.7 : Бібліотека для студентів

Додаток 3


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Інформація для заповнення статей балансу

 

Розділи балансу        Код статгі       Назва статті   Інформація для заповнення статті (рахунки,

субрахунки)

1                          2    1                                          3                                           1                        4

Актив

I. Необоротні активи            Нематеріальні активи

             

010      Залишкова вартість   -

             

011      Первісна вартість      12

             

012      Накопичена амортизація     133

             

020      Незавершене будівництво   151

             

Основні засоби

             

030      Залишкова вартість   -

             

031      Первісна вартість      10, 11

             

032      Знос    131, 132

             

040      Довгострокові фінансові інвестицїі,

які обліковуються за методом участі в капіталі

інших підприємств   141

             

045      Інші фінансові інвестиції

(які не можуть бути вільно реалізовані)     142, 143, 18

             

050      Довгострокова дебіторська заборгованість           18

             

060      Відстрочені податкові активи         17

             

070      Інші необоротні активи        18, 19, 152-155

II. Оборотні активи  Запаси

             

100      Виробничі запаси     20, 22, 25

             

110      Поточні біологічні активи    21

             

120      Незавершене виробництво 23

             

130      Готова продукція      26, 27

             

140      Товари           281, 282, 283

             

150      Векселі отримані       34

             

Дебіторська заборгованість за товари,роботи, послуги

             

160      Чиста реалізаційна вартість -

             

161      Первинна вартість    36

             

162      Резерв сумнівних боргів      38

             

Дебіторська заборгованість за розрахунками рахунками

             

170      3 бюджетом   641, 642

             

180      За виданими авансами        371

             

190      3 нарахованих доходів         373

             

200      Із внутрішніх рахунків          377, 682, 683

             

210      Інша поточна дебіторська заборгованість  372, 374, 375, 376,

377 (без пов'язаних

сторін)

63, 65, 68 (крім

субрахунку № 683)

220     Поточні фінансові інвестиції                352

 

Закінчення додатка 3

1          2     1                                          3                                          |                  4

            Грошові кошти та їх еквіваленти

            230      У національній валюті         301, 311, 313, 331, 333, 351

            240      В іноземній валюті    302, 312, 314, 332, 334, 351

            250      Інші оборотні активи (визначаються підприємством)     -

III. Витрати майбутніх періодів       270      Витрати майбутніх періодів 39

ПАСИВ

I. Власний капітал    300      Статутний капітал    40

             

310      Пайовий капітал       41

             

320      Додатковий вкладений капітал      421

             

330      Інший додатковий капітал   422, 423, 424, 425

             

340      Резервний капітал    43

             

350      Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  44

             

360      Неоплачений капітал           46

             

370      Вилучений капітал   45

II. Забезпечення таких витрат і платежів   400      Забезпечення виплат персоналу    471

             

410      Інші забезпечення     472, 473, 474

             

420      Цільове фінансування          48

III. Довгострокові зобов’язання      440      Довгострокові кредити банків        501-504

             

450      Довгострокові фінансові зобов’язання       505-506, 511-512, 52

             

460      Відстрочені податкові зобов’язання           54

             

470      Інші довгострокові зобов’язання (безпроцентні)  511-512, 53, 55

IV. Поточні зобов’язання     500      Короткострокові кредити банків    601-604

             

510      Поточна заборгованість за довгостроковими       61

             

520      Векселі видані           62

             

530      Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 63

            Поточні зобов’язання за розрахунками

            540      За отримані аванси   681

            550      з бюджетом   64

            560      з позабюджетних платежів (за рішенням підприємства) -

            570      зі страхування           65

            580      з оплати ттпатті        66

            590      з учасниками 67

            600      із внутрішніх розрахунків     683, 63, 681

(пов’язані сто’они),

682-685 (повязані

сторони)

            610      Інші поточні зобов’язання   605, 606, 684, 685

(без пов’язаних

сторін), 372

V. Доходи май-бутніх періодів        630      Доходи майбутніх періодів  69

У додатку показано, з яких рахунків чи субрахунків потрібно взяти дані для заповнення статей балансу.